Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ergonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PEG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ergonomii
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W15

- Ma podstawową wiedzę o zachowaniu się człowieka w środowisku i na stanowisku pracy zgodnie z zasadami ergonomii.

PE1_W17

- Ma poszerzoną wiedzę ergonomicznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w tym w zakładach pracy oraz instytucjach edukacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę w zakresie stosowania zasad ergonomii w środowisku materialnym, jako sprzyjających zdrowiu i życiu ludzkiemu.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności z zakresu ergonomii na stanowisku pracy, korzystając z różnych źródeł, w tym z Internetu.

PE1_U06

- Potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z ergonomią pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu ergonomii, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Szymon Kolwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych na zajęciach

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze projektowym

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Zagadnienie humanocentryzmu w organizacji pracy

3. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

4. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

5. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

6. Stres na stanowisku pracy

7. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

8. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

9. Siedzące stanowisko pracy

10. Dynamiczne miejsce pracy

11. Jak dbać o własne ciało

12. Ergonomia w komunikacji interpersonalnej

13. Ergonomia prezentacji

Tematyka ćwiczeń

1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

6. Parametry materialnego środowiska pracy

7. Parametry materialnego środowiska pracy c.d.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2007.

Górska E., Metody oceny ryzyka zawodowego, OWPW, Warszawa 2016.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006

Kalat James W., Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2006 (frg.).

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005.

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia praktyczne,

- mini-projekty,

- analiza tekstów źródłowych,

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, mini-projektu 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Szymon Kolwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych na zajęciach

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze projektowym

Pełny opis:

Treści programowe wykładów:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Zagadnienie humanocentryzmu w organizacji pracy

3. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

4. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

5. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

6. Stres na stanowisku pracy

7. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

8. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

9. Siedzące stanowisko pracy

10. Dynamiczne miejsce pracy

11. Jak dbać o własne ciało

12. Ergonomia w komunikacji interpersonalnej

13. Ergonomia prezentacji

Tematyka ćwiczeń:

1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

6. Parametry materialnego środowiska pracy

7. Parametry materialnego środowiska pracy c.d.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2015.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006 (frag.).

Kalat James W., Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2006 (frag.).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005.

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia praktyczne,

- mini-projekty,

- analiza tekstów źródłowych,

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, mini-projektu 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych na zajęciach

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze projektowym

Pełny opis:

Treści programowe wykładów:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Zagadnienie humanocentryzmu w organizacji pracy

3. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

4. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

5. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

6. Stres na stanowisku pracy

7. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

8. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

9. Siedzące stanowisko pracy

10. Dynamiczne miejsce pracy

11. Jak dbać o własne ciało

12. Ergonomia w komunikacji interpersonalnej

13. Ergonomia prezentacji

Tematyka ćwiczeń:

1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

6. Parametry materialnego środowiska pracy

7. Parametry materialnego środowiska pracy c.d.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2015.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006 (frag.).

Kalat James W., Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2006 (frag.).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005.

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia praktyczne,

- mini-projekty,

- analiza tekstów źródłowych,

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, mini-projektu 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.