Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane metody terapii zajęciowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-WMZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane metody terapii zajęciowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W04; PC1_KS_W02

zna wybrane metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną,

PC1_KS_W06

zna zasady doboru metod terapeutycznych,

PC1_KS_U03; PC1_KS_U04

potrafi zastosować elementy wybranych metod w projektowaniu zajęć edukacyjnych i terapeutycznych,

PC1_KS_K01

prezentuje postawę zaangażowaną w projektowanie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób

z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Wieliczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

(1) ocena wypowiedzi ustnych,

(2) ocena samodzielnie wykonanych prac:

- programu terapii zajęciowej.

- scenariusza zajęć terapeutycznych.

Pełny opis:

(1) Wyjaśnienie pojęć: terapia zajęciowa, metoda terapii, rodzaj terapii, forma terapii, technika, narzędzie terapeutyczne. Cele i zadania terapii zajęciowej.

(2) Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej.

(3) Charakterystyka i klasyfikacja rodzajów, metod, form terapii zajęciowej.

(4) Metodyka terapii zajęciowej w aspekcie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej.

(5) Założenia teoretyczne organizacji i struktury procesu terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości i deficytów rozwojowych uczestnika terapii zajęciowej

(6) Czynniki warunkujące wybór odpowiednich metod, form, technik i narzędzi terapeutycznych

(7) Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej.

(8) Założenia teoretyczne w konstruowaniu, programów, planów oraz konspektów zajęć terapeutycznych.

(9) Konstruowanie przez studenta programów terapii zajęciowej z uwzględnieniem wybranej charakterystyki niepełnosprawności.

(10) Tworzenie konspektów terapii zajęciowej z zachowaniem obowiązujących procedur postępowania metodycznego.

(11) Ćwiczenia praktyczne –pokazowe poprowadzone w grupie studentów z wykorzystaniem pantomimy – „Mini miusical Kopciuszek” – wykorzystywany w pracy metodycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

(12) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim

(13) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

(14) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami w podeszłym wieku.

(15) Metodyka terapii zajęciowej z osobami chorymi somatycznie.

(16) Metodyka zajęć terapeutycznych na przykładzie pracowni kulinarnej, muzycznej, krawieckiej, rękodzieła, stolarskiej, środowiskowej

(17) Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej prowadzone przez studentów na podstawie przygotowanych konspektów z terapii zajęciowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogucka M., Turaj A., Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji : wykorzystanie wybranych technik arteterapii. (w:) Bogucka M., Polak K. (red.), Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Baum E., Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), (w:) Rejzner A., Szczepaniak P. (red.),Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009,

Głodkowska J., Giryński A., (red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Akapit”, Warszawa 2006

Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2002

Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny „Interat” Warszawa 1995

Kukuła E : Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne. Plast.i Wychow.1993 nr3

Kuskowski M. Formy zajęć terapeutycznych stosowanych w WTZ i rodzinie a rozwój społeczny i osobowy niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, (w:) Basak W, Pacuła P(red.) ., Człowiek w opiece i terapii, „Więcesław” Jasło 2012

Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Wyd. 2 popr., Impuls, Kraków, 2006.

Matyjas B : Metody pracy stosowane w warsztatach terapii zajęciowej a usprawnianie osób upośledzonych umysłowo. Rocz. Pedag. Spec. T. 7 1996

Milanowska K. (red.),Techniki pracy w terapii zajęciowej Wyd. II, PZWL, Warszawa 1982.

Misztal Monika : Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i praktyka "Alpha Pro" Ostrołęka 2005

Literatura uzupełniająca:

Bielska B., Terapia zabawą. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3

Bieńkowska I., Przeżycie estetyczne i twórczość - konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) Sadowska S. (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki, „Akapit”, Toruń 2006.

Borecka I., Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1995, nr 2

Brauner A., Muzyka w terapii wychowawczej dzieci psychotycznych i autystycznych. „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1984, nr 5-6

Dega W, Milanowska Kazimiera, Rehabilitacja me¬dyczna, PZWL, Warszawa 1983.

Gnat U.,Terapeutyczna wartość działań plastycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Kwart. Eduk. 1999 nr 4

Karolak W., Mandale, twoje mandale , WSHP Łódź 2004

Makowski A., Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukcyjna przez ergoterapię. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1997

Milanowska K ., Kinezyterapia. Wyd. 6. Warszawa : Wydaw.Lekarskie PZWL , cop. 2001

Minta D., Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka, „Plastyka i Wychowanie” 1995, nr 1

Naumowicz M., Terapia muzyką i ruchem. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 2003

Nowicka B., Dogoterapia jako metoda terapeutyczna. Prz. Eduk. Łódź 2005 nr 1

Piszczek M : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). Wyd. 2 poszerz. Warszawa : C M P P-P 2002

Raczkiewicz D, Teterycz M : Rola zajęć teatralnych w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym. Szk. Spec. 2001 nr 2

Sawicka K.(red.) Socjoterapia CMPPP, Warszawa 2004

Szadura-Urbańska E ., Znaczenie metod teatralnych w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ann. UMCS, Sect. J. Vol. 13 . Lublin 2000

Szot Z., Autyzm : terapia ruchowa, badania interdyscyplinarne. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego , 2004

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu. Poznań : Dział Wydawnictw Uczelnianych AM im.KM , 2001

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac: 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

- ocena samodzielnie wykonanych prac

- kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Pojęcia, systematyka, cele i zadania terapii zajęciowej. Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej. Metodyka stosowania wybranych technik terapii zajęciowej. Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Loska, M. (2012). Rola terapii zajęciowej w osiąganiu samodzielności i gotowości do aktywnosci zawodowej osób z niepełnosprawnością. W: E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. APS;

2. Malchiodi, C. A. (2014). Arteterapia. Podręcznik. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis;

Literatura uzupełniająca:

1. Baum, E. (2008). Terapia zajęciowa. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna;

2. Kataryńczuk-Mania L. (red), (2005). Metody i formy terapii sztuką. Zielona Góra:Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie;

3. Piszczek, M. (2002). Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: CMPPP.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury:10

Przygotowanie się do kolokwwium: 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac:15

Sumaryczna liczba punktów ECTS:3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

- ocena samodzielnie wykonanych prac

- kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Pojęcia, systematyka, cele i zadania terapii zajęciowej. Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej. Metodyka stosowania wybranych technik terapii zajęciowej. Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Loska, M. (2012). Rola terapii zajęciowej w osiąganiu samodzielności i gotowości do aktywnosci zawodowej osób z niepełnosprawnością. W: E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. APS;

2. Malchiodi, C. A. (2014). Arteterapia. Podręcznik. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis;

Literatura uzupełniająca:

1. Baum, E. (2008). Terapia zajęciowa. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna;

2. Kataryńczuk-Mania L. (red), (2005). Metody i formy terapii sztuką. Zielona Góra:Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie;

3. Piszczek, M. (2002). Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: CMPPP.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 24

Przygotowanie się do zajęć, lektury:30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac: 36

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

- ocena samodzielnie wykonanych prac

- ocena projektu zajęć

- ocena zadań realizowanych w ramach dwóch projektów - Kiermasz wigilijny i Kiermasz wielkanocny

Pełny opis:

Charakterystyka metod terapii zajęciowej. Metodyka stosowania wybranych technik terapii zajęciowej - terapia przez sztuki plastyczne. Organizacja procesu terapii przez sztuki plastyczne dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Materiały i media plastyczne wykorzystywane w arteterapii. Wykorzystanie rękodzieła w terapii zajęciowej. Ćwiczenia praktyczne z wybranych technik rękodzielniczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Loska, M. (2012). Rola terapii zajęciowej w osiąganiu samodzielności i gotowości do aktywnosci zawodowej osób z niepełnosprawnością. W: E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. APS;

2. Malchiodi, C. A. (2014). Arteterapia. Podręcznik. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca:

1. Baum, E. (2008). Terapia zajęciowa. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna;

2. Kataryńczuk-Mania L. (red), (2005). Metody i formy terapii sztuką. Zielona Góra:Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie;

3. Piszczek, M. (2002). Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: CMPPP.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, zajęcia praktyczne, metoda projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wieliczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

- ocena samodzielnie wykonanych prac

- ocena projektu zajęć terapeutycznych

Pełny opis:

Pojęcia, systematyka, cele i zadania terapii zajęciowej. Charakterystyka wybranych metod stosowanych w terapii zajęciowej. Metodyka stosowania wybranych technik terapii zajęciowej. Organizacja procesu terapii zajęciowej dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Loska, M. (2012). Rola terapii zajęciowej w osiąganiu samodzielności i gotowości do aktywnosci zawodowej osób z niepełnosprawnością. W: E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. APS;

2. Malchiodi, C. A. (2014). Arteterapia. Podręcznik. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis;

Literatura uzupełniająca:

1. Baum, E. (2008). Terapia zajęciowa. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna;

2. Kataryńczuk-Mania L. (red), (2005). Metody i formy terapii sztuką. Zielona Góra:Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie;

3. Piszczek, M. (2002). Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: CMPPP.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 24

Przygotowanie się do zajęć, lektury:30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac: 36

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, zajęcia praktyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lubowiedzka
Prowadzący grup: Monika Gałkowska, Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena samodzielnie wykonanych prac:

- programu terapii zajęciowej.

- scenariusza zajęć terapeutycznych

Pełny opis:

(1) Wyjaśnienie pojęć: terapia zajęciowa, metoda terapii, rodzaj terapii, forma terapii, technika, narzędzie terapeutyczne. Cele i zadania terapii zajęciowej.

(2) Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej.

(3) Charakterystyka i klasyfikacja rodzajów, metod, form terapii zajęciowej.

(4) Metodyka terapii zajęciowej w aspekcie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej.

(5) Założenia teoretyczne organizacji i struktury procesu terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości i deficytów rozwojowych uczestnika terapii zajęciowej

(6) Czynniki warunkujące wybór odpowiednich metod, form, technik i narzędzi terapeutycznych

(7) Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej.

(8) Założenia teoretyczne w konstruowaniu, programów, planów oraz konspektów zajęć terapeutycznych.

(9) Konstruowanie przez studenta programów terapii zajęciowej z uwzględnieniem wybranej charakterystyki niepełnosprawności.

(10) Tworzenie konspektów terapii zajęciowej z zachowaniem obowiązujących procedur postępowania metodycznego.

(11) Ćwiczenia praktyczne –pokazowe poprowadzone w grupie studentów z wykorzystaniem pantomimy – „Mini miusical Kopciuszek” – wykorzystywany w pracy metodycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

(12) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim

(13) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

(14) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami w podeszłym wieku.

(15) Metodyka terapii zajęciowej z osobami chorymi somatycznie.

(16) Metodyka zajęć terapeutycznych na przykładzie pracowni kulinarnej, muzycznej, krawieckiej, rękodzieła, stolarskiej, środowiskowej

(17) Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej prowadzone przez studentów na podstawie przygotowanych konspektów z terapii zajęciowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogucka M., Turaj A., Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji : wykorzystanie wybranych technik arteterapii. (w:) Bogucka M., Polak K. (red.), Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Baum E., Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), (w:) Rejzner A., Szczepaniak P. (red.),Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009,

Głodkowska J., Giryński A., (red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Akapit”, Warszawa 2006

Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2002

Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny „Interat” Warszawa 1995

Kukuła E : Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne. Plast.i Wychow.1993 nr3

Kuskowski M. Formy zajęć terapeutycznych stosowanych w WTZ i rodzinie a rozwój społeczny i osobowy niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, (w:) Basak W, Pacuła P(red.) ., Człowiek w opiece i terapii, „Więcesław” Jasło 2012

Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Wyd. 2 popr., Impuls, Kraków, 2006.

Matyjas B : Metody pracy stosowane w warsztatach terapii zajęciowej a usprawnianie osób upośledzonych umysłowo. Rocz. Pedag. Spec. T. 7 1996

Milanowska K. (red.),Techniki pracy w terapii zajęciowej Wyd. II, PZWL, Warszawa 1982.

Misztal Monika : Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i praktyka "Alpha Pro" Ostrołęka 2005

Literatura uzupełniająca:

Bielska B., Terapia zabawą. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3

Bieńkowska I., Przeżycie estetyczne i twórczość - konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) Sadowska S. (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki, „Akapit”, Toruń 2006.

Borecka I., Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1995, nr 2

Brauner A., Muzyka w terapii wychowawczej dzieci psychotycznych i autystycznych. „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1984, nr 5-6

Dega W, Milanowska Kazimiera, Rehabilitacja me¬dyczna, PZWL, Warszawa 1983.

Gnat U.,Terapeutyczna wartość działań plastycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Kwart. Eduk. 1999 nr 4

Karolak W., Mandale, twoje mandale , WSHP Łódź 2004

Makowski A., Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukcyjna przez ergoterapię. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1997

Milanowska K ., Kinezyterapia. Wyd. 6. Warszawa : Wydaw.Lekarskie PZWL , cop. 2001

Minta D., Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka, „Plastyka i Wychowanie” 1995, nr 1

Naumowicz M., Terapia muzyką i ruchem. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 2003

Nowicka B., Dogoterapia jako metoda terapeutyczna. Prz. Eduk. Łódź 2005 nr 1

Piszczek M : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). Wyd. 2 poszerz. Warszawa : C M P P-P 2002

Raczkiewicz D, Teterycz M : Rola zajęć teatralnych w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym. Szk. Spec. 2001 nr 2

Sawicka K.(red.) Socjoterapia CMPPP, Warszawa 2004

Szadura-Urbańska E ., Znaczenie metod teatralnych w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ann. UMCS, Sect. J. Vol. 13 . Lublin 2000

Szot Z., Autyzm : terapia ruchowa, badania interdyscyplinarne. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego , 2004

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu. Poznań : Dział Wydawnictw Uczelnianych AM im.KM , 2001

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lubowiedzka
Prowadzący grup: Iwona Olszówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena samodzielnie wykonanych prac:

- programu terapii zajęciowej.

- scenariusza zajęć terapeutycznych

Pełny opis:

(1) Wyjaśnienie pojęć: terapia zajęciowa, metoda terapii, rodzaj terapii, forma terapii, technika, narzędzie terapeutyczne. Cele i zadania terapii zajęciowej.

(2) Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej.

(3) Charakterystyka i klasyfikacja rodzajów, metod, form terapii zajęciowej.

(4) Metodyka terapii zajęciowej w aspekcie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej.

(5) Założenia teoretyczne organizacji i struktury procesu terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości i deficytów rozwojowych uczestnika terapii zajęciowej

(6) Czynniki warunkujące wybór odpowiednich metod, form, technik i narzędzi terapeutycznych

(7) Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej.

(8) Założenia teoretyczne w konstruowaniu, programów, planów oraz konspektów zajęć terapeutycznych.

(9) Konstruowanie przez studenta programów terapii zajęciowej z uwzględnieniem wybranej charakterystyki niepełnosprawności.

(10) Tworzenie konspektów terapii zajęciowej z zachowaniem obowiązujących procedur postępowania metodycznego.

(11) Ćwiczenia praktyczne –pokazowe poprowadzone w grupie studentów z wykorzystaniem pantomimy – „Mini miusical Kopciuszek” – wykorzystywany w pracy metodycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

(12) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim

(13) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

(14) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami w podeszłym wieku.

(15) Metodyka terapii zajęciowej z osobami chorymi somatycznie.

(16) Metodyka zajęć terapeutycznych na przykładzie pracowni kulinarnej, muzycznej, krawieckiej, rękodzieła, stolarskiej, środowiskowej

(17) Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej prowadzone przez studentów na podstawie przygotowanych konspektów z terapii zajęciowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogucka M., Turaj A., Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji : wykorzystanie wybranych technik arteterapii. (w:) Bogucka M., Polak K. (red.), Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Baum E., Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), (w:) Rejzner A., Szczepaniak P. (red.),Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009,

Głodkowska J., Giryński A., (red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Akapit”, Warszawa 2006

Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2002

Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny „Interat” Warszawa 1995

Kukuła E : Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne. Plast.i Wychow.1993 nr3

Kuskowski M. Formy zajęć terapeutycznych stosowanych w WTZ i rodzinie a rozwój społeczny i osobowy niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, (w:) Basak W, Pacuła P(red.) ., Człowiek w opiece i terapii, „Więcesław” Jasło 2012

Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Wyd. 2 popr., Impuls, Kraków, 2006.

Matyjas B : Metody pracy stosowane w warsztatach terapii zajęciowej a usprawnianie osób upośledzonych umysłowo. Rocz. Pedag. Spec. T. 7 1996

Milanowska K. (red.),Techniki pracy w terapii zajęciowej Wyd. II, PZWL, Warszawa 1982.

Misztal Monika : Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i praktyka "Alpha Pro" Ostrołęka 2005

Literatura uzupełniająca:

Bielska B., Terapia zabawą. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3

Bieńkowska I., Przeżycie estetyczne i twórczość - konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) Sadowska S. (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki, „Akapit”, Toruń 2006.

Borecka I., Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1995, nr 2

Brauner A., Muzyka w terapii wychowawczej dzieci psychotycznych i autystycznych. „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1984, nr 5-6

Dega W, Milanowska Kazimiera, Rehabilitacja me¬dyczna, PZWL, Warszawa 1983.

Gnat U.,Terapeutyczna wartość działań plastycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Kwart. Eduk. 1999 nr 4

Karolak W., Mandale, twoje mandale , WSHP Łódź 2004

Makowski A., Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukcyjna przez ergoterapię. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1997

Milanowska K ., Kinezyterapia. Wyd. 6. Warszawa : Wydaw.Lekarskie PZWL , cop. 2001

Minta D., Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka, „Plastyka i Wychowanie” 1995, nr 1

Naumowicz M., Terapia muzyką i ruchem. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 2003

Nowicka B., Dogoterapia jako metoda terapeutyczna. Prz. Eduk. Łódź 2005 nr 1

Piszczek M : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). Wyd. 2 poszerz. Warszawa : C M P P-P 2002

Raczkiewicz D, Teterycz M : Rola zajęć teatralnych w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym. Szk. Spec. 2001 nr 2

Sawicka K.(red.) Socjoterapia CMPPP, Warszawa 2004

Szadura-Urbańska E ., Znaczenie metod teatralnych w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ann. UMCS, Sect. J. Vol. 13 . Lublin 2000

Szot Z., Autyzm : terapia ruchowa, badania interdyscyplinarne. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego , 2004

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu. Poznań : Dział Wydawnictw Uczelnianych AM im.KM , 2001

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 24

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, innych prac: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.