Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i działanie instytucji systemu oświatowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-OIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i działanie instytucji systemu oświatowego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

* dla specjalności ASKn-EW:

WIEDZA

PE1_W07

- Ma podstawową wiedzę o systemie oświatowym i jego powiązaniach z innymi instytucjami życia społecznego.

PE1_W23

- Zna strukturę, organizację i działanie systemu oświatowego, charakteryzuje jego elementy.

- Zna cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Na podstawie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki analizuje motywy i wzory zachowań osób wchodzących w skład społeczności różnych instytucji systemu oświatowego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

* dla specjalności ASK-EK:

WIEDZA

PE1_W07

- Ma podstawową wiedzę o systemie oświatowym i jego powiązaniach z innymi instytucjami życia społecznego – w szczególności z podmiotami sektora pozarządowego i sektora kultury.

PE1_W23

- Zna strukturę, organizację i działanie systemu oświatowego, charakteryzuje jego elementy.

- Zna cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

PE1_W24

- Zna kontekst organizacyjny działalności edukacyjnej, wychowawczej w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Umie diagnozować problemy instytucji systemu oświatowego oraz formułować alternatywne propozycje działań naprawczych.

PE1_U05

- Potrafi poddać analizie porównawczej oraz formułować wnioski dotyczące różnych sposobów funkcjonowania systemów oświatowych w Polsce i w Europie.

PE1_U06

- Umiejętnie prezentuje wnioski z własnych obserwacji i krytycznie analizuje aktualne rozwiązania na rynku instytucji wychowujących, kształcących, ukulturalniających.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- Ma świadomość potrzeby współpracy i dialogu pomiędzy różnymi podmiotami realizującymi cele oświatowe, wychowawcze i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dyskusja wokół problemów poruszanych na wykładzie.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WYKŁADÓW:

- Charakterystyka oświaty jako systemu;

- Uwarunkowania systemu oświatowego;

- Struktura systemu oświatowego w Polsce;

- Decentralizacja zarządzania oświatą.

- Oświata w społeczności lokalnej;

- Prawo ośiwatowe;

- Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Bednarczyk H., Plewka Cz. (red), Vademecum menedżera oświaty. Radom 2000.

- Piwowarski R. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa 2006.

- Zahorska M. Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem. Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J. Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Pod red. J.Rutkowiak, D.Kubikowski, M.Nowak, Lublin 2007.

- Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

- Winiarski M. Rodzina - szkoła - środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa 2000.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WYKŁADÓW:

- Charakterystyka oświaty jako systemu;

- Uwarunkowania systemu oświatowego;

- Struktura systemu oświatowego w Polsce;

- Decentralizacja zarządzania oświatą.

- Oświata w społeczności lokalnej;

- Prawo oświatowe;

- Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Bednarczyk H., Plewka Cz. (red), Vademecum menedżera oświaty. Radom 2000.

- Piwowarski R. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa 2006.

- Zahorska M. Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem. Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J. Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Pod red. J.Rutkowiak, D.Kubikowski, M.Nowak, Lublin 2007.

- Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

- Winiarski M. Rodzina - szkoła - środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa 2000.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dyskusja wokół problemów poruszanych na wykładzie.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki, Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Oświata publiczna - źródła idei. Systemowy wymiar oświaty we współczesnym państwie - modele strukturalne, kluczowe elementy, uwarunkowania. Polski system oświaty - perspektywa historyczna. Samorząd terytorialny jako organ prowadzący oświaty publicznej. Państwowa administracja oświatowa. Regulacje prawne dotyczące oświaty. Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Piwowarski R., Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa 2006.

- Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J., Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej, w: J. Rutkowiak, D. Kubikowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.

- Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Krzysztof Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach – na podstawie obserwacji aktywności, prezentacji efektów cząstkowych pracy zespołowej i indywidualnej w trakcie zajęć, dyskusji roboczych zespołu z wykładowcą;

- test wiedzy i podstawowych umiejętności (pytania otwarte i z wyborem odpowiedzi).

Pełny opis:

Język komunikacji (interpersonalnej, społecznej, urzędowej) w budowaniu strategii organizacji

Charakterystyka oświaty jako systemu

Prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu oświaty

Państwo jako główny beneficjent systemu oświaty – podział zadań między organami państwa – metody i formy ich realizacji

Wyzwania społeczno-gospodarcze stojące przed samorządem; zaspokajanie potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej

Podstawowe regulacje prawne w systemie oświaty dot. celów i zadań systemu

Decentralizacja systemu oświaty jako proces

Instytucje oświaty i ich zadania w systemie

Zewnętrzne instytucje wspomagające działalność oświaty

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.) (2019). Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą. Warszawa: Wyd. APS – wybrane artykuły:

- J. Gęsicki: Koncepcja zarządzania systemem oświaty - ss. 40-58.

- M. B. Zaborniak M. B.: Podstawy zarządzania w systemie oświaty - ss. 171-184.

- R. Otręba: Umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim - ss. 231-233.

- B. Barszczewska: Zarządzanie zmianą – ss. 244 – 249.

- K. Gawroński: Nowa rola dyrektora - menedżer w organizacji non - profit - ss. 250-255.

- K. Gawroński: Szkoła jako organizacja – ss. 262 – 279.

- M. Dutka-Mucha: Umiejętność skutecznego porozumiewania się – kluczem do sukcesu dyrektora szkoły – ss. 344 – 364.

- K. Gawroński: Szkoła jako podstawowe ogniwo systemu oświaty - ss. 411-437.

Dutka-Mucha M., Zaborniak M. B., Gawroński K. (red. nauk.) (2018). 57 problemów oświaty. Warszawa: Wolters Kluwer.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gawroński K. (red. ), Kwiatkowski S. M. (red.) (2018). Prawo oświatowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Herbst M. (red.) (2012). Decentralizacja oświaty. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Systemu Edukacji.

Herbst M. (red.) (2012). Zarządzanie oświatą. Biblioteka oświaty samorządowej, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo IBM.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Oświata publiczna - źródła idei. Systemowy wymiar oświaty we współczesnym państwie - modele strukturalne, kluczowe elementy, uwarunkowania. Polski system oświaty - perspektywa historyczna. Samorząd terytorialny jako organ prowadzący oświaty publicznej. Państwowa administracja oświatowa. Regulacje prawne dotyczące oświaty. Finansowanie oświaty.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gęsicki, J., Koncepcje zarządzania systemem oświaty, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 40-58.

Zaborniak, M.B. Podstawy zarządzania w systemie oświaty, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 171-184.

Gawroński, K., Wprowadzenie – pojęcie i istota prawa oświatowego, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 396-415.

Barszczewski, J., Prawo wewnątrzszkolne, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 416-437.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

(średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Oświata publiczna - źródła idei. Systemowy wymiar oświaty we współczesnym państwie - modele strukturalne, kluczowe elementy, uwarunkowania. Polski system oświaty - perspektywa historyczna. Samorząd terytorialny jako organ prowadzący oświaty publicznej. Państwowa administracja oświatowa. Regulacje prawne dotyczące oświaty. Finansowanie oświaty.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gęsicki, J., Koncepcje zarządzania systemem oświaty, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 40-58.

Zaborniak, M.B. Podstawy zarządzania w systemie oświaty, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 171-184.

Gawroński, K., Wprowadzenie – pojęcie i istota prawa oświatowego, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 396-415.

Barszczewski, J., Prawo wewnątrzszkolne, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 416-437.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Dyskusja (stacjonarnie, zdalnie za pośrednictwem Microsoft Teams), referat, ćwiczenia warsztatowe.

Praca zdalna. Przygotowanie prezentacji oraz ćwiczenia w formie elektronicznej na zadany temat na podstawie materiałów wskazanych/udostępnionych przez osobę prowadzącą wykład.

Materiały udostępnione poprzez aplikację on-line, maila grupowego, Microsoft Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy indywidualnej i grupowej w trakcie zajęć.

Ocena prezentacji. Ocena ćwiczenia. Ocena testu wypełnianego on-line.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

(średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Duda
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć:

Oświata publiczna - źródła idei.

Charakterystyka oświaty jako systemu.

Uwarunkowania systemu oświatowego.

Struktura systemu oświatowego w Polsce i jego perspektywa historyczna. Decentralizacja zarządzania oświatą.

Oświata w społeczności lokalnej (współ-praca i zależności).

Finansowanie oświaty.

Ocena jakości pracy szkoły (placówki oświatowej).

Nauczyciel w systemie oświaty.

Ocena jakości pracy nauczyciela w kontekście działania systemu oświaty.

Pełny opis:

METODY KSZTAŁCENIA:

Pogadanka, dyskusja, referat,analiza dokumentów, w tym przepisów prawa oświatowego.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Kolokwium testowe sprawdzające wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Kryteria oceny: trafność tematyczna i merytoryczna, poprawność strukturalna i językowa.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Bednarczyk H., Plewka Cz. (red), Vademecum menedżera oświaty. Radom 2000.

- Piwowarski R. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa 2006.

- Zahorska M. Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem. Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J. Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Pod red. J.Rutkowiak, D.Kubikowski, M.Nowak, Lublin 2007.

- Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

- Winiarski M. Rodzina - szkoła - środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa 2000.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Link do zespołu przesłany został pocztą w domenie APS.

Materiały omawiane na zajęciach zamieszczane są w zespole na platformie Microsoft Teams.

Kontakt z prowadzącym zajęcia: eduda@aps.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.