Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. IV-VI w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MNG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. IV-VI w szkole podstawowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W06

zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II etapie edukacyjnym,

PC1_KK_W09;PC1_KK_W12

zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z lekką, niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacyjnym,

PC1_KS_W04;PC1_KS_W05

zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacyjnym

PC1_KS_W04

zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu na I etapie edukacyjnym,

PC1_KS_W04;PC1_KS_W09

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania,

PC1_KS_W03

zna założenia przygotowania konspekt zajęć,

PC1_KS_U03

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia,

PC1_KS_U03

potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych na I etapie edukacyjnym,

PC1_KS_U04

potrafi opracować scenariusz lekcji dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,

PC1_KS_K02;PC1_KK_K05

prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac,

PC1_KS_K01

nawiązuje pozytywną relację z osobami niepełnosprawnymi i kadrą w placówce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12h; wykład 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie konspektu zajęć - 5h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka, Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków: „Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12h; wykład 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie konspektu zajęć - 5h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

4. Planowanie procesu kształcenia i wychowania dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

5. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

6. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

7. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie edukacji.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków: „Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12h; wykład 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie konspektu zajęć - 5h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte w aplikacji Forms

- kolokwium pisemne (test wielokrotnego wyboru) w aplikacji Forms

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Cele i treści kształcenia i wychowania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

2. Zasady kształcenia i uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

3. Metody i formy kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na II etapie edukacji.

4. Dostosowywanie procesu kształenia i wychowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

na II etapie edukacji.

5. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną w klasach IV - VI; wyniki

sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania

6. Kompetencje nauczyciela do pracy w klasach starszych w szkole

specjalnej.

Treści ćwiczeń:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

Zajęcia z dnia 18 marca (dla grupy 1 i 2):

- Studenci otrzymali materiał wraz z komentarzem do samodzielnej analizy.

Materiał został wysłany na adres mailowy wskazany przez studentów.

Tematyka zajęć: Ocenianie kształtujące.

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

Zajęcia z dnia 25 marca (dla grupy 1 i 2):

-Studenci otrzymali materiał wraz z komentarzem do samodzielnej analizy.

Materiał został wysłany na adres mailowy wskazany przez studentów.

Tematyka zajęć: Przygotowanie scenariusza zajęć do wybranego typu lekcji.

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

Zajęcia z dnia 1 kwietnia

GRUPA 1:

-Studenci otrzymali materiał wraz z komentarzem do samodzielnej analizy.

Studenci otrzymali zadanie do wykonania (polecenie, sposób wykonania zadania oraz termin wysłania zadania do osoby prowadzącej).

Materiał z zajęć oraz zdanie do wykonania zostały wysłane na adres mailowy wskazany przez studentów.

Tematyka zajęć: Nauka o języku (cele, wybrane sposoby nauczania, trudności w nauczaniu składni, sposoby dostosowania).

GRUPA2:

-Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams w dniu 28 kwietnia (8.00-9.35). Materiały do zajęć zostały umieszczone w zakładce Pliki.

Link do grupy 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad05e2bb7557e447e94a1da05eecd41a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=af75d306-d31c-435b-acf2-378cccd52b03&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

LINK DO GRUPY 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad05e2bb7557e447e94a1da05eecd41a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=af75d306-d31c-435b-acf2-378cccd52b03&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia z dnia 8 kwietnia:

GRUPA 1 GRUPA 2:

-Studenci otrzymali materiał wraz z komentarzem do samodzielnej analizy.

Materiał został wysłany na adres mailowy wskazany przez studentów.

Tematyka zajęć: Opracowanie lektury.

Zajęcia z dnia 15 kwietnia:

GRUPA 1, GRUPA 2:

-Studenci otrzymali materiał wraz z komentarzem do samodzielnej analizy.

Materiał został wysłany na adres mailowy wskazany przez studentów.

Tematyka zajęć: Dokumentacja w pracy nauczyciela

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie

edukacji.

Zajęcia z dnia 22 kwietnia:

-Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams (11.40-13.13) (grupa1)

-Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams (8.00-9.35) (grupa 2)

Tematyka zajęć (grupa 1, grupa 2): Nauczanie matematyki - specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne. Zadania tekstowe.

Materiały do zajęć zostały studentom wysłane w aplikacji teams.

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie

edukacji.

Zajęcia z dnia 29 kwietnia:

-Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams (8.00-9.35) grupa 1; (11.40-13.15) grupa 2

Materiały zostały umieszczone w zakładce Pliki.

Tematyka zajęć: Sposoby, warunki i dostosowanie sposobu organizacji zajęć z przyrody na II etapie edukacji do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Zajęcia z dnia 6 maja:

-Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams (8.00-9.35) grupa 1; (11.40-13.15) grupa 2

Materiały zostały umieszczone w zakładce Pliki.

Tematyka zajęć: Sposoby, warunki i dostosowanie sposobu uczenia się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie

edukacji.

Zajęcia z dnia 13 maja:

-Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams (8.00-9.35) grupa 1; (11.40-13.15) grupa 2

Materiały zostały umieszczone w zakładce Pliki.

Tematyka zajęć: Sposoby, warunki i dostosowanie sposobu realizacji zajęć z muzyki.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie

edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II

etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie

edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na

II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół

podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z

przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w

kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków:

„Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki

edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8

szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w

działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla

nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Egzamin oraz kolokwium składany w sesji egzaminacyjnej - w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w aplikacji Forms.

Pełny opis:

1. Ogniwa procesu kształcenia.

2. Typy i rodzaje oraz budowa lekcji.

3. Nauczanie problemowe i metoda projektu

4. Ocenianie kształtujące

5. Pisanie scenariuszy zajęć wybranych typów lekcji

6. Wybrane zagadnienia z metodyki języka polskiego na II etapie edukacji

7. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie edukacji.

Zdalna kontynuacja wykładów:

04.04.2020.Prezentacje w Power Point z komentarzami autorskimi przesłana na adres mailowy grupy studentów.

Prezentacje na temat: 1.dostosowania oceniania dziecka z niep. intel. w stopniu lekkim oraz oceniania osiągnięć i umiejętności. 2. Empowerment - baza do samostanowienia. 3. kompetencje kluczowe w edukacji dziecka z NI. 4. metody aktywizujące w edukacji dziecka z NI.

uzupełnieniem wykładu są publikacje: "Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. "Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych" Autor: Otto Speck, Wyd. Harmonia 2015 - rozdziały: IV-Podstawy psychologiczne - procesy rozwoju i uczenia się; VIII - Procesy kształcenia i uczenia się. "Zastosowanie metody projektów do podnoszenia efektywności edukacji dzieci z lekką NI w trzech formach organizacji kształcenia" autor: Marzena Buchnat, w: "Osoba z niepełnosprawnością w drodze do dorosłości", wyd. Feniks, 2015. "Uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze spoecjalnymi potrzebami edukacyjnymi" autor: Ewa Dyduch, w: Dydaktyka specjalna. wybrane zagadnienia, red. Wyczesany, wyd. Harmonia, 2014.

Materiały wysłane do studentów 2.04.2020.

Zajęcia z dnia 21 marca:

-Studenci otrzymali materiał wraz z komentarzem do samodzielnej analizy.

Zadaniem studentów jest opracowanie sposobów dostosowania treści do zrealizowania przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Przygotowane materiały studenci przesyłają mailowo prowadzącemu

8. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

9. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie edukacji.

10. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie edukacji.

11. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie edukacji.

12. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II etapie edukacji.

13. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania techniki na II etapie edukacji.

14. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania wychowania fizycznego na II etapie edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Chrzanowska, I. (1997). Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa: Wyd. WSPS.

2. Jadczak, M. (red.). (2001). Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami. Toruń: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c.

3. Kosakowski, Cz. (red.). (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”.

4. Majewicz, P., Mikrut, A. (red.). (2008). Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków: „Impuls”.

5. Pacholska, M., Kozak, A., Blich, Koralewska, G. (2001). Ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI. Poznań: Arka.

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego.

7. Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). (red.). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

8. Taraszkiewicz M. (2002). Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

Literatura uzupełniająca:

1. Tkaczyk, G., Serafin, T.(red.). (2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwagi:

Metody:

- wykład

- praca z tekstem

- metody praktycznego działania

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12h; wykład 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie konspektu zajęć - 5h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

W ramach zajęć zdalnych następuje modyfikacja metod pracy stosowanych w celu realizacji zajęć. Materiały, literatura, zadania i instrukcje do zadań będą przesyłane drogą mailową. Korekty zadań zostaną przeprowadzone zdalnie z pomocą dostępnych narzędzi multimedialnych. Kontakt za pomocą maila, telefonu, skype (według możliwości obu stron).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.