Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawa w edukacji elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ZEE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawa w edukacji elementarnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W13 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach,

podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z

obszarem działalności pedagogicznej wybranej specjalności

PEP1_W15 ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowaną specjalnością

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania

działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością

PEP1_U05 Potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej

PEP1_K02 - Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

PEP1_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje

działania pedagogiczne

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez czynne uczestnictwo studenci poznają cele, zasady i podstawy teoretyczne stosowania zabawy w edukacji elementarnej, kształcą umiejętności tworzenia i prowadzenia zajęć dla małych i dużych grup. Uczestnicy przygotują i przeprowadzą zajęcia z uwzględnieniem animacji fabularnej i wynikania struktur.

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej

Warunki uzyskania oceny bardzo dobrej

* Aktywna obecność na zajęciach.

* Nie więcej niż dwie nieobecności ( 4 godziny dydaktyczne).

* Terminowe dostarczanie zadanych prac.

* Bardzo dobra lub dobra ocena z przygotowanego scenariusza zajęć.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Zapoznanie z rolą zabawy w edukacji elementarnej i możliwościami wzbogacenia lekcji o metody pedagogiki zabawy.

Ćwiczenie w dawaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych > Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą. > Inspirowanie do poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy z grupą. > Integracja słuchaczy poprzez aktywne działanie w grupach zadaniowych. > Kształcenie umiejętności współpracy w grupie. > Poszerzenie i pogłębienie samowiedzy oraz poprawa samooceny słuchaczy

Treści przedmiotu:

Kształcenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć aktywizujących grupę.

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Prezentacja projektów edukacyjnych, kulturalno-artystycznych, w których w praktyce działań animacyjnych wykorzystywane są metody aktywizujące.

Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą.

Metody i techniki pracy animacyjnej- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wyd. KLANZA

Kędzior – Niczyporuk E.: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wyd. KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA GRUPA i ZABAWA, kwartalnik metodyczny

Literatura uzupełniająca:

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje. UNUS Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie przedmiotu 20

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

- Aktywności na zajęciach – praca w grupach;

- Prac zaliczeniowych:

Praca I – przygotowanie różnych propozycji zabaw określonego rodzaju i opisanie ich (zabawy adaptacyjne, rozluźniające, wprowadzające w temat, aktywizujące, problemowe, badawcze, itp.)

Praca II – przygotowanie zabawki/ pomocy edukacyjnej;

Praca III – Zaprojektowanie zajęć z wykorzystaniem różnych rodzajów zabaw stosowanych w metodyce na wybrany, określony temat dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym - opracowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie go z grupą

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Zabawa jako podstawowe źródło rozwoju dziecka. Charakterystyka zabawy: cechy zabawy, funkcje zabawy, struktura zabawy, typologia zabaw ze względu na różne kryteria.

2. Zabawa jako strategia edukacyjna

2.1. Zabawa – zadanie – gra –charakterystyka porównawcza;

2.2. Zadania – źródła zadań, rodzaje zadań (różne klasyfikacje), fazy wykonywania zadania; czynniki, jakie wpływają na przebieg wykonania zadania;

2.3. Gra – definicja, rodzaje gier i ich charakterystyka, jakie gry można zastosować w edukacji;

3. Rola i funkcje zabawy w przedszkolu a w szkole. Właściwości zabawy i zakres jej oddziaływania w edukacji elementarnej.

4. Zabawa a kształtowanie relacji społecznych; poznawanie ról społecznych w zabawie.

5. Kształcenie umiejętności przygotowania i prowadzenia różnych rodzajów zabaw w grupie.

6. Rozwijanie umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy w planowanych zabawach.

7. Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

8. Zapoznanie z metodami i technikami pracy animacyjnej:

8.1. Zabawy ułatwiające integrację grupy;

8.2. Zabawy budujące zaufanie w grupie;

8.3. Zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu zajęć;

8.4. Zabawy umożliwiające samopoznanie i poznanie innych;

8.5. Gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań;

8.6. Zabawy ułatwiające wymianę myśli;

8.7. Gry dyskusyjne;

8.8. Zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest.

8.9. Zabawy mające na celu dawanie informacji zwrotnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, podrozdział 6.3 Zadania jako element przestrzeni oraz czasu w przedszkolu i szkole; 6.4 Zabawa jako przestrzeń i czas doświadczania siebie jako jednostki; 6.5 Zadanie-zabawa-gra jako płaszczyzna socjalizacji w szkole, s. 297-365.

2. Wygotski L.S., Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, w: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne. Dzieciństwo i dorastanie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002.

3. Kędzior- Niczyporuk E. (red.), O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2010.

4. Marcinkowska M., Hofman Z., Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Kaduson H., Schaefer Ch., Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2002.

2. Baum, H. Małe dzieci – duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje. Jedność, Kielce, 2003

3. Skwark, D. Skarbnica zabaw. Ponad 650 zabaw na różne okazje. Jedność, Kielce, 2007

4. Weston, D. Ch., Weston, M. S. Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2002

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 12 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie prac na zaliczenie przedmiotu 28

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.