Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój psychoruchowy prawidłowy i zaburzony dzieci do 6 roku życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RPZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój psychoruchowy prawidłowy i zaburzony dzieci do 6 roku życia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W04 zna przebieg rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od okresu prenatalnego do okresu szkolnego

PEP1_W04 rozumie rolę czynników warunkujących rozwój i sprzyjających rozwojowi dziecka jako jednoczesną podstawę profilaktyki zaburzeń rozwoju

PEP1_W04 rozpoznaje i rozumie współczesne zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dziecka oraz źródła tych zagrożeń

PEP1_W04 zna przebieg rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od okresu prenatalnego do okresu szkolnego rozumie rolę czynników warunkujących rozwój i sprzyjających rozwojowi dziecka jako jednoczesną podstawę profilaktyki zaburzeń rozwoju rozpoznaje i rozumie współczesne zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dziecka oraz źródła tych zagrożeń

PEP1_W04 zna metody rozpoznawania i rozpoznaje przejawy zaburzeń rozwoju psychospołecznego dziecka od narodzin do okresu szkolnego.

PEP1_U03 potrafi wspierać i wspomagać dzieci w ich zmaganiach z trudnościami pokonywanymi w domu, w żłobku i w przedszkolu.

PEP1_K02 potrafi promować zdrowy styl życia we współpra-cy z rodzicami dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Dlaczego człowiek rozwija się? - uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2. Jak rozwija się człowiek? - periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3. Co ulega rozwojowi? - obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

4. Po co rozwija się człowiek? - osiągnięcia rozwojowe człowieka, szczgółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5. Kiedy rozwój dziecka ulega zaburzeniu? – przyczyny zaburzeń rozwojowych w pierwszych okresach życia dziecka

6. Co ulega zaburzeniu? – zaburzenia w poznawaniu i przeżywaniu świata a zaburzenia w zachowaniu dziecka

7. Jak pomóc dziecku? – metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brzezińska, A. I. (2005). Jak przebiega rozwój człowieka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 21-39). Gdańsk: GWP.

- Bogdanowicz, M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

- Czub, T. (2003). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.). Niewidzialne źródła. Szanse rozowju w okresie dzieciństwa, (s. 55–71). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

- Kendall, P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzeciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 207-258). Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

- Hankała, A. (2002). Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (s. 9-68).

- Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

- Smykowski, B. (2003). Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka. Edukacja, 1(81), 19-32.

- Winnicott, D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: „Jacek Santorski & Co.”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z prawidłowościami i zaburzeniami rozwoju małych dzieci. Student dowie się jak pomóc dziecku zmagającemu się z: dysleksją rozwojową, zaburzeniami zachowania, autyzmem. Pozna sposoby organizacji współpracy z innymi terapeutami i rodziną, dowie się jak na czym polega konstruowanie programów działań wspierających.

Literatura:

1. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 12-138.

2. Brzezińska A., Trempała J., Wprowadzenie do psychologii rozwoju, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Pojęcie zmiany rozwojowej, s. 229 – 238, Koncepcje rozwoju człowieka, s.256 - 283.

3. Kościelska, M., Psychologia kliniczna dziecka, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.3; Podrozdziały: Zaburzenia rozwoju u dzieci. Elementy psychopatologii rozwojowej i pomoc psychologiczna, s. 632 - 648.

4. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

5. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

6. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s.43-61, 79-98, 139-159, 161-182.

7. Kielar – Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek Przedszkolny, (w:) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas – Napierała J. Trempała, PWN, Warszawa 2009, s.83-129

8. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-216

9. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: kolokwium ustne

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykład:

1. Dlaczego człowiek rozwija się? - uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2. Jak rozwija się człowiek? - periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3. Co ulega rozwojowi? - obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny, osobowościowy)

4. Po co rozwija się człowiek? - osiągnięcia rozwojowe człowieka, szczgółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5. Kiedy rozwój dziecka ulega zaburzeniu? – przyczyny zaburzeń rozwojowych w pierwszych okresach życia dziecka

6. Co ulega zaburzeniu? – zaburzenia w poznawaniu i przeżywaniu świata a zaburzenia w zachowaniu dziecka

7. Jak pomóc dziecku? – metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Ćwiczenia:

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

3. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

4. Czynniki zaburzeń rozwoju

5. Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w poszczególnych sferach

5.1. Sprawność ruchowa (motoryka duża)

5.2. Sprawność manualna i grafomotoryczna (motoryka mała)

5.3. Percepcja wzrokowa

5.4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

5.5. Percepcja słuchowa

5.6. Mowa

5.7. Myślenie

5.8. Sfera emocjonalno – społeczna

6. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach

6.1. Zaburzenia rozwoju ruchowego

6.2. Zaburzenia lateralizacji

6.3. Zaburzenia percepcji wzrokowej

6.4. Zaburzenia percepcji słuchowej

6.5. Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia

6.6. Zaburzenia rozwoju emocjonalno - społecznego

7. Wybrane inne zaburzenia wieku dziecięcego

7.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

7.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

7.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

7.4. Ryzyko dysleksji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brzezińska, A. I. (2005). Jak przebiega rozwój człowieka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 21-39). Gdańsk: GWP.

- Bogdanowicz, M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

- Czub, T. (2003). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.). Niewidzialne źródła. Szanse rozowju w okresie dzieciństwa, (s. 55–71). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

- Kendall, P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzeciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

- Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (s. 207-258). Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

- Hankała, A. (2002). Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (s. 9-68).

- Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

- Smykowski, B. (2003). Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka. Edukacja, 1(81), 19-32.

- Winnicott, D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: „Jacek Santorski & Co.”

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe, praca w grupa, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12 godz. + wykład 9 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu i kolokwium - 39

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zna przebieg rozwoju psychoruchowego małych dzieci oraz prawidłowości jego zaburzenia

Pełny opis:

Student zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci od 3 do 6 roku życia.

Pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych oraz podstawowe potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapozna się także ze sposobami ochrony zdrowia małych dzieci w Polsce.

Literatura:

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Radochoński M. (2001),Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów.

• Skibińska H. (2001), Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz.

• Spionek H, (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

• Wolańczyk T. (1999), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Ziemska M (1980), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 30

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne - zaliczenie wykładu

Czynniki biologiczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Czynniki społeczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

System rozpoznawania zaburzeń rozwoju dzieci w Polsce.

Rola szczepień we wspieraniu rozwoju dziecka.

Zaspakajanie potrzeb dziecka jako oddziaływanie mające wpływ na rozwój prawidłowy

Pełny opis:

Czynniki biologiczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Czynniki społeczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia matki i dziecka w Polsce - system rozpoznawania zaburzeń rozwoju.

Wpływ szczepień ochronnych na prawidłowy rozwój dziecka.

Zaspakajanie potrzeb dziecka jako oddziaływanie mające wpływ na rozwój prawidłowy

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 25

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: kolokwium pisemne

Ćwiczenia: kolokwium pisemne z całości materiału (pytania otwarte i zamknięte)

obserwacja aktywności studentów (zadania w grupach)

Pełny opis:

Zakres tematyczny do wykładów:

Czynniki biologiczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Czynniki społeczne mogące wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia matki i dziecka w Polsce - system rozpoznawania zaburzeń rozwoju.

Wpływ szczepień ochronnych na prawidłowy rozwój dziecka.

Zaspakajanie potrzeb dziecka jako oddziaływanie mające wpływ na rozwój prawidłowy

Zakres tematyczny ćwiczeń:

1.Uwarunkowania rozwoju człowieka w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości

2.Periodyzacja rozwoju człowieka, istota zmian rozwojowych

3.Obszary rozwoju człowieka (biologiczny, poznawczy, społeczny)

4.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w poszczególnych sferach

-Sprawność ruchowa (motoryka duża)

-Sprawność manualna i grafomotoryczna (motoryka mała)

- Percepcja wzrokowa

- Orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

- Percepcja słuchowa

- Mowa

- Myślenie

- Sfera emocjonalno – społeczna

5. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach

- Zaburzenia rozwoju ruchowego

- Zaburzenia lateralizacji

- Zaburzenia percepcji wzrokowej

- Zaburzenia percepcji słuchowej

- Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia

- Zaburzenia rozwoju emocjonalno - społecznego

6. Wspieranie/ wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 3 lat.Sopot GWP.

Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 6 lat.Sopot GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna.Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia.Kraków:Wydawnictwo edukacyjne.

Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

Skarbek., K. i Wrońska, I. (2013). Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym. Kraków: Bliżej przedszkola

Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia:praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, pokaz.

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe: 30

przygotowanie się do zajęć 15

przygotowanie się do zaliczenia 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.