Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-DPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W01

Podaje znaczenie terminów używanych w diagnostyce pedagogicznej

PC1_KK_W04

Wymienia funkcje pedagoga specjalnego spełniane w pracy zawodowej, elementy diagnozy pełnej wg S. Ziemskiego, poziomy modelu pracy z uczniem ze SPE oraz główne czynności diagnosty

PC1_KK_W09

Rozróżnia modele działania diagnosty

PC1_KK_W10

Opisuje zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

PC1_KK_W13

Wylicza taksonometryczne poziomy osiągnięć edukacyjnych dziedziny emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej, praktycznej, światopoglądowej oraz wymienia narzędzia pomiaru pedagogicznego

Umiejętności

PC1_KS_U01

Przedstawia proces diagnostyczny w formie zmiennych niezależnych i zależnych

PC1_KK_U04

Analizuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

PC1_KK_U04

Konstruuje podstawowe narzędzia do diagnozy pedagogicznej

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K04

Docenia postępowanie diagnosty zgodne z normami etycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:kolokwia pisemne na zajęciach ćwiczeniowych; obserwacja aktywności studentów w trakcie ćwiczeń; egzamin końcowy - test wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi.

Pełny opis:

Wykład

Informacje o przedmiocie. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnostyka w pedagogice specjalnej: funkcje spełniane przez pedagoga specjalnego; psycholog i pedagog jako diagności; modele działania diagnosty; przedmiot rozpoznania diagnostycznego. Pomiar pedagogiczny. Diagnoza osiągnięć w dziedzinie emocjonalno-motywacyjnej, światopoglądowej, praktycznej i poznawczej. Style wychowania w rodzinie, rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Cechy diagnozy w pedagogice specjalnej. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka: obszary, w których mogą występować przyczyny utrudniające funkcjonowanie osoby; diagnoza nozologiczna a diagnoza funkcjonalna, diagnoza potencjału rozwojowego, diagnoza wrażliwości edukacyjnej, diagnoza gotowości szkolnej. Ewaluacja edukacyjna. Planowanie i konstrukcja narzędzi diagnozy w pedagogice specjalnej. Egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne – formy dostosowania odpowiednie dla ucznia ze SPE. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej. Obszary stosowania metod projekcyjnych.

Ćwiczenia

Diagnoza według S. Ziemskiego. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kontakt diagnostyczny. Określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych na podstawie rozpoznania mocnych i słabych stron ucznia, a także rodzaju niezbędnej pomocy i wsparcia oraz dostosowania otoczenia. Metody diagnostyczne i narzędzia pomiaru pedagogicznego. Wykorzystanie operacjonalizacji celów kształcenia w planowym budowaniu narzędzi diagnozy. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w placówkach specjalnych. Normy moralne i etyczne diagnostyki w pedagogice specjalnej. Zasady działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Literatura:

1. Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

2. Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN

3. Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

5. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

6. Wybrane rozporządzenia MEN oraz MGPiPS.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, metody aktywizujące, praca z książką lub aktem prawnym, pokaz, metoda problemowa, symulacja, ćwiczenie, instruktaż

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład i ćwiczenia) - 45

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 20 godz

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godz.

- inne formy - 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:kolokwia pisemne na zajęciach ćwiczeniowych; obserwacja aktywności studentów w trakcie ćwiczeń; egzamin końcowy - test wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi.

Pełny opis:

Wykład

Informacje o przedmiocie. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnostyka w pedagogice specjalnej: podstawowe terminy, funkcje spełniane przez pedagoga; psycholog i pedagog jako diagności; modele działania diagnosty; uwarunkowania procesu diagnostycznego. Pomiar pedagogiczny. Diagnoza osiągnięć w dziedzinie emocjonalno-motywacyjnej, światopoglądowej, praktycznej i poznawczej. Style wychowania w rodzinie, rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Cechy diagnozy w pedagogice specjalnej. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka: obszary, w których mogą występować przyczyny utrudniające funkcjonowanie osoby; diagnoza nozologiczna a diagnoza funkcjonalna, diagnoza potencjału rozwojowego, diagnoza wrażliwości edukacyjnej, diagnoza gotowości szkolnej. Ewaluacja edukacyjna. Planowanie i konstrukcja narzędzi diagnozy w pedagogice specjalnej. Egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne – formy dostosowania odpowiednie dla ucznia ze SPE. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej. Obszary stosowania metod projekcyjnych.

Ćwiczenia

Diagnoza według S. Ziemskiego. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kontakt diagnostyczny. Określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych na podstawie rozpoznania mocnych i słabych stron ucznia, a także rodzaju niezbędnej pomocy i wsparcia oraz dostosowania otoczenia. Metody diagnostyczne i narzędzia pomiaru pedagogicznego. Wykorzystanie operacjonalizacji celów kształcenia w planowym budowaniu narzędzi diagnozy. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w placówkach specjalnych. Normy moralne i etyczne diagnostyki w pedagogice specjalnej. Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Literatura:

1. Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

2. Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN

3. Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

5. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

6. Wybrane rozporządzenia MEN oraz MGPiPS.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, opis, praca z książką lub aktem prawnym, pokaz, pomiar, burza mózgów, problemowa, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, gra dydaktyczna

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład i ćwiczenia) - 27

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 43 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 20 godz

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godz.

- inne formy - 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.