Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PKD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi

Ćwiczenia: kolokwium test jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi. Ocena aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie – historia zainteresowania problemami psychicznymi dzieci i młodzieży; charakterystyka i obszar dziedziny; podstawowe pojęcia (zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia/problemy psychiczne, norma, jakość życia).

2. Podstawowe paradygmaty psychologii klinicznej ujmujące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; przyczyny powstania zaburzeń wieku rozwojowego.

3. Diagnoza w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży(proces diagnozy, metody: wywiad, obserwacja, testy; konceptualizacja pacjenta).

4.Fazy rozwoju dziecka z perspektywy psychologii klinicznej (prawidłowy rozwój – zadania rozwojowe – niepokojące objawy – występujace problemy – czynniki ryzyka – czynniki ochronne).

5. Psychologiczne aspekty stresu u dzieci i młodzieży (przyczyny stresu i jego konsekwencje dla funkcjonowania dzieci i młodzieży; PTSD u małych dzieci.

6. Rodzina a dziecko; przemoc w rodzinie.

7. Problemy zdrowia psychicznego u małych dzieci

Ćwiczenia:

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu

2. Niepełnosprawność intelektualna; specyficzne trudności w uczeniu się

3. Zaburzenia zachowania

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

5. Zaburzenia nastroju; zaburzenia lękowe

6. Zaburzenia odżywiania

Literatura:

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Efekty uczenia się:

PE1_W24 Ma uszczegółowioną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej dotyczącą uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

PE1 _U01 Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci z punktu widzenia wybranych teorii z zakresu psychologii klinicznej dziecka

PE1_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać podstawową wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i rozwijać profesjonalne umiejętności korzystając z polsko- i obcojęzycznych źródeł oraz nowoczesnych technologii

-------------------

PE1_W24 ma uszczegółowioną wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

PE1 _U01 potrafi dokonywac podstawowych obserwacji i prostych intepretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci

PE1_U04 potrafi samodzielnie zdobywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i korekcyjnej, i rozwijać profesjonalne umiejętności korzystając z polsko - i obcojęzycznych źródeł oraz nowoczesnych technologii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi

Ćwiczenia: kolokwium test jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi. Ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Anna Staniaszczyk, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami, jakimi zajmuje się psychologia kliniczna dziecka. Celem zajęć jest omówienie głównych rodzajów zaburzeń psychicznych, tj. ich przyczyn, objawów, rodzajów leczenia; a także ważne jest nauczenie psychologicznej obserwacji zachowań dzieci, wnioskowania psychologicznego oraz uwrażliwienie na trudności jakich doświadczają. Studenci poznają też znaczenie rodziny i środowiska dla prawidłowego funkcjonowania dziecka.

Pełny opis:

Psychologia kliniczna dziecka; podstawowe pojęcia

Modele i teorie zdrowia i zaburzeń zdrowia psychicznego dziecka

Specyfika psychologicznej diagnozy klinicznej dziecka

Rodzina dziecka zdrowego i chorego

Dziecko w środowisku (szkolnym, rówieśniczym, społeczno-kulturowym); współczesne problemy i zagrożenia praiwłdowego funkcjonowania dziecka

Zdrowie psychiczne dziecka; problemy w funkcjonowaniu charakterystyczne dla poszczególnych okresów rozwojowych

Stres u dzieci; zaburzenia po stresie; rola wsparcia psychologicznego

Zaburzenia wieku niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa

Zaburzenia wieku szkolnego

Dziecko chore somatycznie

Znaczenie oddziaływań profilaktycznych

Metody pomocy psychologicznej dla dzieci

Literatura:

Literatura

Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Sęk, H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, t.1,2

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP

Wolańczyk, T., Komender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (2005). Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Fundament”.

Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (2005). Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania. [W:] Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa, Wyd. Difin

Pilecka, W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków, Wyd. UJ.

Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią obowiązującą w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, ze specyfiką i zasadami diagnozy i pomocy psychologicznej. Ponadto przedstawienie głównych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.

Sposób pomiaru efektów kształcenia

zagadnienia z wykładów: Egzamin pisemny

praca na ćwiczeniach:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej w grupie

Praca w małych grupach.

Aktywność na zajęciach/Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć. Analiza materiału klinicznego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie – historia zainteresowania problemami psychicznymi dzieci i młodzieży; charakterystyka i obszar dziedziny; podstawowe pojęcia (zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia/problemy psychiczne, norma, jakość życia).

2. Podstawowe paradygmaty psychologii klinicznej ujmujące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; przyczyny powstania zaburzeń wieku rozwojowego.

3. Diagnoza w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży(proces diagnozy, metody: wywiad, obserwacja, testy; konceptualizacja pacjenta).

4.Fazy rozwoju dziecka z perspektywy psychologii klinicznej (prawidłowy rozwój – zadania rozwojowe – niepokojące objawy – występujace problemy – czynniki ryzyka – czynniki ochronne).

5. Psychologiczne aspekty stresu u dzieci i młodzieży (przyczyny stresu i jego konsekwencje dla funkcjonowania dzieci i młodzieży; PTSD u małych dzieci.

6. Rodzina a dziecko; przemoc w rodzinie.

7. Problemy zdrowia psychicznego u małych dzieci

Ćwiczenia:

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu

2. Niepełnosprawność intelektualna; specyficzne trudności w uczeniu się

3. Zaburzenia zachowania

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

5. Zaburzenia nastroju; zaburzenia lękowe

6. Zaburzenia odżywiania

Literatura:

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja

-prezentacje

-studia przypadków.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Danielewicz
Prowadzący grup: Dorota Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Danielewicz
Prowadzący grup: Dorota Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi

Ćwiczenia: kolokwium test jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi. Ocena aktywności na zajęciach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie – historia zainteresowania problemami psychicznymi dzieci i młodzieży; charakterystyka i obszar dziedziny; podstawowe pojęcia (zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia/problemy psychiczne, norma, jakość życia).

2. Podstawowe paradygmaty psychologii klinicznej ujmujące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; przyczyny powstania zaburzeń wieku rozwojowego.

3. Diagnoza w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży(proces diagnozy, metody: wywiad, obserwacja, testy; konceptualizacja pacjenta).

4.Fazy rozwoju dziecka z perspektywy psychologii klinicznej (prawidłowy rozwój – zadania rozwojowe – niepokojące objawy – występujace problemy – czynniki ryzyka – czynniki ochronne).

5. Psychologiczne aspekty stresu u dzieci i młodzieży (przyczyny stresu i jego konsekwencje dla funkcjonowania dzieci i młodzieży; PTSD u małych dzieci.

6. Rodzina a dziecko; przemoc w rodzinie.

7. Problemy zdrowia psychicznego u małych dzieci

Ćwiczenia:

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu

2. Niepełnosprawność intelektualna; specyficzne trudności w uczeniu się

3. Zaburzenia zachowania

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

5. Zaburzenia nastroju; zaburzenia lękowe

6. Zaburzenia odżywiania

Literatura:

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- wykład monograficzny,

- wykład kursoryczny,

- dyskusja

-prezentacje

-studia przypadków.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie się do dyskusji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.