Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zagadnienia: pojęcia pracy socjalnej, jej przedmiot i zakres, wartości i zasady w pracy socjalnej wraz z etyką pracownika socjalnego, modele w pracy socjalnej, oraz diagnoza w pracy socjalnej

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Zarys historii pracy socjalnej;

2. Definicja pracy socjalnej;

3. Związki pracy socjalnej z pedagogiką społeczną oraz praca socjalna a: socjologia, psychologia, antropologia;

4. Przedmiot i zakres pracy socjalnej

5. Charakterystyka podstawowych pojęć:

opieka, pomoc, wsparcie społeczne, zasoby rodzinne

6. Wartości i zasady w pracy socjalnej

7. Etyka pracownika socjalnego

8. Modele w pracy socjalnej

9. Diagnoza rodziny

10. Wybrane lokalne i globalne problemy społeczne: bezdomność, bieda, ubóstwo, starość

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Smolińska-Theiss B. (1994). Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 5.

2. Kantowicz E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, rozdział 4.

3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

4. Kantowicz E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

5. Kanios A. (2014). Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

6. Kawula S. (red.) (2007). Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Krajewska B. (2007). Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe "Novum", Płock.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (2012). W kręgu pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

3. Lalak D., Pilch T. (red) (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej - hasło diagnoza społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

4. Kulesza M. (2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa, Difin.

5. Radziewicz J. (1995). Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły. [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.) Pedagogika Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

6. Chomczyńska-Rubacha M. (2003). Szkolne środowisko uczenia się. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003). Pedagogika, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Zych A., Leksykon gerontologii, wyd. Impuls, Kraków 2010 - wybrane hasła (starzenie się - biologiczne, psychiczne, społeczne).

8. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, rozdział 1, 7.

9. Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, wyd. UWM, Olsztyn 2001, rozdział 1.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W01

- Zna genezę pracy socjalnej, jej źródła filozoficzne, historyczne i kulturowe, a także podstawowe pojęcia; ma wiedzę na temat relacji pracy socjalnej z innymi dziedzinami naukowymi: socjologią, historią, psychologia społeczną, ekonomią, prawem.

PE1_W07

- Ma wiedzę o podstawowych środowiskach społecznych: rodzina, środowisko lokalne, środowisko globalne oraz o funkcjonowaniu instytucji wychowawczych, kulturalnych i pomocowych.

PE1_W19

- Ma wiedzę o etyce w pracy zawodowej pracownika socjalnego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U12

- W dyskusjach i analizie tekstów używa argumentów świadczących o wrażliwości etycznej w badaniach pedagogicznych i w praktyce pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- prezentacja multimedialna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h wykładów

przygotowanie się do egzaminu: 8h

studiowanie literatury: 4h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Januszewska
Prowadzący grup: Edyta Januszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak, Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szostakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW

WIEDZA

- Egzamin pisemny

- Swobodnie operuje terminologią pracy socjalnej dotyczącą: metod pracy socjalnej: metoda indywidualnych przypadków, metoda pracy grupowej, metoda organizowania środowiska, koszyk dób i usług, minimum socjalne, minimum egzystencji, zasiłki, diagnoza społeczna;

- potrafi wymienić i scharakteryzować odbiorców pracy socjalnej;

- Kolokwium - 5 pytań otwartych lub zaliczenie trzech wejściówek

- Warunek zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (1 nieobecność dozwolona, pozostałe student zalicza w formie ustnej na dyżurze)

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi dokonać analizy diagnozy przypadku;

- Zna formy pomocy osobom dotkniętym wybranymi problemami społecznymi tj. bieda, sieroctwo, bezdomność, uchodźstwo, osoby opuszczające zakład karny, uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

- Wykłady zostaną ocenione na podstawie egzaminu pisemnego;

- Ćwiczenia zostaną ocenione kolokwium pisemnego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób potrzebujących w świetle art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

- Potrafi prowadzić dyskusję na tematy kontrowersyjne i budzące emocje dotyczące problemów etycznych w pracy pracownika socjalnego. Posługuje się przy tym w sposób rzeczowy argumentowani z literatury przedmiotu i aktywnie słuchając innych uczestników dyskusji.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Ustawa o pomocy społecznej - omówienie głównych założeń

2. Zasiłki z pomocy społecznej oraz ze strony państwa

3. Metody pracy socjalnej

4. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych

Na wykładach będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Zarys historii pracy socjalnej;

2. Definicja pracy socjalnej;

3. Związki pracy socjalnej z pedagogiką społeczną

(praca socjalna a:

socjologia, psychologia, antropologia);

4. Przedmiot i zakres pracy socjalnej

5. Wartości i zasady w pracy socjalnej

6. Etyka pracownika socjalnego

7. Wybrane lokalne i globalne problemy społeczne: starość

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Smolińska-Theiss B. (1994). Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 5.

2. Kantowicz E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, rozdział 4.

3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

4. Kantowicz E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

5. Kanios A. (2014). Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

6. Kawula S. (red.) (2007). Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Krajewska B. (2007). Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe "Novum", Płock.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (2012). W kręgu pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

3. Lalak D., Pilch T. (red) (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej - hasło diagnoza społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

4. Kulesza M. (2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa, Difin.

5. Radziewicz J. (1995). Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły. [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.) Pedagogika Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

6. Chomczyńska-Rubacha M. (2003). Szkolne środowisko uczenia się. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003). Pedagogika, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Zych A., Leksykon gerontologii, wyd. Impuls, Kraków 2010 - wybrane hasła (starzenie się - biologiczne, psychiczne, społeczne).

8. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, rozdział 1, 7.

9. Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, wyd. UWM, Olsztyn 2001, rozdział 1.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- pogadanka

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat:

a) zasiłków jakie może otrzymywać rodzina

b) metod pracy socjalnej

c) form pomocy osobom dotkniętym wybranymi problemami społecznym;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h wykładów, 12h ćwiczeń

przygotowanie się do egzaminu: 8h

studiowanie literatury: 4h

przygotowanie prezentacji na wybrany temat: 10h

przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 2h

PUNKTY ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szostakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW

WIEDZA

- Egzamin pisemny

- Swobodnie operuje terminologią pracy socjalnej dotyczącą: metod pracy socjalnej: metoda indywidualnych przypadków, metoda pracy grupowej, metoda organizowania środowiska, koszyk dób i usług, minimum socjalne, minimum egzystencji, zasiłki, diagnoza społeczna;

- potrafi wymienić i scharakteryzować odbiorców pracy socjalnej;

- Kolokwium - 5 pytań otwartych lub zaliczenie trzech wejściówek

- Warunek zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (1 nieobecność dozwolona, pozostałe student zalicza w formie ustnej na dyżurze)

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi dokonać analizy diagnozy przypadku;

- Zna formy pomocy osobom dotkniętym wybranymi problemami społecznymi tj. bieda, sieroctwo, bezdomność, uchodźstwo, osoby opuszczające zakład karny, uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

- Wykłady zostaną ocenione na podstawie egzaminu pisemnego;

- Ćwiczenia zostaną ocenione kolokwium pisemnego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób potrzebujących w świetle art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

- Potrafi prowadzić dyskusję na tematy kontrowersyjne i budzące emocje dotyczące problemów etycznych w pracy pracownika socjalnego. Posługuje się przy tym w sposób rzeczowy argumentowani z literatury przedmiotu i aktywnie słuchając innych uczestników dyskusji.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Ustawa o pomocy społecznej - omówienie głównych założeń

2. Zasiłki z pomocy społecznej oraz ze strony państwa

3. Metody pracy socjalnej

4. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych

Na wykładach będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Zarys historii pracy socjalnej;

2. Definicja pracy socjalnej;

3. Związki pracy socjalnej z pedagogiką społeczną

(praca socjalna a:

socjologia, psychologia, antropologia);

4. Przedmiot i zakres pracy socjalnej

5. Wartości i zasady w pracy socjalnej

6. Etyka pracownika socjalnego

7. Wybrane lokalne i globalne problemy społeczne: starość

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Smolińska-Theiss B. (1994). Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 5.

2. Kantowicz E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, rozdział 4.

3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

4. Kantowicz E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

5. Kanios A. (2014). Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

6. Kawula S. (red.) (2007). Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Krajewska B. (2007). Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe "Novum", Płock.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (2012). W kręgu pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

3. Lalak D., Pilch T. (red) (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej - hasło diagnoza społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

4. Kulesza M. (2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa, Difin.

5. Radziewicz J. (1995). Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły. [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.) Pedagogika Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

6. Chomczyńska-Rubacha M. (2003). Szkolne środowisko uczenia się. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003). Pedagogika, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Zych A., Leksykon gerontologii, wyd. Impuls, Kraków 2010 - wybrane hasła (starzenie się - biologiczne, psychiczne, społeczne).

8. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, rozdział 1, 7.

9. Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, wyd. UWM, Olsztyn 2001, rozdział 1.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- pogadanka

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat:

a) zasiłków jakie może otrzymywać rodzina

b) metod pracy socjalnej

c) form pomocy osobom dotkniętym wybranymi problemami społecznym;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h wykładów, 12h ćwiczeń

przygotowanie się do egzaminu: 8h

studiowanie literatury: 4h

przygotowanie prezentacji na wybrany temat: 10h

przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 2h

PUNKTY ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.