Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) - 2 tyg. (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) - 2 tyg. (40 godz.)
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

Konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje podczas wspólnych spotkań z praktykantami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia -

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Michalski J. Ordakowska B., Piotrowicz R., Grzybowski P. ( 2010) Koncepcja realizacji praktyk w APS. Warszawa

Kowolik P. (2003) Proces stawania się nauczycielem przez praktyki zawodowe (w:) Sałata E., Zamkowska A., Osko S. Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej. Radom

Arends R. I. (1995) Uczymy się nauczać. Warszawa

Popek S., Winiarz A. [red.] (2009) Nauczyciel zawód powołanie pasja. Lublin

Literatura uzupełniająca

Okoń W. (1991) Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa

Stawinoga R. Aktywność twórcza we współczesnej edukacji. Nowa Szkoła, 2002, nr 3, s. 29-32

Wawrzyniuk D. Sztuka bycia nauczycielem. Życie Szkoły, 2003, nr 8, s. 467-47

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna zarówno założenia programowe i zakres treści merytorycznych realizowanych w ramach zajęć dydaktycznych w placówce praktyk, jak też dysponuje niezbędną wiedzą dydaktyczną i metodyczną do ich realizacji.

2. Student zna założenia organizacyjne placówki praktyk.

Umiejętności:

1. Student potrafi przeprowadzić diagnozę pedagogiczną uczniów i poszerzyć ją o zagadnienia specyficzne dla specjalności.

2. Student potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne oraz współpracować z personelem placówki praktyk.

Kompetencje:

1. Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję na temat procesu dydaktycznego i wychowawczego realizowanego w placówce praktyk.

2. Student ma świadomość społecznych i etycznych aspektów zadań realizowanych w placówce praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi podczas indywidualnych konsultacji

ocena wypowiedzi podczas dyskusji grupowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

analiza przygotowanej dokumentacji

ocena wypowiedzi podczas indywidualnych konsultacji

ocena wypowiedzi podczas dyskusji grupowej

Pełny opis:

Poznanie struktury placówki

Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. pedagoga szkolnego, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, rehabilitanta, innych specjalistów.

Poznanie form działań wspierających ucznia organizowanych w formie zajęć lekcyjno-wychowawczych, pozalekcyjnych

Planowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z opracowaną koncepcją

Hospitowanie zajęć

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk

Poznanie organizacji nauczania oraz przebiegu uczenia się dziecka

Poznanie procesu nauczania oraz specyfiki przebiegu zajęć edukacyjnych

Przygotowanie oceny funkcjonalnej ucznia

Poznanie metod i narzędzi dokonywania wieloprofilowej oceny funkcjonalnej dziecka oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych planów rozwoju ucznia

Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego ucznia. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej ucznia oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki ucznia, z uwzględnienie specyfiki specjalności.

Zapoznanie się z dokumentacją dziecka – arkuszami badań diagnozy funkcjonalnej oraz wynikającymi z nich programami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Michalski J. Ordakowska B., Piotrowicz R., Grzybowski P. ( 2010) Koncepcja realizacji praktyk w APS. Warszawa

Kowolik P. (2003) Proces stawania się nauczycielem przez praktyki zawodowe (w:) Sałata E., Zamkowska A., Osko S. Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej. Radom

Arends R. I. (1995) Uczymy się nauczać. Warszawa

Popek S., Winiarz A. [red.] (2009) Nauczyciel zawód powołanie pasja. Lublin

Literatura uzupełniająca

Okoń W. (1991) Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa

Stawinoga R. Aktywność twórcza we współczesnej edukacji. Nowa Szkoła, 2002, nr 3, s. 29-32

Wawrzyniuk D. Sztuka bycia nauczycielem. Życie Szkoły, 2003, nr 8, s. 467-47

Uwagi:

Konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje podczas wspólnych spotkań z praktykantami.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia-

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Inne formy: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.