Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-TEI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

AR1_W09

- Student jest świadomy związków realizacji pracy artystycznej w sztukach plastycznych z rozwojem użytkowanych technologii oraz ma pogłębioną wiedzę o aktualnym stanie rozwoju technologii stosowanych w wybranej pracowni artystycznej.

UMIEJĘTNOŚCI

AR1_U20

- Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) oraz technologii ICT

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składa się:

• ocena z aktywności na zajęciach

• ocena z prac zaliczeniowych (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

• ocena z prezentacji w Prezi oraz jej osobistego przedstawienia

• ocena z filmu

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Edytor tekstów

1.1. Tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

1.2. Tworzenie tabel, wykresów, umieszczanie grafiki i In.

1.3. Projektowanie pomocy dydaktycznych

1.4. Korespondencja seryjna

1.5. Tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

2. Arkusz kalkulacyjny

2.1. Wprowadzanie i formatowanie danych

2.2. Tworzenie formuł

2.3. Projektowanie i formatowanie wykresów

3. Program do tworzenia publikacji (wybór szablonu do publikacji, praca na szablonach, drukowanie i zapisywanie)

4. Prezentacja multimedialna

4.1. Podstawowe pojęcia i operacje

4.2. Tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

4.3. Prezentacja opracowanego materiału

5. Program do tworzenia filmów

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Grover, Ch. (2007). Word 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Jaronicki, A. (2008). ABC MS Office 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Rajca, P. (2000). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2007). ABC PowerPoint 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Walkenbach, J. (2007). Excel 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wspomagane kursami e-learningowymi na platformie edukacyjnej

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składa się:

• ocena z aktywności na zajęciach i na platformie e-learningowej

• ocena z prac zaliczeniowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, film)

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (BHP, licencja i rodzaje licencji, prawo autorskie)

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów z zakresu edukacji artystycznej

3. Projektowanie filmów

4. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- projektowanie pomocy dydaktycznych (tworzenie tabel, umieszczanie grafiki i in.)

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

- zaliczenie

5. Arkusz kalkulacyjny:

- wykonywanie obliczeń z użyciem formuł i różnych funkcji

- porządkowanie i selekcjonowanie danych

- przedstawianie danych za pomocą wykresów i diagramów

- zaliczenie

6. Prezentacja multimedialna:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

- zaliczenie

7. Internet (korzystanie z aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej)

Literatura:

UZUPEŁNIAJĄCA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Grover, Ch. (2007). Word 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Jaronicki, A. (2008). ABC MS Office 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Rajca, P. (2000). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2007). ABC PowerPoint 2007 PL, , Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Walkenbach, J. (2007). Excel 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Nakład pracy studenta (forma aktywności i średnia liczba godzin na zrealizowane aktywności):

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do zaliczenia : 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- kolokwia, test

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej (BHP, regulamin pracowni, korzystanie z uczelnianej poczty internetowej, zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich)

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów edukacyjnych w szkole (tablica multimedialna, programy edukacyjne)

3.Program do tworzenia publikacji (wybór szablonu do publikacji, praca na szablonach, drukowanie i zapisywanie)

4. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- projektowanie pomocy dydaktycznych (tworzenie tabel, umieszczanie grafiki)

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

- zaliczenie

5. Arkusz kalkulacyjny:

- kodowanie danych, opracowanie i prezentacja wyników badań

- zaliczenie

6. Prezentacja multimedialna:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

7. Internet:

- korzystanie z aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Conner, N. MacDonald, M. (2011). Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. Warszawa: Helion.

Murray, K. (2011). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście (ebook). Warszawa: Helion.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne. Warszawa: Wyd. APS.

Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/

mobilnaedukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.16r.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: - 30 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia: - 10 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: - 10 h

4. Przygotowanie się do zajęć: - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

- podające,

- ćwiczeniowe,

- zadaniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wspomagane kursami e-learningowymi na platformie edukacyjnej

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składa się:

• ocena z aktywności na zajęciach i na platformie e-learningowej

• ocena z prac zaliczeniowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, film)

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (BHP, licencja i rodzaje licencji, prawo autorskie)

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów z zakresu edukacji artystycznej

3. Projektowanie filmów

4. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- projektowanie pomocy dydaktycznych (tworzenie tabel, umieszczanie grafiki i in.)

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

- zaliczenie

5. Arkusz kalkulacyjny:

- wykonywanie obliczeń z użyciem formuł i różnych funkcji

- porządkowanie i selekcjonowanie danych

- przedstawianie danych za pomocą wykresów i diagramów

- zaliczenie

6. Prezentacja multimedialna:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

- zaliczenie

7. Internet (korzystanie z aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej)

Literatura:

UZUPEŁNIAJĄCA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Grover, Ch. (2007). Word 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Jaronicki, A. (2008). ABC MS Office 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Rajca, P. (2000). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2007). ABC PowerPoint 2007 PL, , Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Walkenbach, J. (2007). Excel 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Nakład pracy studenta (forma aktywności i średnia liczba godzin na zrealizowane aktywności):

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do zaliczenia : 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Małgorzata Minchberg, Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wspomagane kursami e-learningowymi na platformie edukacyjnej

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składa się:

• ocena z aktywności na zajęciach i na platformie e-learningowej

• ocena z prac zaliczeniowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, film)

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (BHP, licencja i rodzaje licencji, prawo autorskie)

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów z zakresu edukacji artystycznej

3. Projektowanie filmów

4. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- projektowanie pomocy dydaktycznych (tworzenie tabel, umieszczanie grafiki i in.)

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

- zaliczenie

5. Arkusz kalkulacyjny:

- wykonywanie obliczeń z użyciem formuł i różnych funkcji

- porządkowanie i selekcjonowanie danych

- przedstawianie danych za pomocą wykresów i diagramów

- zaliczenie

6. Prezentacja multimedialna:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

- zaliczenie

7. Internet (korzystanie z aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej)

Literatura:

UZUPEŁNIAJĄCA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Grover, Ch. (2007). Word 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Jaronicki, A. (2008). ABC MS Office 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Rajca, P. (2000). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2007). ABC PowerPoint 2007 PL, , Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Walkenbach, J. (2007). Excel 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Nakład pracy studenta (forma aktywności i średnia liczba godzin na zrealizowane aktywności):

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do zaliczenia : 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.