Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wspierania rodziny dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MRN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspierania rodziny dziecka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W07

Posiada wiedzę naukową dotyczącą podstawowych procesów w rodzinie

PC1_KS_W02

Zna podstawowe zasady dotyczące kontaktu pomiędzy rodzicami a dziećmi – prawidłowości i zakłócenia

PC1_KS_W04; PC1_KS_W05

Zna specyfikę rodziny (jako środowiska wychowawczego), jej zadania i znaczenie;

Posiada wiedzę na temat mechanizmów transmisji oddziaływań rodzicielskich

PC1_KS_W05

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej (w rodzinie) – prawidłowości i zakłóceń

PC1_KS_W06

Zna narzędzia badawcze dot. postaw rodzicielskich oraz relacji wewnątrz rodziny

PC1_KS_U01; PC1_KS_U02

Obserwuje, rozumie i interpretuje zachowania i postawy członków rodziny wobec siebie oraz dziecka z niepełnosprawnością

PC1_KS_U01

Potrafi wykorzystywać wiedze teoretyczną dla określania wewnętrznych stosunków w rodzinie

PC1_KK_K02

Potrafi zdobywać informacje na tematy związane z rodziną i zestawiać dane istotne dla przygotowania arkusza danych diagnostycznych rodziny

PC1_KS_U04

Potrafi analizować sytuacje życia rodzin w powiązaniu z teoretycznym podejściem i uwarunkowaniami socjalno-bytowymi z uwzględnieniem potrzeb dziecka niepełnosprawnego

PC1_KS_U06

Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się niewerbalnie i werbalnie w zakresie przekazywania informacji dot. diagnozy oraz programów terapeutycznych

PC1_KS_U05

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspek¬tyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PC1_KK_U08

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wy¬znaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalają¬ce na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

PC1_KS_U06

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

PC1_KK_U04

Potrafi zaproponować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne

PC1_KK_K02

Nawiązuje i podtrzymuje kontakty interpersonalne

PC1_KS_U042

Jest świadomy znaczenia odpowiedzialności za podejmowane działania w stosunku do dziecka niepełnosprawnego oraz pozostałych członków rodziny

PC1_KK_K02; PC1_KS_U02

Ma świadomość o wartości podejmowania działań na rzecz zadań rodziny w zakresie kształtowania jej profilaktycznej i ochronnej funkcji wobec dziecka

PC1_KS_U01

Potrafi dyskutować na temat zagrożeń oraz problemów rodziny w sposób wspierający i nie budzący poczucia zagrożenia

PC1_KS_U01

Podmiotowo traktuje osoby doświadczające problemów w środowisku rodzinnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Maja Kłoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

Rogers Sally J., Dawson Geraldine, Vismara Laurie A., (2014), Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem ESDM. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Metody pracy: rozmowa, analiza filmów, zajęcia symulacyjne, warsztat, bezpośrednia rozmowa z rodzicami.

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Zaliczenie: omówienie z rodzicami dziecka założeń programowych adekwatnie do wcześniej otrzymanego opisu dziecka i sytuacji rodziny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

Rogers Sally J., Dawson Geraldine, Vismara Laurie A., (2014), Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem ESDM. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Metody pracy: rozmowa, analiza filmów, zajęcia symulacyjne, warsztat, bezpośrednia rozmowa z rodzicami.

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -10 godz..

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Zaliczenie: pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Maja Kłoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Kryteria oceny: analiza sytuacji rodziny

Symulacja- rozmowa z rodzicami

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

Rogers Sally J., Dawson Geraldine, Vismara Laurie A., (2014), Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem ESDM. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Metody pracy: rozmowa, analiza filmów, zajęcia symulacyjne, warsztat, bezpośrednia rozmowa z rodzicami.

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Zaliczenie: omówienie z rodzicami dziecka założeń programowych adekwatnie do wcześniej otrzymanego opisu dziecka i sytuacji rodziny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Maja Kłoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

Rogers Sally J., Dawson Geraldine, Vismara Laurie A., (2014), Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem ESDM. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Metody pracy: rozmowa, analiza filmów, zajęcia symulacyjne, warsztat, bezpośrednia rozmowa z rodzicami.

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -10 godz..

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Zaliczenie: pisemne

Kryterium: wskazówki do pracy z rodzina, analiza sytuacji rodziny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

-Danielewicz, D., Pisula, E.(2011) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: wyd.APS

Liberska, H.(2011) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Warszawa: engram

Kielin J.(2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami, metoda symulacyjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Mariola Łygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

-Danielewicz, D., Pisula, E.(2011) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: wyd.APS

Liberska, H.(2011) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Warszawa: engram

Kielin J.(2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami, metoda symulacyjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

-Danielewicz, D., Pisula, E.(2011) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: wyd.APS

Liberska, H.(2011) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Warszawa: engram

Kielin J.(2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Zajęcia bezpośrednie -15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami, metoda symulacyjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Beata Rajter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

-Danielewicz, D., Pisula, E.(2011) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: wyd.APS

Liberska, H.(2011) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Warszawa: engram

Kielin J.(2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

Ćwiczenia kod zespołu: k66d07d

Nakład pracy studenta:

Zajęcia on-line:30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami, metoda symulacyjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Miejsce i rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka.

Rodzice a a dziecko z niepełnosprawnością- fazy przeżywania i oswajania z niepełnosprawnością

Postawy rodzicielskie w sytuacji kryzysowej

Rola doradcy rodzinnego

Jak budować relacje z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.

jak rozmawiać o niepełnosprawności dziecka z rodzicami

Typy wsparcia rodziny.

Literatura:

-Danielewicz, D., Pisula, E.(2011) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: wyd.APS

Liberska, H.(2011) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Warszawa: engram

Kielin J.(2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzesiuk L. (red.) (2005). Psychoterapia. Rozdz. 4: Teoria. Warszawa: Eneteia.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: PWN.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN. Warszawa

uzupełniająca:

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Satir V. (2000). Rodzina. Gdańsk: GWP

Uwagi:

kod zespołu Teams: rgsngnc

Nakład pracy studenta:

Zajęcia online -10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: -15 godz.

Opracowanie materiałów -analiza literatury- 15 godz.

Liczba pkt. ECTS_ 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami, metoda symulacyjna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.