Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-WZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna wybrane zagadnienia sztuki współczesnej.

2. Student zna wybrane związki sztuki współczesnej ze zjawiskami życia społecznego, mediami i kulturą.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować wybrane zjawiska sztuki współczesnej w kontekście społecznym i kulturowym.

2. Student potrafi analizować wybrane zjawiska sztuki współczesnej w kontekście wiedzy z historii sztuki.

Kompetencje:

1. Student potrafi merytorycznie dyskutować o sztuce współczesnej.

2. Student korzysta z profesjonalnej wiedzy w wyborze propozycji z aktualnej oferty wydarzeń artystycznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wałaszewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wałaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia

ocena referatu, prezentacji

ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji

pytania testujące

Pełny opis:

Treści Liczba godzin

1. Chronologia rozwoju animacji filmowej – 2

2. Historyczne ośrodki rozwoju animacji filmowej i ich tradycja – 4

3. Techniki animacji filmowej – 4

4. Współczesne centra animacji filmowej – 4

5. Światowi artyści filmu animowanego – 10

6. Uznani polscy artyści filmu animowanego – 10

7. Młodzi polscy artyści filmu animowanego – 10

8. Komercyjne zastosowania animacji filmowej – 5

9. Związki animacji filmowej z plastyką, literaturą i muzyką – 5

10. Nowe zjawiska w animacji filmowej – 6

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Beck J. (red.). (2006) Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego. Warszawa.

2. Sitkiewicz P. (2009) Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego. Gdańsk.

Literatura uzupełniająca

1. Giżycki M. (2000) Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym. Warszawa.

2. Giżycki M., Zmudziński B. (red.). (2008) Polski film animowany. Warszawa.

3. Okniańska M. (2011) Anime – w poszukiwaniu istoty fenomenu. Toruń.

4. Sitkiewicz P. (2011) Polska szkoła animacji. Gdańsk.

5. Spalińska-Mazur J. (2007) Obraz, czas, myśl. O widzeniu w animacji filmowej. Opole.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład konwersatoryjny z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne). Dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy (oglądanie materiałów audiowizualnych) 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wałaszewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wałaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- egzamin ustny (2 zagadnienia do omówienia)

Pełny opis:

1. Znaczenie tabu dla społecznego funkcjonowania sztuki współczesnej.

2. Stosunek do sacrum w tradycji i współczesnej praktyce artystycznej.

3. Prowokacja jako współczesna strategia artystyczna.

4. Sztuka współczesna wobec kiczu.

5. Sztuka współczesna wobec procesów komercjalizacji na przykładzie związków z muzycznym przemysłem rozrywkowym.

6. Sztuka współczesna w mediach i poprzez media masowe.

7. Sposoby dotarcia z przekazem artystycznym do współczesnego odbiorcy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Banach A., O kiczu. Kraków 1968.

2. Golka M., Socjologia sztuki. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Krawczak E., Konteksty polskiej socjologii sztuki, Lublin 2013.

2. Kulka T., Sztuka a kicz, Wrocław 2013.

3. Kłoskowska A, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład konwersatoryjny z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne). Dyskusja.

Godziny kontaktowe - wykład 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy (oglądanie materiałów audiowizualnych) 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Omówienie wybranych zagadnień i dylematów sztuki współczesnej w odniesieniu do przykładów z życia artystycznego. Przedmiot o charakterze refleksyjnym ukierunkowany na wyrażanie opinii i konstruowanie koncepcji twórczych.

Pełny opis:

Definiowanie sztuki

Cele i perspektywy sztuki

Makro i mikroskale funkcjonowania sztuki

Definicja artysty

Sztuka zaangażowana

Sztuka a media

Reklama w sztuce

Obrót dziełami sztuki

Placówki upowszechniania sztuki

Aspekty prawne sztuki

Postmodernistyczna wizja sztuki

Estetyka przestrzeni publicznej

Pojęcie kiczu

Sztuka a media społecznościowe

Wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę

Literatura:

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Przewodnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Dziamski G., Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.

Eco U., Sztuka, Kraków 2008.

Gładkowska E., Interdyscyplinarność w badaniu współczesnego dzieła sztuki, w: Granice dyscyplin-arne w humanistyce, pod red./ J.Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Colloquia Humanorum, Olsztyn 2006, s.197-202.

Guzek Ł., Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Neriton, 2007.

Kawiecki P., Zagadnienia estetyki współczesnej : sztuka, wartości, poznanie, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1994.

Kluszczyński R. J., Od Michałowskiego do Fangora. Nowoczesne malarstwo polskie, WBC, 2016.

Kłosiewicz O., Polska sztuka współczesna przełomu XX i XXI wieku, RM, 2015.

Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

Ostrowiecki M., Dzieło sztuki jako system, Warszawa-Kraków 1997.

Zaniewski W., Dokąd zmierza współczesna sztuka? Eseje o historii sztuki, jej rozwoju i perspektywach, Wydawnictwo: Novae Res, 2014.

Uwagi:

Wykład konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 5

Uzyskanie oceny na podstawie czynnego udziału w zajęciach, przygotowanie referatu i projektu omówionego podczas egzaminu ustnego na zakończenie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Durda-Dmitruk
Prowadzący grup: Magdalena Durda-Dmitruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Omówienie wybranej problematyki sztuki współczesnej w odniesieniu do przykładów ze sztuki II poł. XX i pocz. XXI w.

Pełny opis:

Grupy tematyczne:

1. Wprowadzenie do zagadnień sztuki współczesnej: periodyzacja i terminologia, główne zagadnienia i obszary, ważne zjawiska artystyczne, dyskusje, spory, wydarzenia itp.

2. Definicje sztuki i artysty

3. Rynek sztuki, obrót dziełami sztuki, instytucje artystyczne

4. Wybrane zagadnienia sztuki światowej po 1945 roku - tendencje, kierunki, przedstawiciele, problematyka (np. action painting, pop art., informel, environment, happening, performance, hiperrealizm, art brut, arte povera, konceptualizm, land-art, mail art, body art.)

5. Polska Szkoła Plakatu

6. Sztuka w dobie postmodernizmu

7. Rola skandalu w sztuce

8. Wybrane zagadnienia sztuki lat 90. XX w.

9. Wybrane zagadnienia sztuki nowych mediów (od wideo art po media cyfrowe i sztukę interaktywną)

10. Fotografia jako narzędzie kreacji

11. Późny modernizm w architekturze (np. Le Corbusier, O. Hansen)

12. Definiowanie sztuki współczesnej oraz sztuki po 2000 r. na podstawie oglądanych aktualnych wydarzeń w galeriach i muzeach warszawskich

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bazylko P., Masiewicz K., Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Warszawa 2008

Cotton Ch. (2010). Fotografia jako sztuka współczesna. Kraków.

Czartoryska U. (1983). Od pop artu do sztuki konceptualnej. Warszawa.

Dziamski G., Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.

Dziamski G., Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań 2008

Hopfinger M. (1997). Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa.

Kluszczyński R. (1999). Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa.

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu, wyd. Arkady, Warszawa 1989

Piotrowski P. (1999). Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku. Poznań.

Zaniewski W., Dokąd zmierza współczesna sztuka? Eseje o historii sztuki, jej rozwoju i perspektywach, Novae Res, Gdynia 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Przewodnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Eco U., Sztuka, Kraków 2008.

Kluszczyński R. W. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa.

Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945-1970 Szanse i mity, wyd. PWN, Warszawa 1975

Krytyka i rynek sztuki, red. D. Monkiewicz, Warszawa 2008

Olszewski A. (1988). Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980 w zarysie. Warszawa.

Piwocki K. (1980) Dziwny świat współczesnych prymitywów. Warszawa

Porębski M. (1989). Granica współczesności. Warszawa.

Rosenblum N. (2005) Historia fotografii światowej. Bielsko-Biała.

Rottenberg A. (2005). Sztuka w Polsce 1945-2005. Warszawa.

Włodarczyk W. (2000). Sztuka polska: 1918-2000. Warszawa.

Sztuka świata, t. IX i X, red. W. Włodarczyk. Warszawa 1994-6

portale poświęcone sztuce np. artinfo.pl; notes.na.6.tygodni.pl; fotografiakolekcjonerska.pl; portale społecznościowe o sztuce, pisma on-line np. magazynszum.pl, blogi np. artbazaar.blogspot.com; http://rastergallery.com/galeria/blog/; notes.na.6.tygodni.pl; http://biurotlumaczen.art.pl/tlumacze/

itp.)

Czasopisma artystyczne: ‚“Szum“, „Format“, „Artluk“, „Arteon“, „Exit“, „Obieg “, „Art &Business“, „Raster“, „Sztuka“, „Tumult“, „Współczesność“, „2+3D“ itp.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład / konwersatorium wzbogacone pokazami multimedialnymi i publikacjami prowadzone w sali wykładowej oraz podczas wyjść/ wyjazdów na istotne wydarzenia/wystawy powiązane z dyskusją i analizą oglądanego zjawiska.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy (oglądanie materiałów audiowizualnych) 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.