Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat informatyczny - dyplom praktyczny I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat informatyczny - dyplom praktyczny I
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W18

- Ma pogłębioną wiedzę o sposobach projektowania ścieżek rozwoju własnego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Analizuje i interpretuje zjawiska społeczne prezentowane na stronach internetowych poświęconych wybranej przez siebie problematyce w celu przygotowania strony internetowej o charakterze edukacyjnym.

PE1_U03

- Podczas tworzenia edukacyjnej strony internetowej wykorzystuje wiedzę teoretyczną na temat jej odbiorców, ich możliwości i potrzeb.

- Posiada umiejętności analizowania i formułowania strategii działań praktycznych na rzecz uczniów zdolnych, realizowanych z pomocą platformy edukacyjnej.

PE1_U04

- Opanował umiejętności poszukiwania informacji w Internecie, poszerzając wiedzę z wybranego zakresu będącego tematem materiału na stronie Internetowej, jak również na temat tworzenia stron internetowych.

PE1_U05

- Analizuje wyniki badań ankietowych uzyskanych dzięki zamieszczonemu przez siebie na stronie Internetowej kwestionariuszowi i formułuje wnioski.

- Potrafi przygotować oraz umieścić ankietę lub test na stronie internetowej.

PE1_U06

- Rozwinął umiejętności precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w piśmie podczas tworzenia nowych zadań dydaktycznych.

PE1_U07

- Poprzez fora internetowe komunikuje się ze społecznością zainteresowaną konkretnym tematem w celu poszerzania wiedzy.

- Potrafi precyzyjnie i szczegółowo wyjaśnić grupie studenckiej zagadnienia omawiane uprzednio na zajęciach z tego przedmiotu.

PE1_U08

- Podczas dyskusji na temat przygotowanej przez siebie strony internetowej potrafi posłużyć się przekonującymi argumentami, przywołując stanowiska znanych autorytetów.

- Prezentuje własne pomysły dydaktyczne na stronie internetowej.

- Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów i osiągnięć, artykułowania ocen krytycznych dokonań innych uczestników zajęć.

PE1_U11

- Potrafi poprowadzić zajęcia przedstawiając zadany temat z zakresu informatyki i zachęcić do dalszej pracy, podać źródła służące poszerzeniu wiedzy z danego zakresu.

PE1_U13

- Potrafi współpracować z innymi tworząc projekt strony internetowej, inicjuje działania, dzieli zadania oraz koordynuje prace nad powstawaniem strony.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym w obszarze informatyki.

PE1_K08

- Podejmuje działania świadczące o odpowiedzialnym przygotowywaniu się do zamierzonych działań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Andrzej Góralski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

ocena elementów rozbudowy i udoskonalenia Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności

ocena tekstu „Dlaczego warto rozbudowywać i doskonalić Platformę Edukacyjną Pedagogiki Zdolności”

ocena eseju

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zasadniczym celem realizacyjnym jest rozbudowa i doskonalenie Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności.

Rozbudowa jest prowadzona w pięciu głównych kierunkach:

1) uzupełnianie „tezaurusa” platformy o omówienia wybranych elementów dorobku klasyków dziedziny;

2) aktualizacja krytycznego przeglądu wydawnictw książkowych mających za przedmiot Teorię twórczości lub Pedagogikę twórczości i Pedagogikę zdolności;

3) wprowadzanie do zasobu „Zadań dla zdolnego informatyka” nowych, oryginalnych zadań studenckich, których rozwiązania użytkownik strony będzie mógł – jeśli zechce – uzyskać od autorów;

4) opracowywanie rozwiązań zadań zespołowych wskazanych przez prowadzącego przedmiot i integrowanie ich do zbioru „Wzorce dokonań”, zawierającego już m.in. zestaw programów KANON;

5) prowadzenie doradztwa dla użytkowników strony, m.in. przez wskazywanie pożytecznych lektur, udostępnianie narzędzi diagnostycznych dyspozycji do twórczości, odpowiadania na zgłoszone zapytania.

1. Klasycy pedagogiki twórczości i pedagogiki zdolności

2. Jak określać przedmiot i zakres lektur

3. Dobre sposoby prezentacji poznanego stanowiska

4. Jak wybierać książkę do recenzji

5. Jak pisać recenzję

6. konstruowaniu zadań własnych

7. celowo dobranych zestawach zadań

8. Platformy edukacyjne – możliwości i ograniczenia

9. tworzeniu platformy edukacyjnej

10. Rozbudowa i doskonalenie Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności.

Literatura:

Materiały prowadzącego zajęcia oraz zbiór zadań specjalnych

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo i projektowo, a to dzięki zachęcie do podejmowania i rozwiązywania zadań twórczych

Zajęcia są ćwiczeniami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, w trakcie których studenci podejmują i rozwiązują zadania podmiotowo-twórcze pięciu rodzajów, zgodne z pięcioma kierunkami pracy, wskazanymi w p.1

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Andrzej Góralski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

ocena elementów rozbudowy i udoskonalenia Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności

ocena tekstu „Dlaczego warto rozbudowywać i doskonalić Platformę Edukacyjną Pedagogiki Zdolności”

ocena eseju

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zasadniczym celem realizacyjnym jest rozbudowa i doskonalenie Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności.

Rozbudowa jest prowadzona w pięciu głównych kierunkach:

1) uzupełnianie „tezaurusa” platformy o omówienia wybranych elementów dorobku klasyków dziedziny;

2) aktualizacja krytycznego przeglądu wydawnictw książkowych mających za przedmiot Teorię twórczości lub Pedagogikę twórczości i Pedagogikę zdolności;

3) wprowadzanie do zasobu „Zadań dla zdolnego informatyka” nowych, oryginalnych zadań studenckich, których rozwiązania użytkownik strony będzie mógł – jeśli zechce – uzyskać od autorów;

4) opracowywanie rozwiązań zadań zespołowych wskazanych przez prowadzącego przedmiot i integrowanie ich do zbioru „Wzorce dokonań”, zawierającego już m.in. zestaw programów KANON;

5) prowadzenie doradztwa dla użytkowników strony, m.in. przez wskazywanie pożytecznych lektur, udostępnianie narzędzi diagnostycznych dyspozycji do twórczości, odpowiadania na zgłoszone zapytania.

1. Klasycy pedagogiki twórczości i pedagogiki zdolności

2. Jak określać przedmiot i zakres lektur

3. Dobre sposoby prezentacji poznanego stanowiska

4. Jak wybierać książkę do recenzji

5. Jak pisać recenzję

6. konstruowaniu zadań własnych

7. celowo dobranych zestawach zadań

8. Platformy edukacyjne – możliwości i ograniczenia

9. tworzeniu platformy edukacyjnej

10. Rozbudowa i doskonalenie Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności.

Literatura:

Materiały prowadzącego zajęcia oraz zbiór zadań specjalnych

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo i projektowo, a to dzięki zachęcie do podejmowania i rozwiązywania zadań twórczych

Zajęcia są ćwiczeniami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, w trakcie których studenci podejmują i rozwiązują zadania podmiotowo-twórcze pięciu rodzajów, zgodne z pięcioma kierunkami pracy, wskazanymi w p.1

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych studentów.

Pełny opis:

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Python oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania w tym języku.

Kurs programowania w Pythonie obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lutz, M. (2011) Python. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion

Literatura uzupełniająca:

Matthes, E. (2016) Python. Instrukcje dla programisty. Wydawnictwo Helion

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Andrzej Góralski, Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

ocena elementów rozbudowy i udoskonalenia Platformy Edukacyjnej Pedagogiki Zdolności

ocena tekstu „Dlaczego warto rozbudowywać i doskonalić Platformę Edukacyjną Pedagogiki Zdolności”

ocena eseju

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych studentów.

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Python oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania w tym języku.

Kurs programowania w Pythonie obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Lutz, M. (2011) Python. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion

Matthes, E. (2016) Python. Instrukcje dla programisty. Wydawnictwo Helion

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Materiały prowadzącego zajęcia oraz zbiór zadań specjalnych

Uwagi:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

• ocena pracy studenta na zajęciach

• ocena umiejętności programistycznych

• ocena jakości tworzonych przez studenta programów

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 30 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie się do zajęć: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

- ocena ogólna indywidualnej Platformy Edukacyjnej Pedagoga Zdolności;

- ocena poszczególnych składników indywidualnej Platformy Edukacyjnej Pedagoga Zdolności (m.in. materiały dla nauczycieli, dla uczniów i dla rodziców, recenzja programu edukacyjno - diagnostycznego, propozycja kampanii społecznej, prezentacja własnych zainteresowań);

- obecność.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności informatycznych studentów i operowania różnymi technologiami informacyjnymi w przestrzeni edukacyjnej, szczególnie w pracy pedagoga zdolności, wspieranie krytycznego, świadomego i refleksyjnego odbioru rozmaitych treści przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów zdolnych w Internecie, ugruntowanie wiedzy dotyczącej zastosowań dotychczas poznanych w ramach specjalności programów i narzędzi o charakterze edukacyjnym i multimedialnym, rozwijanie umiejętności gromadzenia, przekształcania, przekazywania i dostosowywania treści z obszaru pedagogiki zdolności do różnych odbiorców (nauczycieli, rodziców, uczniów zdolnych).

W trakcie zajęć studenci projektują własne Platformy Edukacyjne Pedagogów Zdolności, administrują nimi, przygotowują artykuły i materiały przydatne dla różnych odbiorców działań podejmowanych w pracy przez pedagoga zdolności.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Limont, W., Cieślikowska, J., Jastrzębska, D. (2012). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Wydawnictwo ORE, Warszawa.

Braun, M., Mach, M. (2012). Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo ORE, Warszawa.

Stachera, H., Kijo, A., Wilińska, J. (2014). Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Wydawnictwo ORE, Warszawa.

Grzegorzewska, M. (1996). Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I - III. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Paszkowska - Rogacz, A., Wojtowicz, E. (2012). Doradztwo zawodowe w praktyce. Poradnik dla doradców zawodowych pracujących z wykorzystaniem narzędzia TalentGame. TalentGame, Warszawa.

Zakrzewski, J. (2012). Gra edukacyjno - diagnostyczna Tajemnice Aeropolis. Przewodnik do korzystania z narzędzia diagnostycznego TalentGame. TalentGame, Warszawa.

Marianowska, A. (2012). Mój talent. Materiały metodyczne wspomagające uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych. TalentGame, Warszawa.

Poradniki ORE dot. pracy z uczniem zdolnym dostępne na stronie www.ore.edu.pl

Uwagi:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

- ocena pracy studenta na zajęciach;

- ocena jakości poszczególnych materiałów udostępnionych na własnej Platformie;

- ocena prezentacji własnej Platformy na forum grupy;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 30 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie się do zajęć: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.