Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: terapia pedagogiczna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC. spec.: terapia pedagogiczna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01

Opisuje podstawowe teorie dotyczące procesów intelektualnych niezbędnych do nabywania umiejętności matematycznych

PC1_KS_W01

Ma elementarną wiedzę na temat rozwoju pojęć matematycznych oraz zna sposoby ich kształtowania

PC1_KS_W03

Zna metody kształcenia matematycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz jego uwarunkowania

PC1_KS_W06

Opisuje zasady zadawania, kontroli i oceny prac domowych z matematyki

PC1_KS_W06

Wymienia sposoby kontroli i oceny osiągnięć z matematyki

PC1_KS_U04

Potrafi metodycznie wprowadzać podstawowe pojęcia matematyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej

PC1_KS_U04

Potrafi opracować scenariusz do kształtowania i rozwijania określonych pojęć arytmetycznych i geometrycznych

PC1_KS_K02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Grymuła
Prowadzący grup: Iwona Grymuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemne kolokwium

Ocena wypowiedzi ustnej

Ocena scenariusza zajęć opracowanego w parach

Ocena pracy samodzielnej w domu

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Rozwój myślenia matematycznego u dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

2. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

3. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

4. Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

5. Środki dydaktyczne do nauki matematyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego

3. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015

4. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

5. Zaremba D. (2004) Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Literatura uzupełniająca:

1. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

5. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

6. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

7. Podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli i materiały dydaktyczne.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Grymuła
Prowadzący grup: Iwona Grymuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemne kolokwium

Ocena scenariusza zajęć opracowanego w parach

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Rozwój myślenia matematycznego u dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

2. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

3. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

4. Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

5. Środki dydaktyczne do nauki matematyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego.

3. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015.

4. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

5. Zaremba D. (2004) Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Literatura uzupełniająca:

1. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

5. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

6. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

7. Podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli i materiały dydaktyczne.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h.

Przygotowanie się do egzaminu - 10h.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10h.

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Grymuła
Prowadzący grup: Iwona Grymuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemne kolokwium

Ocena scenariusza zajęć opracowanego w parach

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Rozwój myślenia matematycznego u dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

2. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

3. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

4. Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

5. Środki dydaktyczne do nauki matematyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego

3. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015

4. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

5. Zaremba D. (2004) Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Literatura uzupełniająca:

1. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

5. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

6. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

7. Podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli i materiały dydaktyczne.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15h.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h.

Przygotowanie się do egzaminu - 20h.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10h.

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Iwona Grymuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemne kolokwium

Ocena scenariusza zajęć opracowanego w parach

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Rozwój myślenia matematycznego dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

2. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji. Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

3. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

4. Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

5. Środki dydaktyczne do nauki matematyki.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego

3. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

4. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015

5. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

6. Zaremba D. (2004) Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

6. Podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli i materiały dydaktyczne.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h.

Przygotowanie się do egzaminu - 20h.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Halina Jaworska-Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemne kolokwium

Ocena opracowanego scenariusza zajęć

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Rozwój myślenia matematycznego dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

2. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji. Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

3. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

4. Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

5. Środki dydaktyczne do nauki matematyki.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego

3. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

4. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015

5. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

6. Zaremba D. (2004) Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

6. Podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli i materiały dydaktyczne.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h.

Przygotowanie się do egzaminu - 20h.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

-przygotowanie prezentacji treści wylosowanego zagadnienia oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium, referatu, zajęć przeprowadzonych metodą symulacji, aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Gry i zabawy matematyczne.

2. Metody, formy i środki dydaktyczne.

3. Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji. Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

4. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby, własności działań, działania na liczbach, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych,pomiar, rozwiązywanie równań i nierówności,ułamki, liczby dziesiętne.

5. Sens pracy domowej z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

1. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego

3. Semadeni, Z. (red). Nauczanie początkowe matematyki t.1-4. Warszawa: WSiP.

4. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP, 2015

5. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bobiński Z, Nodzyński P., Uscki M. (2003) Uczymy się myśleć nieszablonowo. Miniatury matematyczne dla szkół podstawowych. Toruń: "Aksjomat"

2. Cackowska M. (1993) Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I – III. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa: Nowa Era.

3. Klus-Stańska, D., Kalinowska A.(2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK.

4. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Wojciechowska, M. (2008). Zadania testowe w kształceniu zintegrowanym. Jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania testowe. Opole: wydawnictwo NOWIK.

6. Wiatrak E., (2013), Pozwólmy dzieciom uczyć się, Warszawa: IBE.

7. Wojnowska, M. (2007). Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków: Impuls.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe :ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 h

Przygotowanie się do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.