Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla specjalności EDB (EDUKACJA DOROSŁYCH I BHP):

WIEDZA

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej ukierunkowanej na wychowanie przez pracę i kształcenie zawodowe osób dorosłych.

PE1_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej związanej z działalnością zawodową osób dorosłych.

PE1_W25

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego w trakcie procesu wychowania przez pracę do pracy i w miejscu pracy oraz w trakcie procesu dokształcania i doskonalenia zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, w których podmiotem są osoby dorosłe uczestniczące w procesie pracy.

- Analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami działalności pedagogicznej realizowanej przez osoby dorosłe w miejscu pracy.

PE1_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki i pedagogiki pracy w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, stanowiącej element życia zawodowego osób dorosłych.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z obszaru pedagogiki pracy, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych nauk o pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych zagadnień pedagogiki pracy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego; dokonuje samooceny własnych kompetencji i wyznacza kierunki własnego kształcenia w tym zakresie.

PE1_K02

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w zawodowych środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych propagujących ideę kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania przez pracę.

---------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności DZA (DORADZTWO ZAWODOWE):

WIEDZA

PE1_W15

- Charakteryzuje uczestników działalności: edukacyjnej (tj. uczniów, nauczycieli, z obszaru formalnego oraz pozaformalnego systemu kształcenia zawodowego), wychowawczej (tj. osoby podlegające reedukacji i resocjalizacji, objętych opieką OHP), opiekuńczej i pomocowej (tj. grupy zagrożone marginalizacją zawodową i społeczną: bezrobotni, osoby niepełnosprawne, osoby zmarginalizowane społecznie), w kontekście ich przygotowywania się do funkcjonowania w relacji wychowanie-człowiek–praca.

PE1_W18

- Zna tendencje rozwojowe rynku pracy (zawody ginące i rozwojowe).

PE1_W22

- Charakteryzuje i porównuje koncepcje przyczyniające się do zaistnienia pedagogiki pracy, jako subdyscypliny pedagogicznej oraz jej obszarów problemowych.

PE1_W24

- Ma wiedzę na temat psychologicznych, społecznych i kulturowych aspektów działalności w wybranych obszarach pedagogiki pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Wykazuje się umiejętnością obserwacji i interpretacji wybranych zjawisk zachodzących w procesie wychowania do pracy przez pracę oraz kształcenia przed-, zawodowego i ustawicznego.

PE1_U02

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz pedagogiki pracy w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i wychowawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań w relacji wychowanie-człowiek-praca .

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów w obszarze pedagogiki pracy.

PE1_U14

- Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu w odniesieniu do procesu wychowania do pracy przez pracę.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne związane z wybranymi obszarami pedagogiki pracy, tj. wychowanie przez pracę, pre- i orientacja zawodowa, kształcenie zawodowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych zagadnień pedagogiki pracy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne odnoszące się do wybranych obszarów procesu kształcenia przed- i zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- esej erudycyjno-problemowy

Pełny opis:

TREŚCI PROGAMOWE

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania pedagogiki pracy. Obszary problemowe pedagogiki pracy (według problemów badawczych oraz według linii życia i rozwoju zawodowego człowieka).

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka. Podstawowe kategoria pedagogiki pracy: praca i zawód, czynności i umiejętności, kompetencje i kwalifikacje, zatrudnialność. Relacje: praca zawodowa i zawód, kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

4. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego zadania w różnych środowiskach wychowawczych oraz jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

5. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji prozawodowej.

6. Cele, formy, programy (w tym podstawa programowa kształcenia w zawodzie) kształcenia zawodowego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe jako forma edukacji pozaformalnej. Kwalifikacyjne kursy zawodowego i/a przydatność zawodowa.

7. Metody oceny wyników kształcenia zawodowego. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej. Standardy Kompetencji Zawodowych.

8. Dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Samokształcenie. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Rozwiązania organizacyjno – programowe edukacji dorosłych.

9. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Jeruszka U., Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia pedagogiki pracy, IPiSS, Warszawa 2010.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- podające,

- problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład: - 30 h zajęć

2. Przygotowanie się do zaliczenia: - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.