Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-KIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01; PC1_KS_W05

Potrafi wymienić i scharakteryzować metody diagnozowania dzieci z dysfunkcją wzroku.

PC1_KS_W01; PC1_KS_W05

Potrafi wymienić zasady konstruowania IPET oraz scharakteryzować poszczególne jego elementy.

PC1_KS_U01

Potrafi przeanalizować przykładowy IPET oraz wskazać najważniejsze kierunki oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych wobec ucznia niewidomego i słabowidzącego

PC1_KS_U01; PC1_KS_U02

Potrafi skonstruować (przygotować w wersji pisemnej) poprawny merytorycznie roczny indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z dysfunkcją wzroku w oparciu o dostępne o uczniu informacje

PC1_KS_K02

Wykazuje wrażliwość na potrzeby i możliwości uczniów z niepełnosprawnością wzrokową

PC1_KS_K02

Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie warsztatowej, przyjmując w niej różne role

PC1_KS_W01; PC1_KS_W05

Potrafi wymienić i scharakteryzować metody diagnozowania dzieci z dysfunkcją wzroku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny egzamin

Ocena pisemnej pracy przygotowanej w domu (indywidualny program wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Ocena ustnych wypowiedzi

Ocena aktywności (praca w grupie)

Pełny opis:

Podstawy prawne konstruowania IPET-ów (analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych, ogólnodostępnych lub integracyjnych.)

Wybrane metody oceny funkcjonalnej ucznia z dysfunkcją wzroku

Zasady konstruowania IPET dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Charakterystyka poszczególnych elementów IPET dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Analiza treści i formy IPET –ów dla dziecka niewidomego.

Analiza treści i formy IPET –ów dla dziecka słabo widzącego.

Konstruowanie IPET-ów dla dziecka z dysfunkcją wzroku na podstawie charakterystyki dziecka niewidomego

Konstruowanie IPET-ów dla dziecka z dysfunkcją wzroku na podstawie charakterystyki dziecka słabo widzącego.

Literatura:

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2013). Teaching model for students with visual impairments. W: Kulesza, E. (red.). Education of Students with Special Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs). Wydawnictwo APS, Warszawa, 121-140

Marcinkowska B.(2011) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. (s.115-126). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcja wzroku w szkole ogólnodostępnej – wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.156-173). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marcinkowska, B. (2010). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.215-224). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Trochimiak, B. (2010) Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część II. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Literatura uzupełniająca:

Witczak- Nowotna, J. (red.), (2010) Wspomaganie uczniów z dysfunkcja wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: Biuro ds. Osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czerwińska Kornelia (2008) Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje (red.) Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 163-176.

Witczak-Nowotna J.(2008). Indywidualne programy jako element współpracy z tyflopedagogiem. Wspieranie dziecka słabo widzącego w szkołach ogólnodostępnych

W: Gorajewska D., (red.). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole. Wyd. Przyjaciół Integracji

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny egzamin

Ocena pisemnej pracy przygotowanej w domu (indywidualny program wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Ocena ustnych wypowiedzi

Ocena aktywności (praca w grupie)

Pełny opis:

1. Podstawy prawne konstruowania IPET-ów (analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych, ogólnodostępnych lub integracyjnych.)

2. Definicje (uczeń ze SPE, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, PDW, IPET itp.)

3. Charakterystyka poziomów pracy z uczniem ze SPE

4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ze SPE (model diagnozy wg. Prof. J. Głodkowskiej, formy diagnozy, elementy diagnozy)

5. Modele pracy Zespołu oceniającego poziom funkcjonowania ucznia.

6. Wybrane metody oceny funkcjonalnej ucznia z dysfunkcją wzroku

7. Zasady konstruowania IPET dla uczniów z dysfunkcją wzroku

8. Charakterystyka poszczególnych elementów IPET dla uczniów z dysfunkcją wzroku

9. Analiza treści i formy IPET –ów dla dziecka niewidomego .

10. Analiza treści i formy IPET –ów dla dziecka słabowidzącego .

11. Rodzaje i formy zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych.

12. Współpraca z rodzicami w ramach realizacji IPET-ów.

Literatura:

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2013). Teaching model for students with visual impairments. W: Kulesza, E. (red.). Education of Students with Special Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs). Wydawnictwo APS, Warszawa, 121-140

Marcinkowska B.(2011) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. (s.115-126). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcja wzroku w szkole ogólnodostępnej – wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.156-173). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marcinkowska, B. (2010). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.215-224). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Trochimiak, B. (2010) Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część II. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Witczak- Nowotna, J. (red.), (2010) Wspomaganie uczniów z dysfunkcja wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: Biuro ds. Osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czerwińska Kornelia (2008) Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje (red.) Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 163-176.

Witczak-Nowotna J.(2008). Indywidualne programy jako element współpracy z tyflopedagogiem. Wspieranie dziecka słabo widzącego w szkołach ogólnodostępnych W: Gorajewska D., (red.). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole. Wyd. Przyjaciół Integracji

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny egzamin

Ocena pisemnej pracy przygotowanej w domu (indywidualny program wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Ocena ustnych wypowiedzi

Ocena aktywności (praca w grupie)

Pełny opis:

1. Podstawy prawne konstruowania IPET-ów (analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

2. Definicje (uczeń ze SPE, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, PDW, IPET itp.)

3. Charakterystyka poziomów pracy z uczniem ze SPE

4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ze SPE (model diagnozy wg. Prof. J. Głodkowskiej, formy diagnozy, elementy diagnozy)

5. Modele pracy Zespołu oceniającego poziom funkcjonowania ucznia.

6. Wybrane metody oceny funkcjonalnej ucznia z dysfunkcją wzroku

7. Zasady konstruowania IPET dla uczniów z dysfunkcją wzroku

8. Charakterystyka poszczególnych elementów IPET dla uczniów z dysfunkcją wzroku

9. Analiza treści i formy IPET –ów dla dziecka niewidomego .

10. Analiza treści i formy IPET –ów dla dziecka słabowidzącego .

11. Rodzaje i formy zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych.

12. Współpraca z rodzicami w ramach realizacji IPET-ów.

Literatura:

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2013). Teaching model for students with visual impairments. W: Kulesza, E. (red.). Education of Students with Special Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs). Wydawnictwo APS, Warszawa, 121-140

Gurtler-Wójcik, E. (2011). Klasy terapeutyczne – obserwacje i uwagi praktyka. Meritum 1 (20)

Marcinkowska B. (2011) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. (s.115-126). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcja wzroku w szkole ogólnodostępnej – wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.156-173). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marcinkowska, B. (2010). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.215-224). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Trochimiak, B. (2010) Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część II. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Literatura uzupełniająca:

Witczak- Nowotna, J. (red.), (2010) Wspomaganie uczniów z dysfunkcja wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: Biuro ds. Osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czerwińska Kornelia (2008) Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje (red.) Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 163-176.

Witczak-Nowotna J.(2008). Indywidualne programy jako element współpracy z tyflopedagogiem. Wspieranie dziecka słabo widzącego w szkołach ogólnodostępnych

W: Gorajewska D., (red.). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole. Wyd. Przyjaciół Integracji

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny egzamin

Ocena pisemnej pracy przygotowanej w domu (indywidualny program wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Ocena ustnych wypowiedzi

Ocena aktywności (praca w grupie)

Pełny opis:

1. Podstawy prawne konstruowania IPET-ów (analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

2. Definicje (uczeń ze SPE, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, PDW, IPET itp.)

3. Charakterystyka poziomów pracy z uczniem ze SPE

4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ze SPE (model diagnozy wg. Prof. J. Głodkowskiej, diagnoza funkcjonalna, nozologiczna, elementy diagnozy)

5. Modele pracy Zespołu oceniającego poziom funkcjonowania ucznia.

6. Wybrane metody oceny funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością wzroku

7. Zasady konstruowania IPET dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku

8. Charakterystyka poszczególnych elementów IPET dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku

9. Analiza treści i formy IPET – ów dla ucznia niewidomego .

10. Analiza treści i formy IPET – ów dla ucznia słabowidzącego .

11. Rodzaje i formy zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych.

12. Współpraca z rodzicami w ramach realizacji IPET-ów.

Literatura:

Śmiechowska-Petrovskij, E.,(2017). Rola rodziców w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W: E. Śmiechowska, (red.). Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-rehabilitacyjne w procesie wspierania dzieci. (s. 147-161), Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2013). Teaching model for students with visual impairments. W: Kulesza, E. (red.). Education of Students with Special Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs), (s. 121-140), Wydawnictwo APS

Gurtler-Wójcik, E. (2011). Klasy terapeutyczne – obserwacje i uwagi praktyka. Meritum 1 (20), s.53-57

Marcinkowska B. (2011) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. (s.115-126). Warszawa: Wydawnictwo APS

Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcja wzroku w szkole ogólnodostępnej – wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.156-173). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marcinkowska, B. (2010). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.215-224). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Trochimiak, B. (2010) Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część II. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Literatura uzupełniająca:

Witczak-Nowotna J.(2008). Indywidualne programy jako element współpracy z tyflopedagogiem. Wspieranie dziecka słabo widzącego w szkołach ogólnodostępnych

W: Gorajewska D., (red.). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole. Wyd. Przyjaciół Integracji

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny egzamin

Ocena pisemnej pracy przygotowanej w domu (indywidualny program wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Ocena ustnych wypowiedzi

Ocena aktywności (praca w grupie)

Pełny opis:

1. Podstawy prawne dotyczące konstruowania IPET-ów (analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

2. Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi . Charakterystyka poziomów pracy z uczniem ze SPE

3. Zasady konstruowania IPET-ów dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku

4. Charakterystyka poszczególnych elementów IPET-ów dla uczniów niewidomych i słabowidzących

5. Poziom diagnostyczny IPET-u. Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Etapy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z SPE. Wybrane metody oceny funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością wzroku

6. Modele pracy zespołu oceniającego poziom funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością wzroku

7. Poziom programowy IPET-u. Projektowanie działań wspierających ucznia i jego rodzinę.

8. Poziom praktyczny IPET-u. Formy realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzaje i formy zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych.

9. Ewaluacja i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych i terapeutycznych.

10. Rola rodziców w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych.

11. Analiza treści i formy IPET – ów dla ucznia niewidomego .

12. Analiza treści i formy IPET – ów dla ucznia słabowidzącego .

Literatura:

Dycht, M., (2017). Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Materiały dydaktyczne. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Śmiechowska-Petrovskij, E.,(2017). Rola rodziców w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W: E. Śmiechowska, (red.). Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-rehabilitacyjne w procesie wspierania dzieci. (s. 147-161), Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2013). Teaching model for students with visual impairments. W: Kulesza, E. (red.). Education of Students with Special Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs), (s. 121-140), Wydawnictwo APS

Gurtler-Wójcik, E. (2011). Klasy terapeutyczne – obserwacje i uwagi praktyka. Meritum 1 (20), s.53-57

Marcinkowska B. (2011) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. (s.115-126). Warszawa: Wydawnictwo APS

Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcja wzroku w szkole ogólnodostępnej – wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.156-173). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marcinkowska, B. (2010). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska, (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (s.215-224). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Trochimiak, B. (2010) Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część II. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Literatura uzupełniająca:

Witczak-Nowotna J.(2008). Indywidualne programy jako element współpracy z tyflopedagogiem. Wspieranie dziecka słabo widzącego w szkołach ogólnodostępnych

W: Gorajewska D., (red.). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole. Wyd. Przyjaciół Integracji

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny egzamin

Ocena pisemnej pracy przygotowanej w domu (indywidualny program wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Ocena ustnych wypowiedzi

Ocena aktywności (praca w grupie)

Pełny opis:

1. Podstawy prawne dotyczące konstruowania IPET-ów (analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

2. Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi . Charakterystyka poziomów pracy z uczniem ze SPE

3. Zasady konstruowania IPET-ów dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku

4. Charakterystyka poszczególnych elementów IPET-ów dla uczniów niewidomych i słabowidzących

5. Poziom diagnostyczny IPET-u. Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Etapy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z SPE. Wybrane metody oceny funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością wzroku

6. Modele pracy zespołu oceniającego poziom funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością wzroku

7. Poziom programowy IPET-u. Projektowanie działań wspierających ucznia i jego rodzinę.

8. Poziom praktyczny IPET-u. Formy realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzaje i formy zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych.

9. Ewaluacja i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych i terapeutycznych.

10. Wzory dokumentów (IPET, WOPFU, Program rewalidacji indywidualnej, Karta oceny Efektywności itp.).

11. Rola rodziców w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych.

12. Analiza treści i formy IPET – ów dla ucznia niewidomego .

13. Analiza treści i formy IPET – ów dla ucznia słabowidzącego .

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.