Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

PC1_KK_W03 Zna terminologię stosowaną w pedagogice specjalnej i jej subdyscyplinach

PC1_KK_W10 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PC1_KK_U05 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

PC1_KK_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych

PC1_KK_K03 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Danuta Gorajewska, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: dwa testowe kolokwia pisemne (pytania otwarte i zamknięte), pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu, jedna grupowa prezentacja multimedialna na temat wybranej metody pracy pedagoga specjalnego, obowiązkowe uczestnictwo w dwóch zorganizowanych hospitacjach

Wykład: egzamin końcowy w formie testowej (pytania zamknięte)

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

2. Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

3. Człowiek z niepełnosprawnością

4. Osoba niepełnosprawna w świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych

5. Proces rehabilitacji - charakterystyka zagadnienia

6. Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo - wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

7. Organizacja procesu kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce

8. Efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i jej uwarunkowania

9. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach

10. Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej

11. Zawód - pedagog specjalny

12. Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji

13. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

14. Rola organizacji społecznych we wspomaganiu osób z niepełnosprawnością na przykładzie środowiska osób niewidomych i słabowidzących

15. Twórcza obecność osób niepełnosprawnych

Tematyka ćwiczeń:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6. Zjawisko sieroctwa społecznego

7. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci zdolnych i uzdolnionych

9. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

10. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

11. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, prelekcja, ekspozycja muzealna, obserwacja zajęć hospitowanych, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, film), wybrane metody aktywizujące (metoda projektów, metoda burzy mózgów), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 60 godzin

przygotowanie się do zajęć - 45 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 40 godzin

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

sumaryczna liczba godzin - 150 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Danuta Gorajewska, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: dwa testowe kolokwia pisemne (pytania otwarte i zamknięte), pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu, jedna grupowa prezentacja multimedialna na temat wybranej metody pracy pedagoga specjalnego, obowiązkowe uczestnictwo w zorganizowanych hospitacjach (1 lub 2)

Wykład: egzamin końcowy w formie testowej

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

2. Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

3. Człowiek z niepełnosprawnością

4. Osoba niepełnosprawna w świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych

5. Proces rehabilitacji - charakterystyka zagadnienia

6. Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo - wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

7. Organizacja procesu kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce

8. Efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i jej uwarunkowania

9. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach

10. Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej. Andragogika specjalna

11. Zawód - pedagog specjalny

12. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

13. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

14. Rola organizacji społecznych we wspomaganiu osób z niepełnosprawnością na przykładzie środowiska osób niewidomych i słabowidzących

Tematyka ćwiczeń:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6. Zjawisko sieroctwa społecznego

7. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci zdolnych i uzdolnionych

9. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

10. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

11. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Prillwitz, S. (1996). Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących. Warszawa: WSiP.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, prelekcja, ekspozycja muzealna, obserwacja zajęć hospitowanych, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, film), wybrane metody aktywizujące (metoda projektów, metoda burzy mózgów), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 60 godzin

przygotowanie się do zajęć - 45 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 40 godzin

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

sumaryczna liczba godzin - 150 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Wanda Kumor, Marcin Lerka, Joanna Wiland-Skorupka, Barbara Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

WYKŁAD

Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

Człowiek z niepełnosprawnością

Osoba niepełnosprawna w świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych

Proces rehabilitacji – charakterystyka zagadnienia

Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej

Zawód – pedagog specjalny

Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji

ĆWICZENIA

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

Zjawisko sieroctwa społecznego

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Uwagi:

Formy pracy: wykład, ćwiczenia,

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykład - 12h. ćwiczenia - 30 h.

przygotowanie do egzaminu/kolowium - 40h

prezentacja multimedialna grupowa - 15h.

studiowanie literatury - 30 h.

inne formy - 30h.

Ilość punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: dwa testowe kolokwia pisemne (pytania otwarte i zamknięte), pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu, jedna grupowa prezentacja multimedialna na temat wybranej metody pracy pedagoga specjalnego, obowiązkowe uczestnictwo w zorganizowanych hospitacjach (1 lub 2)

Wykład: egzamin końcowy w formie testowej

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

2. Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

3. Człowiek z niepełnosprawnością

4. Osoba niepełnosprawna w świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych

5. Proces rehabilitacji - charakterystyka zagadnienia

6. Rodzina w obliczu trudności opiekuńczo - wychowawczych wobec dziecka z niepełnosprawnością

7. Organizacja procesu kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce

8. Efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i jej uwarunkowania

9. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach

10. Dorosłe osoby niepełnosprawne w systemie specjalnej opieki pedagogicznej. Andragogika specjalna

11. Zawód - pedagog specjalny

12. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

13. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

14. Rola organizacji społecznych we wspomaganiu osób z niepełnosprawnością na przykładzie środowiska osób niewidomych i słabowidzących

Tematyka ćwiczeń:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6. Zjawisko sieroctwa społecznego

7. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci zdolnych i uzdolnionych

9. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

10. Wybrane zagadnienia z pedagogiki dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

11. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Prillwitz, S. (1996). Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących. Warszawa: WSiP.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, prelekcja, ekspozycja muzealna, obserwacja zajęć hospitowanych, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, film), wybrane metody aktywizujące (metoda projektów, metoda burzy mózgów), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 60 godzin

przygotowanie się do zajęć - 45 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 40 godzin

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

sumaryczna liczba godzin - 150 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.