Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neurologopedii - NMPK

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PNN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurologopedii - NMPK
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W04, PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zna różnorodną terminologię stosowaną w odniesieniu do zaburzeń mowy pochodzenia korowego.

PC1_KK_W06, PC1_KK_W08, PC1_KK_W03

Rozróżnia poszczególne typy NMPK, wskazuje ich objawy oraz umie wyjaśnić patomechanizm różnych typów NMPK

PC1_KK_W06, PC1_KK_W08, PC1_KK_W03

Umie wyjaśnić różnice między NMPK a innymi trudnościami w słownym porozumiewaniu się

PC1_KS_U01, PC1_KK_U04, PC1_KS_U04, PC1_KS_U02

Poddaje trafnej analizie objawy zaburzeń korowych

PC1_KS_U01, PC1_KK_U04, PC1_KS_U04, PC1_KS_U02

Potrafi interpretować objawy NMPK – trafnie rozpoznaje typ zaburzenia

PC1_KS_U03, PC1_KS_U04, PC1_KS_U02

Potrafi opracować ogólny program usprawniania w przypadkach NMPK

PC1_KK_K02, PC1_KK_K03, PC1_KK_K04, PC1-K04

Rozumie potrzeby i ograniczenia dziecka z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego. Jest wrażliwy na specyficzne potrzeby osób z NMPK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

1.Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, SLI).

2.Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia

3.Zestawienie charakterystycznych objawów poszczególnych typów NMPK

4. Zaburzenia językowe i niejęzykowe w NMPK

5. Diagnoza dzieci z NMPK - przegląd narzędzi diagnostycznych

6.Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z NMPK

Ćwiczenia:

1.Diagnoza dzieci z NMPK

2. Diagnoza różnicowa NMPK z innymi zaburzeniami mowy

3. Projektowanie ogólnego programu terapii

Literatura:

1. Herzyk A. (1992) "Afazja i mutyzm dziecięcy", Lublin.

2. Kordyl Z. ( 1969) "Psychologiczne problemy afazji dziecięcej", PWN, Warszawa.

3. Leonard L. (2005) "SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Sovak M. "Alalia", Logopedia 10, Lublin.

5. Stecko E. (1994) "Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu". w: "Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Zaleski T.(1992) "Opóźniony rozwój mowy u dzieci", PZWL, Warszawa.

7. Parol Z. (1997) „Dziecko z niedokształceniem mowy. Diagnoza, analiza, terapia.” Warszawa WSiP

8. Styczek I.(1979) „Logopedia” Warszawa PWN

9. Lichaczewski B. (1999) „Problematyka niedokształcenia mowy pochodzenia korowego w literaturze polskiej i rosyjskiej. Analiza porównawcza” – praca magisterska, Warszawa

10. Dilling-Ostrowska E. (1994) „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego.” [w:] J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne” Warszawa: wyd. UW

11. Pruszewicz A. (red.) (1992) „Foniatria kliniczna” Warszawa PZWL

12. Przesmycka-Kamińska J. „Edukacja dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego oraz dzieci i młodzieży z afazją.”

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – przygotowanie do hospitacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Marlena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- egzamin pisemny końcowy,

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach ((przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z diagnozą NMPK)

Pełny opis:

Wykład:

1. Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźnienie rozwoju mowy, prosty opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego). Różne klasyfikacje

2. Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa).

3. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych.

4. Diagnoza różnicowa. Ustalenia wstepne. Opóźniony rozwój mowy , autyzm a niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Ćwiczenia, warsztaty:

1. Diagnoza różnicowa NMPK z innymi zaburzeniami mowy

2. Ogólne zasady terapii dzieci z NMPK

3. Projektowanie ogólnego programu terapii

Literatura:

1. Dilling – Ostrowska E. (1982) ”Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego”. [w:] red.J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci”, Warszawa.

2. Emiluta – Rozya D. (2002) „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego”, Szkoła Specjalna nr 3.

3. Emiluta-Rozya D. 2007, Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, Poradnik Językowy nr. 8, s.54-65.

4. Herzyk A. (1992) „Afazja i mutyzm dziecięcy”, Lublin.

5. Herzyk A. (1993) „Mózgowa organizacja języka

w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”, Audiofonologia T.V., Warszawa-Lublin.

6. Kaczmarek B. (1986) „Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. „Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne”. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej nr 2-3, Warszawa.

7. Kaczmarek B. ( 1993) „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. [w:] Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

8. Kordyl Z. ( 1969) „Psychologiczne problemy afazji dziecięcej”, PWN, Warszawa.

9. Kułakowska Z. współ. Konera W. (2003) „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji”. Folium. Lublin

10. Kurowska M. (2008) „Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi

i samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”. [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa.

11. Kurowska M. (2009) „Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. [w:] Poradnik Językowy z. 8, Warszawa.

12. Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniajace”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

13. Kurowska M. (2012) „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego”. [w:] Poradnik Językowy z.10, Warszawa..

14. Kurowska M. (2015) „Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci

z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”, "Poradnik Językowy", z.5, Warszawa.

15. Maryniak A. (2000) „Rozwój dzieci z guzami mózgu”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

16. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

17. Parol U.Z. (1989) „ Dziecko z niedokształceniem mowy”, WSiP, Warszawa.

18. Parol U.Z. (1998) „Diagnostyka logopedyczna

w przypadkach alalii (niedokształcenia mowy o typie afazji”. Szkoła Specjalna nr 3.

19. Przybysz- Piwkowa M. (1993) „Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka”, Uniwersytet Gdański

20. Sovak M. „Alalia”, Logopedia 10, Lublin.

21. Stecko E. (1994) „Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu”. w: „Zaburzenia mowy u dzieci – wczesnerozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

22. Zaleski T.(1992) „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”, PZWL, Warszawa

23. Leonard L. (2005) „SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

24. Szeląg E. (1996) „ Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych.”, Logopedia nr 23, Lublin.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 25

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z przyczynami powstania i objawami niedokształcenia mowy pochodzenia korowego oraz podstawami metodyki diagnozowania i terapii.

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- egzamin pisemny końcowy,

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (zaprojektowanie konspektów zajęć logopedycznych dla dzieci z diagnozą NMPK)

Pełny opis:

Treści:

1.Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, SLI).

2.Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia

3.Zestawienie charakterystycznych objawów poszczególnych typów NMPK

4. Zaburzenia językowe i niejęzykowe w NMPK

5. Diagnoza dzieci z NMPK - przegląd narzędzi diagnostycznych

6.Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z NMPK

7.Projektowanie ogólnego programu terapii.

Literatura:

1. Bieńkowska K. (2012) - ,,Jak dzieci uczą się mówić".PZWL.

2. Daniluk B. (2011) - Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci [W:] Borkowska A.R., Domańska Ł. (red.) - Neuropsychologia kliniczna dziecka. PWN.

3. Dilling-Ostrowska E. (1994) „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego.” [w:] J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne” Warszawa: wyd. UW

4. Herzyk A. (1992) "Afazja i mutyzm dziecięcy", Lublin.

5. Krasowicz - Kupis G. (2012) - ,,SLI i inne zaburzenia językowe".GWP.

6. Panasiuk J. (2008) - Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji [w:] Logopedia t. 37, s. 69-88.

7. Parol Z. (1997) „Dziecko z niedokształceniem mowy. Diagnoza, analiza, terapia.” Warszawa WSiP

8. Styczek I.(1979) „Logopedia”. Warszawa PWN s. 254-301.

9. Paluch A., Drewniak - Wołosz E., Mikosza L.(2012) - ,,Afa -skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?".Kraków. Impuls.

10. Pruszewicz A. (red.) (2003) „Audiologia kliniczna - zarys” Wydawnictwo AM a Poznaniu.

11. Razem dla słuchu. Zintegrowana skala rozwoju (2011) [tyt.org. Integrated Scale of Development, Listen Learn and Talk, Cochlear], oprac. Bieńkowska K., Woźniak A.Wrocław.

12. Przesmycka-Kamińska J. „Edukacja dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego oraz dzieci i młodzieży z afazją.”

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy dvd

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe),

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa części warsztatowej w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z diagnozą NMPK)

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźnienie rozwoju mowy, prosty opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego). Różne klasyfikacje

2. Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa).

3. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych.

4. Diagnoza różnicowa. Ustalenia wstepne. Opóźniony rozwój mowy , autyzm a niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Warsztaty:

1. Diagnoza różnicowa NMPK z innymi zaburzeniami mowy

2. Ogólne zasady terapii dzieci z NMPK

3. Projektowanie ogólnego programu terapii

Literatura:

1. Dilling – Ostrowska E. (1982) ”Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego”. [w:] red.J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci”, Warszawa.

2. Emiluta – Rozya D. (2002) „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego”, Szkoła Specjalna nr 3.

3. Emiluta-Rozya D. 2007, Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, Poradnik Językowy nr. 8, s.54-65.

4. Herzyk A. (1992) „Afazja i mutyzm dziecięcy”, Lublin.

5. Herzyk A. (1993) „Mózgowa organizacja języka

w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”, Audiofonologia T.V., Warszawa-Lublin.

6. Kaczmarek B. (1986) „Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. „Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne”. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej nr 2-3, Warszawa.

7. Kaczmarek B. ( 1993) „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. [w:] Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

8. Kordyl Z. ( 1969) „Psychologiczne problemy afazji dziecięcej”, PWN, Warszawa.

9. Kułakowska Z. współ. Konera W. (2003) „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji”. Folium. Lublin

10. Kurowska M. (2008) „Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi

i samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”. [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa.

11. Kurowska M. (2009) „Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. [w:] Poradnik Językowy z. 8, Warszawa.

12. Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniajace”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

13. Kurowska M. (2012) „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego”. [w:] Poradnik Językowy z.10, Warszawa..

14. Kurowska M. (2015) „Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci

z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”, "Poradnik Językowy", z.5, Warszawa.

15. Maryniak A. (2000) „Rozwój dzieci z guzami mózgu”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

16. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

17. Parol U.Z. (1989) „ Dziecko z niedokształceniem mowy”, WSiP, Warszawa.

18. Parol U.Z. (1998) „Diagnostyka logopedyczna

w przypadkach alalii (niedokształcenia mowy o typie afazji”. Szkoła Specjalna nr 3.

19. Przybysz- Piwkowa M. (1993) „Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka”, Uniwersytet Gdański

20. Sovak M. „Alalia”, Logopedia 10, Lublin.

21. Stecko E. (1994) „Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu”. w: „Zaburzenia mowy u dzieci – wczesnerozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

22. Zaleski T.(1992) „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”, PZWL, Warszawa

23. Leonard L. (2005) „SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

24. Szeląg E. (1996) „ Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych.”, Logopedia nr 23, Lublin.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, warsztaty) 30

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 25

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe),

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa części warsztatowej w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów - filmy DVD dzieci z diagnozą NMPK)

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźnienie rozwoju mowy, prosty opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego). Różne klasyfikacje

2. Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa).

3. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych.

4. Diagnoza różnicowa. Ustalenia wstepne. Opóźniony rozwój mowy , autyzm a niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Warsztaty:

1. Diagnoza różnicowa NMPK z innymi zaburzeniami mowy

2. Ogólne zasady terapii dzieci z NMPK

3. Projektowanie ogólnego programu terapii

Literatura:

1. Dilling – Ostrowska E. (1982) ”Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego”. [w:] red.J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci”, Warszawa.

2. Emiluta – Rozya D. (2002) „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego”, Szkoła Specjalna nr 3.

3. Emiluta-Rozya D. 2007, Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, Poradnik Językowy nr. 8, s.54-65.

4. Herzyk A. (1992) „Afazja i mutyzm dziecięcy”, Lublin.

5. Herzyk A. (1993) „Mózgowa organizacja języka

w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”, Audiofonologia T.V., Warszawa-Lublin.

6. Kaczmarek B. (1986) „Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. „Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne”. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej nr 2-3, Warszawa.

7. Kaczmarek B. ( 1993) „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. [w:] Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

8. Kordyl Z. ( 1969) „Psychologiczne problemy afazji dziecięcej”, PWN, Warszawa.

9. Kułakowska Z. współ. Konera W. (2003) „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji”. Folium. Lublin

10. Kurowska M. (2008) „Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi

i samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”. [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa.

11. Kurowska M. (2009) „Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. [w:] Poradnik Językowy z. 8, Warszawa.

12. Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniajace”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

13. Kurowska M. (2012) „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego”. [w:] Poradnik Językowy z.10, Warszawa..

14. Kurowska M. (2015) „Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci

z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”, "Poradnik Językowy", z.5, Warszawa.

15. Maryniak A. (2000) „Rozwój dzieci z guzami mózgu”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

16. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

17. Parol U.Z. (1989) „ Dziecko z niedokształceniem mowy”, WSiP, Warszawa.

18. Parol U.Z. (1998) „Diagnostyka logopedyczna

w przypadkach alalii (niedokształcenia mowy o typie afazji”. Szkoła Specjalna nr 3.

19. Przybysz- Piwkowa M. (1993) „Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka”, Uniwersytet Gdański

20. Sovak M. „Alalia”, Logopedia 10, Lublin.

21. Stecko E. (1994) „Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu”. w: „Zaburzenia mowy u dzieci – wczesnerozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

22. Zaleski T.(1992) „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”, PZWL, Warszawa

23. Leonard L. (2005) „SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

24. Szeląg E. (1996) „ Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych.”, Logopedia nr 23, Lublin.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne- na filmach DVD

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, warsztaty) 30

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 30

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe),

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźnienie rozwoju mowy, prosty opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego). Różne klasyfikacje

2. Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa).

3. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych.

4. Diagnoza różnicowa. Ustalenia wstepne. Opóźniony rozwój mowy , autyzm a niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

5. Ogólne zasady terapii dzieci z NMPK

6. Projektowanie ogólnego programu terapii

Literatura:

1. Dilling – Ostrowska E. (1982) ”Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego”. [w:] red.J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci”, Warszawa.

2. Emiluta – Rozya D. (2002) „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego”, Szkoła Specjalna nr 3.

3. Emiluta-Rozya D. 2007, Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, Poradnik Językowy nr. 8, s.54-65.

4. Herzyk A. (1992) „Afazja i mutyzm dziecięcy”, Lublin.

5. Herzyk A. (1993) „Mózgowa organizacja języka

w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”, Audiofonologia T.V., Warszawa-Lublin.

6. Kaczmarek B. (1986) „Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. „Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne”. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej nr 2-3, Warszawa.

7. Kaczmarek B. ( 1993) „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. [w:] Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

8. Kordyl Z. ( 1969) „Psychologiczne problemy afazji dziecięcej”, PWN, Warszawa.

9. Kułakowska Z. współ. Konera W. (2003) „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji”. Folium. Lublin

10. Kurowska M. (2008) „Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi

i samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”. [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa.

11. Kurowska M. (2009) „Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”. [w:] Poradnik Językowy z. 8, Warszawa.

12. Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniajace”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

13. Kurowska M. (2012) „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego”. [w:] Poradnik Językowy z.10, Warszawa..

14. Kurowska M. (2015) „Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci

z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”, "Poradnik Językowy", z.5, Warszawa.

15. Maryniak A. (2000) „Rozwój dzieci z guzami mózgu”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

16. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

17. Parol U.Z. (1989) „ Dziecko z niedokształceniem mowy”, WSiP, Warszawa.

18. Parol U.Z. (1998) „Diagnostyka logopedyczna

w przypadkach alalii (niedokształcenia mowy o typie afazji”. Szkoła Specjalna nr 3.

19. Przybysz- Piwkowa M. (1993) „Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka”, Uniwersytet Gdański

20. Sovak M. „Alalia”, Logopedia 10, Lublin.

21. Stecko E. (1994) „Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu”. w: „Zaburzenia mowy u dzieci – wczesnerozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

22. Zaleski T.(1992) „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”, PZWL, Warszawa

23. Leonard L. (2005) „SLI- Specyficzne zaburzenia komunikacji językowej”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

24. Szeląg E. (1996) „ Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych.”, Logopedia nr 23, Lublin.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-filmy DVD

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, warsztaty) 25

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 30

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- egzamin pisemny końcowy,

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z diagnozą NMPK

Pełny opis:

Treści:

1.Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, SLI).

2.Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia

3.Zestawienie charakterystycznych objawów poszczególnych typów NMPK

4. Zaburzenia językowe i niejęzykowe w NMPK

5. Diagnoza dzieci z NMPK - przegląd narzędzi diagnostycznych

6.Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z NMPK

7.Projektowanie ogólnego programu terapii.

Literatura:

1. Bieńkowska K. (2012) - ,,Jak dzieci uczą się mówić".PZWL.

2. Daniluk B. (2011) - Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci [W:] Borkowska A.R., Domańska Ł. (red.) - Neuropsychologia kliniczna dziecka. PWN.

3. Dilling-Ostrowska E. (1994) „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego.” [w:] J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne” Warszawa: wyd. UW

4. Herzyk A. (1992) "Afazja i mutyzm dziecięcy", Lublin.

5. Krasowicz - Kupis G. (2012) - ,,SLI i inne zaburzenia językowe".GWP.

6. Panasiuk J. (2008) - Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji [w:] Logopedia t. 37, s. 69-88.

7. Parol Z. (1997) „Dziecko z niedokształceniem mowy. Diagnoza, analiza, terapia.” Warszawa WSiP

8. Styczek I.(1979) „Logopedia”. Warszawa PWN s. 254-301.

9. Paluch A., Drewniak - Wołosz E., Mikosza L.(2012) - ,,Afa -skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?".Kraków. Impuls.

10. Pruszewicz A. (red.) (2003) „Audiologia kliniczna - zarys” Wydawnictwo AM a Poznaniu.

11. Razem dla słuchu. Zintegrowana skala rozwoju (2011) [tyt.org. Integrated Scale of Development, Listen Learn and Talk, Cochlear], oprac. Bieńkowska K., Woźniak A.Wrocław.

12. Przesmycka-Kamińska J. „Edukacja dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego oraz dzieci i młodzieży z afazją.”

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy dvd

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- egzamin pisemny końcowy,

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z diagnozą NMPK

Pełny opis:

Treści:

1.Wyjaśnienie terminologii (alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, SLI).

2.Przedstawienie etiologii i patomechanizmu zaburzenia

3.Zestawienie charakterystycznych objawów poszczególnych typów NMPK

4. Zaburzenia językowe i niejęzykowe w NMPK

5. Diagnoza dzieci z NMPK - przegląd narzędzi diagnostycznych

6.Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z NMPK

7.Projektowanie ogólnego programu terapii.

Literatura:

1. Bieńkowska K. (2012) - ,,Jak dzieci uczą się mówić".PZWL.

2. Daniluk B. (2011) - Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci [W:] Borkowska A.R., Domańska Ł. (red.) - Neuropsychologia kliniczna dziecka. PWN.

3. Dilling-Ostrowska E. (1994) „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego.” [w:] J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne” Warszawa: wyd. UW

4. Herzyk A. (1992) "Afazja i mutyzm dziecięcy", Lublin.

5. Krasowicz - Kupis G. (2012) - ,,SLI i inne zaburzenia językowe".GWP.

6. Panasiuk J. (2008) - Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji [w:] Logopedia t. 37, s. 69-88.

7. Parol Z. (1997) „Dziecko z niedokształceniem mowy. Diagnoza, analiza, terapia.” Warszawa WSiP

8. Styczek I.(1979) „Logopedia”. Warszawa PWN s. 254-301.

9. Paluch A., Drewniak - Wołosz E., Mikosza L.(2012) - ,,Afa -skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?".Kraków. Impuls.

10. Pruszewicz A. (red.) (2003) „Audiologia kliniczna - zarys” Wydawnictwo AM a Poznaniu.

11. Razem dla słuchu. Zintegrowana skala rozwoju (2011) [tyt.org. Integrated Scale of Development, Listen Learn and Talk, Cochlear], oprac. Bieńkowska K., Woźniak A.Wrocław.

12. Przesmycka-Kamińska J. „Edukacja dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego oraz dzieci i młodzieży z afazją.”

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy dvd

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.