Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1.Organizacja zajęć

2.Psychologia społeczna – przedmiot badań i podejścia teoretyczne

Definicja psychologii społecznej. Dziedziny i typowa problematyka badań społeczno-psychologicznych: poznanie społeczne, wpływ społeczny, relacje społeczne.

Perspektywy teoretyczne w badaniach społeczno-psychologicznych: społeczno-kulturowa, ewolucyjna, społecznego uczenia się, społeczno-poznawcza.

Znaczenie i rodzaje interakcji osoba-sytuacja w wyjaśnianiu genezy zachowań społecznych.

Podstawowe motywy zachowań społecznych. Zachowania społeczne, jako celowe działania.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP. (s. 29-51)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 17-26)

3.Poznanie społeczne

Wiedza społeczna a regulacja zachowania: warunki wpływu schematu/skryptu na regulację zachowania. Znaczenie dostępności poznawczej schematu/skryptu i zjawisko wzbudzenia schematu pod wpływem zdarzeń poprzedzających.

Rekonstrukcja skryptów wybranych sytuacji społecznych.

Heurystyki formułowania sądów: dostępności, zakotwiczenia/dostosowania, symulacji, reprezentatywności.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (Rozdz. 3)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 57-68 oraz 80-88)

4.Spostrzeganie osób

Deformacje procesu atrybucji: podstawowy błąd atrybucji, asymetria atrybucji aktora i obserwatora, egotyzm (atrybucje w służbie ego) i egocentryzm atrybucyjny, efekt fałszywej powszechności, atrybucje obronne oraz nierealistyczny optymizm i wiara w sprawiedliwy świat.

Ukryte teorie osobowości – rekonstrukcja.

Tendencyjne sprawdzanie hipotez – strategia diagnostyczności a strategia konfirmacji i zjawisko samospełniającej się przepowiedni.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 4)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 99-116 oraz 128-133)

5.Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz tożsamość społeczna

 „Zegar stereotypów”.

Modyfikacja stereotypów: hipoteza kontaktu i warunki, kiedy kontakt modyfikuje stereotypy i łagodzi uprzedzenia.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 13)

6.Samowiedza, samoocena, samoregulacja i prezentowanie siebie

„20 razy Jestem/Chcę/Powinienem...” - Autoschemat (schemat Ja oraz Ja realne). Ja idealne. Ja powinnościowe.

Koncepcja samooceny jako socjometru: dyskusja na temat implikacji tej koncepcji.

Asertywne taktyki autoprezentacji: ingracjacja (oraz dylematy lizusa i zróżnicowanej publiczności), autopromocja (oraz dylematy skromności i autentyczności).

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP. (rozdział 4)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 164-174)

7.Kolokwium

8.Postawy i zmiana postaw (perswazja)

Postawa a przewidywanie zachowań spontanicznych oraz zamierzonych.

Wyznaczniki zmiany postaw: cechy nadawcy i odbiorcy oraz treść, organizacja i środek przekazu.

Trwałość zmiany postaw. Uodparnianie postawy. Teoria reaktancji i bumerangowy efekt perswazji.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 7)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 212-243)

9.Wpływ społeczny

Mechanizmy wywierania wpływu: zaangażowanie, słuszność, lubienie, wzajemność, niedostępność

Techniki wpływu społecznego: stopa w drzwiach, ukryte koszty i znikająca przynęta, nieproszone ustępstwo, „A to nie wszystko” i odwrócenie uwagi, huśtawka emocjonalna, uwikłanie w dialog.

Obrona przed niepożądanym wpływem innych: asertywność, przerywanie automatyzmów.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (rozdział 7)

10.Wpływ społeczny 2

Klasyczne eksperymenty psychologii społecznej (Ash, Millgram, Zimbardo)

Techniki wpływu społecznego odwołujące się do mechanizmów egotystycznych i autoprezentacyjnych

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar (rozdział 5)

11.Atrakcyjność interpersonalna, przyjaźń i bliskie związki

Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej. Lubienie, podobieństwo i interakcja jako wzajemnie wzmacniające się procesy.

Od znajomości do przyjaźni: przejście od związku wymiany do związku wspólnoty, rola odsłaniania siebie. Bliskie związki: współzależność poznawcza, behawioralna i afektywna – dyskusja.

Trójskładnikowa teoria miłości: namiętność, intymność, zobowiązanie – rodzaje miłości.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 10)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 281-308)

12.Zachowania pomocne (prospołeczne) i współpraca

Decyzyjny model interwencji w sytuacji kryzysowej i zwiększanie prawdopodobieństwa interwencji świadków nagłych wypadków.

Rozwiązywanie dylematów społecznych: dylemat ograniczonych zasobów/pułapka społeczna, dylemat dóbr publicznych/bariera społeczna.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP. (rozdział 13)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 313-317 oraz 330-341)

13.Grupa i procesy grupowe

Facylitacja i hamowanie społeczne.

Przesunięcie ryzyka oraz polaryzacja grupowa. Tendencyjna komunikacja informacji podzielanych.

Próżniactwo społeczne: uwarunkowania i przeciwdziałanie.

Syndrom myślenia grupowego.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (s. 244-259)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 386-398)

14.Kolokwium

15.Agresja interpersonalna i konflikty międzygrupowe

Wyznaczniki agresji: prowokacja i odwet, pobudzenie emocjonalne, ból i niewygoda, przemoc w mass mediach, bodziec wyzwalający agresję (efekt broni), normy społeczne, alkohol, czynniki genetyczne.

Hamowanie agresji.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 12)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 356-373)

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W05 Zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych

PC1_KK_W13 Zna specyficzne dla psychologii społecznej metody badań

PC1_KK_W08 Potrafi opisać zjawiska związane ze spostrzeganiem społecznym, kształtowaniem

i zmianą postaw, wpływem społecznym, relacjami interpersonalnymi.

PC1_KK_U02 Poprawnie identyfikuje przesłanki odpowiadające za zachowania jednostki w sytuacjach społecznych

PC1_KK_U02 Potrafi posłużyć się wiedzą z zakresu psychologii społecznej dla przewidywania, kontrolowania

i zmiany dezadaptacyjnych zachowań społecznych

PC1_KK_K02 Ma świadomość znaczenia wiedzy o społecznych czynnikach dla przewidywania i zmiany

dysfunkcjonalnych zachowań człowieka

PC1_KK_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz potrzeby jej poszerzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Dagmara Boruc, Ariadna Ciążela, Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

Treści programowe wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. W ciągu 15 godzin wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej oraz główne podejścia teoretyczne

2.Prawidłowosci poznania społecznego

3.Tożsamość społeczna jako źródło stereotypowego postrzegania innych ludzi

4.Teoretyczne modele postaw i ich związek z zachowaniem jednostki

5. Przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej

6.Agresja interpersonalna w zyciu społecznym- formy, rodzaje, przyczytny

7. Uwarunkowania i korelaty zachowań prospołecznych

8. Zadaniowe funkcjonowanie małej grupy społecznej

Literatura:

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (wybrane fragmenty)

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane fragmenty)

Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leary, M.(2003) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Kofta,M. (2004). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Stephan W.G., Stephan C.W. (2003). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (wybrane fragmenty)

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 20

Przygotowanie się do egzaminu- 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Monika Dominiak-Kochanek, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

Treści programowe wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. Szczegółowe treści programowe obejmują następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej oraz główne podejścia teoretyczne

2.Prawidłowosci poznania społecznego

3.Tożsamość społeczna jako źródło stereotypowego postrzegania innych ludzi

4.Teoretyczne modele postaw i ich związek z zachowaniem jednostki

5. Przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej

6.Agresja interpersonalna w życiu społecznym- formy, rodzaje, uwarunkowania

7. Uwarunkowania i korelaty zachowań prospołecznych

8. Zadaniowe funkcjonowanie małej grupy społecznej

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leary, M.(2003) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Kofta,M. (2004). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Stephan W.G., Stephan C.W. (2003). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 20

Przygotowanie się do egzaminu- 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja

Pełny opis:

Treści programowe wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. Szczegółowe treści programowe obejmują następujące zagadnienia: prawidłowości poznania społecznego; tożsamość społeczna jako źródło stereotypowego postrzegania innych ludzi; wyznaczniki zmiany postaw; przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej; agresja interpersonalna w życiu społecznym- formy, rodzaje, uwarunkowania

Literatura:

Literatura:

Domachowski W. (2007). Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (wybrane fragmenty)

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne

Godziny kontaktowe: wykład- 15

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

Treści programowe wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. Szczegółowe treści programowe obejmują następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej oraz główne podejścia teoretyczne

2.Prawidłowosci poznania społecznego

3.Tożsamość społeczna jako źródło stereotypowego postrzegania innych ludzi

4.Teoretyczne modele postaw i ich związek z zachowaniem jednostki

5. Przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej

6.Agresja interpersonalna w życiu społecznym- formy, rodzaje, uwarunkowania

7. Uwarunkowania i korelaty zachowań prospołecznych

8. Zadaniowe funkcjonowanie małej grupy społecznej

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leary, M.(2003) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 20

Przygotowanie się do egzaminu- 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja

Pełny opis:

Treści programowe wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. Szczegółowe treści programowe obejmują następujące zagadnienia: prawidłowości poznania społecznego; tożsamość społeczna jako źródło stereotypowego postrzegania innych ludzi; wyznaczniki zmiany postaw; przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej; agresja interpersonalna w życiu społecznym- formy, rodzaje, uwarunkowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

Domachowski W. (2007). Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa: PWN

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (wybrane fragmenty)

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne

Godziny kontaktowe: wykład- 15

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Izabela Kaźmierczak, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin obejmuje treści omawiane na wykładach oraz treści zawarte w podanej literaturze obowiązkowej. Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Pełny opis:

Zajęcia wykładowe obejmujące podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej. Mają na celu zapoznanie studentów z metodami badań stosowanymi w psychologii społecznej (eksperyment laboratoryjny, eksperyment terenowy, obserwacja, badania korelacyjne), problematyką wpływu społecznego i zmiany postaw, funkcjonowaniem ludzi w grupach, zagadnieniami relacji interpersonalnych, a także z podstawowymi teoriami wyjaśniającymi źródła i mechanizmy zjawisk społecznych - agresji, dyskryminacji społecznej, zachowań prospołecznych, atrakcyjności interpersonalnej. Poniżej zamieszczone są szczegółowe zagadnienia:

I. Wprowadzenie do psychologii społecznej

1. Psychologia społeczna jako nauka

2. Podstawowe podejścia teoretyczne w psychologii społecznej

II. Poznanie społeczne – w jaki sposób ludzie myślą o świecie społecznym

1. Schemat poznawczy jako podstawowy struktura wiedzy o świecie społecznym

2. Formułowanie sądów o świecie - heurystyki

3. Spostrzeganie innych ludzi

III. JA i wizerunek własnej osoby

1. JA jako przedmiot badań

2. Samoocena i mechanizmy jej podwyższania

3. Zarządzanie wywieranym wrażeniem - techniki autoprezentacji

IV. Postawy i ich zmiana

1. Podstawowe wiadomości dotyczące postaw

2. Wpływ postaw na przetwarzanie informacji

3. Teorie zmian postaw

4. Wyznaczniki zmiany postaw

V. Wpływ społeczny

1. Podstawowe wiadomości dotyczące wpływu społecznego

2. Technik wpływu społecznego

3. Przeciwstawianie się wpływowi społecznemu

VI. Zachowanie ludzi w grupach

1. Wprowadzenie w problematykę grup społecznych

2. Rozwój grupy i proces socjalizacji

3. Produktywność grupy

4. Przywództwo grupowe

VII. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacje

1. Przejawy stereotypizacji, dyskryminacji i uprzedzeń

2. Przyczyny powstawania stereotypów

3. Przyczyny utrzymywania się stereotypów

4. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom

VIII. Agresja i zachowania prospołeczne

1. Teorie agresji - dlaczego szkodzimy innym

2. Wyznaczniki agresji – przegląd badań

3. Teorie zachowań prospołecznych – dlaczego pomagamy innym?

4. Wyznaczniki zachowań prospołecznych – przegląd badań

IX. Atrakcyjność interpersonalna

1. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej – przegląd badań

2. Teorie atrakcyjności interpersonalnej

3. Ewolucyjne strategie doboru partnera

Literatura:

Podstawowa:

1) Wojciszke, B. (2007). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

2) Wosińska W., (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dla zainteresowanych:

1) Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., (1999). Psychologia społeczna. Serce I umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

2) Bohner G., Wanke M., (2004) Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3) Buss D., M., (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4) Cialdini R., (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5) Kofta M., Szutrowa T., (2001). Złudzenia które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

6) Leary M., (2000). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

7) Lewicka M., (1993). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa. PWN.

8) Nelson T. D., (2003) Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

9) Oyster C.K., (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studentów szacowany w godzinach:

1. Udział studentów w zajęciach akademickich (wykłady i ćwiczenia) - 30 godzin

2. Praca własna studentów związana z przygotowaniem się do zajęć - 20 godzin

3. Praca własna związana z przygotowaniem się do egzaminu - 25 godzin

4. Sumaryczna liczba godzin aktywności studentów - 75 godzin

Liczba punktów ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test końcowy z tematyki wykładów i literatury - test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

Pełny opis:

Treści programowe wykładów z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. W ciągu 15 godzin wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej oraz główne podejścia teoretyczne

2.Prawidłowosci poznania społecznego

3.Teoretyczne modele postaw i ich związek z zachowaniem jednostki

4. Przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej

5.Agresja interpersonalna w zyciu społecznym- formy, rodzaje, przyczytny

6. Uwarunkowania i korelaty zachowań prospołecznych

7. Zadaniowe funkcjonowanie małej grupy społecznej

Literatura:

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Liczba godzin potrzebna na zapoznanie sie z literaturą -25

Liczba godzin potrzebna do przygotowania sie do egzaminu- 35

Całkowita liczba godzin potrzebna do zaliczenia przedmiotu - 75

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Izabela Kaźmierczak, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin obejmuje treści omawiane na wykładach oraz treści zawarte w podanej literaturze obowiązkowej. Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Pełny opis:

Zajęcia wykładowe obejmujące podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej. Mają na celu zapoznanie studentów z metodami badań stosowanymi w psychologii społecznej (eksperyment laboratoryjny, eksperyment terenowy, obserwacja, badania korelacyjne), problematyką wpływu społecznego i zmiany postaw, funkcjonowaniem ludzi w grupach, zagadnieniami relacji interpersonalnych, a także z podstawowymi teoriami wyjaśniającymi źródła i mechanizmy zjawisk społecznych - agresji, dyskryminacji społecznej, zachowań prospołecznych, atrakcyjności interpersonalnej. Poniżej zamieszczone są szczegółowe zagadnienia:

I. Wprowadzenie do psychologii społecznej

1. Psychologia społeczna jako nauka

2. Podstawowe podejścia teoretyczne w psychologii społecznej

II. Poznanie społeczne – w jaki sposób ludzie myślą o świecie społecznym

1. Schemat poznawczy jako podstawowy struktura wiedzy o świecie społecznym

2. Formułowanie sądów o świecie - heurystyki

3. Spostrzeganie innych ludzi

III. JA i wizerunek własnej osoby

1. JA jako przedmiot badań

2. Samoocena i mechanizmy jej podwyższania

3. Zarządzanie wywieranym wrażeniem - techniki autoprezentacji

IV. Postawy i ich zmiana

1. Podstawowe wiadomości dotyczące postaw

2. Wpływ postaw na przetwarzanie informacji

3. Teorie zmian postaw

4. Wyznaczniki zmiany postaw

V. Wpływ społeczny

1. Podstawowe wiadomości dotyczące wpływu społecznego

2. Technik wpływu społecznego

3. Przeciwstawianie się wpływowi społecznemu

VI. Zachowanie ludzi w grupach

1. Wprowadzenie w problematykę grup społecznych

2. Rozwój grupy i proces socjalizacji

3. Produktywność grupy

4. Przywództwo grupowe

VII. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacje

1. Przejawy stereotypizacji, dyskryminacji i uprzedzeń

2. Przyczyny powstawania stereotypów

3. Przyczyny utrzymywania się stereotypów

4. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom

VIII. Agresja i zachowania prospołeczne

1. Teorie agresji - dlaczego szkodzimy innym

2. Wyznaczniki agresji – przegląd badań

3. Teorie zachowań prospołecznych – dlaczego pomagamy innym?

4. Wyznaczniki zachowań prospołecznych – przegląd badań

IX. Atrakcyjność interpersonalna

1. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej – przegląd badań

2. Teorie atrakcyjności interpersonalnej

3. Ewolucyjne strategie doboru partnera

Literatura:

Podstawowa:

1) Wojciszke, B. (2007). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

2) Wosińska W., (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dla zainteresowanych:

1) Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., (1999). Psychologia społeczna. Serce I umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

2) Bohner G., Wanke M., (2004) Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3) Buss D., M., (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4) Cialdini R., (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5) Kofta M., Szutrowa T., (2001). Złudzenia które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

6) Leary M., (2000). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

7) Lewicka M., (1993). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa. PWN.

8) Nelson T. D., (2003) Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

9) Oyster C.K., (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studentów szacowany w godzinach:

1. Udział studentów w zajęciach akademickich (wykłady i ćwiczenia) - 30 godzin

2. Praca własna studentów związana z przygotowaniem się do zajęć - 20 godzin

3. Praca własna związana z przygotowaniem się do egzaminu - 25 godzin

4. Sumaryczna liczba godzin aktywności studentów - 75 godzin

Liczba punktów ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test końcowy z tematyki wykładów i literatury - test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

Pełny opis:

Treści programowe wykładów z zakresu psychologii społecznej koncentrują się na pokazaniu i wyjaśnieniu specyfiki zachowań interpersonalnych oraz prawidłowości przebiegu procesów poznawczych w kontekście określonych sytuacji społecznych. W ramach problematyki związanej z relacjami interpersonalnymi omówione zostaną modele teoretyczne oraz mechanizmy psychologiczne, umożliwiające wyjaśnienie agresji interpersonalnej, prospołeczności oraz zjawiska atrakcyjności interpersonalnej. Z kolei poruszając kwestię przebiegu procesów poznawczych skoncentrujemy się na podejściu określanym mianem poznania społecznego i omówimy problematykę stereotypów oraz rodzaje i źródła błędów w przetwarzaniu informacji społecznych. W ciągu 15 godzin wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej oraz główne podejścia teoretyczne

2.Prawidłowosci poznania społecznego

3.Teoretyczne modele postaw i ich związek z zachowaniem jednostki

4. Przejawy wpływu społecznego w grupie społecznej

5.Agresja interpersonalna w zyciu społecznym- formy, rodzaje, przyczytny

6. Uwarunkowania i korelaty zachowań prospołecznych

7. Zadaniowe funkcjonowanie małej grupy społecznej

Literatura:

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Liczba godzin potrzebna na zapoznanie sie z literaturą -25

Liczba godzin potrzebna do przygotowania sie do egzaminu- 35

Całkowita liczba godzin potrzebna do zaliczenia przedmiotu - 75

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.