Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie integracyjne i włączające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-KIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie integracyjne i włączające
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W02

zna założenia i formy organizacji kształcenia integracyjnego i włączającego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,

PC1_KS_U03

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia,

PC1_KS_K01

potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

PC1_KS_K02; PC1_KK_K05

prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Monika Gałkowska, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ustne wypowiedzi studenta, praca w grupach, kolokwium

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Podstawy prawne inkluzji i integracji;

Problemy etyczne integracji;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Opracowywanie scenariuszy zajęć integracyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Przygotowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy (prowadzenie- symulacja zajęć, praca w grupach)5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Beata Rola, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne przygotowanie opisu wyników najnowszych badan (polskich i zagranicznych) dotyczących włączania osób z niepełnosprawnościami w wybranym obszarze Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

- przygotowanie dyskusji w tym temacie dla grupy

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu identyfikacje istniejących barier oraz polskie i zagraniczne propozycje rozwiązań w zakresie włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Obszary analiz dotyczą wybranych artykułów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, m.in.: sytuacji niepełnosprawnych dzieci (art.7), dostępności (art. 9), prawa do życia (art. 10), niezależnego życia i włączania w społeczeństwo (art. 19), poszanowania domu i rodziny (art. 23), edukacji (art. 24), zdrowia (art. 25), pracy i zatrudnienia (art. 27).

1. Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

2. Problemy etyczne integracji;

3. Rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

4. Integracja w teorii i praktyce społecznej;

5. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce;

6. Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

- Opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

- Przygotowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi

Literatura:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. 2012 poz. 1169.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS.

Wołowicz-Ruszkowska, A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: APS.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, samodzielna praca, film.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 10 godzin

inne formy - 10 godzin

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, przeprowadzenie zajęć w ramach grupy studenckiej, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa.

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

Problemy etyczne integracji.

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

Wychowanie do integracji.

Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Opracowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Ostrowska, Oksana Pietraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

scenariusze zajęć

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Podstawy prawne inkluzji i integracji;

Problemy etyczne integracji;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Opracowywanie scenariuszy zajęć integracyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Przygotowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012 poz. 1169

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS

Wołowicz – Roszkowska, A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, samodzielna praca, film.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 10 godzin

inne formy - 10 godzin

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, przeprowadzenie zajęć w ramach grupy studenckiej, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

Problemy etyczne integracji.

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

Wychowanie do integracji.

Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Opracowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska, Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Ostrowska, Oksana Pietraszek, Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

kolokwium;

scenariusz zajęć;

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Geneza edukacji włączającej;

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Teoretyczne postawy edukacji włączającej;

Efektywność edukacji włączającej;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji;

Uniwersalne projektowanie zajęć;

Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca;

Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce;

Organizacja procesu edukacyjno- wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej;

Opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów;

Przygotowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls

Gajdzica, Z. (2013). Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Kraków: Impuls.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, samodzielna praca.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, przeprowadzenie zajęć w ramach grupy studenckiej, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa

Pełny opis:

1. Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

2. Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

3. Problemy etyczne integracji.

4. Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

5. Wychowanie do integracji.

6. Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

7. Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

8. Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

9. Opracowanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i ucznia z deficytami parcjalnymi.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Zuzanna Narkun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, przeprowadzenie zajęć w ramach grupy studenckiej, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

Problemy etyczne integracji.

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

Wychowanie do integracji.

Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Prowadzący grup: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, przeprowadzenie zajęć w ramach grupy studenckiej, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

Problemy etyczne integracji.

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

Wychowanie do integracji.

Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, przeprowadzenie zajęć w ramach grupy studenckiej, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

Problemy etyczne integracji.

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

Wychowanie do integracji.

Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Liczba punktów ETCS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Maria Szilagyi, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa

Pełny opis:

Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne - ustalenia terminologiczne.

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą.

Problemy etyczne integracji.

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca.

Wychowanie do integracji.

Integracja szkolna i społeczna na świecie i w Polsce.

Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej.

Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Literatura:

Fairbairn G., Fairbairn S., Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wyd. APS, PWN, Warszawa 2006

Szumski G., Wokół integracji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010;

Aktualne przepisy dotyczące warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w szkołach i placówkach (informacja o aktualnych przepisach podana na zajęciach).

Literatura uzupełniająca:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002

Bogucka J.(red.), Szkoła dla wszystkich, CMPPP MEN, Warszawa 2000

Dykcik W.(red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996.

Grygier U., Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum, Kraków 2004

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, samodzielna praca.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady - 15, ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Liczba punktów ECTS: 3

grupa ćwiczeniowa III DZPC-ERI-ED 1

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7733e3b468d34100827ed00aeb87ae9e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5e1a4ce8-0723-4337-b151-496aab0b44b1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa ćwiczeniowa III DZPC-ERI-ED 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bf03231b6294357b87cc83d97ba410c%40thread.tacv2/conversations?groupId=622f61e4-092c-43fb-bd32-3df74fe2e044&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa wykładowa III DZPC-ERI-ED

Link do zespołu TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a586e71e7d1564827889802e6db756d88%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b8a470c-0a22-47f5-9f2c-c508fcd5ff05&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.