Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy seksuologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-ESE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy seksuologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01

Zna podstawową terminologię używaną w seksuologii

PC1_KK_W05

Zna wybrane, psychologiczne i społecz¬ne koncepcje seksualności człowieka, stanowiące teoretyczne podstawy, edukacji, terapii i resocjalizacji

PC1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka w cyklu życia

PC1_KK_U01

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspek-tyw teoretycznych

PC1_KK_U03

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z obszaru seksuologii i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

PC1_KK_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu seksuologii, rozumie potrze¬bę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, doko¬nuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyzna¬cza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w dziedzinie seksuologii

PC1_KK_K04

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne dotyczące seksualności człowieka związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Od połowy marca 2020 przesłanie prezentacji z wykładów z rozszerzonym komentarzem na adres mailowy grupy studentów.

Wskazanie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję wykładu wraz z zadaniami do realizacji

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

- opracowanie w postaci prezentacji jednego z poniższych tematów:

1. Historia seksuologii (okres prehistoryczny, okres obserwacji i dociekań naukowych, okres wiedzy przedseksuologicznej, okres wiedzy seksuologicznej)

2. Rozwój psychoseksualny człowieka

3. Prostytucja - ujęcie interdyscyplinarne

4. Seks a religia (tu proszę przegląd przez wszystkie główne religie)

5. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Pełny opis:

1.Podejście do seksualności człowieka na przestrzeni wieków

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

2. Pojęcie normy w seksuologii

2.1. "Norma" w seksuologii

2.2. Ewolucja pojęcia „norma” w seksuologii

2.3. Deklaracja Praw Seksualnych

2.4. Kryteria konieczności interwencji seksuologicznej

dodatkowo w postaci podkastu:

Norma seksualna

https://audycje.tokfm.pl/podcast/60325,Co-to-jest-norma-seksualna

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

3.Podstawowe pojęcia w seksuologii:

3.1. Tożsamość płciowa

3.2. Orientacja seksualna - definicja zjawiska

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

4.Seksualność w ontogenezie człowieka

4.1. Rozwój psychoseksualny człowieka

4.2. Nadużycia seksualne wobec nieletnich

4.2.1 Film "Diagnoza i przesłuchanie małego dziecka”

4.3. Prostytucja nieletnich

Pokast:

Związki. Jak kończyć?

https://audycje.tokfm.pl/podcast/57214,Jak-dobrze-konczyc-relacje-i-zwiazki-Dyskutuja-dr-Agata-Loewe-dr-Robert-Kowalczyk-i-Anka-Grzywacz

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

5. Seksuologia kliniczna

5.1. Klinika zaburzeń seksualnych wg. ICD-10

5.1.1. Nowe metody leczenia zaburzeń seksualnych

5.2. Klinika zaburzeń preferencji wg. ICD-10

5.2.1. Nowe metody leczenia zaburzeńpreferencji seksualnych

Dodatkowo podkast:

Pornografia

https://audycje.tokfm.pl/podcast/47536,Czy-warto-siegac-po-pornografie-Z-dr-Robertem-Kowalczykiem-rozmawiala-Anka-Grzywacz

6. Seksuologia biologiczna

6.1. Anatomia narządów płciowych

6.2. Fizjologia kobiety

6.3. Fizjologia mężczyzny

6.4. Psychofizjologia seksualna

pokast:

Seks i długie związki

https://audycje.tokfm.pl/podcast/88634,Nic-nie-jest-dane-raz-na-zawsze-Czyli-o-seksie-w-dlugich-zwiazkach

Literatura:

Literatura

Starowicz – Lew , Z., Skrzypulec V. [red]. (2010) Podstawy seksuologii. Warszawa. PZWL.

Skrzypulec, V. [red.] (2005) Wstęp do seksuologii. Katowice. Wydawnictwo „Kwieciński”.

Leiblum, S., Rosen, R. (2005) Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk. GWP.

Lew – Starowicz, Z., Zdrojewicz Z. i Dulko S. (2002) Leksykon seksuologiczny. Wrocław. Continuo.

Beisert M. Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Solar.

Kurzępa J. (2001) Młodzież pogranicza - "Świnki" czyli o prostytucji nieletnich. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Wrzesiński S. (2007) Potępieńcy średniowiecznej Europy, Kraków: EGIS LIBRON.

Dufour F.S.P. (1998) Historia prostytucji: Czasy chrześcijańskie do końca XIX w., tomy I-III Gdynia: Uraeus.

Uwagi:

Od połowy marca 2020 przesłanie prezentacji z wykładów z rozszerzonym komentarzem na adres mailowy grupy studentów. Wskazanie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję wykładu wraz z zadaniami do realizacji.

Metody kształcenia:

wykład w postaci prezentacji, praca z książką, film

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Od połowy marca 2020 przesłanie prezentacji z wykładów z rozszerzonym komentarzem na adres mailowy grupy studentów.

Wskazanie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję wykładu wraz z zadaniami do realizacji

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

- opracowanie w postaci prezentacji jednego z poniższych tematów:

1. Historia seksuologii (okres prehistoryczny, okres obserwacji i dociekań naukowych, okres wiedzy przedseksuologicznej, okres wiedzy seksuologicznej)

2. Rozwój psychoseksualny człowieka

3. Prostytucja - ujęcie interdyscyplinarne

4. Seks a religia (tu proszę przegląd przez wszystkie główne religie)

5. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Pełny opis:

1.Podejście do seksualności człowieka na przestrzeni wieków

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

2. Pojęcie normy w seksuologii

2.1. "Norma" w seksuologii

2.2. Ewolucja pojęcia „norma” w seksuologii

2.3. Deklaracja Praw Seksualnych

2.4. Kryteria konieczności interwencji seksuologicznej

dodatkowo w postaci podkastu:

Norma seksualna

https://audycje.tokfm.pl/podcast/60325,Co-to-jest-norma-seksualna

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

3.Podstawowe pojęcia w seksuologii:

3.1. Tożsamość płciowa

3.2. Orientacja seksualna - definicja zjawiska

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

4.Seksualność w ontogenezie człowieka

4.1. Rozwój psychoseksualny człowieka

4.2. Nadużycia seksualne wobec nieletnich

4.2.1 Film "Diagnoza i przesłuchanie małego dziecka”

4.3. Prostytucja nieletnich

Pokast:

Związki. Jak kończyć?

https://audycje.tokfm.pl/podcast/57214,Jak-dobrze-konczyc-relacje-i-zwiazki-Dyskutuja-dr-Agata-Loewe-dr-Robert-Kowalczyk-i-Anka-Grzywacz

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

5. Seksuologia kliniczna

5.1. Klinika zaburzeń seksualnych wg. ICD-10

5.1.1. Nowe metody leczenia zaburzeń seksualnych

5.2. Klinika zaburzeń preferencji wg. ICD-10

5.2.1. Nowe metody leczenia zaburzeńpreferencji seksualnych

Dodatkowo podkast:

Pornografia

https://audycje.tokfm.pl/podcast/47536,Czy-warto-siegac-po-pornografie-Z-dr-Robertem-Kowalczykiem-rozmawiala-Anka-Grzywacz

6. Seksuologia biologiczna

6.1. Anatomia narządów płciowych

6.2. Fizjologia kobiety

6.3. Fizjologia mężczyzny

6.4. Psychofizjologia seksualna

pokast:

Seks i długie związki

https://audycje.tokfm.pl/podcast/88634,Nic-nie-jest-dane-raz-na-zawsze-Czyli-o-seksie-w-dlugich-zwiazkach

Literatura:

Materiały w postaci podkastów:

1. Norma seksualna

https://audycje.tokfm.pl/podcast/60325,Co-to-jest-norma-seksualna

2. Pornografia

https://audycje.tokfm.pl/podcast/47536,Czy-warto-siegac-po-pornografie-Z-dr-Robertem-Kowalczykiem-rozmawiala-Anka-Grzywacz

3. 4. Seks i długie związki

https://audycje.tokfm.pl/podcast/88634,Nic-nie-jest-dane-raz-na-zawsze-Czyli-o-seksie-w-dlugich-zwiazkach

Literatura

Starowicz – Lew , Z., Skrzypulec V. [red]. (2010) Podstawy seksuologii. Warszawa. PZWL.

Skrzypulec, V. [red.] (2005) Wstęp do seksuologii. Katowice. Wydawnictwo „Kwieciński”.

Leiblum, S., Rosen, R. (2005) Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk. GWP.

Lew – Starowicz, Z., Zdrojewicz Z. i Dulko S. (2002) Leksykon seksuologiczny. Wrocław. Continuo.

Beisert M. Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Solar.

Kurzępa J. (2001) Młodzież pogranicza - "Świnki" czyli o prostytucji nieletnich. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Wrzesiński S. (2007) Potępieńcy średniowiecznej Europy, Kraków: EGIS LIBRON.

Dufour F.S.P. (1998) Historia prostytucji: Czasy chrześcijańskie do końca XIX w., tomy I-III Gdynia: Uraeus.

Uwagi:

Od połowy marca 2020 przesłanie prezentacji z wykładów z rozszerzonym komentarzem na adres mailowy grupy studentów. Wskazanie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję wykładu wraz z zadaniami do realizacji

Metody kształcenia:

wykład, praca z tekstem, film

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie teams zgodnie z planem zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3029d40e83b94fb68c4f35fded90a418%40thread.tacv2/conversations?groupId=ead865ef-515d-44da-a29f-143c9babb1ce&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

- opracowanie w postaci prezentacji jednego z poniższych tematów:

1. Historia seksuologii (okres prehistoryczny, okres obserwacji i dociekań naukowych, okres wiedzy przedseksuologicznej, okres wiedzy seksuologicznej)

2. Rozwój psychoseksualny człowieka

3. Prostytucja - ujęcie interdyscyplinarne

4. Seks a religia (tu proszę przegląd przez wszystkie główne religie)

5. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Pełny opis:

1.Podejście do seksualności człowieka na przestrzeni wieków

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

2. Pojęcie normy w seksuologii

2.1. "Norma" w seksuologii

2.2. Ewolucja pojęcia „norma” w seksuologii

2.3. Deklaracja Praw Seksualnych

2.4. Kryteria konieczności interwencji seksuologicznej

dodatkowo w postaci podkastu:

Norma seksualna

https://audycje.tokfm.pl/podcast/60325,Co-to-jest-norma-seksualna

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

3.Podstawowe pojęcia w seksuologii:

3.1. Tożsamość płciowa

3.2. Orientacja seksualna - definicja zjawiska

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

4.Seksualność w ontogenezie człowieka

4.1. Rozwój psychoseksualny człowieka

4.2. Nadużycia seksualne wobec nieletnich

4.2.1 Film "Diagnoza i przesłuchanie małego dziecka”

4.3. Prostytucja nieletnich

Pokast:

Związki. Jak kończyć?

https://audycje.tokfm.pl/podcast/57214,Jak-dobrze-konczyc-relacje-i-zwiazki-Dyskutuja-dr-Agata-Loewe-dr-Robert-Kowalczyk-i-Anka-Grzywacz

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

5. Seksuologia kliniczna

5.1. Klinika zaburzeń seksualnych wg. ICD-10

5.1.1. Nowe metody leczenia zaburzeń seksualnych

5.2. Klinika zaburzeń preferencji wg. ICD-10

5.2.1. Nowe metody leczenia zaburzeńpreferencji seksualnych

Dodatkowo podkast:

Pornografia

https://audycje.tokfm.pl/podcast/47536,Czy-warto-siegac-po-pornografie-Z-dr-Robertem-Kowalczykiem-rozmawiala-Anka-Grzywacz

6. Seksuologia biologiczna

6.1. Anatomia narządów płciowych

6.2. Fizjologia kobiety

6.3. Fizjologia mężczyzny

6.4. Psychofizjologia seksualna

pokast:

Seks i długie związki

https://audycje.tokfm.pl/podcast/88634,Nic-nie-jest-dane-raz-na-zawsze-Czyli-o-seksie-w-dlugich-zwiazkach

Literatura:

Literatura

Starowicz – Lew , Z., Skrzypulec V. [red]. (2010) Podstawy seksuologii. Warszawa. PZWL.

Skrzypulec, V. [red.] (2005) Wstęp do seksuologii. Katowice. Wydawnictwo „Kwieciński”.

Leiblum, S., Rosen, R. (2005) Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk. GWP.

Lew – Starowicz, Z., Zdrojewicz Z. i Dulko S. (2002) Leksykon seksuologiczny. Wrocław. Continuo.

Beisert M. Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Solar.

Kurzępa J. (2001) Młodzież pogranicza - "Świnki" czyli o prostytucji nieletnich. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Wrzesiński S. (2007) Potępieńcy średniowiecznej Europy, Kraków: EGIS LIBRON.

Dufour F.S.P. (1998) Historia prostytucji: Czasy chrześcijańskie do końca XIX w., tomy I-III Gdynia: Uraeus.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład w postaci prezentacji, praca z książką, film

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie teams zgodnie z planem zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8a293b466844e50a19e8f6fbcae52a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=32ec8f27-80af-4f68-aaf5-ac2c97308de7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

- opracowanie w postaci prezentacji jednego z poniższych tematów:

1. Historia seksuologii (okres prehistoryczny, okres obserwacji i dociekań naukowych, okres wiedzy przedseksuologicznej, okres wiedzy seksuologicznej)

2. Rozwój psychoseksualny człowieka

3. Prostytucja - ujęcie interdyscyplinarne

4. Seks a religia (tu proszę przegląd przez wszystkie główne religie)

5. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Pełny opis:

1.Podejście do seksualności człowieka na przestrzeni wieków

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

2. Pojęcie normy w seksuologii

2.1. "Norma" w seksuologii

2.2. Ewolucja pojęcia „norma” w seksuologii

2.3. Deklaracja Praw Seksualnych

2.4. Kryteria konieczności interwencji seksuologicznej

dodatkowo w postaci podkastu:

Norma seksualna

https://audycje.tokfm.pl/podcast/60325,Co-to-jest-norma-seksualna

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

3.Podstawowe pojęcia w seksuologii:

3.1. Tożsamość płciowa

3.2. Orientacja seksualna - definicja zjawiska

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

4.Seksualność w ontogenezie człowieka

4.1. Rozwój psychoseksualny człowieka

4.2. Nadużycia seksualne wobec nieletnich

4.2.1 Film "Diagnoza i przesłuchanie małego dziecka”

4.3. Prostytucja nieletnich

Pokast:

Związki. Jak kończyć?

https://audycje.tokfm.pl/podcast/57214,Jak-dobrze-konczyc-relacje-i-zwiazki-Dyskutuja-dr-Agata-Loewe-dr-Robert-Kowalczyk-i-Anka-Grzywacz

Przesłanie prezentacji z wykładem na temat:

5. Seksuologia kliniczna

5.1. Klinika zaburzeń seksualnych wg. ICD-10

5.1.1. Nowe metody leczenia zaburzeń seksualnych

5.2. Klinika zaburzeń preferencji wg. ICD-10

5.2.1. Nowe metody leczenia zaburzeńpreferencji seksualnych

Dodatkowo podkast:

Pornografia

https://audycje.tokfm.pl/podcast/47536,Czy-warto-siegac-po-pornografie-Z-dr-Robertem-Kowalczykiem-rozmawiala-Anka-Grzywacz

6. Seksuologia biologiczna

6.1. Anatomia narządów płciowych

6.2. Fizjologia kobiety

6.3. Fizjologia mężczyzny

6.4. Psychofizjologia seksualna

pokast:

Seks i długie związki

https://audycje.tokfm.pl/podcast/88634,Nic-nie-jest-dane-raz-na-zawsze-Czyli-o-seksie-w-dlugich-zwiazkach

Literatura:

Literatura

Starowicz – Lew , Z., Skrzypulec V. [red]. (2010) Podstawy seksuologii. Warszawa. PZWL.

Skrzypulec, V. [red.] (2005) Wstęp do seksuologii. Katowice. Wydawnictwo „Kwieciński”.

Leiblum, S., Rosen, R. (2005) Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk. GWP.

Lew – Starowicz, Z., Zdrojewicz Z. i Dulko S. (2002) Leksykon seksuologiczny. Wrocław. Continuo.

Beisert M. Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Solar.

Kurzępa J. (2001) Młodzież pogranicza - "Świnki" czyli o prostytucji nieletnich. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Wrzesiński S. (2007) Potępieńcy średniowiecznej Europy, Kraków: EGIS LIBRON.

Dufour F.S.P. (1998) Historia prostytucji: Czasy chrześcijańskie do końca XIX w., tomy I-III Gdynia: Uraeus.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład w postaci prezentacji, praca z książką, film

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)