Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reklama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-REK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reklama
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W08

- Zna i rozumie zasady komunikacji wykorzystywane w marketingu.

- Zna możliwości wykorzystywania komunikacji marketingowej w działalności pedagoga twórczości.

PE1_W18

- Rozpoznaje metody wpływu społecznego stosowane w reklamie.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- Zna i potrafi stosować w praktyce psychologiczne elementy działania i odbioru przekazów reklamowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. OCENA przygotowania i prezentacji PROJEKTU przez studentów

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. REKLAMA W SZERSZYM TLE MARKETINGOWYM: miejsce reklamy w komunikacji marketingowej i społecznej, reklama jako komunikat perswazyjny – przegląd modeli komunikacyjnych; klasyczne modele działalności reklamy (AIDA, AIDCAS, DAGMAR); reklama produktowa i reklama wizerunkowa; reklama komercyjna, społeczna, polityczna i marketing zaangażowany społecznie; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja.

2. DO KOGO I JAK – CZYLI O PRZEKAZIE I TARGECIE: pojęcie targetu mediowego; segmentacje psychologiczne, demograficzne i psychograficzne – kilka przykładów; marki kierowane do poszczególnych segmentów; konsekwencje określonej grupy docelowej – forma, format i treść komunikatu; pojęcie consumer insight jako kluczowej przesłanki komunikacyjnej w dotarciu do konsumentów; dzieci i młodzież jako grupa docelowa.

3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁANIA I ODBIORU REKLAMY: ogólne psychologiczne wyjaśnianie reakcji konsumenta na reklamę – behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia społeczna (teorie atrybucji); procesy poznawcze – percepcja, uwaga, warunkowanie klasyczne, przetwarzanie informacji, pamięć, wyobraźnia, język; emocje w reklamie – siła i kierunek emocji a odbiór reklamy, reklama podprogowa a nieuświadomione oddziaływanie reklamy.

4. DOBÓR MEDIÓW REKLAMOWYCH – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, PRZYKŁADY, WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI: reklama telewizyjna; reklama radiowa; reklama prasowa; reklama zewnętrzna; reklama internetowa; nietypowe media reklamowe.

5. PROCES TWORZENIA REKLAMY: cykl planowania reklamy King; konstruowanie briefu; tworzenie storyboardu; realizacja reklamy.

6. BADANIE REKLAMY – OD KONCEPTU DO EGZEKUCJI: rola badań na każdym etapie tworzenia reklamy – od wstępnych konceptów po gotowe reklamy; znaczenie badań jakościowych i ilościowych; przykłady z FGI, przykłady ilościowych metod standaryzowanych (LINK); przykłady badania animatików, storybordów i moudbordów; znaczenie badań trackingowych – jak długo powinna być emitowana reklama, żeby działała najskuteczniej.

7. KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE: reklama jako wytwór twórczy – kryteria oceny; problem kreatywności versus efektywności reklamy (przykłady różnych konfiguracji); kreatywność reklamy a jej rozpoznanie; impakt i perswazyjność; strategie twórczości w działalności reklamowej; jakie reklamy uznajemy za twórcze i dlaczego na bazie badań; reklama partyzancka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barry, P. (2010). Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5. Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune Polska.

6. Noga-Bogomilski, A., Maison, D. (2007) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Burtenshaw, K., Mahon, N., Barfoot, C. (2007). Kreatywna reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Heat, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jones, J., P. (2004). Jak działa reklama? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.

5. Orzechowski, J., Wieszchoń, M. (2010). Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa: Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

6. Szymura, B., Horbaczewski, T. (2005). Poznawcze uwarunkowania skuteczności wizualnego przekazu reklamowego. [W:] M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania. (s. 171-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- projektów

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- projekt

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie do zaliczenia - 150h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. OCENA przygotowania i prezentacji PROJEKTU przez studentów

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. REKLAMA W SZERSZYM TLE MARKETINGOWYM: miejsce reklamy w komunikacji marketingowej i społecznej, reklama jako komunikat perswazyjny – przegląd modeli komunikacyjnych; klasyczne modele działalności reklamy (AIDA, AIDCAS, DAGMAR); reklama produktowa i reklama wizerunkowa; reklama komercyjna, społeczna, polityczna i marketing zaangażowany społecznie; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja.

2. DO KOGO I JAK – CZYLI O PRZEKAZIE I TARGECIE: pojęcie targetu mediowego; segmentacje psychologiczne, demograficzne i psychograficzne – kilka przykładów; marki kierowane do poszczególnych segmentów; konsekwencje określonej grupy docelowej – forma, format i treść komunikatu; pojęcie consumer insight jako kluczowej przesłanki komunikacyjnej w dotarciu do konsumentów; dzieci i młodzież jako grupa docelowa.

3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁANIA I ODBIORU REKLAMY: ogólne psychologiczne wyjaśnianie reakcji konsumenta na reklamę – behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia społeczna (teorie atrybucji); procesy poznawcze – percepcja, uwaga, warunkowanie klasyczne, przetwarzanie informacji, pamięć, wyobraźnia, język; emocje w reklamie – siła i kierunek emocji a odbiór reklamy, reklama podprogowa a nieuświadomione oddziaływanie reklamy.

4. DOBÓR MEDIÓW REKLAMOWYCH – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, PRZYKŁADY, WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI: reklama telewizyjna; reklama radiowa; reklama prasowa; reklama zewnętrzna; reklama internetowa; nietypowe media reklamowe.

5. PROCES TWORZENIA REKLAMY: cykl planowania reklamy King; konstruowanie briefu; tworzenie storyboardu; realizacja reklamy.

6. BADANIE REKLAMY – OD KONCEPTU DO EGZEKUCJI: rola badań na każdym etapie tworzenia reklamy – od wstępnych konceptów po gotowe reklamy; znaczenie badań jakościowych i ilościowych; przykłady z FGI, przykłady ilościowych metod standaryzowanych (LINK); przykłady badania animatików, storybordów i moudbordów; znaczenie badań trackingowych – jak długo powinna być emitowana reklama, żeby działała najskuteczniej.

7. KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE: reklama jako wytwór twórczy – kryteria oceny; problem kreatywności versus efektywności reklamy (przykłady różnych konfiguracji); kreatywność reklamy a jej rozpoznanie; impakt i perswazyjność; strategie twórczości w działalności reklamowej; jakie reklamy uznajemy za twórcze i dlaczego na bazie badań; reklama partyzancka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barry, P. (2010). Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5. Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune Polska.

6. Noga-Bogomilski, A., Maison, D. (2007) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Burtenshaw, K., Mahon, N., Barfoot, C. (2007). Kreatywna reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Heat, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jones, J., P. (2004). Jak działa reklama? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.

5. Orzechowski, J., Wieszchoń, M. (2010). Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa: Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

6. Szymura, B., Horbaczewski, T. (2005). Poznawcze uwarunkowania skuteczności wizualnego przekazu reklamowego. [W:] M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania. (s. 171-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- projektów

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- projekt

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie do zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. OCENA przygotowania i prezentacji PROJEKTU przez studentów

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. REKLAMA W SZERSZYM TLE MARKETINGOWYM: miejsce reklamy w komunikacji marketingowej i społecznej, reklama jako komunikat perswazyjny – przegląd modeli komunikacyjnych; klasyczne modele działalności reklamy (AIDA, AIDCAS, DAGMAR); reklama produktowa i reklama wizerunkowa; reklama komercyjna, społeczna, polityczna i marketing zaangażowany społecznie; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja.

2. DO KOGO I JAK – CZYLI O PRZEKAZIE I TARGECIE: pojęcie targetu mediowego; segmentacje psychologiczne, demograficzne i psychograficzne – kilka przykładów; marki kierowane do poszczególnych segmentów; konsekwencje określonej grupy docelowej – forma, format i treść komunikatu; pojęcie consumer insight jako kluczowej przesłanki komunikacyjnej w dotarciu do konsumentów; dzieci i młodzież jako grupa docelowa.

3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁANIA I ODBIORU REKLAMY: ogólne psychologiczne wyjaśnianie reakcji konsumenta na reklamę – behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia społeczna (teorie atrybucji); procesy poznawcze – percepcja, uwaga, warunkowanie klasyczne, przetwarzanie informacji, pamięć, wyobraźnia, język; emocje w reklamie – siła i kierunek emocji a odbiór reklamy, reklama podprogowa a nieuświadomione oddziaływanie reklamy.

4. DOBÓR MEDIÓW REKLAMOWYCH – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, PRZYKŁADY, WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI: reklama telewizyjna; reklama radiowa; reklama prasowa; reklama zewnętrzna; reklama internetowa; nietypowe media reklamowe.

5. PROCES TWORZENIA REKLAMY: cykl planowania reklamy King; konstruowanie briefu; tworzenie storyboardu; realizacja reklamy.

6. BADANIE REKLAMY – OD KONCEPTU DO EGZEKUCJI: rola badań na każdym etapie tworzenia reklamy – od wstępnych konceptów po gotowe reklamy; znaczenie badań jakościowych i ilościowych; przykłady z FGI, przykłady ilościowych metod standaryzowanych (LINK); przykłady badania animatików, storybordów i moudbordów; znaczenie badań trackingowych – jak długo powinna być emitowana reklama, żeby działała najskuteczniej.

7. KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE: reklama jako wytwór twórczy – kryteria oceny; problem kreatywności versus efektywności reklamy (przykłady różnych konfiguracji); kreatywność reklamy a jej rozpoznanie; impakt i perswazyjność; strategie twórczości w działalności reklamowej; jakie reklamy uznajemy za twórcze i dlaczego na bazie badań; reklama partyzancka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barry, P. (2010). Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5. Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune Polska.

6. Noga-Bogomilski, A., Maison, D. (2007) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Burtenshaw, K., Mahon, N., Barfoot, C. (2007). Kreatywna reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Heat, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jones, J., P. (2004). Jak działa reklama? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.

5. Orzechowski, J., Wieszchoń, M. (2010). Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa: Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

6. Szymura, B., Horbaczewski, T. (2005). Poznawcze uwarunkowania skuteczności wizualnego przekazu reklamowego. [W:] M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania. (s. 171-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- projektów

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- projekt

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie do zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. OCENA przygotowania i prezentacji PROJEKTU przez studentów

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. REKLAMA W SZERSZYM TLE MARKETINGOWYM: miejsce reklamy w komunikacji marketingowej i społecznej, reklama jako komunikat perswazyjny – przegląd modeli komunikacyjnych; klasyczne modele działalności reklamy (AIDA, AIDCAS, DAGMAR); reklama produktowa i reklama wizerunkowa; reklama komercyjna, społeczna, polityczna i marketing zaangażowany społecznie; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja.

2. DO KOGO I JAK – CZYLI O PRZEKAZIE I TARGECIE: pojęcie targetu mediowego; segmentacje psychologiczne, demograficzne i psychograficzne – kilka przykładów; marki kierowane do poszczególnych segmentów; konsekwencje określonej grupy docelowej – forma, format i treść komunikatu; pojęcie consumer insight jako kluczowej przesłanki komunikacyjnej w dotarciu do konsumentów; dzieci i młodzież jako grupa docelowa.

3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁANIA I ODBIORU REKLAMY: ogólne psychologiczne wyjaśnianie reakcji konsumenta na reklamę – behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia społeczna (teorie atrybucji); procesy poznawcze – percepcja, uwaga, warunkowanie klasyczne, przetwarzanie informacji, pamięć, wyobraźnia, język; emocje w reklamie – siła i kierunek emocji a odbiór reklamy, reklama podprogowa a nieuświadomione oddziaływanie reklamy.

4. DOBÓR MEDIÓW REKLAMOWYCH – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, PRZYKŁADY, WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI: reklama telewizyjna; reklama radiowa; reklama prasowa; reklama zewnętrzna; reklama internetowa; nietypowe media reklamowe.

5. PROCES TWORZENIA REKLAMY: cykl planowania reklamy King; konstruowanie briefu; tworzenie storyboardu; realizacja reklamy.

6. BADANIE REKLAMY – OD KONCEPTU DO EGZEKUCJI: rola badań na każdym etapie tworzenia reklamy – od wstępnych konceptów po gotowe reklamy; znaczenie badań jakościowych i ilościowych; przykłady z FGI, przykłady ilościowych metod standaryzowanych (LINK); przykłady badania animatików, storybordów i moudbordów; znaczenie badań trackingowych – jak długo powinna być emitowana reklama, żeby działała najskuteczniej.

7. KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE: reklama jako wytwór twórczy – kryteria oceny; problem kreatywności versus efektywności reklamy (przykłady różnych konfiguracji); kreatywność reklamy a jej rozpoznanie; impakt i perswazyjność; strategie twórczości w działalności reklamowej; jakie reklamy uznajemy za twórcze i dlaczego na bazie badań; reklama partyzancka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barry, P. (2010). Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5. Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune Polska.

6. Noga-Bogomilski, A., Maison, D. (2007) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Burtenshaw, K., Mahon, N., Barfoot, C. (2007). Kreatywna reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Heat, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jones, J., P. (2004). Jak działa reklama? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.

5. Orzechowski, J., Wieszchoń, M. (2010). Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa: Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

6. Szymura, B., Horbaczewski, T. (2005). Poznawcze uwarunkowania skuteczności wizualnego przekazu reklamowego. [W:] M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania. (s. 171-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- projektów

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- projekt

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie do zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.