Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Zna zalecenia Podstawy programowej oraz stan wiedzy pedagogicznej w zakresie stosowania małych form teatralnych.

Zna metodykę wdrażania dzieci do bycia widzem i aktorem.

Orientuje się w różnicach pomiędzy dramą a małymi formami teatralnymi, w doborze repertuaru teatralnego do potrzeb rozwojowych dzieci

Zna możliwości i ograniczenia dzieci w pamięciowym opanowaniu wierszy i inscenizacji.

potrafi zaprojektować i prowadzić zajęcia sprzyjające wypowiadaniu się dzieci w małych formach teatralnych.

Potrafi kształtować umiejętności społeczne w sytuacji, gdy dziecko jest widzem w teatrze (małym i dużym).

Potrafi przygotować dzieci do inscenizacji przedszkolnych i organizować takie wydarzenia w przedszkolu

Potrafi zorganizować przedstawienie przedszkolne tak, aby zaangażować wszystkie dzieci, a nie tylko aktorów.

Potrafi organizować dorosłą widownię tak, aby zachować sens przedstawień dziecięcych.

Potrafi zachęcić i zorganizować rodziców do tworzenia widowisk dla dzieci z udziałem własnym

ma świadomość konieczności okazywania szacunku dla dziecięcej twórczości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z wiedzy o teatrze. Wychowanie do uczestnictwa w życiu teatralnym małego dziecka.

Dziecko widzem i aktorem-formy teatralne wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem.

Właściwości percepcji i recepcji spektakli teatralnych przez dzieci.

Etapy pracy nad przygotowaniem przedstawienia teatralnego.

Metodyka edukacji teatralnej a wszechstronny i wielostronny rozwój małego dziecka

Zaliczenie przedmiotu:

Wykonanie ćwiczeń z animacji, zadań aktorskich, pracy z tekstem,

przygotowanie także portfolio podsumowującego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć, zawierające przykłady ćwiczeń z poszczególnych modułów programu edukacji teatralnej małego dziecka oraz opis wykorzystania wybranej formy teatralnej w projekcie edukacyjnym.

Pełny opis:

Rozwój i historia teatru dla dzieci.

Język, symbolika i podstawowe konwencje w teatrze dla dzieci.

Charakterystyczne cechy i zasady animacji w teatrze lalkowym:

- teatr przedmiotów codziennego użytku.

- teatr paluszkowy,

- teatr supełkowy,

- teatr pacynkowy,

- teatr kukiełkowy,

- teatr marionetek,

- teatr cieni,

- teatr „żywego planu”: pantomima, „czarny teatr”, teatr kostiumu i rekwizytu.

Przygotowanie spektaklu teatralnego:

-plan przedstawienia

-wykorzystanie różnych form teatralnych w przygotowaniu spektaklu.

-organizacja przestrzeni scenicznej a ruch sceniczny aktora.

-kostium, maska i rekwizyt w pracy aktora – proste zadania aktorskie.

- wykorzystanie elementów scenograficznych, oświetlenia i ścieżki dźwiękowej w przygotowywanym spektaklu

Program edukacji teatralnej:

- recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez małe dzieci

-elementy edukacji teatralnej w programach wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji

-analiza gotowych programów edukacji teatralnej – rola w wszechstronnym i wielostronnym rozwoju małego dziecka

Konstruowanie programu edukacji teatralnej z wykorzystaniem następujących zagadnień:

-gry i zabawy integrujące członków zespołu teatralnego,

-metody rozwijające wyobraźnię dziecka – trening twórczości,

-ćwiczenia rozwijające ekspresję i plastykę ciała dziecka,

-ćwiczenia wyrażania emocji poprzez ruch, gest, mimikę, język

-ćwiczenia dykcji, intonacji w interpretacji tekstu.

-podstawowe formy i konwencje teatralne

-tworzenie przedstawień

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B.Broszkiewicz, J. Jarek: Warsztaty edukacji teatralnej

J.Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych

H.Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu

H.Jurkowski, H.Ryl, A.Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.

B.Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym

Literatura uzupełniająca:

M.Głogowski,Zabawa w teatr

K.Szmidt, Pedagogika twórczości

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prowadzenie warsztatu z grupą: 30h

Przygotowanie własnego spektaklu dla dzieci i prezentacja efektu w placówce praktyk:30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z wiedzy o teatrze. Wychowanie do uczestnictwa w życiu teatralnym małego dziecka.

Dziecko widzem i aktorem-formy teatralne wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem.

Właściwości percepcji i recepcji spektakli teatralnych przez dzieci.

Etapy pracy nad przygotowaniem przedstawienia teatralnego.

Metodyka edukacji teatralnej a wszechstronny i wielostronny rozwój małego dziecka

Zaliczenie przedmiotu:

Wykonanie ćwiczeń z animacji, zadań aktorskich, pracy z tekstem,

przygotowanie także portfolio podsumowującego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć, zawierające przykłady ćwiczeń z poszczególnych modułów programu edukacji teatralnej małego dziecka oraz opis wykorzystania wybranej formy teatralnej w projekcie edukacyjnym.

Pełny opis:

Rozwój i historia teatru dla dzieci.

Język, symbolika i podstawowe konwencje w teatrze dla dzieci.

Charakterystyczne cechy i zasady animacji w teatrze lalkowym:

- teatr przedmiotów codziennego użytku.

- teatr paluszkowy,

- teatr supełkowy,

- teatr pacynkowy,

- teatr kukiełkowy,

- teatr marionetek,

- teatr cieni,

- teatr „żywego planu”: pantomima, „czarny teatr”, teatr kostiumu i rekwizytu.

Przygotowanie spektaklu teatralnego:

-plan przedstawienia

-wykorzystanie różnych form teatralnych w przygotowaniu spektaklu.

-organizacja przestrzeni scenicznej a ruch sceniczny aktora.

-kostium, maska i rekwizyt w pracy aktora – proste zadania aktorskie.

- wykorzystanie elementów scenograficznych, oświetlenia i ścieżki dźwiękowej w przygotowywanym spektaklu

Program edukacji teatralnej:

- recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez małe dzieci

-elementy edukacji teatralnej w programach wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji

-analiza gotowych programów edukacji teatralnej – rola w wszechstronnym i wielostronnym rozwoju małego dziecka

Konstruowanie programu edukacji teatralnej z wykorzystaniem następujących zagadnień:

-gry i zabawy integrujące członków zespołu teatralnego,

-metody rozwijające wyobraźnię dziecka – trening twórczości,

-ćwiczenia rozwijające ekspresję i plastykę ciała dziecka,

-ćwiczenia wyrażania emocji poprzez ruch, gest, mimikę, język

-ćwiczenia dykcji, intonacji w interpretacji tekstu.

-podstawowe formy i konwencje teatralne

-tworzenie przedstawień

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B.Broszkiewicz, J. Jarek: Warsztaty edukacji teatralnej

J.Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych

H.Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu

H.Jurkowski, H.Ryl, A.Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.

B.Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym

Literatura uzupełniająca:

M.Głogowski,Zabawa w teatr

K.Szmidt, Pedagogika twórczości

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prowadzenie warsztatu z grupą: 30h

Przygotowanie własnego spektaklu dla dzieci i prezentacja efektu w placówce praktyk:30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Stworzenie programu edukacji teatralnej

Praca własna na ćwiczeniach

Pełny opis:

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem

2. Wzory kulturowe a postawa twórcza

3. Potencjał twórczy dziecka

- odwaga twórcza jako podstawa wychowania i komunikacji językowej

4. Drama i małe formy teatralne w wychowaniu dzieci. Skuteczne metody uczenia dzieci wierszy na pamięć;

- zabawy i zajęcia teatralne w przedszkolu; sposoby ich organizowania

5. Wychowanie muzyczne a możliwości rozwojowe dzieci. Przestrzeganie prawidłowości rozwojowych w rozwijaniu uzdolnień muzycznych dzieci. Zagrożenia wynikające z hałasu. Pląsy i taniec sposobem wyrażania emocji.

6. Spotkanie dzieci ze sztuką: oglądanie dzieł sztuki rozmawianie o tym, co artyści w nich przedstawiają

- rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo. Ekspresyjne wyrażanie własnych uczuć i przeżyć. Działalność plastyczna dzieci w przedszkolu i w domu.

7. Krytyczna analiza gotowych programów edukacji teatralnej; rola we wszechstronnym i wielostronnym rozwoju małego dziecka

Literatura:

Literatura podstawowa:

Broszkiewicz B., Jarek J., Warsztaty edukacji teatralnej. Teatr dziecięcy, Wrocław 2004, Wydawnictwo Europa.

Dymara B. (red.) Dziecko w świecie sztuki. Świat sztuki dziecka, Kraków 1996, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mikler-Chwastek A. Wychowanie przez sztukę, [w:] Mikler- Chwastek (red.) Obszary wychowania przedszkolnego, Warszawa 2014, Wydawnictwo APS.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2007, Wydawnictwo Nowa Era.

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, Wydawnictwo Bliżej przedszkola.

Literatura uzupełniająca:

Wojnar I., Wychowanie przez sztukę, Warszawa 1965, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 40h

Przygotowanie własnego programu edukacji teatralnej: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z wiedzy o teatrze. Wychowanie do uczestnictwa w życiu teatralnym małego dziecka.

Dziecko widzem i aktorem-formy teatralne wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem.

Właściwości percepcji i recepcji spektakli teatralnych przez dzieci.

Etapy pracy nad przygotowaniem przedstawienia teatralnego.

Metodyka edukacji teatralnej a wszechstronny i wielostronny rozwój małego dziecka

Zaliczenie przedmiotu:

Wykonanie ćwiczeń z animacji, zadań aktorskich, pracy z tekstem,

przygotowanie także portfolio podsumowującego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć, zawierające przykłady ćwiczeń z poszczególnych modułów programu edukacji teatralnej małego dziecka oraz opis wykorzystania wybranej formy teatralnej w projekcie edukacyjnym.

Pełny opis:

Rozwój i historia teatru dla dzieci.

Język, symbolika i podstawowe konwencje w teatrze dla dzieci.

Charakterystyczne cechy i zasady animacji w teatrze lalkowym:

- teatr przedmiotów codziennego użytku.

- teatr paluszkowy,

- teatr supełkowy,

- teatr pacynkowy,

- teatr kukiełkowy,

- teatr marionetek,

- teatr cieni,

- teatr „żywego planu”: pantomima, „czarny teatr”, teatr kostiumu i rekwizytu.

Przygotowanie spektaklu teatralnego:

-plan przedstawienia

-wykorzystanie różnych form teatralnych w przygotowaniu spektaklu.

-organizacja przestrzeni scenicznej a ruch sceniczny aktora.

-kostium, maska i rekwizyt w pracy aktora – proste zadania aktorskie.

- wykorzystanie elementów scenograficznych, oświetlenia i ścieżki dźwiękowej w przygotowywanym spektaklu

Program edukacji teatralnej:

- recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez małe dzieci

-elementy edukacji teatralnej w programach wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji

-analiza gotowych programów edukacji teatralnej – rola w wszechstronnym i wielostronnym rozwoju małego dziecka

Konstruowanie programu edukacji teatralnej z wykorzystaniem następujących zagadnień:

-gry i zabawy integrujące członków zespołu teatralnego,

-metody rozwijające wyobraźnię dziecka – trening twórczości,

-ćwiczenia rozwijające ekspresję i plastykę ciała dziecka,

-ćwiczenia wyrażania emocji poprzez ruch, gest, mimikę, język

-ćwiczenia dykcji, intonacji w interpretacji tekstu.

-podstawowe formy i konwencje teatralne

-tworzenie przedstawień

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B.Broszkiewicz, J. Jarek: Warsztaty edukacji teatralnej

J.Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych

H.Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu

H.Jurkowski, H.Ryl, A.Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.

B.Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym

Literatura uzupełniająca:

M.Głogowski,Zabawa w teatr

K.Szmidt, Pedagogika twórczości

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prowadzenie warsztatu z grupą: 30h

Przygotowanie własnego spektaklu dla dzieci i prezentacja efektu w placówce praktyk:30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.