Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-WZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

3. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

4. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

5. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna źródła prawa, zasady ich tworzenia i podstawowe pojęcia prawoznawcze, w szczególności hierarchię źródeł prawa

ma wiedzę na temat praw cywilnych i publicznych dotyczących osoby fizycznej oraz środków ich ochrony

ma wiedzę na temat międzynarodowych i konstytucyjnych wolności i praw człowieka oraz środków ich ochrony

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat systemu rządów w Polsce, organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, ich kompetencji i wzajemnych relacji

ma pogłębioną wiedzę na temat zdolności do czynności prawnych, zasad korzystania z niej, jej ograniczeń, w szczególności ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego, postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie, jego skutkach.

Umiejętności

potrafi odnaleźć interesujące go przepisy prawa, usystematyzować je w hierarchicznym katalogu

potrafi zdiagnozować przypadki naruszeń praw człowieka, w tym dyskryminacji, wskazać ich podstawę prawną oraz zaproponować zastosowanie odpowiednich środków prawnych ich ochrony

posiada umiejętności obserwowania życia politycznego, analizuje i ocenia decyzje podejmowane przez przedstawicieli władzy publicznej, w szczególności w zakresie ich legalności

Kompetencje społeczne

prezentuje postawę legalistyczną

ma szacunek do prawa i wartości, jakie prawo chroni

utożsamia się z zasadą równości i niedyskryminacji, ma pogłębioną świadomość istnienia różnorodnych grup społecznych narażonych na dyskryminację

jest przekonany o konieczności poszukiwania wsparcia prawnego dla osób tego wymagających

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

3. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

4. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

5. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2015

Uwagi:

Test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

5. Zarys wybranych dziedzin prawa (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne).

6. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.

7. Elementy prawa autorskiego. Ochrona własności intelektualnej.

8. Elementy prawa oświatowego.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, (t.j. Dz.U. 2018, poz. 996)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test zaliczeniowy

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Prawo - definicja.

2. Źródła prawa (pojęcie, podział i cechy źródeł prawa).

3. Prawa człowieka. Prawa dziecka.

4. Trójpodział władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce)

5. Elementy prawa cywilnego: osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie.

6. Prawo własności intelektualnej.

7. Zakaz dyskryminacji w kodeksie pracy.

8. Elementy pozostałych wybranych dziedzin prawa, m.in.:

- prawo karne;

- prawo administracyjne;

- podstawowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w szkole.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2017

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. Link do grupy zajęciowej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8fdaa65661e1485a93fdad168bace0e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a05d0aa-3a4a-451a-9b14-490e05255cb7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody pracy

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

Kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach

2. zaliczenie testu

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 5 godz.

Zaliczenie przedmiotu w formie testu odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams i Forms udostępnionych w ramach usługi Microsoft 365 w dniu 26.01.2021 r. o godz. 10.10.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.