Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-SRE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W01 Charakteryzuje proces socjoterapii - jego funkcje, zasady oraz typowe koncepcje i programy

Umiejętności

PC1_KS_U03 Potrafi ocenić przydatność metod i technik socjoterapeutycznych dla różnych kategorii osób niedostosowanych społecznie

PC1_KS_U04 Potrafi skonstruować program zajęć socjoterapeutycznych dla osób niedostosowanych społecznie

PC1_KS_U05 Potrafi przeprowadzić proste zajęcia socjoterapeutyczne na wybrany temat

PC1_KS_U06 Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy socjoterapeuty; przewiduje skutki konkretnych działań resocjalizacyjnych

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Jest przygotowany do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i aktywności wśród wychowanków niedostosowanych społecznie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- Konspekt zajęć (napisany w grupach)

- Przeprowadzenie zajęć w grupie studenckiej

- Wypowiedź ustna na zajęciach (dyskusja)

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2.Struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

3.Grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości. Metody i techniki pracy z grupą – ćwiczenia

4.Prezentacja i omówienie przykładowych scenariuszy programów socjoterapeutycznych

5.Przygotowanie i przeprowadzenie przez studentów programu zajęć socjoterapeutycznych na wybrany temat (w swojej grupie zadaniowej)

6.Omówienie i podsumowanie całości zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Sawicka, K. (2010) (red.), Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Literatura uzupełniająca:

- Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

- Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

- Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

- Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

- Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 10

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 50

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

- Udział w hospitacjach

Pełny opis:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

2. Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

3. Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Literatura uzupełniająca:

1. Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

2. Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

3.Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

4. Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

5. Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

6. Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Uwagi:

Metody kształcenia:

prezentacja, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne,

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 10

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - hospitacje: 5

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

2. Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

3. Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Literatura uzupełniająca:

1. Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

2. Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

3.Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

4. Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

5. Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

6. Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Uwagi:

Metody kształcenia:

prezentacja, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne,

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

2. Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

3. Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Literatura uzupełniająca:

1. Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

2. Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

3.Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

4. Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

5. Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

6. Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne,

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 15

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - hospitacje: 5

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

2. Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

3. Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Literatura uzupełniająca:

1. Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

2. Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

3.Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

4. Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

5. Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

6. Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne,

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne i aktywność na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (m.in. drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć wykładowcy i studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii: Warszawa: Difin

Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Lasota A., Franczyk J. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Warszawa: Żak

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 10

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne i aktywność na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (m.in. drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć wykładowcy i studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii: Warszawa: Difin

Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Lasota A., Franczyk J. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Warszawa: Żak

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 15

Zapoznanie z literaturą: 10

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne i aktywność na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (m.in. drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć wykładowcy i studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii: Warszawa: Difin

Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Lasota A., Franczyk J. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Warszawa: Żak

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 10

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie ćwiczeń socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne i aktywność na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (m.in. drama, praca z przytulanką, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć wykładowcy i studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Fudali, M. (2005). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii: Warszawa: Difin

Matyja, A. (2005). Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Lasota A., Franczyk J. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Warszawa: Żak

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, pogadanka, praca w grupach, gry edukacyjne

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 15

Zapoznanie z literaturą: 10

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne i aktywność na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Aktualizacja 25.03.2020r.:

- 2 notatki z przeczytanych artykułów

- notatka z obejrzanego filmu

- udział w zajęciach online za pomocą aplikacji MS TEAMS

- przygotowanie konspektu zajęć i na jego podstawie poprowadzenie zajęć dla grupy poprzez aplikację MS TEAMS

Link do Zespołu w MS Teams - grupa poniedziałkowa:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae1e84ed2993420d87d007d0a8eef846%40thread.tacv2/conversations?groupId=c1eaa996-7d5d-4ae9-aee1-92a4db230e5b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do Zespołu w MS Teams - grupa środowa:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae1e84ed2993420d87d007d0a8eef846%40thread.tacv2/conversations?groupId=c1eaa996-7d5d-4ae9-aee1-92a4db230e5b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (m.in. drama, prace plastyczne, kolaż, praca z przytulanką, muzyka, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć wykładowcy i studentów

3. ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM Z GRUPAMI WARSZTATOWYMI W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ W ZESPOŁACH PRZEDMIOTU W APLIKACJI MS TEAMS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Fudali, M. (2005) Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii: Warszawa: Difin

Jankowiak B. (2016) Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Matyja, A. (2005) Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

Matyja, A. (2005) Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Lasota A., Franczyk J. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Warszawa: Żak

Szczepanik R. Jaros A. (2016) Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

AKTUALIZACJA- 17.03.2020r.

1) http://wydawnictwo.wsei.eu/index.php/ipscn/article/view/645/0 Joanna Wachnicka (2018) Adaptacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie do procesu socjoterapii

2) http://docplayer.pl/1416886-Kompetencje-skutecznego-wychowawcy-socjoterapeuty.html Maria Chmielewska (2015) Kompetencje skutecznego wychowawcy-socjoterapeuty

3) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2011-t2/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2011-t2-s171-184/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2011-t2-s171-184.pdf Hubert Kupiec (2011) Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalziacji

4) "Socjoterapia w teorii" opracowanie M. Porembska (wysłane na maila grupowego)

5) ZADANIE - obejrzenie filmu i zaproponowanie pytań do dyskusji dla grupy młodzieży nieprzystosowanej społecznie uczestniczącej w socjoterapii

6) Literatura dla chętnych:

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21630/2/Jankowiak_Socjoterapia_dodruk_10_3_2016.pdf

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, praca w grupach, gry edukacyjne - kształcenie online w aplikacji MS TEAMS

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 20

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Przygotowanie konspektu zajęć

- Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w grupie studenckiej

- Wypowiedzi ustne i aktywność na zajęciach

- Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Aktualizacja 20.04.2020.:

- notatki z przeczytanych artykułów

- przygotowanie autorskiego konspektu zajęć

- udział w zajęciach online za pomocą aplikacji MS TEAMS - 25.04. i 26.04. od godz. 12:30

Link do Zespołu w MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a35d8270ac80941caa6cf9df5b2dad174%40thread.tacv2/conversations?groupId=55e9b0e5-9bee-4753-8818-2f3d754d6b2a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

- proces grupowy

- role w grupie

- struktura i istota zajęć socjoterapeutycznych

- grupa socjoterapeutyczna i jej właściwości

- metody i techniki pracy z grupą (m.in. drama, prace plastyczne, kolaż, praca z przytulanką, muzyka, gry edukacyjne, bajki)

2. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przygotowanych na podstawie autorskich scenariuszy zajęć wykładowcy - ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM Z GRUPĄ W ZESPOLE PRZEDMIOTU W APLIKACJI MS TEAMS.

Literatura:

AKTUALIZACJA 20.03.2020.

1) http://wydawnictwo.wsei.eu/index.php/ipscn/article/view/645/0 Joanna Wachnicka (2018) Adaptacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie do procesu socjoterapii

2)

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2011-t2/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2011-t2-s171-184/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2011-t2-s171-184.pdf Hubert Kupiec (2011) Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalziacji

3) "Socjoterapia w teorii" opracowanie M. Porembska (wysłane na maila grupowego)

4)

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21630/2/Jankowiak_Socjoterapia_dodruk_10_3_2016.pdf

Literatura podstawowa:

Sawicka, K. (2010) Socjoterapia. Warszawa: Kompendium

Grudziewska E. (2015) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 1

Grudziewska E. (2016) Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warszawa: Difin część 2

Wilk M. (2013) Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Fudali, M. (2005) Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), s. 26-31.

Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii: Warszawa: Difin

Jankowiak B. (2016) Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Matyja, A. (2005) Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2 (61-62), 42-45.

Matyja, A. (2005) Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3-4 (63-64), 23-25.

Deptuła M. (2005) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Lasota A., Franczyk J. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Warszawa: Żak

Szczepanik R. Jaros A. (2016) Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Uwagi:

Metody kształcenia:

Warsztaty, praca w grupach, gry edukacyjne- kształcenie online w aplikacji MS TEAMS

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania konspektu: 10

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.