Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-ZAW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawodoznawstwo
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe:

• Kolokwium zaliczeniowe w formie trzech pytań opisowych, punktowanych po 10 punktów każde pytanie, maksymalna liczba punktów 30, wymagane jest zaliczenie kolokwium w liczbie punktów 15 (50 %);

Z racji faktu realizacji kształcenia zdalnego w roku akademickim 2019/20, kolokwium zostało przeprowadzone w ramach aplikacji Forms, zawierało poza 3 pytaniami opisowymi, 7 pytań zamkniętych i każde pytanie było punktowane po 3 punkty. Pozostałe zasady zaliczenia nie uległy zmianie.

• Przedstawienie referatu według struktury opisu zawodów i specjalności,

• aktywne uczestnictwo w dyskusjach, analizie sytuacji na rynku pracy i case studies na zajęciach, obecność na ćwiczeniach (maksimum 2 nieobecności są dopuszczalne);

nakład pracy studenta: 60 godzin;

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Instruktaż wstępny. Zawodoznawstwo jako obszar pedagogiki pracy. Badanie pracy człowieka w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego (w ramach układu technologicznego, współdziałania, organizacji pracy, układu energetycznego, cybernetycznego i myślowego - 2 godziny.

2. Przemiany w funkcjonowaniu zawodowym człowieka od średniowiecza do czasów współczesnych. Pojęcie zawodu na tle specjalizacji pracy ludzkiej - 1 godzina.

3. Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności - 1 godzina.

4. Zawodoznawstwo w ujęciu problemów rynku pracy. Popyt na pracę, podaż pracy, wynagrodzenia na rynku pracy. Różnice w strukturze rynku pracy dla różnych grup zawodów. Ocena branż i gałęzi gospodarki w których mogą powstać nowe zawody i specjalności, a także gdzie można rozwijać samozatrudnienie - 3 godziny.

5. Alternatywne formy zatrudnienia. Mobilność przestrzenna pracowników jako obszar zawodoznawstwa - 2 godziny

6. Bezrobocie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, stopa bezrobocia, bezrobocie w poszczególnych województwach w Polsce. Popyt na określone zawody i specjalności- ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych. Instytucje wspomagające rynek pracy. Perspektywy zatrudnienia na rynku pracy dla poszczególnych zawodów i specjalności w sytuacji braku stabilności gospodarczej - 4 godziny

7. Struktura opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 1 godzina.

8. Prezentacje wybranych zawodów i specjalności zawodowych według struktury opisu zawodu - 16 godzin.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nowacki T. W.: Zawodoznawstwo. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003.

2. Wołk Z.: Zawodoznawstwo: Wiedza o współczesnej pracy. Difin, Warszawa 2013.

3. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości. Gerlach R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.

4. Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa. Czarnecki K. M. (red.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas” Sosnowiec 2008.

5. Lelińska K., Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, ITE- PIB, Warszawa, Radom 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Paszkowicz M. A.: Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

2. Sikora J.: Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i przystosowanie ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych: ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.

3. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

4. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

5. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003.

Źródła:

1. Rocznik statystyczny 2019. Warszawa, GUS 2020 i wcześniejsze od 2015 roku.

2. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz. U. 2018, poz. 227.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U 2019, poz. 1507 zm. poz. 1690.

W ramach kształcenia zdalnego w roku akademickim 2019/20 dopuszczalna jest netografia, literatura i źródła, do których mają dostęp studenci. Literatura i źródła bazowe nie ulegają zmianom.

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W01 Umie scharakteryzować cele i założenia Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

PC1_KK_W02 Potrafi definiować terminy z obszaru zawodoznawstwa.

PC1_KK_W03 Ma elementarną wiedzę o przeciwwskazaniach do wykonywania danego zawodu.

Umiejętności

PC1_KK_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zawodoznawstwa w celu analizowania problemów edukacyjnych i wzorów ludzkich zachowań.

PC1_KK_U06 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na temat charakterystyki danego zawodu.

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności posługiwania się klasyfikacją zawodów i specjalności.

PC1_KK_K01 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

PC1_KK_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania zaliczeniowe:

• Kolokwium zaliczeniowe w formie trzech pytań opisowych, zalicza 50 % punktów;

Z racji faktu realizacji kształcenia zdalnego w roku akademickim 2019/20, kolokwium zostało przeprowadzone w ramach aplikacji Forms, zawierało poza 3 pytaniami opisowymi, 7 pytań zamkniętych i każde pytanie było punktowane po 3 punkty. Pozostałe zasady zaliczenia nie uległy zmianie.

• Przedstawienie referatu według struktury opisu zawodów i specjalności,

• aktywne uczestnictwo w dyskusjach, analizie sytuacji na rynku pracy i case studies na zajęciach, obecność na ćwiczeniach (maksimum 2 nieobecności są dopuszczalne);

nakład pracy studenta: 60 godzin;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach,

ocena indywidualnego opracowania charakterystyki wybranego zawodu,

ocena przygotowanej grupowej prezentacji dotyczącej wybranego zawodu w oparciu o: e-gazetki o zawodach na www.koweziu.edu.pl .

Pełny opis:

1. Podstawy zawodoznawstwa - zagadnienia terminologiczne.

2. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a zawodoznawstwo.

3. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej a zawodoznawstwo w kontekście pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4.Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności podstawą tworzenia informacji zawodowej.

5, 6, 7. E-gazetki o zawodach: prezentacje grupowe.

8. Popyt na określone zawody i specjalności – ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych.

9, 10. Uwarunkowania działalności zawodowej w Polsce na podstawie przygotowanej charakterystyki wybranego zawodu lub specjalności.

11. Przemiany zachodzące w świecie zawodów w oparciu o literaturę przedmiotu.

12. Analiza wybranego artykułu z "Edukator zawodowy"

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności, GUS.

2. Kwiatkowski S.M.: Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. IBE, ITE, SPiSS 2001.

3. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

4. Przewodnik po zawodach – praca zbiorowa. Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

1. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

2. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003

3. Kwiatkowski S.M. , Symela K. ( red.): Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria – Metodologia – Projekty. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001

Uwagi:

Metody kształcenia: podająca, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin, przygotowanie referatu, prezentacji 15 godzin, przygotowanie się do zaliczenia 5 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena: aktywności studenta na ćwiczeniach, szczególnie w oparciu o zadaną literaturę, grupowego opracowania charakterystyki wybranego zawodu w oparciu o e-gazetki o zawodach na www.koweziu.edu.pl. Ocena przygotowanej grupowej prezentacji dotyczącej wybranego zawodu i z kolokwium.

Pełny opis:

1. Podstawy zawodoznawstwa - zagadnienia terminologiczne.

2. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a zawodoznawstwo.

3.4.5. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej a zawodoznawstwo w kontekście pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w oparciu o wybrane scenariusze zajęć.

6.Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności podstawą tworzenia informacji zawodowej.

7. 8. 9. E-gazetki o zawodach: prezentacje grupowe.

10. Popyt na określone zawody i specjalności – ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych.

11.12. 13. Uwarunkowania działalności zawodowej w Polsce na podstawie przygotowanej charakterystyki wybranego zawodu lub specjalności.

14. Przemiany zachodzące w świecie zawodów w oparciu o literaturę przedmiotu.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności, GUS.

2. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

3. Misiuk A.: Poradnik. Poznaję zawody. MEN Kraków 2011.

4. Przewodnik po zawodach – praca zbiorowa. Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.

5. Sołtysińska G., Woroniecka J.: Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu. KOWEZIU Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1.Lelińska K.: Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych. DIFIN Warszawa 2016

2. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

3. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003

Uwagi:

Metody kształcenia: podająca, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin, przygotowanie referatu, prezentacji 15 godzin, przygotowanie się do zaliczenia 5 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposobami pomiaru efektów kształcenia są:

1. ocena stopnia przygotowania studenta do zajęć na ćwiczeniach;

2. limitowanie możliwych nieobecności;

3. ocena pracy projektowej dotyczącej struktury zawodu oraz prezentacji studentów.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Instruktaż wstępny. Zawodoznawstwo jako obszar pedagogiki pracy. Badanie pracy człowieka w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego (w ramach układu technologicznego, współdziałania, organizacji pracy, układu energetycznego, cybernetycznego i myślowego - 2 godziny.

2. Przemiany w funkcjonowaniu zawodowym człowieka od średniowiecza do czasów współczesnych. Pojęcie zawodu na tle specjalizacji pracy ludzkiej - 1 godzina.

3. Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności - 1 godzina.

4. Zawodoznawstwo w ujęciu problemów rynku pracy. Popyt na pracę, podaż pracy, wynagrodzenia na rynku pracy. Różnice w strukturze rynku pracy dla różnych grup zawodów. Ocena branż i gałęzi gospodarki w których mogą powstać nowe zawody i specjalności, a także gdzie można rozwijać samozatrudnienie - 3 godziny.

5. Alternatywne formy zatrudnienia. Mobilność przestrzenna pracowników jako obszar zawodoznawstwa - 2 godziny

6. Bezrobocie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, stopa bezrobocia, bezrobocie w poszczególnych województwach w Polsce. Popyt na określone zawody i specjalności- ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych. Instytucje wspomagające rynek pracy. Perspektywy zatrudnienia na rynku pracy dla poszczególnych zawodów i specjalności w sytuacji braku stabilności gospodarczej - 4 godziny

7. Struktura opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 1 godzina.

8. Prezentacje wybranych zawodów i specjalności zawodowych według struktury opisu zawodu Tadeusza W. Nowackiego - 16 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowacki T. W.: Zawodoznawstwo. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003.

2. Rocznik Statystyczny 2017. Wyd. GUS, Warszawa 2018 i wcześniejsze od 2015 roku

3. Wołk Z.: Zawodoznawstwo: Wiedza o współczesnego pracy. Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kwiatkowski S. M. : Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa 2001.

Źródła:

1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. 2018, poz. 227.

2. Rocznik Statystyczny 2017. Wyd. GUS, Warszawa 2018 i wcześniejsze od 2015 roku

Uwagi:

Metody dydaktyczne: Pogadanka, dyskusja panelowa, praca w grupach, case studies, analiza danych statystycznych, analiza dokumentów. Nakład pracy studenta wynosi średnio 16 godzin poza godzinami kontaktowymi, na przygotowanie się do zajęć dydaktycznych, czytanie literatury przedmiotu, danych statystycznych, a także na przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Edward Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena: aktywności studenta na ćwiczeniach, szczególnie w oparciu o zadaną literaturę, grupowego opracowania charakterystyki wybranego zawodu w oparciu o e-gazetki o zawodach na www.koweziu.edu.pl. Ocena przygotowanej grupowej prezentacji dotyczącej wybranego zawodu i z kolokwium.

Pełny opis:

1. Podstawy zawodoznawstwa - zagadnienia terminologiczne.

2. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a zawodoznawstwo.

3.4.5. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej a zawodoznawstwo w kontekście pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w oparciu o wybrane scenariusze zajęć.

6.Charakterystyka zawodów i specjalności w Polsce na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności podstawą tworzenia informacji zawodowej.

7. 8. 9. E-gazetki o zawodach: prezentacje grupowe.

10. Popyt na określone zawody i specjalności – ocena zjawiska na podstawie danych statystycznych.

11.12. 13. Uwarunkowania działalności zawodowej w Polsce na podstawie przygotowanej charakterystyki wybranego zawodu lub specjalności.

14. Przemiany zachodzące w świecie zawodów w oparciu o literaturę przedmiotu.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności, GUS.

2. Lelińska K. : Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.

3. Misiuk A.: Poradnik. Poznaję zawody. MEN Kraków 2011.

4. Przewodnik po zawodach – praca zbiorowa. Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.

5. Sołtysińska G., Woroniecka J.: Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu. KOWEZIU Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1.Lelińska K.: Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych. DIFIN Warszawa 2016

2. Sarzyńska E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

3. Wanielista J. (red.): Akademickie Biura karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2003

Uwagi:

Metody kształcenia: podająca, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin, przygotowanie się do zajęć, lektury 20 godzin, przygotowanie referatu, prezentacji 15 godzin, przygotowanie się do zaliczenia 5 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.