Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika twórczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W04

- Rozumie znaczenie klasycznych szkół psychologicznych dla pedagogicznych oddziaływań ukierunkowanych na pomoc w tworzeniu.

PE1_W11

- Zna najważniejsze nurty pedagogiczne i rozumie ich znaczenie jako historycznych źródeł pedagogiki twórczości.

PE1_W12

- Zna przedmiot badań pedagogiki twórczości jako subdyscypliny pedagogicznej.

- Rozumie źródła głównych nurtów badawczych pedagogiki i konsekwencje dla wyjaśniania zjawiska twórczości w kontekście pedagogicznym.

PE1_W22

- Zna genezę psychopedagogiki kreatywności

- Zna przedmiot badań pedagogiki twórczości jako subdyscypliny pedagogicznej.

- Wie jakie są funkcje i zadania pedagogiki twórczości jako subdyscypliny pedagogicznej.

- Zna podstawowe ujęcia (teorie, koncepcje, modele) stanowiące teoretyczne podstawy psychopedagogiki kreatywności i wpływające na praktyczne działania pedagogów twórczości w zakresie edukacji do twórczości.

PE1_W23

- Rozumie znaczenie kreatogennego klimatu dla działalności pedagoga twórczości.

- Zna i rozumie zasady realizacji celów pedagogiki twórczości w zakresie stymulowania rozwoju zdolności i postaw twórczych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi rozpoznać potoczne, naiwne koncepcje twórczości, mity na temat twórczości dzieci i młodzieży oraz analizować je posługując się najnowszą wiedzą wynikającą z badań empirycznych.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

- Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaną pracą podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin ustny; rozmowa i obserwacja podczas zajęć

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do pedagogiki twórczości - pedagogika twórczości jako subdyscyplina pedagogiczna - przedmiot badań, funkcje, rozwój pedagogiki twórczości

- Pedagogiczne implikacje psychologicznych koncepcji twórczości

- Aksjologia pedagogiki twórczości - główne cele i przedmiot oddziaływań pedagogicznych w ramach edukacji do twórczości. Postawa twórcza jako cel pedagogiki twórczości.

- Twórczość dzieci i młodzieży - stanowiska teoretyczne

- Środowiskowe uwarunkowania twórczości: Szkoła jako środowisko rozwoju twórczości - szkolne bariery twórczości, współczesne koncepcje i modele szkoły twórczej

- Środowiskowe uwarunkowania twórczości: rodzina jako naturalne środowisko aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego

- Wybrane współczesne koncepcje edukacji do twórczości

Wstęp do pedagogiki twórczości.

Ćwiczenia:

- Twórczość, odtwórczość, twórca - historia pojęć - potoczne definiowanie twórczości i jego związki z historycznym rozwojem pojęcia oraz modelem 4 P’s

- Kreatywność a twórczość - wybrane koncepcje poziomów twórczości. Teoretyczno-empiryczny model typów kreatywności

- Orientacje badawcze w pedagogice twórczości - ilościowe i jakościowe badanie twórczości, metody pedagogicznych badań nad twórczością i przykłady ich zastosowania

- Wokół historycznych źródeł pedagogiki twórczości - klasyczne nurty pedagogiczne jako źródło idei pedagogiki twórczości (m.in. naturalizm pedagogiczny, Nowe Wychowanie, pedagogika kultury, socjologizm pedagogiczny)

- Tradycje polskiej pedagogiki twórczości (B. Suchodolski, S. Hessen, K. Korniłowicz, H. Radlińska)

- Współczesne teorie, koncepcje, modele wychowania do twórczości i nauczania twórczości - przegląd wybranych koncepcji polskich i zagranicznych (J. Kozielecki, Pietrasiński, W. Dobrołowicz, A. Góralski, E. Nęcka, K. J. Szmidt, A. J. Starko, P. E. Torrance, A. Cropley)

- Koncepcje postawy twórczej, „twórczych orientacji życiowych” oraz „twórczości codziennej” i ich znaczenie dla pedagogiki twórczości. Twórczość w cyklu życia.

- Wokół społecznych uwarunkowań twórczości: rodzina jako środowisko rozwoju potencjału twórczego

- Szkoła jako środowisko rozwoju potencjału twórczego: Klimat dla twórczości w szkole. Prezentacja teorii, koncepcji, narzędzi, wyników badań.

Pedagogiczne koncepcje ucznia twórczego - ewolucja idei, charakterystyka „ucznia twórczego”; Uczeń zdolny - uczeń zdolny, dziecko zdolne - przejawy zdolności, nominacje i ich implikacje pedagogiczne. Nauczycielskie potoczne koncepcje twórczości i ich implikacje pedagogiczne.

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć a twórczość.

Pedeutologiczne konteksty pedagogiki twórczości: nauczyciel twórczości - nauczyciel twórczy, nauczyciel ucznia zdolnego - charakterystyka i zadania, koncepcje nauczyciela jako mistrza i jako mentora; Twórcze kierowanie, przewodzenie, zarządzanie – nauczyciel jako przywódca transformacyjny – rezultaty badań nad relacją styl przywództwa – twórczość w odniesieniu do nauczycieli.

Twórczość dzieci - fakty i mity

Wyobraźnia twórcza - rozważania definicyjne, wybrane koncepcje, modele i prawidłowości rozwoju

Myślenie pytajne - wybrane klasyfikacje pytań, znaczenie pytań dla rozwoju kreatywności

Twórczość pedagogiczna, innowatyka pedagogiczna jako dział pedagogiki twórczości

Literatura:

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości.Warszawa: Wydawnictwo APS.

Karwowski, M. (2009). (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria. Metodologia. Diagnostyka. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Karwowski, M. Gajda, A. (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Szmidt, K. J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt, K.J. (red.) (2009). Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria. Łódź: Wyd. AHE.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

Dziedziewicz, D. (2009). Rusztowanie dla kreatywności. Zarys holistycznej koncepcji wychowania ku twórczości. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Łukasiewicz-Wieleba, J., Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Sajdak, A. (2007). Edukacja kreatywna. Kraków: Wyd. WAM.

Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Wyd. ZNAK.

Szmidt, K.J. (2010). Demitologizacja romantycznej wizji szkoły twórczej - w trosce o świadome nauczanie umiejętności twórczych. W: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć. J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.). Łódź: Wyd. UŁ.

Tatarkiewicz, W. (1982). Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. (rozdziały: twórczość; odtwórczość)

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład klasyczny z elementami wykłady konwersatoryjnego; praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów, dyskusja grupowa i panelowa, rozmowa kierowana

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60 h - 2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 - 1 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu 30 - 1 ECTS

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30 - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

forma zaliczenia ćwiczeń: praktyczna praca zaliczeniowa

forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Pedagogika twórczości jako subdyscyplina pedagogiczna.

Przedmiot badań, funkcje, podstawowe założenia subdyscypliny;

Teoria wychowania do twórczości, aksjologia pedagogiki twórczości i dydaktyka twórczości jako podstawowe działy pedagogiki twórczości;

Rozwój polskiej pedagogiki twórczości (krótki rys historyczny; ośrodki badawcze, rozwój instytucjonalny i główne nurty badawcze);

Twórcze nauczanie a nauczanie twórczości, pomoc w tworzeniu - porządkowanie podstawowych pojęć pedagogiki twórczości;

Twórczość, postawa twórcza jako cel oddziaływań pedagogicznych - krótkie wprowadzenie w aksjologię pedagogiki twórczości.

2. Pedagogiczne implikacje wybranych współczesnych, psychologicznych teorii twórczości:

J. P. Guilford, E. Nęcka, T. M. Amabile, R. J. Sternberg i T. Lubart, teorie humanistyczne, koncepcje CPS - znaczenie dla pedagogiki twórczości

3. Twórczość dzieci i młodzieży - przegląd stanowisk wobec twórczości dzieci, cechy specyficzne twórczości dzieci

4. Pedagogiczne i psychologiczne koncepcje postawy twórczej oraz ich znaczenie dla pedagogiki twórczości

5. Edukacja do twórczości - główne cele i przedmiot oddziaływań pedagoga twórczości

6. Szkoła jako miejsce aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego - wybrane problemy: szkolne inhibitory twórczości (temat szkoły jako środowiska twórczości rozwijany na ćwiczeniach z metodyki kształcenia twórczego w edukacji szkolnej)

7. Teorie, koncepcje, modele wychowania do twórczości i nauczania twórczości - przegląd wybranych koncepcji polskich i zagranicznych (m.in. A. J. Starko, E. P. Torrance)

8. Przestrzeń i miejsce jako kategorie znaczące dla aktywności twórczej

Treści ćwiczeń:

- Twórczość i odtwórczość - historia pojęć - potoczne definiowanie twórczości i jego związki z historycznym rozwojem pojęcia oraz modelem 4 P’s.

- Mity dotyczące twórczości i osób twórczych oraz ich związki z potocznymi koncepcjami twórczości. Twórczość dzieci - fakty i mity

- W poszukiwaniu źródeł pedagogiki twórczości - klasyczne nurty pedagogiczne jako źródło idei pedagogiki twórczości

- Wokół społecznych uwarunkowań twórczości: Rodzina jako środowisko rozwoju potencjału twórczego

- Koncepcje „twórczych orientacji życiowych” oraz „twórczości codziennej” „personalnej”, autokreacji i ich znaczenie dla pedagogiki twórczości. Twórczość jako źródło szczęścia osobistego i autokreacji.

- „Ciemna strona twórczości”: Fast food creativity - poradniki, strony internetowe, publikacje „naukowe” dotyczące rozwijania twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych - analiza krytyczna.

- Zajęcia projektowe służące rozpoczęciu procesu opracowywania projektu edukacyjnego przez zespoły studentów.

- Działania terenowe - diagnozowanie potrzeb środowiska/grup, które zostały wybrane na odbiorców projektowanego działania edukacyjnego

- Prezentacje efektów realizacji projektów studenckich

Literatura:

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości.Warszawa: Wydawnictwo APS.

Karwowski, M. (2009). (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria. Metodologia. Diagnostyka. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Karwowski, M. Gajda, A. (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt, K.J. (red.) (2009). Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria. Łódź: Wyd. AHE.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

Literatura uzupełniająca:

Dziedziewicz, D. (2009). Rusztowanie dla kreatywności. Zarys holistycznej koncepcji wychowania ku twórczości. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Łukasiewicz-Wieleba, J., Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Sajdak, A. (2007). Edukacja kreatywna. Kraków: Wyd. WAM.

Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Wyd. ZNAK.

Szmidt, K.J. (2010). Demitologizacja romantycznej wizji szkoły twórczej - w trosce o świadome nauczanie umiejętności twórczych. W: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć. J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.). Łódź: Wyd. UŁ.

Tatarkiewicz, W. (1982). Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. (rozdziały: twórczość; odtwórczość)

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Sajdak, A. (2007). Edukacja kreatywna. Kraków: Wyd. WAM.

• Szmidt, K.J. (2010). Demitologizacja romantycznej wizji szkoły twórczej - w trosce o świadome nauczanie umiejętności twórczych. W: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć. J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.). Łódź: Wyd. UŁ.

Amabile, T. M. (1989). Growing up creative. Nurturing a lifetime of creativity. Buffalo-New York: C.E.F. Press.

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Update to the social psychology of creativity. Oxford: Westview Press.

Mendecka, G. (2003). Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Mendecka, G. (2004). Cechy ekosystemu rodzinnego a rozwój twórczej aktywności jednostki. Psychologia Rozwojowa, 2, 9, 29-36.

Nalaskowski, A. (1998). Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: WSiP.

Richards, R. (1999). Everyday Creativity. W: Encyclopedia of creativity. M. A. Runco, S. Pritzker (edit.). San Diego: Academic Press.

Chmielińska, A. (2012). Twórczość jako źródło szczęścia. Koncepcje psychologii pozytywnej a praktyka psychoedukacji. W: W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa: ORE.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład z prezentacją multimedialną, warsztat, metoda projektów, praca z tekstem, dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia:60 h - 2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, lektury:30 - 1 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu:30 - 1 ECTS

Przygotowanie prezentacji i pracy zaliczeniowej:30 - 1 ECTS

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Maciej Karwowski, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny

forma zaliczenia ćwiczeń: prace zaliczeniowe, prezentacja, kolokwium.

Pełny opis:

1. Pedagogika twórczości jako subdyscyplina pedagogiczna: przedmiot badań, funkcje, podstawowe założenia. Teoria wychowania do twórczości, aksjologia pedagogiki twórczości i dydaktyka twórczości jako podstawowe działy pedagogiki twórczości.

2. W poszukiwaniu źródeł pedagogiki twórczości - klasyczne nurty pedagogiczne. Rozwój polskiej pedagogiki twórczości (krótki rys historyczny; ośrodki badawcze, rozwój instytucjonalny i główne nurty badawcze). Współczesne kierunki i przykłady badań dotyczących twórczości w edukacji.

3. Pedagogiczne implikacje wybranych psychologicznych teorii twórczości. Podejście interdyscyplinarne w badaniach twórczości.

4. Postawa twórcza, poczucie twórczej samoskuteczności, twórcza tożsamość, przekonanie o rozwijającej się (growth mindset) naturze twórczości, jako cele oddziaływań pedagogicznych - wprowadzenie w aksjologię pedagogiki twórczości. Koncepcje „twórczych orientacji życiowych”, „twórczości codziennej” „personalnej”, autokreacji i ich znaczenie dla pedagogiki twórczości. Twórczość jako źródło szczęścia osobistego i autokreacji.

5. Twórczość dzieci i młodzieży - przegląd stanowisk, fakty i mity, cechy specyficzne aktywności twórczej dzieci. Poziomy twórczości. Twórczość w cyklu życia – perspektywa stadiów rozwoju człowieka, kryzysy twórczości. Co dzieci wiedzą o tworzeniu? Umysłowe reprezentacje twórczości u dzieci.

6. Twórcze nauczanie, nauczanie twórczości i nauczanie o twórczości. Edukacja do twórczości - główne cele i przedmiot oddziaływań pedagoga twórczości. Wybrane koncepcje i modele wychowania do twórczości i nauczania twórczości. Efektywność różnych form stymulowania twórczości – przegląd metaanaliz. Trening twórczości – założenia, cechy, rodzaje, skuteczność.

7. Nauczycielskie potoczne koncepcje twórczości i ich implikacje pedagogiczne. Nauczycielskie koncepcje ucznia twórczego, zdolnego. Mity dotyczące twórczości i osób twórczych oraz ich związki z potocznymi koncepcjami twórczości.

8. Twórczy nauczyciel, wychowawca, trener – między rzeczywistością a ideologią.

9. Szkoła jako miejsce aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego. Przykłady szkół twórczych. Hospitacje lekcji w wybranej szkole. Szkolne inhibitory twórczości.

10. Przestrzeń i miejsce jako kategorie znaczące dla aktywności twórczej. Przestrzeń – Miejsce, Człowiek – Miejsce, Uczenie się – Miejsce. Przestrzeń rozwoju i miejsce w świecie dziecka. Geografia społeczna twórczości.

11. Wokół społecznych uwarunkowań twórczości: rodzina jako środowisko rozwoju potencjału twórczego.

12. Twórczość ogólna czy dziedzinowa? Rozwój twórczości plastycznej – charakterystyka etapów. Analiza dziecięcych wytworów. Kryzysy w rozwoju twórczości plastycznej i zapobieganie im. Ekspresja twórcza. Arteterapia a działania twórcze. Przykłady artystycznych projektów edukacyjnych.

13. Język jako narzędzie kreacji w edukacji. Rozwój językowy. Od dziecięcych neologizmów do twórczości literackiej. Stymulowanie twórczości językowej. Analiza dziecięcych wytworów.

14. Literatura dziecięca i młodzieżowa w edukacji dla twórczości. Przegląd wybranych lektur i filmów edukacyjnych. Filmoteka szkolna.

15. Edukacja muzealna – jako alternatywne przestrzenie w twórczej edukacji dzieci. Między oświeceniową misją muzeum a innowacyjną ofertą edukacyjną. Twórcze warsztaty rodzinne - aspekt relacji międzypokoleniowych. Działanie w muzeum - inspirujące muzea w Polsce i na świecie.

16. Kreatywne Rozwiązywanie Problemów w praktyce edukacyjnej: Odyssey of the Mind (Odyseja Umysłu), Destination Imagination (Oczyma Wyobraźni), Future Problem Solving Program – P. E. Torrance’a.

17. „Ciemna strona twórczości”: fast food creativity - poradniki, strony internetowe, publikacje „naukowe” dotyczące rozwijania twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych - analiza krytyczna.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Beghetto, R. A. (w druku). Creativity in teaching. W: J. C. Kaufman, J. Baer, V.P. Glaveanu (Red.). Cambridge handbook of creativity across different domains. New York: Cambridge University Press.

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Karwowski, M. Gajda, A. (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Klus-Stańska, D. (2008). Twórcze myślenie uczniów – mity, nieporozumienia, możliwości. Problemy Wczesnej Edukacji, 1, 109-118.

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Scott, G. Leritz, L. E., Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16, 361-388.

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt, K. J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Chmielińska, A. (2012). Twórczość jako źródło szczęścia. Koncepcje psychologii pozytywnej a praktyka psychoedukacji. W: W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa: ORE.

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: TransHumana.

Dziedziewicz, D. (2009). Rusztowanie dla kreatywności. Zarys holistycznej koncepcji wychowania ku twórczości. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce: realizacja edukacyjnych utopii. Oficyna Wydawnicza" Impuls".

Ligęza, W. (2017). Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Mendecka, G. (2003). Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Nalaskowski, A. (1998). Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: WSiP.

Pater Renata, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie,

http://eetp.ignatianum.edu.pl/sites/eetp/files/artykuly/art.3.30.pater_.pdf

Sajdak, A. (2007). Edukacja kreatywna. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Szmidt, K. J. (red.) Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tatarkiewicz, W. (1982). Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. (rozdziały: twórczość; odtwórczość)

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład z prezentacją multimedialną,

warsztat,

metoda projektów,

praca z tekstem, filmem

dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Przygotowanie prezentacji i pracy zaliczeniowej: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte).

Forma zaliczenia ćwiczeń: prace zaliczeniowe indywidualne, w parach i zespołach - praca pisemna, infografika, prezentacja, scenariusze lekcji i warsztatu, prezentacja przeglądu literatury naukowej na wybrany temat (z podanej listy problemów badawczych).

Pełny opis:

- Pedagogika twórczości jako subdyscyplina pedagogiczna: przedmiot badań, funkcje, podstawowe założenia. Teoria wychowania do twórczości, aksjologia pedagogiki twórczości i dydaktyka twórczości jako podstawowe działy pedagogiki twórczości.

- Rozwój polskiej pedagogiki twórczości (krótki rys historyczny; ośrodki badawcze, rozwój instytucjonalny i główne nurty badawcze).

- Twórcze nauczanie, nauczanie twórczości i nauczanie o twórczości.

- Mity o twórczości i twórcach – czyli o twórczości w szkole.

- Wybrane koncepcje i modele wychowania do twórczości i nauczania twórczości. Edukacja do twórczości - główne cele i przedmiot oddziaływań pedagoga twórczości. Pedagogiczne implikacje wybranych psychologicznych teorii twórczości. Podejście interdyscyplinarne w badaniach twórczości.

- W poszukiwaniu źródeł pedagogiki twórczości - klasyczne nurty pedagogiczne. Współczesne kierunki i przykłady badań dotyczących twórczości w edukacji.

- Postawa twórcza, poczucie twórczej samoskuteczności, twórcza tożsamość, przekonanie o rozwijającej się (growth mindset) naturze twórczości, jako cele oddziaływań pedagogicznych - wprowadzenie w aksjologię pedagogiki twórczości. Koncepcje „twórczych orientacji życiowych”, „twórczości codziennej” „personalnej”, autokreacji i ich znaczenie dla pedagogiki twórczości. Twórczość jako źródło szczęścia osobistego i autokreacji.

- Efektywność różnych form stymulowania twórczości – przegląd metaanaliz. Trening twórczości – założenia, cechy, rodzaje, skuteczność.

- Twórczość dzieci i młodzieży - przegląd stanowisk, fakty i mity, cechy specyficzne aktywności twórczej dzieci. Poziomy twórczości. Co dzieci wiedzą o tworzeniu? Umysłowe reprezentacje twórczości u dzieci.

- Twórczość w cyklu życia – perspektywa stadiów rozwoju człowieka, kryzysy twórczości. Jak stymulować twórczy rozwój na różnych etapach życia?

- Twórczość ogólna czy dziedzinowa? Rozwój twórczości plastycznej – charakterystyka etapów. Analiza dziecięcych wytworów. Kryzysy w rozwoju twórczości plastycznej i zapobieganie im. Ekspresja twórcza. Arteterapia a działania twórcze. Przykłady artystycznych projektów edukacyjnych.

- Język jako narzędzie kreacji w edukacji. Rozwój językowy. Od dziecięcych neologizmów do twórczości literackiej. Stymulowanie twórczości językowej. Analiza dziecięcych wytworów. Literatura dziecięca i młodzieżowa w edukacji dla twórczości. Przegląd wybranych lektur i filmów edukacyjnych.

- Nauczycielskie potoczne koncepcje twórczości i ich implikacje pedagogiczne. Nauczycielskie koncepcje ucznia twórczego, zdolnego.

- Klimat dla kreatywności w edukacji.

- Szkoła jako miejsce aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego. Szkolne inhibitory twórczości.

- Wokół społecznych uwarunkowań twórczości: rodzina jako środowisko rozwoju potencjału twórczego.

(- Przestrzeń i miejsce jako kategorie znaczące dla aktywności twórczej. Przestrzeń – Miejsce, Człowiek – Miejsce, Uczenie się – Miejsce. Przestrzeń rozwoju i miejsce w świecie dziecka. Geografia społeczna twórczości.)

- Twórcze metody edukacji o prawach dziecka. Wspólne zwiedzanie wystawy "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości" i tworzenie scenariuszy zajęć.

- Edukacja muzealna – jako alternatywne przestrzenie w twórczej edukacji dzieci. Między oświeceniową misją muzeum a innowacyjną ofertą edukacyjną. Twórcze warsztaty rodzinne - aspekt relacji międzypokoleniowych. Działanie w muzeum - inspirujące muzea w Polsce i na świecie.

- Kreatywne Rozwiązywanie Problemów w praktyce edukacyjnej: Odyssey of the Mind (Odyseja Umysłu), Destination Imagination (Oczyma Wyobraźni), Future Problem Solving Program – P. E. Torrance’a.

- „Ciemna strona twórczości”: fast food creativity - poradniki, strony internetowe, publikacje „naukowe” dotyczące rozwijania twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych - analiza krytyczna.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Beghetto, R. A. (w druku). Creativity in teaching. W: J. C. Kaufman, J. Baer, V.P. Glaveanu (Red.). Cambridge handbook of creativity across different domains. New York: Cambridge University Press.

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karwowski, M. (2009). Klimat dla kreatywności. Warszawa: Difin.

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Klus-Stańska, D. (2008). Twórcze myślenie uczniów – mity, nieporozumienia, możliwości. Problemy Wczesnej Edukacji, 1, 109-118.

Nalaskowski, A. (1998). Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: WSiP.

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Sajdak, A. (2007). Edukacja kreatywna. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Scott, G. Leritz, L. E., Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16, 361-388.

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt, K. J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: TransHumana.

Dziedziewicz, D. (2009). Rusztowanie dla kreatywności. Zarys holistycznej koncepcji wychowania ku twórczości. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Karwowski, M. Gajda, A. (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Ligęza, W. (2017). Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Mendecka, G. (2003). Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Pater Renata, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie,

http://eetp.ignatianum.edu.pl/sites/eetp/files/artykuly/art.3.30.pater_.pdf

Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Szmidt, K. J. (red.) Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tatarkiewicz, W. (1982). Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. (rozdziały: twórczość; odtwórczość)

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład z prezentacją multimedialną,

warsztat,

metoda projektów,

praca z tekstem, filmem

dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Przygotowanie prezentacji i pracy zaliczeniowej: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Forma zaliczenia wykładu:

egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte).

Forma zaliczenia ćwiczeń:

(prace zaliczeniowe indywidualne, w parach i zespołach)

- praca pisemna, scenariusze lekcji/warsztatu, infografika, krzyżówka, prezentacja.

- kolokwium/ dziennik aktywności twórczej prowadzony przez min. 4 tygodnie

- praca grupowa (plakat)

Końcowa ocena z przedmiotu: 50% oceny z ćwiczeń, 50% oceny z egzaminu.

Pełny opis:

- Pedagogika twórczości jako subdyscyplina pedagogiczna: przedmiot badań, funkcje, podstawowe założenia. Teoria wychowania do twórczości, aksjologia pedagogiki twórczości i dydaktyka twórczości jako podstawowe działy pedagogiki twórczości.

- Rozwój polskiej pedagogiki twórczości (krótki rys historyczny; ośrodki badawcze, rozwój instytucjonalny i główne nurty badawcze).

- Twórcze nauczanie, nauczanie twórczości i nauczanie o twórczości.

- Mity o twórczości i twórcach – czyli o twórczości w szkole.

- Wybrane koncepcje i modele wychowania do twórczości i nauczania twórczości. Edukacja do twórczości - główne cele i przedmiot oddziaływań pedagoga twórczości. Pedagogiczne implikacje wybranych psychologicznych teorii twórczości. Podejście interdyscyplinarne w badaniach twórczości.

- W poszukiwaniu źródeł pedagogiki twórczości - klasyczne nurty pedagogiczne. Współczesne kierunki i przykłady badań dotyczących twórczości w edukacji.

- Postawa twórcza, poczucie twórczej samoskuteczności, twórcza tożsamość, przekonanie o rozwijającej się (growth mindset) naturze twórczości, jako cele oddziaływań pedagogicznych - wprowadzenie w aksjologię pedagogiki twórczości. Koncepcje „twórczych orientacji życiowych”, „twórczości codziennej” „personalnej”, autokreacji i ich znaczenie dla pedagogiki twórczości. Twórczość jako źródło szczęścia osobistego i autokreacji.

- Efektywność różnych form stymulowania twórczości – przegląd metaanaliz. Trening twórczości – założenia, cechy, rodzaje, skuteczność.

- Twórczość dzieci i młodzieży - przegląd stanowisk, fakty i mity, cechy specyficzne aktywności twórczej dzieci. Poziomy twórczości. Co dzieci wiedzą o tworzeniu?

- Twórczość w cyklu życia – perspektywa stadiów rozwoju człowieka, kryzysy twórczości. Jak stymulować twórczy rozwój na różnych etapach życia?

- Twórczość ogólna czy dziedzinowa? Rozwój twórczości plastycznej – charakterystyka etapów. Analiza dziecięcych wytworów. Kryzysy w rozwoju twórczości plastycznej i zapobieganie im. Ekspresja twórcza. Arteterapia a działania twórcze. Przykłady artystycznych projektów edukacyjnych.

- Klimat dla kreatywności w edukacji. Geografia społeczna twórczości.

- Szkoła jako miejsce aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego. Wizyty w szkołach twórczych. Szkolne inhibitory twórczości.

- Wokół społecznych uwarunkowań twórczości: rodzina jako środowisko rozwoju potencjału twórczego. Klimat dla kreatywności w środowisku domowym. Doświadczenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybitnych twórców.

- Zaburzenia ze spektrum autyzmu: specyfika zaburzenia a rozwijanie potencjału twórczego, zdolności wysepkowe. Myślenie obrazami a zaburzenia ze spektrum autyzmu – Temple Grandin. Myślenie twórcze i zdolności wyobrażeniowe a zaburzenia ze spektrum autyzmu.Znaczenie wyobraźni w rozwoju twórczym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – przykłady kobiet. Twórcze funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się rozwijaniem zdolności i kreatywności.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

3.Craig, J., Baron-Cohen, S. (1999). Creativity and Imagination in Autism and Asperger Syndrome, Journal of Autism and Developmental Disorders, 29 (4), 319 – 326.

Beghetto, R. A. (2017). Creativity in teaching. W: J. C. Kaufman, J. Baer, V.P. Glaveanu (Red.). Cambridge handbook of creativity across different domains. New York: Cambridge University Press.

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grandin, T. & Richard, P. (2016). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Copernicus Center Press.

Jankowska, D. M., Omelańczuk, I, Kwaśnik, M., Karwowski, M. (2019). Exploring links between creative abilities, creative personality and subclinical autistic traits. Personality and Individual Differences, 142, 226-231.

Jankowska, D. M., Karwowski, M. (2019). Family Factors and Development of Creative Thinking. Personality and Individual Differences, 142, 202-206.

Karwowski, M. (2009). Klimat dla kreatywności. Warszawa: Difin.

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Keow Lin, H., Slaughter, V. (2008). Brief report: Human figure drawings by children with Asperger syndrome. Journal of Autism and Pervasive Developmental Disorders, 38, 988-994.

Klus-Stańska, D. (2008). Twórcze myślenie uczniów – mity, nieporozumienia, możliwości. Problemy Wczesnej Edukacji, 1, 109-118.

Kwaśniewska, J. M., Gralewski, J., Witkowska, E. M., Kostrzewska, M., Lebuda, I. (2018). Mothers’ personality traits and the climate for creativity they build with their children. Thinking Skills and Creativity, 27, 13-24.

Liu, M-J, Shih, W-L, Ma, L-Y. (2011). Research in autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders 5, 294–298.

Łucka, I., Pisula. E. Rynkiewicz, A. (2010). Kwestionariusz AQ. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Nalaskowski, A. (1998). Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: WSiP.

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Sajdak, A. (2007). Edukacja kreatywna. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Scott, G. Leritz, L. E., Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16, 361-388.

Szmidt, K. J. (2003) (red.) Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szmidt, K. J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Wiśniewska, E., Karwowski, M. (2007) Efektywność treningów twórczości – podejście metaanalityczne. Ruch Pedagogiczny, 78(3-4), 31-50.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: TransHumana.

Karwowski, M. Gajda, A. (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Mendecka, G. (2003). Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Tatarkiewicz, W. (1982). Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. (rozdziały: twórczość; odtwórczość)

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład z prezentacją multimedialną,

warsztat,

metoda projektów,

praca z tekstem, filmem

dyskusja

wykorzystanie narzędzi TIK

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.