Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wdrażanie przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WDB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wdrażanie przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W16 zna niebezpieczeństwa na jakie obecnie narażone jest dziecko

zna prawidłowości pedagogiczne i psychologiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

PEP1_U15 potrafi organizować zajęcia i zabawy pomagające dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, aby unikać zagrożeń. Umie wdrażać dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych. Potrafi organizować współpracę z rodzicami w celu wspólnego wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

PEP1_K02 Jest przekonany o konieczności organizowania zajęć dotyczących wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które zawierają treści związane z wdrażaniem dzieci do bezpieczeństwa w przedszkolu.

2. Projektowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania do bezpieczeństwa. Konstruowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy, dobór metod, form i środków dydaktycznych.

3. Charakterystyka rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym; uwzględnienie poszczególnych etapów rozwoju moralnego człowieka.

4. Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz wszelkich sytuacjach zadaniowych.

5. Kształtowanie czynności samoobsługowych. Nawyki higieniczne i kulturalne. Utrzymanie ładu i porządku.

6. Wychowanie zdrowotne oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych, grach, zabawach w parku, na boisku lub przedszkolnym placu zabaw.

7. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drodze i w środkach komunikacji publicznej. Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dla pieszych. Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych oraz unikaniu zagrożeń.

9. Nowe technologie. Wdrażanie dzieci do bezpiecznego użytkowania tabletów, komputerów, smartfonów. Sygnalizacja niebezpieczeństw wynikających

z nieprawidłowego użytkowania tego typu sprzętów.

10. Zagrożenia ze strony zwierząt. Niebezpieczne i chore zwierzęta. Trujące i niebezpieczne rośliny.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Edukacja starszych przedszkolaków w domu i przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i

w domu”, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie

ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów [w:] Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, nr 2(20) 2013, s. 7-26.

Klus-Stańska D., M. Nowicka, Bezpieczeństwo dzieci, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

Schaffer H., R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Jaworska R.: Poradnik Wychowania Zdrowotnego dzieci

w wieku 3-6 lat część 1: Bezpieczeństwo, Zakład Wydawnictw i Reklamy Iwanowski, Płock 1995.

Przybylska K., Uwaga-czerwone światło, Moje 5 lat, Wydawnictwo MAC.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 h

Przygotowanie scenariusza zajęć 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Katarzyna Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wdrażania przedszkolaków we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocenie podlega:

- opracowanie scenariusza zajęć z zakresu wdrażania przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych oraz przeprowadzenie zajęć pokazowych;

- napisanie opowiadania/historyjki z morałem z wybranego obszaru wdrażania przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę wdrażania przedszkolaków oraz dzieci do 3 roku życia do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.

W ramach przedmiotu zrealizowane będą następujące treści

• Proces rozwoju dziecka na podstawie wybranych koncepcji psychologicznych oraz założeń pedagogicznych.

• Wprowadzenie w tematykę samodzielności dziecka w tym wdrażania przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.

• Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawierającej treści związane z wdrażaniem dzieci do bezpieczeństwa w przedszkolu (porównanie z treściami starej podstawy programowej).

• Pomaganie dzieciom w rozumieniu sytuacji zagrożenia. Proszenie o pomoc oraz gdzie otrzymać pomoc by uniknąć zagrożenia.

• Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drodze i w środkach komunikacji publicznej. Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dla pieszych. Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

• Zagrożenia płynące ze świata ludzi.

• Zagrożenia ze strony zwierząt. Niebezpieczne i chore zwierzęta.

• Trujące i niebezpieczne rośliny.

• Zagrożenia ze „świata” lekarstw oraz stosować środków chemicznych (np. środków czystości).

• Samodzielność w bezpiecznym organizowaniu sobie czas wolny w przedszkolu i w domu.

• Bezpieczeństwo podczas zabawy w przedszkolu i w domu (gry, zabawy w parku, na boisku lub przedszkolnym placu zabaw itp.).

• Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz wszelkich sytuacjach zadaniowych.

• Nowe technologie. Wdrażanie dzieci i rodziców do bezpiecznego użytkowania tabletów, komputerów, smartfonów. Sygnalizacja niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego użytkowania tego typu sprzętów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Edukacja starszych przedszkolaków w domu i przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i

w domu”, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów [w:] Człowiek Niepełnosprawność - Społeczeństwo, nr 2(20) 2013, s. 7-26.

• Klus-Stańska D., M. Nowicka, Bezpieczeństwo dzieci, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

• Schaffer H., R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

• Jaworska R.: Poradnik Wychowania Zdrowotnego dzieci

w wieku 3-6 lat część 1: Bezpieczeństwo, Zakład Wydawnictw i Reklamy Iwanowski, Płock 1995.

• Przybylska K., Uwaga-czerwone światło, Moje 5 lat, Wydawnictwo MAC.

• Szuman S. Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa (1927).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

• mini wykład

• dyskusja dydaktyczna

• ćwiczenia

• praca w zespołach

• prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 30 h

Przygotowanie do zajęć - 10h

Przygotowanie do zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Aneta Babiuk-Massalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest realizacja treści kształcenia z obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego związanych z wdrażaniem dzieci do bezpieczeństwa w przedszkolu.

Na zaliczenie student przygotowuje prezentację na ustalony z prowadzącym temat.

Metody pracy: dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, ćwiczenia w małych grupach.

Pełny opis:

1. Obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które zawierają treści związane z wdrażaniem dzieci do bezpieczeństwa w przedszkolu.

2. Projektowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania do bezpieczeństwa. Konstruowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy, dobór metod, form i środków dydaktycznych.

3. Charakterystyka rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym; uwzględnienie poszczególnych etapów rozwoju moralnego człowieka.

4. Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz wszelkich sytuacjach zadaniowych.

5. Kształtowanie czynności samoobsługowych. Nawyki higieniczne i kulturalne. Utrzymanie ładu i porządku.

6. Wychowanie zdrowotne oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych, grach, zabawach w parku, na boisku lub przedszkolnym placu zabaw.

7. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drodze i w środkach komunikacji publicznej. Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dla pieszych. Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych oraz unikaniu zagrożeń.

9. Nowe technologie. Wdrażanie dzieci do bezpiecznego użytkowania tabletów, komputerów, smartfonów. Sygnalizacja niebezpieczeństw wynikających

z nieprawidłowego użytkowania tego typu sprzętów.

10. Zagrożenia ze strony zwierząt. Niebezpieczne i chore zwierzęta. Trujące i niebezpieczne rośliny.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Edukacja starszych przedszkolaków w domu i przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i

w domu”, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie

ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów [w:] Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, nr 2(20) 2013, s. 7-26.

Klus-Stańska D., M. Nowicka, Bezpieczeństwo dzieci, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

Schaffer H., R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Jaworska R.: Poradnik Wychowania Zdrowotnego dzieci

w wieku 3-6 lat część 1: Bezpieczeństwo, Zakład Wydawnictw i Reklamy Iwanowski, Płock 1995.

Przybylska K., Uwaga-czerwone światło, Moje 5 lat, Wydawnictwo MAC.

Uwagi:

Nakład pracy studenta - godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 20 godzin

Przygotowanie prezentacji: 20 godzin

Inne formy: 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.