Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu i szkole – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu i szkole – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach Student zapoznaje się ze specyfiką realizacji treści nauczania z zakresy Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu i szkole.

Pełny opis:

Tematyka zajęć z przedmiotu obejmuje:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej:

-Moja rodzina. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

-Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

3. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne:

-Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Tradycje regionalne.

-Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

-Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo "Bliżej Przedszkola"

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Zna wyniki badań nad uprzedzeniami stereotypami dzieci i orientuje się, w jaki sposób można je korzystnie zmienić

PEP1_W13 Zna zakres treści zalecany do realizacji w podstawie programowej

PEP1_W14 Orientuje się w domowych zaniedbaniach w tym zakresie i wie, w jaki sposób moż-na to wyrównać w przedszkolu i szkole

PEP1_W15 Orientuje się w metodach i formach wy-chowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu i szkole

PEP1_U03 Potrafi kształtować u dzieci przynależność do rodziny poprzez wiedzę dotyczącą adresu zamieszkania, czym zajmują się najbliżsi, ich imiona i nazwiska Umie kształtować u dzieci wiedzę o bliż-szym i dalszym otoczeniu, przynależności do ojczyzny i do Unii Europejskiej Umie zadbać o to, aby dzieci znały sym-bole narodowe (flaga, godło, hymn) i potrafiły godnie zachować się w trakcie uroczystości państwowych Umie kształtować dziecięca postawę tole-rancji dla osób innej narodowości, wyglą-du i wyznania, a także uczyć je zgodnego współdziałania

PEP1_K03 Własną postawą przyczynia się do kształ-towania się u dzieci patriotyzmu

PEP1_K09 Wykazuje się wysoką empatią i należytą tolerancją względem osób różniących się wyglądem, narodowością lub wyznaniem

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

-uczestnictwo w hospitacji zajęć z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu lub szkole, potwierdzone protokołem hospitacji

-aktywność na zajęciach w postaci wykonania prezentacji w programie Power Point dotyczącej różnej tematyki z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne należy do obowiązkowych treści realizowanych w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie dzięki temu wspomaga się wychowanie domowe w ważnych aspektach wychowania dojrzałych obywateli naszego kraju. Przedmiot obejmuje kształtowanie u dzieci świadomości przynależności do rodziny i wdrażania do obowiązków wynikających z tego faktu. Ważne miejsce zajmuje także wychowanie patriotyczne, jak również kształtowanie postawy tolerancji.

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, na który składają się: dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, ćwiczenia w małych grupach.

W ramach zajęć realizowane są hospitacje w placówkach wychowania przedszkolnego.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

3. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej. Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

4. Orientacja dzieci w małej domowej ekonomii, czyli skąd rodzice mają pieniądze i jak należy nimi dysponować.

5. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości.

6. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

7. Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

G. Gajewska, Wychowanie do tolerancji,

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 0 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Gajewska
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

- kształtowanie u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny oraz kształtowania elementarnej wiedzy o najbliższych

- poznanie miejscowości, w której mieszkają dzieci

- rozwijanie dumy z przynależności do społeczności lokalnej

- kształtowanie przynależności dzieci do narodu i kraju

- kształtowanie tolerancji wobec innych narodowości i osób różniących się wyglądem

Domowe zaniedbaniach w tym zakresie i sposoby ich wyrównywania w przedszkolu i szkole

Poznanie metod i form wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu i szkole

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2010

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

G. Gajewska, Wychowanie do tolerancji,

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 10 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 = 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

- kształtowanie u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny oraz kształtowania elementarnej wiedzy o najbliższych

- poznanie miejscowości, w której mieszkają dzieci

- rozwijanie dumy z przynależności do społeczności lokalnej

- kształtowanie przynależności dzieci do narodu i kraju

- kształtowanie tolerancji wobec innych narodowości i osób różniących się wyglądem

Domowe zaniedbaniach w tym zakresie i sposoby ich wyrównywania w przedszkolu i szkole

Poznanie metod i form wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu i szkole

Literatura:

E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2010

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

G. Gajewska, Wychowanie do tolerancji,

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 10 godzin

Przygotowanie się do zajęć - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 = 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie scenariuszy (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

3. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej. Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

4. Orientacja dzieci w małej domowej ekonomii, czyli skąd rodzice mają pieniądze i jak należy nimi dysponować.

5. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości.

6. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

7. Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo "Bliżej Przedszkola"

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 15h

Inne formy – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Dorota Augsburg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie scenariuszy (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

3. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej. Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

4. Orientacja dzieci w małej domowej ekonomii, czyli skąd rodzice mają pieniądze i jak należy nimi dysponować.

5. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości.

6. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

7. Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo "Bliżej Przedszkola"

Uwagi:

Godziny kontaktowe ćwiczenia - 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.