Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-UWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_U02

Dostrzega i interpretuje zjawiska społeczne prowadzące do wykluczenia społecznego

PC1_KS_W05

Identyfikuje objawy wykluczenia społecznego, opisuje uwarunkowania procesu wykluczenia społecznego jednostek, rodzin i grup społecznych.

PC1_KS_W01

Opisuje podstawowe koncepcje pomocy osobom wykluczonym w powrocie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Wyjaśnia różnorodne uwarunkowania skuteczności pomocy.

PC1_KS_W04

Opisuje cele, zadania, sposoby działania i prawne podstawy funkcjonowania instytucji i organizacji funkcjonujących w systemie wsparcia osób ubogich i wykluczonych społecznie.

PC1_KS_U02

Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania, interpretowania oraz prognozowania rozwoju zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w indywidualnych przypadkach

PC1_KK_K02

Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań wspierających wobec osób wykluczonych społecznie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Karolina Grudzińska-Powierża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Definicje i ujęcia syntetyczne

Marginalizacja i wykluczenie społeczne w historii.

Wybrane koncepcje teoretyczne

Wskaźniki, kryteria i mierniki

Wybrane badania empiryczne w Polsce

Wykluczenie społeczne w działaniach Unii Europejskiej i Rady Europy

Wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej

Uzupełnienia i podsumowania

Pełny opis:

Definicje i ujęcia syntetyczne

Marginalizacja i wykluczenie społeczne w historii.

Wybrane koncepcje teoretyczne

Wskaźniki, kryteria i mierniki

Wybrane badania empiryczne w Polsce

Wykluczenie społeczne w działaniach Unii Europejskiej i Rady Europy

Wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej

Uzupełnienia i podsumowania

Literatura:

Diagnoza Społeczna. W kolejnych raportach wyodrębniono rozdziały pt. "Wykluczenie społeczne".

Komunikat Komisji Europejskiej: Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Jest to wynik konsultacji Komunikatu KE w sprawie w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

„Marginalność i procesy marginalizacji społecznej”, tematyczne wydanie Polityki Społecznej nr 11-12/1999. Spis treści.

Narodowa Strategia Integracji Społecznej - polski dokument opracowany przez Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej.

"Od ubóstwa do wykluczenia społecznego", tematyczne wydanie Polityki Społecznej nr 11-12/2006 z prezentacją części wyników projektu "Bieda III".Spis treści.

Program MPiPS "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"oraz informacja o jego realizacji

"Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe", UNDP i MPiPS (uwaga 30 MB).

"Wykluczenie społeczne" raport z badań Pentora podsumowanie wyników 2006-2007-2008

K. Białobrzeska, S. Kawula red. "Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych", Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006.

H. Domański "Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych", Instytut Spraw Publicznych, 2002 (głównie ze względu na temat potencjalnej polskiejunderclass).

M. Duda, B. Gulla red. "Przeciw wykluczeniu społecznemu", Wydawnictwo Naukowe PAT, 2008.

L. Dziewięcka-Bokun „Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej” w: E. Tarkowska red. „Przeciw biedzie”, Oficyna Naukowa, 2002.

L. Frąckiewicz red. "Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.

L. Frąckiewicz red. "Wykluczenie społeczne”, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005.

L. Frąckiewicz red. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu", Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005.

K.W. Frieske "Dynamika koncepcji marginalizacji" (w formacie doc na stronach IPiSS).

K.W. Frieske "Społeczne wykluczenie - różne poziomy analizy" w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska "Wokół teorii polityki społecznej", Aspra-Jr, 2003.

K.W. Frieske red. "Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004.

Ch. Gore, J.B. Figueiredo „Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu” w: Problemy Polityki Społecznej, nr 5/2003.

K. Górniak "Organizacje społeczne przeciw wykluczeniu społecznemu i ich beneficjenci" w: Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. red. "Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie", Wydawnictwo IFiS PAN, 2004.

S. Golinowska, A. Ruzik, B. Pieliński i J. Gandzinowska "Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007.

S. Golinowska red. "Ubóstwo i wykluczenie społeczne, badania, metody, wyniki?", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005.

M. Jarosz red. "Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny", Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008.

A. Karwacki "Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

A. Karwacki i D. Antonowicz "Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych" w: Studia Socjologiczne nr 3/2003.

B. Kolny, G. Maciejweski "Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku restrukturyzacji przemysłu węglowego w województwie śląskim - mity i fakty", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006.

K. Korzeniewska „Biedni (i) emeryci: o ekonomicznej zależności biednych rodzin od pomocy z zewnątrz i o 'underclass po polsku'” w: K. Korzeniewska, E. Tarkowska red. „Lata tłuste, lata chude… Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych”, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002.

T. Kowalak "Ekskluzja społeczna" i "Marginalizacja społeczna", hasła w "Leksykonie polityki społecznej" pod red. B. Rysz-Kowalczyk, Aspra-Jr, 2001.

W. Kubik i B. Urban red. „Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży”, Wydawnictwo WAM, 2005.

J. Kwaśniewski red. "Kontrola społeczna procesów marginalizacji", Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 1997.

J. Laskowska-Otwinowska „Elementy kultury romskiej jako źródło marginalizacji i bogacenia się Romów polskich”, w: K. Korzeniewska, E. Tarkowska red. „Lata tłuste, lata chude… Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych”, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002.

D. Lepianka "Czym jest wykluczenie społeczne? Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji" w: Kultura i Społeczeństwo nr 4/2002.

R. Lister "Bieda", rozdz. 4 pt. "Ubóstwo a wykluczenie społeczne", Wydawnictwo Sic!, 2007.

K. Marzec-Holka red. "Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.

B. Misztal "Wyłączenie jako źródło problemów społecznych" w: K. Frysztacki i M. Korzeniowski red. "Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania", Uniwersytet Opolski, 2005.

A. Niesporek, K. Wódz "Grupy zmarginalizowane. Przedsiębiorczość społeczna. Praca socjalna" w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza red. "W stronę aktywnej polityki społecznej", Instytut Spraw Publicznych, 2003.

M. Oliwa-Ciesielska „Marginalizujący charakter instytucji pomocy społecznej a pomoc bezdomnym” w: Praca Socjalna, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, nr 3/2002.

M. Orłowska red. „Skazani na wykluczenie”, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2005.

P. Poławski "Wykluczenie i szanse społecznej partycypacji", w: A. Kojder red. "Jedna Polska? Dawne i

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji-animacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia

4. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

5. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

6. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, film, analiza studium przypadku

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji-animacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia

4. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

5. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

6. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdańsk

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, film, analiza studium przypadku

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji-animacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia

4. Zapoznanie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski (2004)

5. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

6. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

6. Rynek pracy i wykluczenie społeczne : http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf

7. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-usamodzielnianiu-dzieci-z-rodzin-zastepczych-i-domow-dziecka.html

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Miś L. (2007) Problemy społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Pawlik B. (2015) „Bezdomność. Modele pracy socjalnej” Wyd. Difin

7. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdańsk

8. Szaban J. (2013) „Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wyd. Difin

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji-animacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia

4. Zapoznanie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski (2004)

5. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

6. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

6. Rynek pracy i wykluczenie społeczne : http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf

7. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-usamodzielnianiu-dzieci-z-rodzin-zastepczych-i-domow-dziecka.html

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Miś L. (2007) Problemy społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Pawlik B. (2015) „Bezdomność. Modele pracy socjalnej” Wyd. Difin

7. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdańsk

8. Szaban J. (2013) „Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wyd. Difin

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie (charakterystyka grupy i zjawiska oraz formy przeciwdziałania wykluczeniu – przykłady dobrych praktyk i projektów)

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia

4. Zapoznanie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski

5. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

6. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów

Literatura:

Literatura zalecana:

Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

Mizejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Sytaucja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce (2015-2016) https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/sytuacja-spoleczno-ekonomiczna-gospodarstw-domowych-w-polsce/

Narodowa Strategia Integracji Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf

Rynek pracy i wykluczenie społeczne : http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-usamodzielnianiu-dzieci-z-rodzin-zastepczych-i-domow-dziecka.html

Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Miś L. (2007) Problemy społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pawlik B. (2015) Bezdomność. Modele pracy socjalnej Wyd. Difin

Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdańsk

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie (charakterystyka grupy i zjawiska oraz formy przeciwdziałania wykluczeniu – przykłady dobrych praktyk i projektów)

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

4. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Literatura zalecana:

Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

Mizejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Sytaucja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce (2015-2016) https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/sytuacja-spoleczno-ekonomiczna-gospodarstw-domowych-w-polsce/

Narodowa Strategia Integracji Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf

Rynek pracy i wykluczenie społeczne : http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-usamodzielnianiu-dzieci-z-rodzin-zastepczych-i-domow-dziecka.html

Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Miś L. (2007) Problemy społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pawlik B. (2015) Bezdomność. Modele pracy socjalnej Wyd. Difin

Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdańsk

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 20

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej z grup wykluczonych społecznie (charakterystyka grupy i zjawiska oraz formy przeciwdziałania wykluczeniu – przykłady dobrych praktyk i projektów)

Pełny opis:

Treści zajęć:

1. Zdefiniowanie pojęć: marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, ekskluzja

2. Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce

3. Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia

4. Zapoznanie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski

5. Działania priorytetowe dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego

6. Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów

Literatura:

Literatura zalecana:

Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

Mizejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Sytaucja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce (2015-2016) https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/sytuacja-spoleczno-ekonomiczna-gospodarstw-domowych-w-polsce/

Narodowa Strategia Integracji Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf

Rynek pracy i wykluczenie społeczne : http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-usamodzielnianiu-dzieci-z-rodzin-zastepczych-i-domow-dziecka.html

Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Miś L. (2007) Problemy społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pawlik B. (2015) Bezdomność. Modele pracy socjalnej Wyd. Difin

Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdańsk

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- Aktywność na zajęciach

- Zapoznawanie się z przesyłanymi materiałami

- Wykonanie zadania wysłanego w mailu, sprawdzającego wiedzę z materiałów wysyłanych online

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej wybranej grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- z niepełnosprawnością i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Pełny opis:

2020-02-21 8:00 : 11:25 sala 1208 Wprowadzenie w tematykę zajęć. Zdefiniowanie pojęć marginalizacja, stygamtyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, inkluzja, underclass, kultura ubóstwa. Omówienie sytuacji osób o niskich kwalifikacjach.

2020-02-28 08:00 : 11:25 sala 1208 Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce i na świecie. Omówienie sytuacji osób opuszczających zakłady karne.

2020-03-06 08:00 : 11:25 sala 1208 Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia. Omówienie sytuacji ofiar patologii życia rodzinnego.

Kontynuacja zajęć w formie online przesyłanie materiałów na maila grupy resocjalizacja1720@gmail.com wraz z komentarzem. Komunikacja ze studentami za pomocą poczty USOS.

2020-03-13 08:00 : 11:25 Przesłanie materiałów z komentarzem dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Omówienie sytuacji osób bezrobotnych oraz samotnie wychowujących dzieci.

2020-03-20 08:00 : 11:25 Wysłanie materiałów z komentarzem dotyczących Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, rozdział dotyczący Priorytetów Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży

2020-03-27 08:00 : 11:25 Wysłanie materiałów z komentarzem dotyczących działań

priorytetowych dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego. Omówienie sytuacji osób chorujących psychicznie.

2020-04-03 Przesłanie materiałów wraz z komentarzem na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci oraz postaw wobec wykluczenia oraz omówienie akcji pt. ,,Kino na przeciw wykluczeniu”. Omówienie sytuacji osób dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych.

2020-04-17 08:00 : 09:35 Przesłanie materiałów wraz z komentarzem na temat form

pomocy dla osób wykluczonych oraz strategii, które są podejmowane. Omówienie sytuacji dzieci wychowujących się poza rodziną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Tarkowska, E. (2007). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. IPiSS. Warsaw.

6. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

7. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Kądziołka, K. (2015). Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw. Studia Ekonomiczne, (242), 71-84.

3. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

7. Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.(red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, warsztaty, film, praca w grupach , praca samodzielna (w ramach kształcenia na odległość)

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- Zapoznawanie się z przesyłanymi materiałami

- Wykonanie zadania wysłanego w mailu, sprawdzającego wiedzę z materiałów wysyłanych online

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej wybranej grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- z niepełnosprawnością i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Pełny opis:

W czasie trwania kwarantanny:

Materiały są wysyłane synchronicznie, w dniu odbywania zajęć za pośrednictwem poczty USOS na adres mailowy do którego dostęp mają wszystkie osoby należące do grupy aps.reso@gmail.com . Przekazywanie treści programowych z komentarzem oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS na adres prowadzącej pk52544@aps.edu.pl

2020-03-28 przesłanie na maila grupowego materiałów wraz z komentarzem na temat przyczyn i rozmiaru zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce i na świecie.

2020-03-29 przesłanie na maila grupowego materiałów wraz z komentarzem nt. podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu tj. marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, inkluzja, underclass, kultura ubóstwa oraz czynników określających charakter ubóstwa oraz materiału na temat badań dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego.

2020-04-04 przesłanie materiałów wraz z komentarzem na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci oraz postaw wobec wykluczenia oraz omówienie akcji pt. ,,Kino na przeciw wykluczeniu”.

2020-05-16

Wysłanie materiału wraz z komentarzem na temat form pomocy dla osób wykluczonych oraz strategii jakie są podejmowane w Polsce oraz komentarzem dotyczących działań

priorytetowych dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Tarkowska, E. (2007). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. IPiSS. Warsaw.

6. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

7. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Kądziołka, K. (2015). Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw. Studia Ekonomiczne, (242), 71-84.

3. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

7. Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.(red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, warsztaty, film, praca w grupach, praca samodzielna (w ramach kształcenia na odległość)

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Anna Kieszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.