Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: terapia pedagogiczna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC. spec.: terapia pedagogiczna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01

Opisuje podstawowe teorie dotyczące procesów intelektualnych niezbędnych do nabywania umiejętności matematycznych

PC1_KS_W01

Ma elementarną wiedzę na temat rozwoju pojęć matematycznych oraz zna sposoby ich kształtowania

PC1_KS_W03

Zna metody kształcenia matematycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz jego uwarunkowania

PC1_KS_W06

Opisuje zasady zadawania, kontroli i oceny prac domowych z matematyki

PC1_KS_W06

Wymienia sposoby kontroli i oceny osiągnięć z matematyki

PC1_KS_U04

Potrafi metodycznie wprowadzać podstawowe pojęcia matematyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej

PC1_KS_U04

Potrafi opracować scenariusz do kształtowania i rozwijania określonych pojęć arytmetycznych i geometrycznych

PC1_KS_K02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

-przygotowanie prezentacji treści wylosowanego zagadnienia oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium, referatu, zajęć przeprowadzonych metodą symulacji, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Gry i zabawy matematyczne.

2. Metody, formy i środki dydaktyczne.

3. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji. Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

4. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby, własności działań, działania na liczbach, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych,pomiar, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

5. Sens pracy domowej z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego

3. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

4. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015

5. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bobiński Z, Nodzyński P., Uscki M. (2003) Uczymy się myśleć nieszablonowo. Miniatury matematyczne dla szkół podstawowych. Toruń: "Aksjomat"

2. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D., Kalinowska A.(2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

6. Wiatrak E., (2013), Pozwólmy dzieciom uczyć się, Warszawa: IBE.

7. Wojnowska, M. (2007). Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków: Impuls.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe :ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 h

Przygotowanie się do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne (w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od decyzji władz uczelni);

- opracowanie zagadnień, rozwiązanie zadań (realizacja przedmiotu: w formie synchronicznie w aplikacji Teams poprzez wideokonferencję według ustalonego harmonogramu oraz praca własna studenta).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania oceny z następujących aktywności:

- w formie zdalnej: kolokwium, praca indywidualna v grupowa w notesie zajęć, projekty grupowe, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań - opracowywanie zagadnień i rozwiązywanie zadań w aplikacji Teams

Łączna zdobyta liczba punktów z każdej aktywności studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Cele i treści kształcenia matematycznego na I i II etapie edukacyjnym. Najważniejsze poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego nauczania i uczenia się matematyki.

2. Orientacja w przestrzeni: stosunki przestrzenne, klasyfikowanie i porządkowanie przedmiotów, porządkowanie zdarzeń w czasie.

3 Kształtowanie pojęcia zbioru- klasyfikowanie.

4. Liczby naturalne: pojęcie liczby, aspekty liczby naturalnej (porządkowy, kardynalny, miarowy, arytmetyczny), wprowadzenie liczb i cyfr, system zapisywania liczb naturalnych, znaki rzymskie.

5. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

6. Ułamki: rozszerzanie i skracanie ułamków, porównywanie, obliczanie ułamka danej liczby, działania na ułamkach.

7. Figury geometryczne: intuicje i pojęcia geometryczne, obliczenia w geometrii. Rytmy.

Zastosowanie wiedzy w praktyce:

Strategie rozwiązywania zadań matematycznych na I i II poziomie nauczania.

Warsztat pracy nauczyciela: pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu.

Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć?O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, IBE, Warszawa 2013.

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=845

2. Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa, Wyd. Centralna komisja Egzaminacyjna;

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=842

3. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK;

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

5. Semadeni Z., Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas I-III

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/846/Semadeni_Ocenianie_matematycznych_umiejetnosci.pdf

6 . Podstawa programowa https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Andrzejczak R., (2017), Paluszkowa tabliczka mnożenia, Gdańsk, Wyd. Harmonia;

2. Bobiński Z, Nodzyński P., Uscki M. (2003) Uczymy się myśleć nieszablonowo. Miniatury matematyczne dla szkół podstawowych. Toruń: "Aksjomat";

3. Dąbrowski M. (2016), Gry matematyczne cz.1 i 2, Opole, Wyd. Nowik;

4. Dąbrowski M. (2017), Nie tylko żywe liczby! Zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej, Opole, Wyd. Nowik;

5. Klus-Stańska D. (2003), W nauczaniu początkowym.Scenariusze lekcji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

6. NIK o nauczaniu matematyki w szkołach

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/matematyka-do-poprawy.html

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19330,vp,21938.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19329,vp,21937.pdf

7. ttps://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar6/subor/Siwek.pdf

https://naszelementarz.men.gov.pl/

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

Metody:

- zdalnie: prezentacja w PowerPoint , rozwiązywanie zadań i opracowanie zagadnień za pomocą aplikacji Teams.

Szczegółowe instrukcje wykonania zagadnień- zadań umieszczone są w prezentacji PowerPoint v w aplikacji Microsoft Teams w zakładce "Prace" i "Notes zajęć".

W trakcie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl i konsultacji indywidualnych w w wyznaczonych terminach dyżuru - aplikacja MS TEAMS.

Szczegółowe informacje umieszczone są w aplikacji Microsoft Teams.

Link do przedmiotu na Teamsach:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a095f3849bfb74e1d948a4866b95f0d22%40thread.tacv2/conversations?groupId=74cf8c8c-9e44-4fe2-a955-d39d9792be1f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe :ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 h

Przygotowanie się do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne (w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od decyzji władz uczelni);

- opracowanie zagadnień, rozwiązanie zadań (realizacja przedmiotu: w formie synchronicznie w aplikacji Teams poprzez wideokonferencję według ustalonego harmonogramu oraz praca własna studenta).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania oceny z następujących aktywności:

- kolokwium, praca indywidualna v grupowa w notesie zajęć, projekty grupowe, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań - opracowywanie zagadnień i rozwiązywanie zadań w aplikacji Teams (zakładka "Prace")

Łączna zdobyta liczba punktów z każdej aktywności studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Cele i treści kształcenia matematycznego na I i II etapie edukacyjnym. Najważniejsze poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego nauczania i uczenia się matematyki.

2. Orientacja w przestrzeni: stosunki przestrzenne, klasyfikowanie i porządkowanie przedmiotów, porządkowanie zdarzeń w czasie.

3 Kształtowanie pojęcia zbioru- klasyfikowanie.

4. Liczby naturalne: pojęcie liczby, aspekty liczby naturalnej (porządkowy, kardynalny, miarowy, arytmetyczny), wprowadzenie liczb i cyfr, system zapisywania liczb naturalnych, znaki rzymskie.

5. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

6. Ułamki: rozszerzanie i skracanie ułamków, porównywanie, obliczanie ułamka danej liczby, działania na ułamkach.

7. Figury geometryczne: intuicje i pojęcia geometryczne, obliczenia w geometrii. Rytmy.

Zastosowanie wiedzy w praktyce:

Strategie rozwiązywania zadań matematycznych na I i II poziomie nauczania.

Warsztat pracy nauczyciela: pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu.

Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć?O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, IBE, Warszawa 2013.

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=845

2. Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa, Wyd. Centralna komisja Egzaminacyjna;

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=842

3. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK;

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

5. Semadeni Z., Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas I-III

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/846/Semadeni_Ocenianie_matematycznych_umiejetnosci.pdf

6 . Podstawa programowa https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Andrzejczak R., (2017), Paluszkowa tabliczka mnożenia, Gdańsk, Wyd. Harmonia;

2. Bobiński Z, Nodzyński P., Uscki M. (2003) Uczymy się myśleć nieszablonowo. Miniatury matematyczne dla szkół podstawowych. Toruń: "Aksjomat";

3. Dąbrowski M. (2016), Gry matematyczne cz.1 i 2, Opole, Wyd. Nowik;

4. Dąbrowski M. (2017), Nie tylko żywe liczby! Zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej, Opole, Wyd. Nowik;

5. Klus-Stańska D. (2003), W nauczaniu początkowym.Scenariusze lekcji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

6. Siwek H. (2005), Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa.

6. NIK o nauczaniu matematyki w szkołach

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/matematyka-do-poprawy.html

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19330,vp,21938.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19329,vp,21937.pdf

7. ttps://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar6/subor/Siwek.pdf

https://naszelementarz.men.gov.pl/

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

Metody:

- zdalnie: prezentacja w PowerPoint , rozwiązywanie zadań i opracowanie zagadnień za pomocą aplikacji Teams.

Szczegółowe instrukcje wykonania zagadnień- zadań umieszczone są w prezentacji PowerPoint v w aplikacji Microsoft Teams w zakładce "Prace"i "Notes zajęć".

W trakcie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl i konsultacji indywidualnych w w wyznaczonych terminach dyżuru - aplikacja MS TEAMS.

Szczegółowe informacje umieszczone są w aplikacji Microsoft Teams.

Link do przedmiotu na Teamsach: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3feeb9452db840cfb2b1c94ce86d907a%40thread.tacv2/conversations?groupId=bdf75fa4-1b23-4310-bb21-542b536f5e9d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe :ćwiczenia - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 h

Przygotowanie się do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.