Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-ZAW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawodoznawstwo
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposobami pomiaru efektów kształcenia są:

1. ocena stopnia przygotowania studenta do zajęć na ćwiczeniach;

2. limitowanie możliwych nieobecności;

3. ocena pracy projektowej dotyczącej struktury zawodu oraz prezentacji studentów.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Instruktaż wstępny. Zawodoznawstwo jako obszar pedagogiki pracy. Badanie pracy człowieka w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego (w ramach układu technologicznego, współdziałania, organizacji pracy, układu energetycznego, cybernetycznego i myślowego - 2 godziny.

2. Przemiany w funkcjonowaniu zawodowym człowieka od średniowiecza do czasów współczesnych. Pojęcie zawodu na tle specjalizacji pracy ludzkiej - 1 godzina.

3. Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności - 1 godzina.

4. Zawodoznawstwo w ujęciu problemów rynku pracy. Popyt na pracę, podaż pracy, wynagrodzenia na rynku pracy. Różnice w strukturze rynku pracy dla różnych grup zawodów. Ocena branż i gałęzi gospodarki w których mogą powstać nowe zawody i specjalności, a także gdzie można rozwijać samozatrudnienie - 3 godziny.

5. Alternatywne formy zatrudnienia. Mobilność przestrzenna pracowników jako obszar zawodoznawstwa - 2 godziny

6. Bezrobocie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, stopa bezrobocia, bezrobocie w poszczególnych województwach w Polsce. Popyt na określone zawody i specjalności- ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych. Instytucje wspomagające rynek pracy. Perspektywy zatrudnienia na rynku pracy dla poszczególnych zawodów i specjalności w sytuacji braku stabilności gospodarczej - 4 godziny

7. Struktura opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 1 godzina.

8. Prezentacje wybranych zawodów i specjalności zawodowych według struktury opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 16 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowacki T. W.: Zawodoznawstwo. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003.

2. Rocznik Statystyczny 2017. Wyd. GUS, Warszawa 2018 i wcześniejsze od 2015 roku

3. Wołk Z.: Zawodoznawstwo: Wiedza o współczesnego pracy. Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kwiatkowski S. M. : Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa 2001.

Źródła:

1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. 2018, poz. 227.

2. Rocznik Statystyczny 2017. Wyd. GUS, Warszawa 2018 i wcześniejsze od 2015 roku

Efekty kształcenia:

Wiedza

PC1_KK_W01 Umie scharakteryzować cele i założenia Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

PC1_KK_W02 Potrafi definiować terminy z obszaru zawodoznawstwa.

PC1_KK_W03 Ma elementarną wiedzę o przeciwwskazaniach do wykonywania danego zawodu.

Umiejętności

PC1_KK_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zawodoznawstwa w celu analizowania problemów edukacyjnych i wzorów ludzkich zachowań.

PC1_KK_U06 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na temat charakterystyki danego zawodu.

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności posługiwania się klasyfikacją zawodów i specjalności.

PC1_KK_K01 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

PC1_KK_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobami pomiaru efektów kształcenia są:

1. ocena stopnia przygotowania studenta do zajęć na ćwiczeniach;

2. limitowanie możliwych nieobecności;

3. ocena pracy projektowej dotyczącej struktury zawodu oraz prezentacji studentów.

Są to jednocześnie kryteria oceny studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach,

ocena indywidualnego opracowania charakterystyki wybranego zawodu,

ocena przygotowanej grupowej prezentacji dotyczącej wybranego zawodu w oparciu o: e-gazetki o zawodach na www.koweziu.edu.pl .

Pełny opis:

1. Podstawy zawodoznawstwa - zagadnienia terminologiczne.

2. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a zawodoznawstwo.

3. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej a zawodoznawstwo w kontekście pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4.Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności podstawą tworzenia informacji zawodowej.

5, 6, 7. E-gazetki o zawodach: prezentacje grupowe.

8. Popyt na określone zawody i specjalności – ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych.

9, 10. Uwarunkowania działalności zawodowej w Polsce na podstawie przygotowanej charakterystyki wybranego zawodu lub specjalności.

11. Przemiany zachodzące w świecie zawodów w oparciu o literaturę przedmiotu.

12. Analiza wybranego artykułu z "Edukator zawodowy"

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności, GUS.

2. Kwiatkowski S.M.: Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. IBE, ITE, SPiSS 2001.

3. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

4. Przewodnik po zawodach – praca zbiorowa. Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

1. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

2. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003

3. Kwiatkowski S.M. , Symela K. ( red.): Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria – Metodologia – Projekty. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001

Uwagi:

Metody kształcenia: podająca, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin, przygotowanie referatu, prezentacji 15 godzin, przygotowanie się do zaliczenia 5 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena: aktywności studenta na ćwiczeniach, szczególnie w oparciu o zadaną literaturę, grupowego opracowania charakterystyki wybranego zawodu w oparciu o e-gazetki o zawodach na www.koweziu.edu.pl. Ocena przygotowanej grupowej prezentacji dotyczącej wybranego zawodu i z kolokwium.

Pełny opis:

1. Podstawy zawodoznawstwa - zagadnienia terminologiczne.

2. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a zawodoznawstwo.

3.4.5. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej a zawodoznawstwo w kontekście pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w oparciu o wybrane scenariusze zajęć.

6.Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności podstawą tworzenia informacji zawodowej.

7. 8. 9. E-gazetki o zawodach: prezentacje grupowe.

10. Popyt na określone zawody i specjalności – ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych.

11.12. 13. Uwarunkowania działalności zawodowej w Polsce na podstawie przygotowanej charakterystyki wybranego zawodu lub specjalności.

14. Przemiany zachodzące w świecie zawodów w oparciu o literaturę przedmiotu.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności, GUS.

2. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

3. Misiuk A.: Poradnik. Poznaję zawody. MEN Kraków 2011.

4. Przewodnik po zawodach – praca zbiorowa. Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.

5. Sołtysińska G., Woroniecka J.: Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu. KOWEZIU Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1.Lelińska K.: Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych. DIFIN Warszawa 2016

2. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

3. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003

Uwagi:

Metody kształcenia: podająca, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin, przygotowanie referatu, prezentacji 15 godzin, przygotowanie się do zaliczenia 5 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposobami pomiaru efektów kształcenia są:

1. ocena stopnia przygotowania studenta do zajęć na ćwiczeniach;

2. limitowanie możliwych nieobecności;

3. ocena pracy projektowej dotyczącej struktury zawodu oraz prezentacji studentów.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Instruktaż wstępny. Zawodoznawstwo jako obszar pedagogiki pracy. Badanie pracy człowieka w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego (w ramach układu technologicznego, współdziałania, organizacji pracy, układu energetycznego, cybernetycznego i myślowego - 2 godziny.

2. Przemiany w funkcjonowaniu zawodowym człowieka od średniowiecza do czasów współczesnych. Pojęcie zawodu na tle specjalizacji pracy ludzkiej - 1 godzina.

3. Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności - 1 godzina.

4. Zawodoznawstwo w ujęciu problemów rynku pracy. Popyt na pracę, podaż pracy, wynagrodzenia na rynku pracy. Różnice w strukturze rynku pracy dla różnych grup zawodów. Ocena branż i gałęzi gospodarki w których mogą powstać nowe zawody i specjalności, a także gdzie można rozwijać samozatrudnienie - 3 godziny.

5. Alternatywne formy zatrudnienia. Mobilność przestrzenna pracowników jako obszar zawodoznawstwa - 2 godziny

6. Bezrobocie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, stopa bezrobocia, bezrobocie w poszczególnych województwach w Polsce. Popyt na określone zawody i specjalności- ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych. Instytucje wspomagające rynek pracy. Perspektywy zatrudnienia na rynku pracy dla poszczególnych zawodów i specjalności w sytuacji braku stabilności gospodarczej - 4 godziny

7. Struktura opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 1 godzina.

8. Prezentacje wybranych zawodów i specjalności zawodowych według struktury opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 16 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowacki T. W.: Zawodoznawstwo. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003.

2. Rocznik Statystyczny 2017. Wyd. GUS, Warszawa 2018 i wcześniejsze od 2015 roku

3. Wołk Z.: Zawodoznawstwo: Wiedza o współczesnego pracy. Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kwiatkowski S. M. : Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa 2001.

Źródła:

1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. 2018, poz. 227.

2. Rocznik Statystyczny 2017. Wyd. GUS, Warszawa 2018 i wcześniejsze od 2015 roku

Uwagi:

Metody dydaktyczne: Pogadanka, dyskusja panelowa, praca w grupach, case studies, analiza danych statystycznych, analiza dokumentów. Nakład pracy studenta wynosi średnio 16 godzin poza godzinami kontaktowymi, na przygotowanie się do zajęć dydaktycznych, czytanie literatury przedmiotu, danych statystycznych, a także na przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Edward Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena: aktywności studenta na ćwiczeniach, szczególnie w oparciu o zadaną literaturę, grupowego opracowania charakterystyki wybranego zawodu w oparciu o e-gazetki o zawodach na www.koweziu.edu.pl. Ocena przygotowanej grupowej prezentacji dotyczącej wybranego zawodu i z kolokwium.

Pełny opis:

1. Podstawy zawodoznawstwa - zagadnienia terminologiczne.

2. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a zawodoznawstwo.

3.4.5. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej a zawodoznawstwo w kontekście pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w oparciu o wybrane scenariusze zajęć.

6.Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności podstawą tworzenia informacji zawodowej.

7. 8. 9. E-gazetki o zawodach: prezentacje grupowe.

10. Popyt na określone zawody i specjalności – ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych.

11.12. 13. Uwarunkowania działalności zawodowej w Polsce na podstawie przygotowanej charakterystyki wybranego zawodu lub specjalności.

14. Przemiany zachodzące w świecie zawodów w oparciu o literaturę przedmiotu.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności, GUS.

2. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

3. Misiuk A.: Poradnik. Poznaję zawody. MEN Kraków 2011.

4. Przewodnik po zawodach – praca zbiorowa. Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.

5. Sołtysińska G., Woroniecka J.: Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu. KOWEZIU Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1.Lelińska K.: Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych. DIFIN Warszawa 2016

2. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

3. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003

Uwagi:

Metody kształcenia: podająca, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin, przygotowanie referatu, prezentacji 15 godzin, przygotowanie się do zaliczenia 5 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.