Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-AKU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma wiedzę w zakresie ogólnych prawidłowości rozwoju gatunku ludzkiego formułowanych przez przedstawicieli głównych nurtów i kierunków antropologii.

- Ma wiedzę na temat zagadnień dotyczących rodzajów więzi społecznej ukazanych w perspektywie antropologii kulturowej.

- Posiada wiedzę dotyczącą definicji gatunku, człowieka i kultury, dziejów ludzkości, różnic między społecznościami pierwotnymi a cywilizowanymi, a także podstawowych koncepcji kulturowego wyjaśniania rozwoju gatunku i ich krytyki.

- Przedstawia genezę antropologii, etnografii i etnologii oraz koncepcje relacji między nimi.

- Przedstawia główne nurty teoretyczne z zakresu antropologii kulturowej .

PE2_W09

- Opisuje mechanizmy reprodukcji i rozwoju kulturowego, objaśnia różnice między kulturą jedno- i dwuwarstwową w odniesieniu do zjawisk edukacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Potrafi dokonać interpretacji zjawisk związanych z funkcjonowaniem kultur pierwotnych, zna zasady metody terenowej Bronisława Malinowskiego i potrafi je stosować w praktyce, potrafi czytać ze zrozumieniem prace antropologiczne.

PE2_U04

- Potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, wykorzystując wiedzę antropologiczną w analizie problemów pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dąży do uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy czytając klasyczne dzieła antropologii kulturowej jak i śledząc nowe informacje dotyczące rozwoju tej dziedziny.

PE2_K06

- Czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać w roli pedagoga.

PE2_K08

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, przy poszanowaniu różnorodności tworzących go tradycji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowej. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

Pełny opis:

WYKŁAD I:

Zagadnienia wstępne. Definicja antropologii, antropologii kultury oraz pojęcia kultury. Charakterystyka antropologii jako nauki. Antropologia a etnologia i etnografia. Perspektywa antropologii kulturowej - badania porównawcze, holizm, relatywizm kulturowy. Kultura w rozumieniu atrybutywnym i dystrybutywnym. Cechy i kategorie kultury.

WYKŁAD II:

Prezentacja genezy antropologii/antropologii kulturowej - Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa.

Najważniejsze nurty w antropologii klasycznej i współczesnej.

WYKŁAD III:

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm.

WYKŁAD IV:

RODZINA w perspektywie badawczej antropologii. Rodzina - małżeństwo - pokrewieństwo. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD V:

Antropologiczne badanie RELIGII. Symbol, rytuał; Sacrum, profanum, mit. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

Literatura:

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 55

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Egzamin pisemny. Pytania opisowe. Z trzech pytań zdający odpowiada na dwa.

Egzamin obejmuje materiał z wykładu. Oceniany jest stopień znajomości materiału i umiejętność jego prezentacji.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student za pełne rozwinięcie tematów i wykazanie się pogłębionym zrozumieniem zagadnienia. Ocenę dobrą gdy przedstawia najistotniejsze aspekty zagadnień nie wszystkie z rozwijając ich w sposób pełny i wyczerpujący. Ocenę dostateczną za prezentację podstawowych zagadnień związanych z tematami. Ocenę niedostateczną otrzymuje student nie prezentujący podstawowej wiedzy na wybrane tematy i popełniający oczywiste błędy rzeczowe.

Pełny opis:

WYKŁAD I:

Zagadnienia wstępne. Definicja antropologii, antropologii kultury oraz pojęcia kultury. Charakterystyka antropologii jako nauki. Antropologia a etnologia i etnografia. Perspektywa antropologii kulturowej - badania porównawcze, holizm, relatywizm kulturowy. Kultura w rozumieniu atrybutywnym i dystrybutywnym. Cechy i kategorie kultury.

WYKŁAD II:

Prezentacja genezy antropologii/antropologii kulturowej - Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa.

Najważniejsze nurty w antropologii klasycznej i współczesnej.

WYKŁAD III:

Podstawowy słownik pojęć i terminów antropologicznych. Badanie kultury - metody badań antropologicznych, przykłady klasycznych oraz współczesnych badań antropologicznych.

WYKŁAD IV:

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

ewolucjonizm, dyfuzjonizm.

WYKŁAD V:

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

funkcjonalizm, strukturalizm.

WYKŁAD VI:

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

psychokulturalizm, antropologia postmodernistyczna.

WYKŁAD VII i VIII:

RODZINA w perspektywie badawczej antropologii. Rodzina - małżeństwo - pokrewieństwo. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD IX i X:

Antropologiczne badanie RELIGII. Symbol, rytuał; Sacrum, profanum, mit. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD XI i XII:

STRUKTURA I STOSUNKI SPOŁECZNE. Statusy społeczne; organizacja polityczna, etniczność. Ład społeczny i kontrola społeczna. Organizacja społeczna i podziały terytorialne.

WYKŁAD XIII i XIV:

Globalizm i popkultura w perspektywie antropologicznej. Kultura lokalna a globalizacja kulturowa. Popkulturowe ramy tożsamości. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Literatura:

Literatura:

1. (1999) C. Jencks, Kultura, tłum. J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań.

2. (2011) R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

3. (2008) A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa.

4. (2007) F. Barth, A. Ginrich, R. Parkin, S. Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wyd. UJ, Kraków.

5. (2007) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii PWN, Warszawa.

6. (2006) E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa (wyd. VII).

7. (2009) P. C. Salzman, P.C.Rice, Myśleć jak antropolog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

8. (2000) M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

9. (2005) Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.

10. (1987) Rene Girard, Kozioł ofiarny. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

11. (2006) A. Ciążela, Zagadnienia antropologicznego i humanistycznego rozumienia kultury w pedagogice współczesnej. Niejednoznaczność opozycji /w:/Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. I. Wojnar, PAN. Kancelaria PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

12. (2012) J.Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków.

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Pełny opis:

A. Zagadnienia wstępne: prezentacja genezy antropologii kulturowej jako nauki, oraz problematyki kontekstów, z których wyrosła. Prezentacja głównych zjawisk myślenia protoantropologicznego. Antropologia kultury a antropologia biologiczna, społeczna i filozoficzna

B. Prezentacja głównych orientacji teoretycznych na gruncie antropologii i natury konfliktów między nimi. Prezentacja obejmuje krótkie charakterystyki ewolucjonizmu i dyfuzjonizmu jako podstawowych orientacji prezentujących atrybutywne rozumienie kultury.

C. Prezentacja głównych orientacji teoretycznych na gruncie antropologii i natury konfliktów między nimi. Prezentacja obejmuje krótkie charakterystyki szkoły Durkheima we Francji, brytyjskiego funkcjonalizmu, amerykańskiego psychokulturalizmu i kulturalizmu jako formuł reprezentujących dystrybutywne rozumienie kultury.

D. Prezentacja głównych orientacji teoretycznych na gruncie antropologii i natury konfliktów między nimi. Prezentacja obejmuje krótkie charakterystyki strukturalizmu, neoewolucjonizmu, postmodernizmu i „spojrzenia z zewnątrz” jako formuł otwierających współczesny etap rozwoju antropologii kulturowej podkreślające najważniejsze płaszczyzny sporów i polemik między nimi.

E. Prezentacja metodologii i głównych płaszczyzn badań antropologicznych. Główne zagadnienia metodologiczne antropologii kulturowej.

F. Granice tradycyjnego obszaru badań antropologicznych i określające go problemy: kultura a natura, antropogeneza, epoki prahistorii, rewolucja neolityczna, cywilizacja jako zamknięcie tradycyjnego obszaru zainteresowań.

G. Główne płaszczyzny badań społeczności pierwotnych: problematyka gospodarcza, rodzaje więzi społecznych, organizacja polityczna, myślenie pierwotne. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Wykład-omawianie zagadnień teoretycznych, uzupełniają prezentacje multimedialne, 3 filmy popularnonaukowe ilustrujące zagadnienia programowe – "Szlachetny dzikus" –prezentujący sylwetkę i badania Bronisława Malinowskiego (Polska, Jerzy Domaradzki 1998) Człowiek z Flores czyli opowieść o ostatnich Hobbitach prezentujący problematykę antropogonezy (Francja, Laurent Orluc 2011)

Przerwany sen aborygenów prezentujący największą populację paleolityczną współczesnego świata - Aborygenów australijskich i ich zderzenie ze współczesnością (Francja, Patrick Bernard i Ken Ung 2012)

Literatura:

1. (1999) C. Jencks, Kultura, tłum. J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań.

2. (2011) R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

3. (2008) A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa.

4. (2007) F. Barth, A. Ginrich, R. Parkin, S. Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wyd. UJ, Kraków.

5. (2007) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii PWN, Warszawa.

6. (2006) E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa (wyd. VII).

7. (2009) P. C. Salzman, P.C.Rice, Myśleć jak antropolog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

8. (2000) M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

9. (2005) Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.

10. (1987) Rene Girard, Kozioł ofiarny. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

11. (2006) A. Ciążela, Zagadnienia antropologicznego i humanistycznego rozumienia kultury w pedagogice współczesnej. Niejednoznaczność opozycji /w:/Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. I. Wojnar, PAN. Kancelaria PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

12. (2012) J.Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką pedagogiki kultury wymagające pogłębionych studiów. Stąd istotny jest nakład pracy własnej studenta obejmującej nawet 90 godzi lektur i studiów. Oraz dług czas przygotowywania do egzaminu sięgający 30 godzin pracy.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

WYKŁAD I

Wykład wprowadzający. Przedstawienie treści przedmiotu, wymagań egzaminacyjnych, proponowanej literatury oraz omówienie organizacji pracy na zajęciach.

Próba uchwycenia definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe dla przedmiotu pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza.

WYKŁAD II

Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary zainteresowań.

WYKŁAD III

Badanie kultury - metody badań antropologicznych. Przykłady klasycznych oraz współczesnych badań antropologicznych. Warsztat badawczy antropologa. Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm, tożsamość kulturowa).

WYKŁAD IV

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

WYKŁAD V

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Funkcjonalizm i strukturalizm antropologiczny.

WYKŁAD VI

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Psychokulturalizm (etnopsychologizm)

WYKŁAD VII i VIII

Pokrewieństwo w ujęciu antropologicznym. Rodzina w perspektywie badawczej antropologii. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD IX i X.

Antropologiczne badanie RELIGII. Sacrum, profanum, mit, rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD XI.

Rasa i etniczność – perspektywa antropologiczna. Rasowość a antropometria. Grupy etniczne i etnogeneza. Rasizm jako problem społeczny.

WYKŁAD XII i XIII.

Popkulturowe ramy konstruowania tożsamości. Globalizm i popkultura w perspektywie antropologicznej. Kultura lokalna a globalizacja kulturowa. Konsumpcjonizm. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Literatura:

Literatura:

1. (1999) C. Jencks, Kultura, tłum. J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań.

2. (2011) R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

3. (2008) A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa.

4. (2007) F. Barth, A. Ginrich, R. Parkin, S. Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wyd. UJ, Kraków.

5. (2007) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii PWN, Warszawa.

6. (2006) E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa (wyd. VII).

7. (2009) P. C. Salzman, P.C.Rice, Myśleć jak antropolog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

8. (2000) M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

9. (2005) Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.

10. (1987) Rene Girard, Kozioł ofiarny. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

11. (2006) A. Ciążela, Zagadnienia antropologicznego i humanistycznego rozumienia kultury w pedagogice współczesnej. Niejednoznaczność opozycji /w:/Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. I. Wojnar, PAN. Kancelaria PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

12. (2012) J.Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków.

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu ustnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

WYKŁAD I [3h] - 02.03

Wykład wprowadzający. Przedstawienie treści przedmiotu, wymagań egzaminacyjnych, proponowanej literatury oraz omówienie organizacji pracy na zajęciach.

Próba uchwycenia definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe dla przedmiotu pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza.

WYKŁAD II [3h] - 16.03

Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary zainteresowań.

Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm, tożsamość kulturowa).

WYKŁAD III [3h] - 30.03

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

WYKŁAD IV [3h] - 13.04

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Funkcjonalizm i Psychokulturalizm (etnopsychologizm).

WYKŁAD V [3h] - 11.05

POKREWIEŃSTWO w ujęciu antropologicznym. Rodzina w perspektywie badawczej antropologii. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD VI [3h] - 12.05

Antropologiczne badanie RELIGII. Sacrum, profanum, mit, rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD VII. [3h] - 19.05

Popkulturowe ramy konstruowania tożsamości. Globalizm i popkultura w perspektywie antropologicznej. Kultura lokalna a globalizacja kulturowa. Konsumpcjonizm. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Literatura:

Literatura:

1. (1999) C. Jencks, Kultura, tłum. J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań.

2. (2011) R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

3. (2008) A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa.

4. (2007) F. Barth, A. Ginrich, R. Parkin, S. Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wyd. UJ, Kraków.

5. (2007) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii PWN, Warszawa.

6. (2006) E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa (wyd. VII).

7. (2009) P. C. Salzman, P.C.Rice, Myśleć jak antropolog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

8. (2000) M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

9. (2005) Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.

10. (1987) Rene Girard, Kozioł ofiarny. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

11. (2006) A. Ciążela, Zagadnienia antropologicznego i humanistycznego rozumienia kultury w pedagogice współczesnej. Niejednoznaczność opozycji /w:/Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. I. Wojnar, PAN. Kancelaria PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

12. (2012) J.Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków.

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 21

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2/3 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

WYKŁAD I

Wykład wprowadzający. Przedstawienie treści przedmiotu, wymagań egzaminacyjnych, proponowanej literatury oraz omówienie organizacji pracy na zajęciach.

Próba uchwycenia definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe dla przedmiotu pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza.

WYKŁAD II

Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary zainteresowań.

WYKŁAD III

Badanie kultury - metody badań antropologicznych. Przykłady klasycznych oraz współczesnych badań antropologicznych. Warsztat badawczy antropologa. Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm, tożsamość kulturowa).

WYKŁAD IV

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

WYKŁAD V

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Funkcjonalizm i Psychokulturalizm.

WYKŁAD VI i VII

Pokrewieństwo w ujęciu antropologicznym. Rodzina w perspektywie badawczej antropologii. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD VIII i IX.

Antropologiczne badanie RELIGII. Sacrum, profanum, mit, rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD X i XI.

Rasa i etniczność – perspektywa antropologiczna. Rasowość a antropometria. Grupy etniczne i etnogeneza. Rasizm jako problem społeczny.

WYKŁAD XII.

Płeć i płciowość jako problem antropologiczny. Płeć biologiczna, płeć kulturowa. Kulturowe rozumienie płci a problemy społeczne. Kobieta i mężczyzna - podział (nie)doskonały.

WYKŁAD XIII I XIV.

Popkulturowe ramy konstruowania tożsamości. Globalizm i popkultura w perspektywie antropologicznej. Kultura lokalna a globalizacja kulturowa. Konsumpcjonizm. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Literatura:

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Florczak
Prowadzący grup: Przemysław Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej [18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru + 2 pytania opisowe otwarte]. Egzamin obejmuje zakresem treści wykładowe.

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy.

Pełny opis:

WYKŁAD I

Wykład wprowadzający. Przedstawienie treści przedmiotu, wymagań egzaminacyjnych, proponowanej literatury oraz omówienie organizacji pracy na zajęciach.

Próba uchwycenia definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe dla przedmiotu pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza.

WYKŁAD II

Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność, Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary zainteresowań.

Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm, tożsamość kulturowa).

WYKŁAD III [3h]

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

WYKŁAD IV

Prezentacja wybranych ORIENTACJI TEORETYCZNYCH w antropologii:

Funkcjonalizm i Psychokulturalizm.

WYKŁAD V

POKREWIEŃSTWO w ujęciu antropologicznym. Rodzina w perspektywie badawczej antropologii. Erotyka, seksualność i prokreacja w wybranych kulturach i religiach. Rodzina współczesna w kontekście emancypacji kobiet, kryzysu męskości i nowych form "bycia razem".

WYKŁAD VI

Antropologiczne badanie RELIGII. Sacrum, profanum, mit, rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm religijny. Elementy wierzeń Prasłowian.

WYKŁAD VII

Temat do wyboru przez Studentów:

a. Rasa i etniczność – perspektywa antropologiczna. Rasowość a antropometria. Grupy etniczne i etnogeneza. Rasizm jako problem społeczny.

b. Płeć i płciowość jako problem antropologiczny. Płeć biologiczna, płeć kulturowa. Kulturowe rozumienie płci a problemy społeczne. Kobieta i mężczyzna - podział (nie)doskonały.

Literatura:

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna, prezentacja treści filmowych [audiowizualnych].

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 21

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.