Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wsparcia dziecka i rodziny w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wsparcia dziecka i rodziny w Europie
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wych. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wych. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. Drobne zadania na samokształcenie i krytyczna refleksja.

2. Krytyczna analiza tekstu i danych z raportów.

3. Ocena wypowiedzi studenta/ aktywności studenta podczas zajęć

4. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium z pytaniami problemowymi.

Pełny opis:

Przedmiot przyczynia się do nabywania przez studentów kompetencji rozumienia i interpretowania przestrzeni, w której rozwija się relacja rodziny i instytucji edukacyjno-wychowawczych, a także dostarcza narzędzi do świadomego kształtowania tej przestrzeni.

Zajęcia mają na celu dostarczenie studentowi wiedzy na temat różnych perspektyw teoretycznych i kontekstów, w których można analizować i interpretować relacje rodziny i instytucji edukacyjno-wychowawczych. Na zajęciach studenci uczą się dostrzegać wpływ tych relacji zarówno na przestrzeń rodzinną, jak i na proces kształcenia w instytucjach edukacyjno-wychowawczych.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

6. Systemy opieki nad dzieckiem – standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

7. Starość i starzenie się w rodzinie z perspektywy rodziny sprawującej opiekę.

Literatura:

1. Firlit-Fesnak G., Męcina J., P. (2018) (red.). Polityka społeczna. Wydanie drugie, rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

2. Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa

3. Konwencja o Prawach Dziecka.

4. McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA

5. Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

6. Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

7. Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Ziemski, S. (1972). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PEP1_W01

Zna podstawowe pojęcia, założenia i terminologię nauk społecznych dotyczącą: modeli polityki społecznej, genezy i rozwoju polityki społecznej w Unii Europejskiej, w tym wartości socjalnych w Unii- godność, wolność, równość, solidarność, subsydiarność, sprawiedliwość; pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego, polityki prorodzinnej, funkcji i dysfunkcji rodziny, rodziny zastępczej, ośrodków opiekuńczych i wychowawczych, spo

PEP1_W07

Umie przedstawić ewolucję instytucji społecznych mających na celu wsparcie dziecka i rodziny, oraz wyjaśnić zasady działania współczesnych systemów wsparcia w wybranych krajach unijnych.

PEP1_W15

Ma wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, wychowawczej pomocowej w wybranych krajach Europejskich, zna indywidualną i społeczną sytuację działających podmiotów i zasady działania społecznego.

PEP1_W16

Potrafi wymienić wybrane podstawy prawne, organizacyjne i etyczne z zakresu pomocy rodzinie i dziecku w wybranych krajach UE.

PEP1_U02

Potrafi samodzielnie i krytycznie określić potencjalną „sieć pomocy” dla wybranych studiów przypadku.

PEP1_U13

Potrafi poprowadzić prezentację, zaplanować działania grupowe i podział pracy w zespole.

PEP1_K01

Wykazuje inicjatywę w zakresie organizacji pracy, chętnie angażuje się w projekty zespołowe, oraz pracę indywidualną.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

1. dyskusja dydaktyczna

2. prezentacja

3. praca indywidualna

4. praca grupowa

Nakład pracy studenta : 90 godzin, w tym:

30 godzin kontaktowych: 15 wykładu i 15 ćwiczeń

30 godzin prac pisemnych i przygotowania do zajęć

30 godzin lektur i krytycznej analizy tekstu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przyczynia się do nabywania przez studentów kompetencji rozumienia i interpretowania przestrzeni, w której rozwija się relacja rodziny i instytucji edukacyjno-wychowawczych, a także dostarcza narzędzi do świadomego kształtowania tej przestrzeni.

Zajęcia mają na celu dostarczenie studentowi wiedzy na temat różnych perspektyw teoretycznych i kontekstów, w których można analizować i interpretować relacje rodziny i instytucji edukacyjno-wychowawczych. Na zajęciach studenci uczą się dostrzegać wpływ tych relacji zarówno na przestrzeń rodzinną, jak i na proces kształcenia w instytucjach edukacyjno-wychowawczych.

Efekty kształcenia mierzone przez liczne prace pisemne - indywidualne i grupowe - ćwiczenia na ocenę i na zaliczenie

Pełny opis:

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem – standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

  Literatura owbowiązkowa:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Jarosz, E., Wysoka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak

Kargulowa, A. (1979). Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca:

Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziemski, S. (1972). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA

Uwagi:

Prace zaliczeniowe i drobne zadania na samokształcenie i krytyczną refleksję.

30 godzin kontaktowych

30 godzin prac pisemnych i przygotowania do zajęć

30 godzin lektur i krytycznej analizy tekstu

3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Katarzyna Odyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Prace zaliczeniowe i drobne zadania na samokształcenie i krytyczną refleksję, krytyczna analiza tekstu i danych z raportów, działania etnograficzne w terenie.

Pełny opis:

Przedmiot przyczynia się do nabywania przez studentów kompetencji rozumienia i interpretowania przestrzeni, w której rozwija się relacja rodziny i instytucji edukacyjno-wychowawczych, a także dostarcza narzędzi do świadomego kształtowania tej przestrzeni.

Zajęcia mają na celu dostarczenie studentowi wiedzy na temat różnych perspektyw teoretycznych i kontekstów, w których można analizować i interpretować relacje rodziny i instytucji edukacyjno-wychowawczych. Na zajęciach studenci uczą się dostrzegać wpływ tych relacji zarówno na przestrzeń rodzinną, jak i na proces kształcenia w instytucjach edukacyjno-wychowawczych.

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem – standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

  Literatura owbowiązkowa:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Jarosz, E., Wysoka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak

Kargulowa, A. (1979). Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca:

Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziemski, S. (1972). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA

Uwagi:

Metody kształcenia:

Prace zaliczeniowe i drobne zadania na samokształcenie i krytyczną refleksję, krytyczna analiza tekstu i danych z raportów, działania etnograficzne w terenie.

Nakład pracy studenta : 90 godzin, w tym:

30 godzin kontaktowych: 15 wykładu i 15 ćwiczeń

30 godzin prac pisemnych i przygotowania do zajęć

30 godzin lektur i krytycznej analizy tekstu

3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szostakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska, Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.