Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Projekt zaliczeniowy (w tym praca pisemna)

Efekty kształcenia:

WIEDZA

PE1_W18

- Zna rodzaje aktywności, które umożliwiają stymulowanie własnych zdolności twórczych; potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony w tym obszarze.

PE1_W23

- Ma wiedzę na temat funkcjonowania grup twórczego myślenia i osób rozwiązujących zadania twórcze; Zna czynniki facylitujące i hamujące rozwiązywanie problemów otwartych, potrafi wskazać, jakie zachowania trenera, uczestników i obserwatorów wywołują bariery w rozwiązywaniu zadań twórczych;Zna heurystyki pozwalające na efektywne rozwiązywanie zadań twórczych.

- Ma podstawową wiedzę o metodyce prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów ukierunkowanych na rozwój kreatywności uczestników.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U10

- Potrafi generować rozwiązania dostrzeganych problemów społecznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania; potrafi przewidywać skutki planowanych działań twórczych.

PE1_U13

- Potrafi zastosować zasady sesji heurystycznych podczas pracy nad rozwiązywaniem problemu.

PE1_U14

- Umie określić dominujący u siebie styl przewodzenia, a także określić na ile efektywnie pełni wybrane role zespołowe, w zależności od typu zadań.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania związane ze stymulowaniem zdolności twórczych i facylitowaniem procesu rozwiązywania problemów otwartych; umie elastycznie stosować metody i techniki a także wybrane ćwiczenia w zależności od określonych celów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności związanych z warsztatem trenerskim.

PE1_K07

- Ma przygotowanie do pracy w organizacjach realizujących działania twórcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Projekt i poprowadzenie fragmentu autorskiego treningu twórczości

Pełny opis:

1. Budowanie samoświadomości - metody niekonwencjonalnego poznawania siebie i innych, odkrywanie swoich zalet i wad, określanie celów, potrzeb, planów

2. Ćwiczenia ekspresji (poprzez różne środki wyrazu – plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie), elementy zaczerpnięte z arteterapii, dramy kreatywnej

3. Budowanie klimatu grupowego sprzyjającego tworzeniu (współdziałanie, budowanie zaufania, komunikowanie się, atmosfera grupowa, budowanie emocji filokreatywnych, uczenie się przez zabawę)

4. Stymulowanie motywacji do działań twórczych (motywacji wewnętrznej, potrzeby tworzenia, wytrwałości, znaczenia działań twórczych w życiu człowieka) i rozwijanie wiary we własne możliwości kreacji, dyspozycji autokreacyjnych

5. Przełamywania barier - poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, psychospołecznych – elementy treningu abarietycznego

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań, poszukiwania sprzeczności, ćwiczenia prowadzące do niestandardowego wglądu w rzeczywistość, otwartości na doświadczenie

7. Stymulowanie zdolności poznawczych:

• antycypowania, dokonywania skojarzeń, abstrahowania, klasyfikowania i uogólniania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego (szczególnie myślenie przez analogie);

• stymulowanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia;

7. Ćwiczenia wyobraźni twórczej; twórcze wizualizacje;

8. Twórcze rozwiązywanie problemów. Heurystyki w praktyce edukacyjnej - tworzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu metod i technik rozwiązywania problemów;

9. Projektowanie, realizacja i pokaz grupowych oraz własnych działań twórczych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994).TROP... Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2002). Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Kujawski, J. (2002). Piramida Hipotez. Skrypt.

Kujawski, J. (2002). Stymulowanie twórczego myślenia poprzez wykorzystanie technik plastycznych, dramaturgicznych, literackich - ćwiczenia. W: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.) W stronę kreatywności. Warszawa: Wyd. APS.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Treffinger D. J., Isaksen, S. G., Dorwal, K. B. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 h

Inne formy 15 h

Sumaryczna liczba punktów 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Projekt zespołowy (60% oceny) + prezentacja (40% oceny)

Jego tematyka dotyczyć będzie wykorzystania technik twórczego rozwiązywania problemów.

Pełny opis:

1. Specyfika problemów o charakterze otwartym.

2. Podejścia do rozwiązywania problemów: indywidualne vs. zespołowe.

3. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.

4. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.

5. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.

6. Podstawowe metody i techniki heurystyczne.

7. Warunki dobrej sesji twórczej pomysłowości.

8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 h

Inne formy 10 h

Sumaryczna liczba punktów 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Projekt zaliczeniowy (w tym praca pisemna)

Pełny opis:

1. Specyfika problemów o charakterze otwartym.

2. Podejścia do rozwiązywania problemów: indywidualne vs. zespołowe.

3. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.

4. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.

5. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.

6. Podstawowe metody i techniki heurystyczne.

7. Warunki dobrej sesji twórczej pomysłowości.

8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów

Literatura:

Literatura podstwowa:

Nęcka, E. (1994). Trop : twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Impuls.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2012). Trening twórczości. Sopot: GWP.

Szmidt, K. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych.Gliwice: Helion.

Szmidt, K. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Literatura uzupełniająca:

Nęcka, E. (1987). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: UJ.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk:GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 h

Inne formy 10 h

Sumaryczna liczba punktów 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- projekt zaliczeniowy - opis i skonstruowanie gry rozwijającej wybrane aspekty twórczego myślenia (zgodnie z wytycznymi)

- obserwacja studentki/studenta podczas zajęć

Pełny opis:

1. Ćwiczenia ekspresji twórczej poprzez plastyczne, dramowe, muzyczne i literackie środki wyrazu.

2. Stymulowanie zdolności twórczych (myślenia dywergencyjnego, wyobraźni twórczej).

3. Rozwijanie postawy twórczej, poczucia twórczej samoskuteczności i dyspozycji autokreacyjnych.

4. Pobudzanie motywacji do działań twórczych.

5. Proces twórczy w grupie a indywidualnie.

6. Twórcze rozwiązywanie problemów.

7. Heurystyki w praktyce edukacyjnej.

8. Prezentacja projektów zaliczeniowych i podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Nęcka, E. (1994). TROP: twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

Godziny kontaktowe 30 h

Przygotowanie projektu 10 h

Inne formy 5 h

Sumaryczna liczba punktów 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.