Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. I-III w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. I-III w szkole podstawowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W06

zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym,

PC1_KK_W09; PC1_KK_W12

zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z lekką, niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacyjnym,

PC1_KS_W04;PC1_KS_W05

zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacyjnym,

PC1_KS_W04

zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu na I etapie edukacyjnym,

PC1_KS_W04;PC1_KS_W09

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania,

PC1_KS_W03

zna założenia przygotowania konspektu zajęć,

PC1_KS_U03

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia,

PC1_KS_U03

potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych na I etapie edukacyjnym,

PC1_KS_U04

potrafi opracować scenariusz lekcji dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,

PC1_KS_K02;PC1_KK_K05

prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac,

PC1_KS_K01

nawiązuje pozytywną relację z osobami niepełnosprawnymi i kadrą w placówce.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Magdalena Pupiel-Daniluk, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i

higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 90

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 40 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Anna Sieniawska-Turowska, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i

higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 90

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 45 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i

higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 12

ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 40 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Anna Liszewska, Anna Sieniawska-Turowska, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo

i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 90

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 45 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i

higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 12

ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 40 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska, Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

- scenariusze zajęć

- protokoły z hospitacji

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu: organizacji, celów, zasad, form pracy oraz metod kształcenia i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na I etapie edukacji.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo

i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 90

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 45 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka, Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

- kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Specyfika procesu uczenia się uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną i jego uwarunkowania.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z lekką niepełnoprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

3. Proces kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną na I etapie edukacji.

4. Kształcenie zintegrowane w edukacji początkowej.

5. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i

konsturowania wiedzy przez dziecko.

6. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością

intelektualną w klasach I – III.

Treści ćwiczeń:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych

cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści

kształcenia, kryteria analizy wartości podręcznika dla ucznia i jego

przydatności dydaktycznej , cele nauczania i wychowania uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim - specyfika nauczania uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną.

3. Organizacja nauczania i wychowania uczniów.

4. Plany nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z

lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Edukacja polonistyczna:

a. Cele edukacji polonistycznej.

b. Metody nauki pisania i czytania.

c. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych.

d. Praca z tekstem literackim.

e. Nauczanie gramatyki.

f. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

g. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej.

h. Poziom opanowania treści edukacji polonistycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

i. Analiza zajęć w szkole.

6. Edukacja matematyczna:

a. Cele edukacji matematycznej.

b. Orientacja w przestrzeni, porządkowanie, klasyfikowanie.

c. Monografia liczby naturalnej.

d. Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania.

e. Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia.

f. Kształtowanie pojęć geometrycznych.

g. Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe.

h. Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań problemowych.

i. Poziom opanowania treści edukacji matematycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

j. Analiza zajęć w szkole.

7. Edukacja społeczno – przyrodnicza:

a. Cele edukacji społeczno – przyrodniczej.

b. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla

środowiska.

c. Poznawanie otoczeni społecznego.

d. Edukacja ekologiczna.

e. Poziom opanowania treści edukacji społeczno – przyrodniczej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

f. Analiza zajęć w szkole.

8. Edukacja muzyczno – plastyczna:

a. Cele edukacji muzycznej i plastycznej.

b. Formy wychowania muzycznego i plastycznego.

c. Rozwój kompetencji muzycznych i plastycznych.

d. Poziom opanowania treści edukacji muzycznej i plastycznej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiza zajęć w szkole.

9. Edukacja techniczna i komputerowa:

a. Miejsce edukacji technicznej i komputerowej w nauczaniu zingrowanym.

b. Cele i treści kształcenia ogólnotech- nicznego w pracy z dziećmi.

c. Gry i zabawy manipulactyjno – konstrukcyjne.

d. Poziom opanowania treści edukacji technicznej i komputerowej przez

uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

e. Analiz zajęć w szkole.

10. Edukacja fizyczna:

a. Cele edukacji fizycznej.

b. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy

podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i

higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

c. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów z lekką

niepełnosprawnością intelektualną – dostosowania do indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

d. Analiza zajęć w szkole.

11. Scenariusz zajęć.

12. Specyfika oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w

stopniu lekkim.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Baczyńska H., (1981). Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III

szkoły podstawowej. Warszawa: WSiP.

2. Borzyszkowska H., (1983). (red.) Nauczanie dzieci upośledzonych

umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa: WSiP.

3. Bruner J.,(1974). W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa: PWN.

4. Cackowska M., (1984). Nauka czytania i pisania w klasach

przedszkolnych. Warszawa: WSiP.

5. Cackowska M.,(1990). Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.

Warszawa.

6. Czelakowska, D. (2012). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w

wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

7. Dziedzic S., (1970). Metoda ośrodków pracy W: Szkoła Specjalna Nr 4.

8. Filip, J., T. Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków:

Oficyna Wyd. Impuls.

9. Kosakowski C., (2001). (red.) Nauczanie i wychowanie osób lekko

upośledzonych umysłowo. Toruń.

10. Kosińska A., Polak A., Żliżka D., (1999). Uczę metodą ośrodków pracy.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

11. Kulpa J., Więckowski R., (1983). Metodyka nauczania języka polskiego

w klasach początkowych. Warszawa:

12. Mikrut A., Wyczesany J., (2001). Elementy metodyki nauczania

początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

13. Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji

wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

15. Sadowska, S. (red), (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i

praktyki.Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.

16. Semadeni, Z. (1981-1985). (red.), Nauczanie początkowe matematyki,

T. 1-4. Warszawa: WSiP.

17. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wyd.

Naukowe AP.

18.Tkaczyk G., (2001). Metodyka nauczania i wychowania początkowego w

szkole specjalnej. Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1.Hemmerling W.,(1984). Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP.

Warszawa.

2. Lipska ,E., Przychodzińska ,M., (1991). Muzyka w nauczaniu

początkowym. Warszawa: WSiP.

3. Smoczyńska-Nachtman, U. (1992). Muzyka dla dzieci. Warszawa: WSiP.

4. Więckowski R., (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i

syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 12

ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

liczba godzin hospitacji - 30 - 40 godzin

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.