Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy w przedszkolu i szkole – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy w przedszkolu i szkole – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą rozwo-ju mowy u dzieci i etiologii zaburzeń rozwoju mowy (od urodzenia po edukację wczesnoszkolną)

PEP1_W09 Zna związki pomiędzy rozwojem mowy i myślenia dzieci

PEP1_W15 Wie, jak kształtować porozumiewanie się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi (poro-zumiewanie werbalne i niewerbalne)

PEP1_U02 Potrafi dostrzec zaburzenia mowy u dzieci i skierować dziecko do logopedy

PEP1_U03 Umie rozwijać u dziecka zdolność do obdarzania uwagą dla lepszego rozumienia komunikatów werbalnych i niewer-balnych w domu, przedszkolu i szkole

PEP1_U05 Potrafi organizować zajęcia skłaniające dzieci do mówienia tak, aby inni je rozu-mieli i słuchania tego, co mówią inni lu-dzie Potrafi wdrażać dzieci do formułowania logicznych wypowiedzi Potrafi realizować zalecenia logopedy

PEP1_U11 Potrafi przeczytać wiersz lub opowiada-nie, dbając o właściwy wyraz artystyczny (mimika, intonacja, gesty)

PEP1_K03 Potrafi się porozumiewać mówiąc wyraź-nie, z właściwym akcentem, bez nalecia-łości gwarowych mając świadomość od-powiedzialności za rozwój mowy przed-szkolaków i młodszych uczniów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• fazy rozwoju mowy u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• złożoność umiejętności czytania i pisania - teoretyczne podstawy nauki czytania i pisania

• proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar –Turska, M. (2000). Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (tom 2, s. 83-129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• fazy rozwoju mowy u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• złożoność umiejętności czytania i pisania - teoretyczne podstawy nauki czytania i pisania

• proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot - egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• fazy rozwoju mowy u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• złożoność umiejętności czytania i pisania - teoretyczne podstawy nauki czytania i pisania

• proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium (pytania otwarte i zamknięte), Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Wykład: egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• fazy rozwoju mowy u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• złożoność umiejętności czytania i pisania - teoretyczne podstawy nauki czytania i pisania

• proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwencjonalny, praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, pokaz, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład/ćwiczenia/ laboratorium, warsztaty – 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

Przygotowanie się do kolokwium:15h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Mirosława Nerło, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech, Emilia Gogacz, Mirosława Nerło, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium (pytania otwarte i zamknięte), Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Wykład: egzamin pisemny

Pełny opis:

Cele realizowane w ramach wykładów:

• omówienie zasad przyswajania języka przez dziecko

• przedstawienie przebiegu rozwoju mowy i czynników warunkujących rozwój

• uzasadnienie konieczności stymulowania rozwoju mowy pisanej

• wykształcenie umiejętności rozpatrywania zmian w rozwoju mowy jako rezultatu przekształcania systemu psychicznego w danym okresie rozwojowym dziecka

Treści kształcenia:

• biologiczne i społeczne uwarunkowania przyswajania języka przez dziecko

• funkcje mowy

• kompetencja językowa i komunikacyjna

• fazy rozwoju mowy u dzieci

• mowa pisana i jej rola w rozwoju dziecka

• przygotowanie do opanowania mowy pisanej

• ocena gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

• złożoność umiejętności czytania i pisania - teoretyczne podstawy nauki czytania i pisania

• proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bokus, B., Shugar, G. W. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: WN UAM, s. 40-62.

• Jabłoński, S. (2000). Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.)., Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI) (s. 79–87). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

• Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

• Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wygotski, L. S. (1995). Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 16-53). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura dodatkowa:

• Jabłoński, S. (2003). Jak czytają i piszą uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej? Edukacja, 3(83), s. 53-59.

• Kielar – Turska, M., (2013). Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania. Psychologia Rozwojowa, 18/4, s. 47-61.

• Musatti, T. (1995). Zdolność do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie społecznej. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (s. 193-214). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

• Nowotnik, A., (2013). Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 1(121), s. 37-53.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwencjonalny, praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, pokaz, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład/ćwiczenia/ laboratorium, warsztaty – 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

Przygotowanie się do kolokwium:15h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym sposobem pomiaru efektów będzie egzamin ustny.

Pełny opis:

1. Pojęcie komunikacji, mowy i języka.

2. Znaczenie mowy. Periodyzacja rozwoju mowy. Funkcjonowanie w sferze mowy i języka dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich.

3. Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy - różnice, wybrane rodzaje, przykłady.

4. Przesiewowa diagnoza rozwoju mowy.

5. Wspieranie rozwoju mowy - rodzaje działań, częstotliwość, zalecenia do realizacji. Ćwiczenia ortofoniczne.

6. Wspieranie rozwoju komunikacji w warunkach zajęć dydaktycznych w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju (rozdz.1 i 2)

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy (rozdz.: Okresy kształtowania się mowy dziecka)

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Starsze przedszkolaki... (rozdz. 7: Dbałość o rozwój mowy)

D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (rozdz. 3: Mówić czy zaniemówić - skutki komunikacji w klasie szkolnej)

Literatura uzupełniająca:

G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola

E. Słodownik-Rycaj, Gry i zabawy językowe, Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka

J. Jorstad, Zrozumieć siebie. Zrozumieć innych

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie

B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży

Uwagi:

Metody: wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, rozmowa, metoda zadań, praca z tekstem

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć: 15

Analiza zalecanych lektur: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacje multimedialne, esej.

Pełny opis:

1. Znaczenie mowy w rozwoju człowieka. Przebieg rozwoju mowy u dzieci; etiologia zaburzeń;

2. Rozwój mowy a rozwój myślenia dzieci;

3. Porozumiewanie się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi - kompetencja językowa i komunikacyjna;

4. Rola środowiska we wspieraniu rozwoju mowy; znaczenie współpracy z rodzicami dziecka i logopedą;

5. Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania;

6. Proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzezińska A., Czub T, Lutomski G, Smykowski B. (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań 1995, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (red) ., Czytanie i pisanie. Nowy język dziecka, Warszawa 1987, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka (tom 2) Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966, Wydawnictwo Lubelskie.

Kida J. (red)., Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku szkolnym, Rzeszów 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Klus-Stańska D., M. Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Piaget J., Mowa i myślenie dziecka, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka, Warszawa 2015, Elipsa Dom Wydawniczy.

Roszyńska E., Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania? [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej., Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Warszawa 2012, Wydawnictwo APS.

Tarkowski Z., Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Gdańska 2016, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do kolokwium: 20h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10h

Przygotowanie eseju: 8h

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.