Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PMA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1 _U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania

sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PE1 _U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć, rozwiązywanie zadań).

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe.

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb.

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań.

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania.

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje.

6. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańśka, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład uczestniczący, dyskusja, rozwiązywanie zadań i problemów zmierzających do sformułowania definicji i twierdzeń.

Formy aktywności:

Godziny kontaktowe: wykłady/ ćwiczenia: 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, rozwiązywanie zadań: 20h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena projektu (zakończonego prezentacją),

- ocena prac domowych (rozwiązań zadań).

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na wykładach:

1. Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy liczbowe.

2. Działania w zbiorze liczb naturalnych i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb. Wielokrotności i dzielniki. Cechy podzielności liczb. Liczby pierwsze i złożone.

3. Ułamek jako miara pewnej wielkości, stosunek dwóch wielkości, operator, liczba wymierna. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

4. Liczby całkowite i działania na liczbach całkowitych.

5. Punkt, prosta, płaszczyzna. Odcinek. Łamana. Proste prostopadłe i proste równoległe. Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe.

6. Wielokąty. Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i ze względu na kąty. Klasyfikacja czworokątów.

7. Okrąg i koło.

8. Symetria osiowa, symetria środkowa. Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne. Obrót.

9. Bryły. Graniastosłupy i ostrosłupy. Bryły obrotowe (walec, stożek, kula).

10. Obliczenia w geometrii. Obwód i pole powierzchni wielokąta.

11. Obliczenia w geometrii. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

12. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach:

1. Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Iloczyn kartezjański zbiorów.

2. Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny.

3. Działania w zbiorze liczb naturalnych i ich własności. Kolejność wykonywania działań.

4. Podzielność liczb. Wielokrotności i dzielniki. Cechy podzielności liczb. Liczby pierwsze i złożone.

5. Niedziesiątkowe systemy liczbowe. Działania w systemach niedziesiątkowych.

6. Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim.

7. Ułamek jako miara pewnej wielkości, stosunek dwóch wielkości, operator, liczba wymierna. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Ułamki właściwe i niewłaściwe.

8. Działania na ułamkach.

9. Liczby całkowite i działania na liczbach całkowitych.

10. Oś liczbowa.

11. Punkt, prosta, półprosta, odcinek, łamana.

12. Proste prostopadłe i proste równoległe. Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe.

13. Kąty, rodzaje kątów. Porównywanie kątów.

14. Trójkąty i ich własności. Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i ze względu na kąty.

15. Czworokąty i ich własności. Klasyfikacja czworokątów.

16. Okrąg i koło.

17. Symetria osiowa, symetria środkowa. Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne. Obrót.

18. Podobieństwo figur.

19. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki.

20. Obliczenia w geometrii. Obwód i pole powierzchni wielokąta.

21. Obliczenia w geometrii. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

22. Jednostki długości, pola, objętości. Jednostki masy. Zamiana jednostek.

23. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Literatura:

Literatura podstawowa i obowiązkowa:

1. Nowik J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Nowik. Opole.

2. Semadeni Z. Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

3. Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015). Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce.

4. Siwek H. (2005), Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa.

5.Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład: wykład problemowy, dyskusja, rozwiązywanie zadań, praca z tekstem

ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja, projekt, praca z tekstem

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Z kolokwiów, projektu, aktywności na zajęciach, zadań domowych student otrzymuje punkty. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium, projektu i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 15 h

projekt - 5 h

przygotowanie do kolokwium - 5 h

czytanie literatury - 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe. 4h

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb. 2h

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań. 2h

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania. 3h

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur. 2h

6.Kolokwium pisemne 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańśka, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład uczestniczący, rozwiązywanie zadań i problemów zmierzających do sformułowania definicji i twierdzeń.

Formy aktywności:

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena projektu (zakończonego prezentacją),

- ocena prac domowych (rozwiązań zadań).

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na wykładach:

1. Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy liczbowe.

2. Działania w zbiorze liczb naturalnych i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb. Wielokrotności i dzielniki. Cechy podzielności liczb. Liczby pierwsze i złożone.

3. Ułamek jako miara pewnej wielkości, stosunek dwóch wielkości, operator, liczba wymierna. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

4. Liczby całkowite i działania na liczbach całkowitych.

5. Punkt, prosta, płaszczyzna. Odcinek. Łamana. Proste prostopadłe i proste równoległe. Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe.

6. Wielokąty. Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i ze względu na kąty. Klasyfikacja czworokątów.

7. Okrąg i koło.

8. Symetria osiowa, symetria środkowa. Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne. Obrót.

9. Bryły. Graniastosłupy i ostrosłupy. Bryły obrotowe (walec, stożek, kula).

10. Obliczenia w geometrii. Obwód i pole powierzchni wielokąta.

11. Obliczenia w geometrii. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

12. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach:

1. Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Iloczyn kartezjański zbiorów.

2. Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny.

3. Działania w zbiorze liczb naturalnych i ich własności. Kolejność wykonywania działań.

4. Podzielność liczb. Wielokrotności i dzielniki. Cechy podzielności liczb. Liczby pierwsze i złożone.

5. Niedziesiątkowe systemy liczbowe. Działania w systemach niedziesiątkowych.

6. Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim.

7. Ułamek jako miara pewnej wielkości, stosunek dwóch wielkości, operator, liczba wymierna. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Ułamki właściwe i niewłaściwe.

8. Działania na ułamkach.

9. Liczby całkowite i działania na liczbach całkowitych.

10. Oś liczbowa.

11. Punkt, prosta, półprosta, odcinek, łamana.

12. Proste prostopadłe i proste równoległe. Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe.

13. Kąty, rodzaje kątów. Porównywanie kątów.

14. Trójkąty i ich własności. Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i ze względu na kąty.

15. Czworokąty i ich własności. Klasyfikacja czworokątów.

16. Okrąg i koło.

17. Symetria osiowa, symetria środkowa. Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne. Obrót.

18. Podobieństwo figur.

19. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki.

20. Obliczenia w geometrii. Obwód i pole powierzchni wielokąta.

21. Obliczenia w geometrii. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

22. Jednostki długości, pola, objętości. Jednostki masy. Zamiana jednostek.

23. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Literatura:

Literatura podstawowa i obowiązkowa:

1. Nowik J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Nowik. Opole.

2. Semadeni Z. Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

3. Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015). Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce.

4. Siwek H. (2005), Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa.

5.Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład: wykład problemowy, dyskusja, rozwiązywanie zadań, praca z tekstem

ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja, projekt, praca z tekstem

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Z kolokwiów, projektu, aktywności na zajęciach, zadań domowych student otrzymuje punkty. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium, projektu i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 15 h

projekt - 5 h

przygotowanie do kolokwium - 5 h

czytanie literatury - 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Maria Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- ocena projektu (zakończonego prezentacją),

- ocena prac domowych (rozwiązań zadań).

Pełny opis:

1.Zbiory, sposoby jego określania. Podzbiór, liczba podzbiorów w zbiorze skończonym. Działania na zbiorach i ich własności. Zbiory liczbowe. 4h

2.Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb. 2h

3.Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań. 2h

4.Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania. 3h

5.Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur. 2h

6.Kolokwium pisemne 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Nowik, Co nauczyciel nauczania początkowego powinien wiedzieć. Wyd. Nowik, Opole 1998

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. PWN, 1975

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

D. Klus-Stańśka, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. 2004 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa 2005

H. Siwek, Prace z dydaktyki matematyki IV, WSP, Kraków 1996.

K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników I, II, III. Warszawa 2002

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład uczestniczący, rozwiązywanie zadań i problemów zmierzających do sformułowania definicji i twierdzeń.

Formy aktywności:

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 60

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 10

Przygotowanie prezentacji: 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia i warunki zaliczenia:

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów i oceny z wybranych rozwiązań zadań.

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Tematyka zajęć:

1. Liczby naturalne i ich aspekty. Dziesiątkowy system pozycyjny. Rzymski system zapisu liczb. 2h

2. Pojęcia działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i ich własności. Kolejność wykonywania działań. Prawa rozdzielności działań. 2h

3. Zadania matematyczne, klasyfikacje zadań i metody ich rozwiązywania. 5h

4. Figury geometryczne (odcinek, łamana, prosta, półprosta, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt, sześcian, prostopadłościan) i ich klasyfikacje. Przekształcenia geometryczne (symetria osiowa i podobieństwo). Obliczenia obwodów figur. 2h

5. Kolokwium pisemne 2h

Metody nauczania: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniająca:

Semadeni Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

4. Siwek H. (2005), Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. WSiP, Warszawa.

5.Treliński G.(2011): Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 60

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.