Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody współpracy z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MWR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody współpracy z rodziną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W04 Zna zakres, zasady i metody współpracy z rodziną ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,

PC1_KK_W10 Zna specyfikę funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Potrafi opracować, przeprowadzić i zinterpretować wywiad z członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną

PC1_KS_U04 Potrafi opracować scenariusz warsztatu z rodzicami

PC1_KS_U04 PC1_KK_U10 Umie rozpoznawać i analizować problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Potrafi współpracować w grupie realizując zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska, Klaudia Majewska, Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-ocena z kolokwium (pytania zamknięte, kolokwium odbędzie się w aplikacji Forms).

Pełny opis:

1. Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny.

2. Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

3. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie.

zajęcia z dnia 17 marca:

Studenci (grupa 2) otrzymali na adres mailowy tekst wraz z komentarzem do analizy.

Zadaniem studentów jest dokonanie charakterystyki postaw rodzicielskich wynikających z koncepcji Marii Ziemskiej.

Zajęcia z dnia 24 marca:

Studenci (grupa 2) otrzymali tekst wraz z komentarzem do analizy. Zadaniem studentów jest opracowanie wskazówek do pracy nauczyciela/terapeuty z rodzicami, którzy prezentują postawy: unikającą, nadopiekuńczą, nadmiernie wymagającą i odtrącającą. Przygotowane wskazówki studenci przesyłają do prowadzącego.

Zajęcia dla grupy 1 i dla grupy 2 prowadzone są w aplikacji teams.

Link do grupy 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abae5a5501ab44b5a99439b7c52d48a52%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d151004-daed-4096-8030-3fb3f9b640d1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

4. Formy współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Zajęcia z dnia 31 marca (grupa 2):

Tematyka zajęć: Formy współpracy grupowej.

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

Zajęcia z dnia 7 kwietnia (grupa 2):

Tematyka zajęć: Sytuacje trudne w pracy z rodziną.

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

Zajęcia z dnia 14 kwietnia (grupa 2):

Tematyka zajęć: Szkolenia i warsztaty dla rodziców.

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

Zajęcia z dnia 21 kwietnia (grupa 2):

Tematyka zajęć: Etapy i strategie we współpracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością.

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

Link do grupy 1: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abae5a5501ab44b5a99439b7c52d48a52%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d151004-daed-4096-8030-3fb3f9b640d1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia z dnia 28 kwietnia:

Tematyka zajęć: Postawy rodziców wobec szkoły i nauczycieli

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

Zajęcia z dnia 5 maja:

Tematyka zajęć: Przemoc w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością.

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

Zajęcia z dnia 12 maja:

Tematyka zajęć: Środki i metody oddziaływania rodziny.

Materiały do zajęć oraz zadania do wykonania zostały umieszczone w plikach grupy.

5. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

6. Umiejętności i techniki komunikacji przydatne w pracy nauczyciela

7. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy.

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

9. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Literatura:

Adamski F. (2002) Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

-Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

-Giddens A., Sutton, P.W. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. VII)

-Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

-Gordon T. (2000) Wychowanie bez porażek. Warszawa: IW PAX

-Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Mendel M. (2000) Rodzice i szkoła. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

.-Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

-Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do kolokwium: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

Prowadząca zajęcia: mgr Klaudia Majewska (grupa 1)

Sposób pracy na odległość w ramach realizacji przedmiotu:

Drogą mailową zostały przesłane zaplanowane na zajęcia materiały (artykuły, karty pracy wraz z instrukcjami, linki do zasobów internetowych).

Kontakt ze studentami realizowany jest poprzez pocztę elektroniczną APS. Utworzona została dodatkowo grupa dyskusyjna na portalu społecznościowym dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/groups/KlaudiaMajewskaAPS/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Beata Rajter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

- podczas realizowania zajęć w formie zdalnej 25.04., 07.06., 21.06.2020r osiąganie zakładanych efektów uczenia będzie weryfikowane na podstawie złożonych przez studentów prac zaliczeniowych

Pełny opis:

1. Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny.

2. Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

3. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie.

4. Formy współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

5. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

6. Umiejętności i techniki komunikacji przydatne w pracy nauczyciela

7. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy.

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

9. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

TEMATYKA: Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny. Cykl życia rodziny i różnice w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wymiary współpracy z rodziną (diagnoza, opracowywanie IPET i realizacja zaleceń IPET, ewaluacja, rozwijanie kompetencji rodzicielskich). formy współpracy z rodziną.

Sposób realizacji:

- zdalna realizacja zajęć (on-line) poprzez aplikację Zoom w dniu 25.04.2020r.: prezentacja multimedialna z komentarzami.

(Beata Rajter is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Metody współpracy z rodziną

Time: Apr 25, 2020 01:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75447417547?pwd=UDRzeG5qbWhlQ2FhOXB3VTljSE1iQT09

Meeting ID: 754 4741 7547

Password: 005004)

- dodatkowo materiały w dokumencie PDF oraz Word do analizy własnej zostaną przesłane 25.04.2020r. na adres mailowy grupy, przewodniczący grupy zostanie poproszony o potwierdzenie otrzymania wiadomości

- materiały: cykl życia rodziny, materiały własnego opracowania dotyczące wymiarów współpracy z rodziną na poszczególnych etapach życia dziecka/podczas realizacji różnych zajęć (edukacyjnych, terapeutycznych)

Praca własna studenta:

- praca pisemna w podziale na grupy dotycząca różnic w cyklu życia rodziny z dzieckiem zdrowym oraz z dzieckiem z niepełnosprawnością/wymiarów współpracy z rodziną

- przesłanie prac do prowadzącego (w wyznaczonym terminie), po analizie prowadzący przesyła studentom informację zwrotną.

TEMATYKA: Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji:

- zdalna realizacja zajęć (on-line) poprzez aplikację Zoom w dniu 25.04.2020r.: prezentacja multimedialna z komentarzami.

(Beata Rajter is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Metody współpracy z rodziną

Time: Apr 25, 2020 01:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75447417547?pwd=UDRzeG5qbWhlQ2FhOXB3VTljSE1iQT09

Meeting ID: 754 4741 7547

Password: 005004)

- materiały w dokumencie PDF do analizy własnej zostaną przesłane 25.04.2020r. na adres mailowy grupy, przewodniczący grupy zostanie poproszony o potwierdzenie otrzymania wiadomości

- materiały: Ustawa o systemie oświaty, Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Ustawa o karcie dużej rodziny, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o świadczeniach zdrowotnych.

Praca własna studenta:

- opracowanie w podziale na grupy tabeli uwzględniającej miejsce rodziny/rodzica w polskim prawie (poszczególnych aktach prawnych).

- przesłanie prac do prowadzącego (w wyznaczonym terminie), po analizie prowadzący przesyła studentom informację zwrotną.

TEMATYKA: 3. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie; 4. Formy współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; 5. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

Sposób realizacji:

- zdalna realizacja zajęć (on-line) poprzez aplikację Teams w dniu 07.06.2020r. (prezentacja multimedialna z komentarzami autora/prowadzącego) oraz za pośrednictwem grupowej oraz indywidualnej korespondencji mailowej, podczas spotkania on-line zostanie również opracowana tabela podsumowująca indywidualne i grupowe formy współpracy z rodziną.

- materiały (PDF, Word) do analizy własnej zostaną przesłane 07.06.2020r. na adres mailowy grupy, przewodniczący grupy zostanie poproszony o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

- materiały: opisy postaw rodzicielskich wg.M.Ziemskiej, instrukcje wypełnienia kwestionariusza postaw rodzicielskich.

Praca własna studenta:

- wypełnienie Kwestionariusza Postaw Rodzicielskich M.Ziemskiej i pisemna interpretacja wyników

- przesłanie prac do prowadzącego (w wyznaczonym terminie), po analizie prowadzący przesyła studentom informację zwrotną.

Tematyka:

6. Umiejętności i techniki komunikacji przydatne w pracy nauczyciela

7. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy.

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

9. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Sposób realizacji:

- zdalna realizacja zajęć (on-line) poprzez aplikację Teams w dniu 21.06.2020r. (prezentacja multimedialna z komentarzami autora/prowadzącego) oraz za pośrednictwem grupowej oraz indywidualnej korespondencji mailowej, podczas spotkania on-line zostanie również opracowany "szkielet" kwestionariusza diagnozy środowiska rodzinnego.

- materiały (PDF, Word) do analizy własnej zostaną przesłane 21.06.2020r. na adres mailowy grupy, przewodniczący grupy zostanie poproszony o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Praca własna studenta:

- opracowanie w podziale na grupy scenariuszy zajęć dla rodziców.

- przesłanie prac do prowadzącego (w wyznaczonym terminie), po analizie prowadzący przesyła studentom informację zwrotną.

Literatura:

Adamski F. (2002) Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

-Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

-Giddens A., Sutton, P.W. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. VII)

-Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

-Gordon T. (2000) Wychowanie bez porażek. Warszawa: IW PAX

-Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Mendel M. (2000) Rodzice i szkoła. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

.-Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

-Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do kolokwium: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia 25.04., 07.06, 21.06. 2020r. będą realizowane w formie zdalnej (on-line) poprzez aplikacje ZOOM/Teams oraz udostępnianie studentom materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag). Konsultacje indywidualne będą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach zajęć oraz dodatkowo w terminach uzgodnionych indywidualnie ze studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.