Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PDU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_W01,

PC1_KK_W03

Zna podstawową terminologię pedeutologiczną, potrafi ją interpretować oraz wskazywać drogi i efekty zastosowania.

Potrafi rozpatrywać rozmaite zagadnienia działalności nauczycieli przez pryzmat refleksji i wskazywania możliwości rozwiązań rozpatrywanych spraw.

Posiada orientację we współczesnych tendencjach zawodu nauczycielskiego i określa perspektywy funkcji zawodowych nauczyciela.

2. UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii dla rozwoju teorii osobistej i umiejętności praktycznych.

PC1_KS_U03

Potrafi ocenić przydatność stosowanych procedur, metod i programów praktyk dla realizacji zadań związanych z działalnością zawodową, wyznacza kierunki własnego rozwoju zawodowego.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych, rozumie potrzebę samokształcenia.

PC1_KS_K02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i rzetelnie realizuje zadania pedagogiczne.

PC1_KS_K01

Jest gotów do współpracy z innymi, rozumie sens pomocy innym, aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań metodycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz, Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena ze sprawdzianu testowego

- ocena dodatkowego zaangażowania studentów (np. projekty, recenzje itp.)

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Geneza pedeutologii od Eusebiettiego do współczesności

2. Podejścia teoretyczne do osoby nauczyciela i ich charakterystyka

3. Takt i nietakt pedagogiczny w pracy nauczyciela

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i model świadomości refleksyjnej

5. Tożsamość zawodowa nauczyciela i jej rodzaje

6. Współpraca nauczyciela z rodzicami

7. Sprawdzian testowy

Literatura:

Obowiązkowa:

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Uzupełniająca:

1. Gaś Z.: Doskonalący się nauczyciel. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

2.. Kotusiewicz A. (red).: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Uwagi:

Tematyka zajęć jest ukierunkowana na przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu pedeutologii obejmujących genezę tej subdyscypliny pedagogiki, teoretyczne ujęcia osoby nauczyciela, zagadnienie taktu pedagogicznego, rozwoju zawodowego nauczyciela, kwalifikacji, kompetencji, cech osobowych nauczyciela, jego tożsamości zawodowej, etosu zawodowego, a także uczestnictwa w relacjach podmiotowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie prezentacji 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Brana będzie pod uwagę obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, wynik zaliczenia przedmiotu w formie pisemnej (ustnej).

Pełny opis:

Zajęcia są ukierunkowane na zdobycie wiedzy o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim obejmującej następujące obszary: podstawowe wiadomości o pedeutologii; kultura zawodowa nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem taktu pedagogicznego; rozwój zawodowy nauczyciela; tożsamość zawodowa nauczyciela, jego kwalifikacje, kompetencje i cechy osobowe; tworzenie relacji osobowych przez nauczyciela i wykorzystywanie ich we współpracy z uczniami i ich rodzicami.

Zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające; informacja o celach i treściach zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu, dane kontaktowe. Wprowadzenie do pedeutologii. Miejsce pedeutologii wśród innych nauk. Etymologia, definicja, geneza, wybrane wiadomości z historii subdyscypliny, problemy badawcze pedeutologii.

2. Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela z charakterystyką. Obraz tożsamości zawodowej nauczycieli. Dylematy etosu zawodowego nauczyciela.

3. Koncepcje kształcenia nauczycieli.

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Takt pedagogiczny w pracy nauczyciela. Ujęcia interpretacyjne z komentarzem oraz przejawy taktu: poszanowanie godności ucznia, unikanie konfliktów, docenianie podmiotowości, rola wyrozumiałości pedagogicznej. Problem nietaktu pedagogicznego i jego konsekwencje.

6. Nauczyciel twórczy.

7. Zaliczenie przedmiotu na podstawie tematyki zajęć i literatury.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dylak S., Nauczyciel-kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. III, Warszawa 2004.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Michalski J., Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wyd. APS, Warszawa 2013.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca

Szempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody problemowe, aktywizujące (na przykład: sytuacyjna, burza mózgów, mapa mentalna).

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe

ćwiczenia:

- 15 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia:

- 7 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji:

- 13h

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz, Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Brana będzie pod uwagę obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, wynik zaliczenia przedmiotu w formie pisemnej (ustnej).

Pełny opis:

Zajęcia są ukierunkowane na zdobycie wiedzy o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim obejmującej następujące obszary: podstawowe wiadomości o pedeutologii; kultura zawodowa nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem taktu pedagogicznego; rozwój zawodowy nauczyciela; tożsamość zawodowa nauczyciela, jego kwalifikacje, kompetencje i cechy osobowe; tworzenie relacji osobowych przez nauczyciela i wykorzystywanie ich we współpracy z uczniami i ich rodzicami.

Zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające; informacja o celach i treściach zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu, dane kontaktowe. Wprowadzenie do pedeutologii. Miejsce pedeutologii wśród innych nauk. Etymologia, definicja, geneza, wybrane wiadomości z historii subdyscypliny, problemy badawcze pedeutologii.

2. Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela z charakterystyką. Obraz tożsamości zawodowej nauczycieli. Dylematy etosu zawodowego nauczyciela.

3. Koncepcje kształcenia nauczycieli.

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Takt pedagogiczny w pracy nauczyciela. Ujęcia interpretacyjne z komentarzem oraz przejawy taktu: poszanowanie godności ucznia, unikanie konfliktów, docenianie podmiotowości, rola wyrozumiałości pedagogicznej. Problem nietaktu pedagogicznego i jego konsekwencje.

6. Nauczyciel twórczy.

7. Zaliczenie przedmiotu na podstawie tematyki zajęć i literatury.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dylak S., Nauczyciel-kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. III, Warszawa 2004.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Michalski J., Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wyd. APS, Warszawa 2013.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca

Szempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody problemowe, aktywizujące (na przykład: sytuacyjna, burza mózgów, mapa mentalna).

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe

ćwiczenia:

- 12 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia:

- 7 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji:

- 13h

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jarosław Michalski, Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Brana będzie pod uwagę obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, wynik zaliczenia przedmiotu w formie pisemnej (ustnej).

Pełny opis:

Zajęcia są ukierunkowane na zdobycie wiedzy o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim obejmującej następujące obszary: podstawowe wiadomości o pedeutologii; kultura zawodowa nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem taktu pedagogicznego; rozwój zawodowy nauczyciela; tożsamość zawodowa nauczyciela, jego kwalifikacje, kompetencje i cechy osobowe; tworzenie relacji osobowych przez nauczyciela i wykorzystywanie ich we współpracy z uczniami i ich rodzicami.

Zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające; informacja o celach i treściach zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu, dane kontaktowe. Wprowadzenie do pedeutologii. Miejsce pedeutologii wśród innych nauk. Etymologia, definicja, geneza, wybrane wiadomości z historii subdyscypliny, problemy badawcze pedeutologii.

2. Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela z charakterystyką. Obraz tożsamości zawodowej nauczycieli. Dylematy etosu zawodowego nauczyciela.

3. Koncepcje kształcenia nauczycieli.

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Takt pedagogiczny w pracy nauczyciela. Ujęcia interpretacyjne z komentarzem oraz przejawy taktu: poszanowanie godności ucznia, unikanie konfliktów, docenianie podmiotowości, rola wyrozumiałości pedagogicznej. Problem nietaktu pedagogicznego i jego konsekwencje.

6. Nauczyciel twórczy.

7. Zaliczenie przedmiotu na podstawie tematyki zajęć i literatury.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Day Ch., Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk 2008.

Dylak S., Nauczyciel-kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. III, Warszawa 2004.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Michalski J., Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wyd. APS, Warszawa 2013.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Szempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

Pearson A.T., Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa1994.

Rumiński A.,(red.), Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej, Kraków 2004.

Rutkowiak J., Związek teorii z praktyką pedagogiczną a praca i kształcenie

nauczycieli, w: J. Rutkowiak (red.), Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa 1992.

Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2005.

Żegnałek K., (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela, Warszawa, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody problemowe, aktywizujące (na przykład: sytuacyjna, burza mózgów, mapa mentalna).

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe

ćwiczenia:

- 15 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia:

- 7 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji:

- 13h

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Alina Karaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Brana będzie pod uwagę obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, wynik zaliczenia przedmiotu w formie pisemnej (ustnej).

Pełny opis:

Zajęcia są ukierunkowane na zdobycie wiedzy o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim obejmującej następujące obszary: podstawowe wiadomości o pedeutologii; kultura zawodowa nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem taktu pedagogicznego; rozwój zawodowy nauczyciela; tożsamość zawodowa nauczyciela, jego kwalifikacje, kompetencje i cechy osobowe; tworzenie relacji osobowych przez nauczyciela i wykorzystywanie ich we współpracy z uczniami i ich rodzicami.

Zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające; informacja o celach i treściach zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu, dane kontaktowe. Wprowadzenie do pedeutologii. Miejsce pedeutologii wśród innych nauk. Etymologia, definicja, geneza, wybrane wiadomości z historii subdyscypliny, problemy badawcze pedeutologii.

2. Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela z charakterystyką. Obraz tożsamości zawodowej nauczycieli. Dylematy etosu zawodowego nauczyciela.

3. Koncepcje kształcenia nauczycieli.

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Takt pedagogiczny w pracy nauczyciela. Ujęcia interpretacyjne z komentarzem oraz przejawy taktu: poszanowanie godności ucznia, unikanie konfliktów, docenianie podmiotowości, rola wyrozumiałości pedagogicznej. Problem nietaktu pedagogicznego i jego konsekwencje.

6. Nauczyciel twórczy.

7. Zaliczenie przedmiotu na podstawie tematyki zajęć i literatury.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Dylak S., Nauczyciel-kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. III, Warszawa 2004.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Lewowicki T., Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji- PIB, Warszawa-Radom 2007.

Michalski J., Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wyd. APS, Warszawa 2013.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Szempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

Gaś Z.B., Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego nauczycieli, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Kotusiewicz A., (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, Białystok 2000.

Speck O. , Być nauczycielem, Gdańsk 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia: metody problemowe, aktywizujące (na przykład: sytuacyjna, burza mózgów, mapa mentalna).

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe

ćwiczenia:

- 12 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia:

- 7 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji:

- 13h

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena ze sprawdzianu testowego

- ocena dodatkowego zaangażowania studentów (np. projekty, recenzje itp.)

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Geneza pedeutologii od Eusebiettiego do współczesności

2. Podejścia teoretyczne do osoby nauczyciela i ich charakterystyka

3. Takt i nietakt pedagogiczny w pracy nauczyciela

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i model świadomości refleksyjnej

5. Tożsamość zawodowa nauczyciela i jej rodzaje

6. Współpraca nauczyciela z rodzicami

7. Sprawdzian testowy

Literatura:

Obowiązkowa:

Dudzikowa M.: Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawcy klasy. GWP. Gdańsk 2007.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Uzupełniająca:

Gaś Z.: Doskonalący się nauczyciel. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Kotusiewicz A. (red).: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Gajdzica A.: Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Toruń 2013.

Uwagi:

Sprawdzian testowy

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie prezentacji 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena ze sprawdzianu testowego

- ocena dodatkowego zaangażowania studentów (np. projekty, recenzje itp.)

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Geneza pedeutologii od Eusebiettiego do współczesności

2. Podejścia teoretyczne do osoby nauczyciela i ich charakterystyka

3. Takt i nietakt pedagogiczny w pracy nauczyciela

4. Rozwój zawodowy nauczyciela i model świadomości refleksyjnej

5. Tożsamość zawodowa nauczyciela i jej rodzaje

6. Współpraca nauczyciela z rodzicami

7. Sprawdzian testowy

Literatura:

Obowiązkowa:

Dudzikowa M.: Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawcy klasy. GWP. Gdańsk 2007.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

Uzupełniająca:

Gaś Z.: Doskonalący się nauczyciel. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Kotusiewicz A. (red).: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Gajdzica A.: Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Toruń 2013.

Uwagi:

Praca na temat twórczości w pracy nauczyciela, zaliczenie ustne

Sprawdzian testowy

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Przygotowanie prezentacji 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Patrycja Jurkiewicz, Jarosław Michalski, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.