Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika alternatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PEA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika alternatywna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W11

- Zna nurty pedagogiki alternatywnej i rozumie ich rolę we współczesnej pedagogice twórczości.

- Zna wybrane alternatywne formy wychowania przedszkolnego i szkolnego. Zna założenia programowe czołowych nurtów alternatywnej pedagogiki na świecie

PE1_W16

- Zna podstawowe zasady i przepisy związane z konstruowaniem programów autorskich oraz wdrażaniem innowacji pedagogicznych i prowadzeniem eksperymentów pedagogicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U06

- Tworzy klarowne i merytoryczne wypowiedzi pisemne dotyczące obszaru pedagogiki alternatywnej.

- Konstruuje wypowiedzi się odwołując się do kluczowych koncepcji teoretycznych pedagogiki alternatywnej.

PE1_U09

- Porównuje rozwiązania wybranych szkół alternatywnych ze względu na ich możliwości nauczania i wychowywania do twórczości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- Wykazuje postawę tolerancyjną wobec alternatywnych przekonań na temat celów edukacji i wartości leżących u ich podłoża, potrafi klarownie i z odwołaniem do wiedzy naukowej oceniać wartość alternatyw wychowania i nauczania.

- Wykazuje się wrażliwością na wobec odmiennych poglądów swoich kolegów i potrafi włączać się w dyskusję, prezentując swoje poglądy w sposób nie naruszający uczuć innych osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa; praca pisemna (esej) zaliczeniowa; referaty z elementami prezentacji multimedialnych w wykonaniu studentów

Pełny opis:

- Edukacja alternatywna w Polsce – wprowadzenie, ustalenia definicyjne, rys historyczny rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce.

- Klasyka alternatywy edukacyjnej oraz przykłady realizacji praktycznych alternatywnych idei edukacji w Polsce i na świecie: idea edukacji według Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly; pedagogika Marii Montessori; pedagogika Rudolfa Steinera oraz jej praktyczna realizacja w Polsce i na świecie; Alexander S. Neill i Summerhill.

- Przykłady polskich szkół alternatywnych

- Antypedagogika (postpedagogika) jako sprzeciw wobec wychowania i edukacji tradycyjnej

- Współczesne idee i kontrowersje w edukacji - alternatywa, zagrożenie, szansa? Edukacja w poglądach Kena Robinsona; idea edukacji domowej; realizacja idei edukacji demokratycznej w Polsce i za granicą; gender i edukacja.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łukaszewicz, R. (2002.) Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Śliwerski, B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Śliwerski, B. (2009). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Kraków: Impuls.

Kwieciński, Z. (2000). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.

Śliwierski, B. (red. 2000). Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Impuls

Okoń, W. (1997). Dziesięć Szkół Alternatywnych. Warszawa: WSiP.

Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków: WAM

Melosik, Z., Śliwerski, B. (2010). Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska, R., Brzeziński, A. (2012). Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Budajczak, M. (2002). Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. Rys-Studio.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Impuls.

Gribble, D. (2005). Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. Kraków: Impuls.

Łukaszewicz, R. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji: kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Murzyn, A. (2014). Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Antypedagogika w dialogu. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Jaka może być szkoła. Impuls: Kraków.

Zakrzewska, Marzena. Red. (2009). Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Uwagi:

Metody kształcenia:

prezentacje multimedialne w wykonaniu studentów, dyskusja panelowa, praca z tekstem, rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy; metody waloryzacyjne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30h - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 15h – 0,5 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu brak

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15h – 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prezentacja podczas zajęć, esej

Pełny opis:

1. Przedstawienie programu, organizacji zajęć, zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu.

2. Edukacja alternatywna w Polsce – wprowadzenie

3. Idea edukacji według Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly

4. Pedagogika Marii Montessori

5. Pedagogika Rudolfa Steinera oraz jej praktyczna realizacja w Polsce i na świecie

6. Alexander S. Neill i Summerhill

8-9. Przykłady polskich szkół alternatywnych: Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA we Wrocławiu; Wrocławska Szkoła Przyszłości Ryszarda Łukaszewicza; I Społeczne Liceum „Bednarska” w Warszawie; Społeczne Liceum Ogólnokształcące POLTECH w Toruniu.

10. Antypedagogika (postpedagogika) jako sprzeciw wobec wychowania i edukacji tradycyjnej.

Źródła:

11-15. Współczesne idee i kontrowersje edukacji alternatywnej:

11. Edukacja w poglądach Kena Robinsona

12. Idea edukacji domowej

13. Realizacja idei edukacji demokratycznej w Polsce i za granicą

14-15. Gender i edukacja – czy jest się czego bać?

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łukaszewicz, R. (2002.) Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Śliwerski, B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Śliwerski, B. (2009). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Kraków: Impuls.

Kwieciński, Z. (2000). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.

Śliwierski, B. (red. 2000). Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Impuls

Okoń, W. (1997). Dziesięć Szkół Alternatywnych. Warszawa: WSiP.

Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków: WAM

Melosik, Z., Śliwerski, B. (2010). Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska, R., Brzeziński, A. (2012). Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Budajczak, M. (2002). Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. Rys-Studio.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Impuls.

Gribble, D. (2005). Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. Kraków: Impuls.

Łukaszewicz, R. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji: kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Murzyn, A. (2014). Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Antypedagogika w dialogu. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Jaka może być szkoła. Impuls: Kraków.

Zakrzewska, Marzena. Red. (2009). Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wiedza: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa w oparciu o prezentację

umiejętności: prezentacja podczas zajęć, esej

kompetencje społeczne: dyskusja grupowa, prezentacja podczas zajęć

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia:30h - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu):15h – 0,5 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu-brak

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji:15h – 0,5 ECTS

Inne formy:brak

Sumaryczna liczba punktów ECTS:2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- esej naukowy - pisemna wypowiedź na wybrany temat związany z programem zajęć (sprawdzająca znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas ćwiczeń oraz umiejętność przeprowadzenia osobistej dyskusji i refleksji w odniesieniu do wspomnianych treści).

Pełny opis:

1. Przedstawienie programu, organizacji zajęć, zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu.

2. Edukacja alternatywna w Polsce – wprowadzenie.

3-6. Klasyka alternatywy edukacyjnej oraz przykłady realizacji praktycznej alternatywnych idei edukacji (edukacja przedszkolna i szkolna):

3. Idea edukacji według Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly

4. Pedagogika Marii Montessori

5. Pedagogika Rudolfa Steinera oraz jej praktyczna realizacja w Polsce i na świecie

6. Alexander S. Neill i idea Summerhill dziś i współcześnie

7-9. Przykłady pierwszych polskich szkół alternatywnych: Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA we Wrocławiu; Wrocławska Szkoła Przyszłości Ryszarda Łukaszewicza; I Społeczne Liceum „Bednarska” w Warszawie; Społeczne Liceum Ogólnokształcące POLTECH w Toruniu.

10. Antypedagogika (postpedagogika) jako sprzeciw wobec wychowania i edukacji tradycyjnej.

11-14. Współczesne idee i kontrowersje edukacji alternatywnej.

11. Edukacja w poglądach Kena Robinsona

12. Idea edukacji domowej

13. Realizacja idei edukacji demokratycznej w Polsce i za granicą

14. Gender a edukacja - zagrożenia? kontrowersje? Alternatywa? Wyzwanie dla pedagoga.

15. Zajęcia podsumowujące - miejsce pedagogiki twórczości wśród alternatyw edukacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łukaszewicz, R. (2002.) Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Śliwerski, B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Śliwerski, B. (2009). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Kraków: Impuls.

Kwieciński, Z. (2000). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.

Śliwierski, B. (red. 2000). Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Impuls

Okoń, W. (1997). Dziesięć Szkół Alternatywnych. Warszawa: WSiP.

Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków: WAM

Melosik, Z., Śliwerski, B. (2010). Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska, R., Brzeziński, A. (2012). Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Budajczak, M. (2002). Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. Rys-Studio.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Impuls.

Gribble, D. (2005). Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. Kraków: Impuls.

Łukaszewicz, R. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji: kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Murzyn, A. (2014). Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Antypedagogika w dialogu. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Jaka może być szkoła. Impuls: Kraków.

Zakrzewska, Marzena. Red. (2009). Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Uwagi:

Metody kształcenia:

wiedza:

- prezentacje multimedialne z elementami wykładu

- dyskusja grupowa

- praca z tekstem naukowym

- film edukacyjny

umiejętności:

- praca praktyczna nad prezentacją grupową

- opracowanie eseju naukowego wykorzystującego nabytą wiedzę oraz umiejętność

kompetencje społeczne:

dyskusja panelowa, zespołowa praca z tekstem i materiałem multimedialnym

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji odnoszącej się do wybranego kierunku pedagogiki alternatywnej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15h h - 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Strutyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas ćwiczeń.

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji odnoszącej się do wybranego kierunku pedagogiki alternatywnej.

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji odnoszącej się do wybranego kierunku pedagogiki alternatywnej.

Pełny opis:

1. Przedstawienie programu, organizacji zajęć, zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu.

2. Film wprowadzający: Stracone przygody dzieciństwa.

3-6. Klasyka alternatywy edukacyjnej oraz przykłady realizacji praktycznej alternatywnych idei edukacji:

3. Summerhill Alexandera S. Neilla: warunki dla rozwoju dziecka w Summerhill, urzeczywistnienie idei wolności, organizacja szkoły, prawa dzieci i rola nauczyciela w Summerhill.

4. Idea edukacji według Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly: główne założenia, możliwości samostanowienia ucznia i nauczyciela, cel wychowania i rezultaty uczenia się, jakość kontaktów ucznia z nauczycielami, recepcja i krytyka tych pedagogii.

5. Pedagogika Marii Montessori: założenia i koncepcja domów dziecięcych, absorbujący duch, wrażliwe fazy jako podstawa konstruowania programów szkolnych, polaryzacja uwagi jako konsekwencja długotrwałej koncentracji uwagi, trójfazowy cykl aktywności, normalizacja jako swoisty cel rozwoju; otoczenie, nauczyciel i pomoce rozwojowe jako drogowskazy dla moralnego rozwoju dziecka.

6. Pedagogika Rudolfa Steinera oraz jej praktyczna realizacja w Polsce i na świecie: antropozoficzne podstawy i kształcenie w szkole waldorfskiej, wychowanie jako sztuka, organizacja szkoły i sposób kreowania programu szkolnego, cel wychowania i wychowanie w / do wolności w szkole steinerowskiej, rola nauczyciela.

7. Antypedagogika jako sprzeciw wobec wychowania i edukacji tradycyjnej: filozofia życia Amication, realizacja "przyjaźni z dziećmi", obowiązek uczenia się i przymus oceniania a antypedagogika, schoolwatch, propozycje dla nauczycieli i rodziców od antypedagogów, krytyka antypedagogiki.

8-9. Przykłady polskich szkół alternatywnych - realizacje edukacyjnych utopii:

8. Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA we Wrocławiu; Wrocławska Szkoła Przyszłości Ryszarda Łukaszewicza. Wybrane przedszkole.

9. I Społeczne Liceum „Bednarska” w Warszawie i Społeczne Liceum Ogólnokształcące POLTECH w Toruniu.

10-14. Współczesne idee i kontrowersje edukacji alternatywnej:

10. Edukacja w poglądach Kena Robinsona: krytyka systemu edukacji, mechanizmy służące odczłowieczeniu, zmiana paradygmatu edukacyjnego, propozycja szkoły kreatywności: inteligencja, uczucia, osobowa natura uczenia się, service-learning, program.

11. Idea edukacji domowej: źródła motywacji edukacji domowej, historia i stan aktualny, prawo a edukacja domowa, wybrane badania dotyczące edukacji domowej, szanse i zagrożenia związane z edukacją domową.

12. Realizacja idei edukacji demokratycznej w Polsce i za granicą.

13. Edukacja „outdoorowa”: cechy charakterystyczne outdoor education, aktywności i zajęcia outdoorowe, konsekwencje.

14. Gender i edukacja – czy jest się czego bać?

15. Kolokwium.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Kwieciński, Z. (2000). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). 2003. Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN, s. 278-362.

Łukaszewicz, R. (2002.) Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Melosik, Z., Śliwerski, B. (2010). Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

Okoń, W. (1997). Dziesięć Szkół Alternatywnych. Warszawa: WSiP.

Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków: WAM.

Śliwerski, B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Impuls.

Śliwerski, B. (2009). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Kraków: Impuls.

Śliwerski, B. (red.) (2000). Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Impuls

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska, R., Brzeziński, A. (2012). Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Budajczak, M. (2002). Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. Rys-Studio.

Carlgren, F. (2008). Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich. Kraków: Impuls.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Impuls.

Gribble, D. (2005). Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. Kraków: Impuls.

Kayser, M. (1998). Uczyliśmy w Szkole Waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa: WSiP.

Łukaszewicz, R. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji: kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Murzyn, A. (2014). Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Antypedagogika w dialogu. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Jaka może być szkoła. Impuls: Kraków.

Wasiukiewicz, J. (2002). Pedagogika Waldorfska w teorii i praktyce Gdańsk: Wyd. UG.

Zakrzewska, Marzena. Red. (2009). Edukacja domowa w Polsce: teoria i praktyka. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Uwagi:

Metody kształcenia:

dyskusja w grupach, burza mózgów, praca z tekstem, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowana się do zaliczenia: 10

Sumaryczna liczba godzin: 60

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Strutyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas ćwiczeń.

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji odnoszącej się do wybranego kierunku pedagogiki alternatywnej.

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji odnoszącej się do wybranego kierunku pedagogiki alternatywnej.

Pełny opis:

1. Przedstawienie programu, organizacji zajęć, zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu.

2. Film wprowadzający: Stracone przygody dzieciństwa.

3-6. Klasyka alternatywy edukacyjnej oraz przykłady realizacji praktycznej alternatywnych idei edukacji:

3. Summerhill Alexandera S. Neilla: warunki dla rozwoju dziecka w Summerhill, urzeczywistnienie idei wolności, organizacja szkoły, prawa dzieci i rola nauczyciela w Summerhill.

4. Idea edukacji według Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly: główne założenia, możliwości samostanowienia ucznia i nauczyciela, cel wychowania i rezultaty uczenia się, jakość kontaktów ucznia z nauczycielami, recepcja i krytyka tych pedagogii.

5. Pedagogika Marii Montessori: założenia i koncepcja domów dziecięcych, absorbujący duch, wrażliwe fazy jako podstawa konstruowania programów szkolnych, polaryzacja uwagi jako konsekwencja długotrwałej koncentracji uwagi, trójfazowy cykl aktywności, normalizacja jako swoisty cel rozwoju; otoczenie, nauczyciel i pomoce rozwojowe jako drogowskazy dla moralnego rozwoju dziecka.

6. Pedagogika Rudolfa Steinera oraz jej praktyczna realizacja w Polsce i na świecie: antropozoficzne podstawy i kształcenie w szkole waldorfskiej, wychowanie jako sztuka, organizacja szkoły i sposób kreowania programu szkolnego, cel wychowania i wychowanie w / do wolności w szkole steinerowskiej, rola nauczyciela.

7. Antypedagogika jako sprzeciw wobec wychowania i edukacji tradycyjnej: filozofia życia Amication, realizacja "przyjaźni z dziećmi", obowiązek uczenia się i przymus oceniania a antypedagogika, schoolwatch, propozycje dla nauczycieli i rodziców od antypedagogów, krytyka antypedagogiki.

8-9. Przykłady polskich szkół alternatywnych - realizacje edukacyjnych utopii:

8. Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA we Wrocławiu; Wrocławska Szkoła Przyszłości Ryszarda Łukaszewicza. Wybrane przedszkole.

9. I Społeczne Liceum „Bednarska” w Warszawie i Społeczne Liceum Ogólnokształcące POLTECH w Toruniu.

10-14. Współczesne idee i kontrowersje edukacji alternatywnej:

10. Edukacja w poglądach Kena Robinsona: krytyka systemu edukacji, mechanizmy służące odczłowieczeniu, zmiana paradygmatu edukacyjnego, propozycja szkoły kreatywności: inteligencja, uczucia, osobowa natura uczenia się, service-learning, program.

11. Idea edukacji domowej: źródła motywacji edukacji domowej, historia i stan aktualny, prawo a edukacja domowa, wybrane badania dotyczące edukacji domowej, szanse i zagrożenia związane z edukacją domową.

12. Realizacja idei edukacji demokratycznej w Polsce i za granicą.

13. Edukacja „outdoorowa”: cechy charakterystyczne outdoor education, aktywności i zajęcia outdoorowe, konsekwencje.

14. Gender i edukacja – czy jest się czego bać?

15. Kolokwium.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Kwieciński, Z. (2000). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). 2003. Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN, s. 278-362.

Łukaszewicz, R. (2002.) Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Melosik, Z., Śliwerski, B. (2010). Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

Okoń, W. (1997). Dziesięć Szkół Alternatywnych. Warszawa: WSiP.

Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków: WAM.

Śliwerski, B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Impuls.

Śliwerski, B. (2009). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Kraków: Impuls.

Śliwerski, B. (red.) (2000). Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Impuls

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska, R., Brzeziński, A. (2012). Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Budajczak, M. (2002). Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. Rys-Studio.

Carlgren, F. (2008). Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich. Kraków: Impuls.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Impuls.

Gribble, D. (2005). Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. Kraków: Impuls.

Kayser, M. (1998). Uczyliśmy w Szkole Waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa: WSiP.

Łukaszewicz, R. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji: kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Murzyn, A. (2014). Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Antypedagogika w dialogu. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Jaka może być szkoła. Impuls: Kraków.

Wasiukiewicz, J. (2002). Pedagogika Waldorfska w teorii i praktyce Gdańsk: Wyd. UG.

Zakrzewska, Marzena. Red. (2009). Edukacja domowa w Polsce: teoria i praktyka. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Uwagi:

Metody kształcenia:

dyskusja w grupach, burza mózgów, praca z tekstem, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowana się do zaliczenia: 10

Sumaryczna liczba godzin: 60

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Test zaliczeniowy

2. Referaty z elementami prezentacji multimedialnych w wykonaniu studentów

Pełny opis:

- Edukacja alternatywna w Polsce – wprowadzenie, ustalenia definicyjne, rys historyczny rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce.

- Klasyka alternatywy edukacyjnej oraz przykłady realizacji praktycznych alternatywnych idei edukacji w Polsce i na świecie: idea edukacji według Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly; pedagogika Marii Montessori; pedagogika Rudolfa Steinera oraz jej praktyczna realizacja w Polsce i na świecie; Alexander S. Neill i Summerhill.

- Przykłady polskich szkół alternatywnych

- Antypedagogika (postpedagogika) jako sprzeciw wobec wychowania i edukacji tradycyjnej

- Współczesne idee i kontrowersje w edukacji - alternatywa, zagrożenie, szansa? Edukacja w poglądach Kena Robinsona; idea edukacji domowej; realizacja idei edukacji demokratycznej w Polsce i za granicą; gender i edukacja.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łukaszewicz, R. (2002.) Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Śliwerski, B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Śliwerski, B. (2009). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Kraków: Impuls.

Kwieciński, Z. (2000). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.

Śliwierski, B. (red. 2000). Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Kraków: Impuls

Okoń, W. (1997). Dziesięć Szkół Alternatywnych. Warszawa: WSiP.

Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków: WAM

Melosik, Z., Śliwerski, B. (2010). Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska, R., Brzeziński, A. (2012). Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Budajczak, M. (2002). Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. Rys-Studio.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Impuls.

Gribble, D. (2005). Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. Kraków: Impuls.

Łukaszewicz, R. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji: kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Murzyn, A. (2014). Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Antypedagogika w dialogu. Kraków: Impuls.

Schoenebeck, H. (2009). Jaka może być szkoła. Impuls: Kraków.

Zakrzewska, Marzena. Red. (2009). Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Uwagi:

Metody kształcenia:

prezentacje multimedialne w wykonaniu studentów, dyskusja panelowa, praca z tekstem, rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy; metody waloryzacyjne

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 5h

Przygotowanie się do egzaminu 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.