Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-AKU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma wiedzę w zakresie ogólnych prawidłowości rozwoju gatunku ludzkiego formułowanych przez przedstawicieli głównych nurtów i kierunków antropologii.

- Ma wiedzę na temat zagadnień dotyczących rodzajów więzi społecznej ukazanych w perspektywie antropologii kulturowej.

- Posiada wiedzę dotyczącą definicji gatunku, człowieka i kultury, dziejów ludzkości, różnic między społecznościami pierwotnymi a cywilizowanymi, a także podstawowych koncepcji kulturowego wyjaśniania rozwoju gatunku i ich krytyki.

- Przedstawia genezę antropologii, etnografii i etnologii oraz koncepcje relacji między nimi.

- Przedstawia główne nurty teoretyczne z zakresu antropologii kulturowej .

PE2_W09

- Opisuje mechanizmy reprodukcji i rozwoju kulturowego, objaśnia różnice między kulturą jedno- i dwuwarstwową w odniesieniu do zjawisk edukacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Potrafi dokonać interpretacji zjawisk związanych z funkcjonowaniem kultur pierwotnych, zna zasady metody terenowej Bronisława Malinowskiego i potrafi je stosować w praktyce, potrafi czytać ze zrozumieniem prace antropologiczne.

PE2_U04

- Potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, wykorzystując wiedzę antropologiczną w analizie problemów pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dąży do uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy czytając klasyczne dzieła antropologii kulturowej jak i śledząc nowe informacje dotyczące rozwoju tej dziedziny.

PE2_K06

- Czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać w roli pedagoga.

PE2_K08

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, przy poszanowaniu różnorodności tworzących go tradycji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2/3 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

WYKŁAD I

Wykład wprowadzający. Przedstawienie treści przedmiotu, wymagań egzaminacyjnych, proponowanej literatury oraz omówienie organizacji pracy na zajęciach.

Próba uchwycenia definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe dla przedmiotu pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza.

WYKŁAD II

Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary zainteresowań.

WYKŁAD III

Badanie kultury - metody badań antropologicznych. Przykłady klasycznych oraz współczesnych badań antropologicznych. Warsztat badawczy antropologa. Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm, tożsamość kulturowa).

WYKŁAD IV

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

WYKŁAD V

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Funkcjonalizm i Psychokulturalizm.

WYKŁAD VI i VII

Pokrewieństwo w ujęciu antropologicznym. Rodzina w perspektywie badawczej antropologii. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD VIII i IX.

Antropologiczne badanie RELIGII. Sacrum, profanum, mit, rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD X i XI.

Rasa i etniczność – perspektywa antropologiczna. Rasowość a antropometria. Grupy etniczne i etnogeneza. Rasizm jako problem społeczny.

WYKŁAD XII.

Płeć i płciowość jako problem antropologiczny. Płeć biologiczna, płeć kulturowa. Kulturowe rozumienie płci a problemy społeczne. Kobieta i mężczyzna - podział (nie)doskonały.

WYKŁAD XIII I XIV.

Popkulturowe ramy konstruowania tożsamości. Globalizm i popkultura w perspektywie antropologicznej. Kultura lokalna a globalizacja kulturowa. Konsumpcjonizm. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Literatura:

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

*WSZYSTKIE MATERIAŁY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU W FORMIE ZDALNEJ SĄ DOSTĘPNE DLA GRUPY WYKŁADOWEJ NA PLATFORMIE GOOGLE (DYSK) POD LINKIEM PODANYM W ZAKŁADCE "WYKŁAD"

KONTAKT Z PROWADZĄCYM:

florczak.aps@gmail.com

pflorczak@aps.edu.pl

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

UWAGA!*

W czasie zdalnej realizacji zajęć wykład będzie prowadzony w dwóch formach.

Prowadzący dostarczy studentom:

a.prezentacje z dodatkowym skryptem (wersją "pisaną" wykładu oraz ilustracjami) - wersje pdf

b.prezentacje z wersją audio wykładu (komentarze audio dodane do poszczególnych slajdów/fragmentów wykładu)

Do wykładów dołączone zostaną także filmowe materiały ilustracyjne (fragmenty filmów, programów, wywiady).

*WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTĘPNE DLA GRUPY WYKŁADOWEJ NA PLATFORMIE GOOGLE (DYSK) POD LINKIEM PODANYM PRZEZ PROWADZĄCEGO.

LINK DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "WYKŁAD" I JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO STUDENTA REALIZUJĄCEGO PRZEDMIOT.

Materiały przekazywane są studentom systematycznie (raz w tygodniu) - zgodnie z planem zajęć i terminami wykładów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

WYKŁAD I

Wykład wprowadzający. Przedstawienie treści przedmiotu, wymagań egzaminacyjnych, proponowanej literatury oraz omówienie organizacji pracy na zajęciach.

Próba uchwycenia definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe dla przedmiotu pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza.

WYKŁAD II

Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary zainteresowań.

Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm, tożsamość kulturowa).

WYKŁAD III [3h]

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

WYKŁAD IV

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Funkcjonalizm i Psychokulturalizm.

WYKŁAD V

POKREWIEŃSTWO w ujęciu antropologicznym. Rodzina w perspektywie badawczej antropologii. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD VI

Antropologiczne badanie RELIGII. Sacrum, profanum, mit, rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD VII

Temat do wyboru przez Studentów:

a. Rasa i etniczność – perspektywa antropologiczna. Rasowość a antropometria. Grupy etniczne i etnogeneza. Rasizm jako problem społeczny.

b. Płeć i płciowość jako problem antropologiczny. Płeć biologiczna, płeć kulturowa. Kulturowe rozumienie płci a problemy społeczne. Kobieta i mężczyzna - podział (nie)doskonały.

Literatura:

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

*WSZYSTKIE MATERIAŁY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU W FORMIE ZDALNEJ SĄ DOSTĘPNE DLA GRUPY WYKŁADOWEJ NA PLATFORMIE GOOGLE (DYSK) POD LINKIEM PODANYM W ZAKŁADCE "WYKŁAD"

KONTAKT Z PROWADZĄCYM:

florczak.aps@gmail.com

pflorczak@aps.edu.pl

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

UWAGA!*

W czasie zdalnej realizacji zajęć wykład będzie prowadzony w dwóch formach.

Prowadzący dostarczy studentom:

a.prezentacje z dodatkowym skryptem (wersją "pisaną" wykładu oraz ilustracjami) - wersje pdf

b.prezentacje z wersją audio wykładu (komentarze audio dodane do poszczególnych slajdów/fragmentów wykładu) - tylko tam, gdzie skrypt w formie pisemnej nie będzie wystarczający.

Do wykładów dołączone zostaną także filmowe materiały ilustracyjne (fragmenty filmów, programów, wywiady)

*WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTĘPNE DLA GRUPY WYKŁADOWEJ NA PLATFORMIE GOOGLE (DYSK) POD LINKIEM PODANYM PRZEZ PROWADZĄCEGO.

LINK DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "WYKŁAD" I JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO STUDENTA REALIZUJĄCEGO PRZEDMIOT.

Materiały przekazywane są studentom systematycznie - zawsze w tygodniu poprzedzającym wykład weekendowy (daty jak w planie zajęć).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 21

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.