Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-SOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W01 Zna podstawową terminologię używaną w socjologii

PC_KK_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

PC1_KK_W07 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i zachodzących między nimi relacjach oraz instytucjach życia społecznego

PC1_KK_W13 Zna podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w socjologii

Umiejętności

PC1_KK_U04 Prezentuje wyniki wskazanych badań socjologicznych zamieszczonych w zaleconych tekstach źródłowych oraz rozumie zamieszczone przy nich dyskusje

PC1_KK_U05 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, wypowiadać się piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień socjologicznych

PC1_KK_U02 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji niektórych zjawisk społecznych w kontekście poznanych teorii socjologicznych

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę rozwoju osobistego, doskonali własne kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny: pytania testowe i otwarte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

IX. Dewiacja i kontrola społeczna. Różne ujęcia dewiacji: interpretacje biologiczne i psychologiczne. Socjologiczne teorie dewiacji: funkcjonalistyczne, interakcjonistyczne, konfliktu i kontroli. Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację.

X. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne – typologia. Tłum i jego cechy. Zmiana społeczna i jej czynniki. Globalizacja. Czynniki sprzyjające globalizacji. Przyczyny postępu globalizacji. Postawy wobec globalizacji: sceptycy, hiperglobaliści, zwolennicy koncepcji transformacji. Wpływ globalizacji na życie społeczne. Globalizacja a nierówności społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład i prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30 godzin wykładu

- godziny poświęcone na przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki socjologii poprzez dostarczenie elementarnej wiedzy, następnie poszerzanej w wybranych kierunkach szczególnie interesujących z punktu widzenia pracy socjalnej.

Lektura do tematów wykładów ma wprowadzić studenta w podejmowaną na wykładzie problematykę.

Pełny opis:

WYKŁAD 1. Socjologia i społeczeństwo

Socjologiczne spojrzenie na świat

Do czego może nam się przydać socjologia?

Kultura jako wyróżnik człowieka

WYKŁAD 2. Zmieniający się świat

Nowoczesność i późna nowoczesność

Społeczeństwo wiedzy

Społeczeństwo ryzyka

WYKŁAD 3. Człowiek w społeczeństwie i zbiorowości społecznej

Interakcje społeczne

Socjalizacja

Kontrola społeczna

Grupa społeczna

Organizacja

Społeczność lokalna

WYKŁAD 4. Podziały społeczne

Zróżnicowanie społeczne

Ruchliwość społeczna

Klasy społeczne

Kulturowe oblicza nierówności

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

• Giddens A. (2007). Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Szacka B. (2008). Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

• Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Turner J. H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

• Giza A., Sikorska M. (red.) (2012). Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lektury zalecane:

• Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

• Boudieu P., Passeron J. C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Castells M. (2009). Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

• Renzetti C. M., Curran D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład ma formę interaktywną.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 12 godzin wykładu

- godziny poświęcone na zapoznanie się z literaturą - 18 godzin

- godziny poświęcone na przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny: pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych

2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych w formie wykładu

15 godzin na lekturę

10 godzin na przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny: pytania testowe i otwarte

Pełny opis:

WYKŁAD 1. Socjologia i społeczeństwo

Socjologiczne spojrzenie na świat

Do czego może nam się przydać socjologia?

Kultura jako wyróżnik człowieka

WYKŁAD 2. Zmieniający się świat

Nowoczesność i późna nowoczesność

Społeczeństwo wiedzy

Społeczeństwo ryzyka

WYKŁAD 3. Człowiek w społeczeństwie i zbiorowości społecznej

Interakcje społeczne

Socjalizacja

Kontrola społeczna

Grupa społeczna

Organizacja

Społeczność lokalna

WYKŁAD 4. Podziały społeczne

Zróżnicowanie społeczne

Ruchliwość społeczna

Klasy społeczne

Kulturowe oblicza nierówności

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

• Giddens A. (2007). Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Szacka B. (2008). Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

• Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Turner J. H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

• Giza A., Sikorska M. (red.) (2012). Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lektury zalecane:

• Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

• Boudieu P., Passeron J. C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Castells M. (2009). Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

• Renzetti C. M., Curran D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 12 godzin wykładu

- godziny poświęcone na zapoznanie się z literaturą - 18 godzin

- godziny poświęcone na przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny: pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych

2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych w formie wykładu

15 godzin na lekturę

10 godzin na przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny: pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

WYKŁAD 1. Socjologia i społeczeństwo

Socjologiczne spojrzenie na świat

Do czego może nam się przydać socjologia?

Kultura jako wyróżnik człowieka

WYKŁAD 2. Zmieniający się świat

Nowoczesność i późna nowoczesność

Społeczeństwo wiedzy

Społeczeństwo ryzyka

WYKŁAD 3. Człowiek w społeczeństwie i zbiorowości społecznej

Interakcje społeczne

Socjalizacja

Kontrola społeczna

Grupa społeczna

Organizacja

Społeczność lokalna

WYKŁAD 4. Podziały społeczne

Zróżnicowanie społeczne

Ruchliwość społeczna

Klasy społeczne

Kulturowe oblicza nierówności

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład ma formę interaktywną.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 12 godzin wykładu

- godziny poświęcone na zapoznanie się z literaturą - 18 godzin

- godziny poświęcone na przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.