Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RPZ3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kolokwium pisemne/prezentacja wybranego zaburzenia

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

Ochrona zdrowie dziecka w Polsce

Rola szczepień ochronnych

Obszary rozwojowe

Pełny opis:

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

Ochrona zdrowie dziecka w Polsce

Rola szczepień ochronnych

Obszary rozwojowe

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Efekty uczenia się:

PE1_W05 Rozumie stałe następstwo okresów rozwojowych dziecka

PE1_W05 Zna przebieg rozwoju dziecka od okresu prenatalnego do okresu adolescencji (kryteria, charakterystyki) ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

PE1_W05 Rozumie rolę czynników zaburzających rozwój, różnicuje rozwój prawidłowy i zaburzony.

PE1_W23 Orientuje się w profilaktyce zaburzeń rozwojowych u dzieci.

PE1_U09 Na podstawie obserwacji i analizy zachowania dzieci potrafi dostrzec przejawy rozwoju prawidłowego i zaburzonego.

PE1_U09 Wie, do kogo się zwrócić o pomoc w przypadku ostrzej manifestujących się zaburzeń rozwojowych

PE1_U04 Potrafi wspierać dzieci w rozwoju w warunkach wychowania przedszkolnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega kolokwium

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Dlaczego człowiek rozwija się? - uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2. Jak rozwija się człowiek? - periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3. Co ulega rozwojowi? - obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

4. Po co rozwija się człowiek? - osiągnięcia rozwojowe człowieka, szczgółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5. Kiedy rozwój dziecka ulega zaburzeniu? – przyczyny zaburzeń rozwojowych w pierwszych okresach życia dziecka

6. Co ulega zaburzeniu? – zaburzenia w poznawaniu i przeżywaniu świata a zaburzenia w zachowaniu dziecka

7. Jak pomóc dziecku? – metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brzezińska, A. I. (2005). Jak przebiega rozwój człowieka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 21-39). Gdańsk: GWP.

- Bogdanowicz, M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

- Czub, T. (2003). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.). Niewidzialne źródła. Szanse rozowju w okresie dzieciństwa, (s. 55–71). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

- Kendall, P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzeciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 207-258). Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

- Hankała, A. (2002). Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (s. 9-68).

- Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

- Smykowski, B. (2003). Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka. Edukacja, 1(81), 19-32.

- Winnicott, D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: „Jacek Santorski & Co.”

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, zadania w grupach, praca z tekstem, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz. + wykład 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Dlaczego człowiek rozwija się? - uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2. Jak rozwija się człowiek? - periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3. Co ulega rozwojowi? - obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

4. Po co rozwija się człowiek? - osiągnięcia rozwojowe człowieka, szczgółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5. Kiedy rozwój dziecka ulega zaburzeniu? – przyczyny zaburzeń rozwojowych w pierwszych okresach życia dziecka

6. Co ulega zaburzeniu? – zaburzenia w poznawaniu i przeżywaniu świata a zaburzenia w zachowaniu dziecka

7. Jak pomóc dziecku? – metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brzezińska, A. I. (2005). Jak przebiega rozwój człowieka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 21-39). Gdańsk: GWP.

- Bogdanowicz, M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

- Czub, T. (2003). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.). Niewidzialne źródła. Szanse rozowju w okresie dzieciństwa, (s. 55–71). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

- Kendall, P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzeciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 207-258). Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

- Hankała, A. (2002). Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (s. 9-68).

- Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

- Smykowski, B. (2003). Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka. Edukacja, 1(81), 19-32.

- Winnicott, D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: „Jacek Santorski & Co.”

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, zadania w grupach, praca z tekstem, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz. + wykład 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin ustny

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

1.3. Periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

1.4 . Obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

3. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie i dorastaniu. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

4. Czynniki zaburzeń rozwoju: biologiczne i społeczne

5. Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego - szczegółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

6. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach: ruchowej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej.

7. Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego

7.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

7.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

7.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

7.4. Ryzyko dysleksji

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju - metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009, s. 181- 215 (rozdz. 6. Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego)

2. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

3. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-225

6. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

7. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

8.Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141.

9. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2004.

5. Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

6. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, CEBP, Kraków 2014

7. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 12-138.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, zadania w grupach, praca z tekstem, burza mózgów, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Pomiar efektów kształcenia: egzamin ustny

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

1.3. Periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

1.4 . Obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

3. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

4. Czynniki zaburzeń rozwoju: biologiczne i społeczne

5. Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego - szczegółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

6. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach: ruchowej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej.

7. Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego

7.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

7.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

7.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

7.4. Ryzyko dysleksji

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju - metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009, s. 181- 215 (rozdz. 6. Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego)

2. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

3. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-225

6. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

7. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

8.Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141.

9. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2004.

5. Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

6. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, CEBP, Kraków 2014

7. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 12-138.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne/prezentacja wybranego zaburzenia

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

Ochrona zdrowie dziecka w Polsce

Rola szczepień ochronnych

Obszary rozwojowe

Pełny opis:

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

Ochrona zdrowie dziecka w Polsce

Rola szczepień ochronnych

Obszary rozwojowe

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 10

przygotowanie się do zajęć 30

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne - zaliczenie wykładu

Czynniki biologiczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Czynniki społeczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

System rozpoznawania zaburzeń rozwoju dzieci w Polsce.

Rola szczepień we wspieraniu rozwoju dziecka.

Zaspakajanie potrzeb dziecka jako oddziaływanie mające wpływ na rozwój prawidłowy

Prezentacja wybranego zaburzenia rozwoju - zaliczenie ćwiczeń

Pełny opis:

Czynniki biologiczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Czynniki społeczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia matki i dziecka w Polsce - system rozpoznawania zaburzeń rozwoju.

Wpływ szczepień ochronnych na prawidłowy rozwój dziecka.

Zaspakajanie potrzeb dziecka jako oddziaływanie mające wpływ na rozwój prawidłowy

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 10

przygotowanie się do zajęć 30

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne/prezentacja wybranego zaburzenia

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

Ochrona zdrowie dziecka w Polsce

Rola szczepień ochronnych

Obszary rozwojowe

Pełny opis:

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

Ochrona zdrowie dziecka w Polsce

Rola szczepień ochronnych

Obszary rozwojowe

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 10

przygotowanie się do zajęć 30

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: egzamin ustny

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

2.1. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

2.2. Uwarunkowania zaburzeń rozwoju

3.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w poszczególnych sferach

3.1. Sprawność ruchowa (motoryka duża)

3.2. Sprawność manualna i grafomotoryczna (motoryka mała)

3.3. Percepcja wzrokowa

3.4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

3.5. Percepcja słuchowa

3.6. Mowa

3.7. Myślenie

3.8. Sfera emocjonalno – społeczna

4. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach

4.1. Zaburzenia rozwoju ruchowego

4.2. Zaburzenia lateralizacji

4.3. Zaburzenia percepcji wzrokowej

4.4. Zaburzenia percepcji słuchowej

4.5. Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia

4.6. Zaburzenia rozwoju emocjonalno - społecznego

5. Wybrane inne zaburzenia wieku dziecięcego

5.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

5.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

5.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

5.4. Ryzyko dysleksji

6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dzieciom w placówkach edukacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009, s. 181- 215 (rozdz. 6. Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego).

2.Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

3.Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-225

6. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

3. Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

4. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 12-138.

5. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

6. Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141.

7. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

wykład: egzamin - test wielokrotnego wyboru

ćwiczenia: obecność na zajęciach, praca problemowa w zespołach

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

2.1. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

2.2. Uwarunkowania zaburzeń rozwoju

3.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w poszczególnych sferach

3.1. Sprawność ruchowa (motoryka duża)

3.2. Sprawność manualna i grafomotoryczna (motoryka mała)

3.3. Percepcja wzrokowa

3.4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

3.5. Percepcja słuchowa

3.6. Mowa

3.7. Myślenie

3.8. Sfera emocjonalno – społeczna

4. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach

4.1. Zaburzenia rozwoju ruchowego

4.2. Zaburzenia lateralizacji

4.3. Zaburzenia percepcji wzrokowej

4.4. Zaburzenia percepcji słuchowej

4.5. Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia

4.6. Zaburzenia rozwoju emocjonalno - społecznego

5. Wybrane inne zaburzenia wieku dziecięcego

5.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

5.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

5.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

5.4. Ryzyko dysleksji

6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dzieciom w placówkach edukacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009, s. 181- 215 (rozdz. 6. Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego).

2.Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

3.Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-225

6. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

3. Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

4. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 12-138.

5. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

6. Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141.

7. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz. wykład + 15 godz. ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

wykład: egzamin - test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

2.1. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

2.2. Uwarunkowania zaburzeń rozwoju

3.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w poszczególnych sferach

3.1. Sprawność ruchowa (motoryka duża)

3.2. Sprawność manualna i grafomotoryczna (motoryka mała)

3.3. Percepcja wzrokowa

3.4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

3.5. Percepcja słuchowa

3.6. Mowa

3.7. Myślenie

3.8. Sfera emocjonalno – społeczna

4. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach

4.1. Zaburzenia rozwoju ruchowego

4.2. Zaburzenia lateralizacji

4.3. Zaburzenia percepcji wzrokowej

4.4. Zaburzenia percepcji słuchowej

4.5. Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia

4.6. Zaburzenia rozwoju emocjonalno - społecznego

5. Wybrane inne zaburzenia wieku dziecięcego

5.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

5.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

5.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

5.4. Ryzyko dysleksji

6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dzieciom w placówkach edukacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009, s. 181- 215 (rozdz. 6. Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego).

2.Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

3.Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-225

6. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

3. Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

4. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 12-138.

5. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-160.

6. Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141.

7. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.