Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne formy zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WFZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne formy zatrudnienia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W15

- Charakteryzuje uczestników działalności: wychowawczej (tj. osoby podlegające reedukacji i resocjalizacji, objętych opieką OHP), opiekuńczej i pomocowej (tj. grupy zagrożone marginalizacją zawodową i społeczną: bezrobotni, osoby niepełnosprawne, osoby zmarginalizowane społecznie), zawodowej (tj. pracowników i pracodawców), w kontekście ich funkcjonowania na rynku pracy.

PE1_W24

- Zna teorie podejmowania decyzji oraz ich odzwierciedlenie w procesie poszukiwania pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi zaobserwować i zinterpretować zjawiska społeczne związane z wykonywaniem zawodu doradcy zawodowego.

PE1_U04

- Potrafi dokonywać krytycznej oceny i selekcji informacji o formach zatrudnienia w kontekście oczekiwań rynku pracy,.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne odnoszące się sytuacji zatrudnienia na rynku pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych form zatrudnienia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tym zakresie i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Solak
Prowadzący grup: Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena ze sprawdzianu problemowo-erudycyjnego

Pełny opis:

1. Zatrudnienia jak rodzaj aktywności zawodowej

2. Formy zatrudnienia wynikające z kodeksu pracy

3. Rodzaje umów o pracę: umowa na czas próby, na czas określony, na czas nieokreślony

4. Stosunek pracy na podstawie mianowania, na podstawie powołania, na podstawie wyboru

5. Treść umów o pracę

6. Formy zatrudnienia wynikające z kodeksu cywilnego

7. Formy rozwiązywania umów o pracę

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Kodeks pracy 2016 z komentarzem, Wyd. INFOR, Warszawa 2015

Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Dom Wydawniczy Abc, Warszawa 2003

UZUPEŁNIAJĄCA:

Kodeks Cywilny. Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2014

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład aktywizujący,

- dyskusja,

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 8 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 7 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.