Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i działanie instytucji systemu oświatowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-OIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i działanie instytucji systemu oświatowego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach – na podstawie obserwacji aktywności, prezentacji efektów cząstkowych pracy zespołowej i indywidualnej w trakcie zajęć, dyskusji roboczych zespołu z wykładowcą;

- test wiedzy i podstawowych umiejętności (pytania otwarte i z wyborem odpowiedzi).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu (z udziałem studentów), którego problematyka obejmuje:

- ustalenie języka komunikacji: interpersonalnej, społecznej, urzędowej – w budowaniu strategii organizacji, w tym:

interpretacja podstawowych pojęci znaczeń;

- wokół podstawowych pojęć i znaczeń;

- charakterystyka oświaty jako systemu;

- prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu oświaty;

- państwo jako główny benificjent systemu oświaty – podział zadań między organami państwa – metody i formy ich realizacji;

- wyzwania społeczno – gospodarcze stojące przed samorządem – zaspokajanie potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej;

- podstawowe regulacje prawne w systemie oświaty dot. celów i zadań systemu.

- decentralizacja systemu oświaty jako proces;

- instytucje oświaty i ich zadania w systemie;

- zewnętrzne instytucje wspomagające działalność oświaty.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.): Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą, Wydawnictwo APS Warszawa – wybrane artykuły:

1. J. Gęsicki: Koncepcja zarządzania systemem oświaty - ss. 40-58.

2. Zaborniak M. B. : Podstawy zarządzania w systemie oświaty - ss. 171-184.

4. R. Otręba: Umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim - ss. 231-233.

5. B. Barszczewska: Zarządzanie zmianą – ss. 244 – 249.

6. K. Gawroński: Nowa rola dyrektora - menedżer w organizacji non - profit - ss. 250-255.

7. K. Gawroński: Szkoła jako organizacja – ss. 262 – 279.

8. M. Dutka - Mucha: Umiejętność skutecznego porozumiewania się – kluczem do sukcesu dyrektora szkoły – ss. 344 – 364.

9. K. Gawroński (red.): Szkoła jako podstawowe ogniwo systemu oświaty - s. 411-437.

Dutka-Mucha M., Zaborniak M. B., Gawroński K. (red. nauk.) (2018), 57 problemów oświaty, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa.

(całość)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gawroński K. (red. ), Kwiatkowski S. M. (red.) (2018), Prawo oświatowe, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa.

Herbst M. (red.) (2012), Decentralizacja oświaty, Warszawa. Ośrodek Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa.

Herbst M. (red.) (2012), Zarządzanie oświatą. Biblioteka oświaty samorządowej, t. 2, Wydawnictwo IBM Warszawa.

Efekty kształcenia:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

* dla specjalności ASKn-EW:

WIEDZA

PE1_W07

- Ma podstawową wiedzę o systemie oświatowym i jego powiązaniach z innymi instytucjami życia społecznego.

PE1_W23

- Zna strukturę, organizację i działanie systemu oświatowego, charakteryzuje jego elementy.

- Zna cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Na podstawie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki analizuje motywy i wzory zachowań osób wchodzących w skład społeczności różnych instytucji systemu oświatowego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

* dla specjalności ASK-EK:

WIEDZA

PE1_W07

- Ma podstawową wiedzę o systemie oświatowym i jego powiązaniach z innymi instytucjami życia społecznego – w szczególności z podmiotami sektora pozarządowego i sektora kultury.

PE1_W23

- Zna strukturę, organizację i działanie systemu oświatowego, charakteryzuje jego elementy.

- Zna cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

PE1_W24

- Zna kontekst organizacyjny działalności edukacyjnej, wychowawczej w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Umie diagnozować problemy instytucji systemu oświatowego oraz formułować alternatywne propozycje działań naprawczych.

PE1_U05

- Potrafi poddać analizie porównawczej oraz formułować wnioski dotyczące różnych sposobów funkcjonowania systemów oświatowych w Polsce i w Europie.

PE1_U06

- Umiejętnie prezentuje wnioski z własnych obserwacji i krytycznie analizuje aktualne rozwiązania na rynku instytucji wychowujących, kształcących, ukulturalniających.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- Ma świadomość potrzeby współpracy i dialogu pomiędzy różnymi podmiotami realizującymi cele oświatowe, wychowawcze i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dyskusja wokół problemów poruszanych na wykładzie.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WYKŁADÓW:

- Charakterystyka oświaty jako systemu;

- Uwarunkowania systemu oświatowego;

- Struktura systemu oświatowego w Polsce;

- Decentralizacja zarządzania oświatą.

- Oświata w społeczności lokalnej;

- Prawo ośiwatowe;

- Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Bednarczyk H., Plewka Cz. (red), Vademecum menedżera oświaty. Radom 2000.

- Piwowarski R. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa 2006.

- Zahorska M. Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem. Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J. Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Pod red. J.Rutkowiak, D.Kubikowski, M.Nowak, Lublin 2007.

- Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

- Winiarski M. Rodzina - szkoła - środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa 2000.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WYKŁADÓW:

- Charakterystyka oświaty jako systemu;

- Uwarunkowania systemu oświatowego;

- Struktura systemu oświatowego w Polsce;

- Decentralizacja zarządzania oświatą.

- Oświata w społeczności lokalnej;

- Prawo oświatowe;

- Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Bednarczyk H., Plewka Cz. (red), Vademecum menedżera oświaty. Radom 2000.

- Piwowarski R. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa 2006.

- Zahorska M. Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem. Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J. Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Pod red. J.Rutkowiak, D.Kubikowski, M.Nowak, Lublin 2007.

- Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

- Winiarski M. Rodzina - szkoła - środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa 2000.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dyskusja wokół problemów poruszanych na wykładzie.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki, Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Oświata publiczna - źródła idei. Systemowy wymiar oświaty we współczesnym państwie - modele strukturalne, kluczowe elementy, uwarunkowania. Polski system oświaty - perspektywa historyczna. Samorząd terytorialny jako organ prowadzący oświaty publicznej. Państwowa administracja oświatowa. Regulacje prawne dotyczące oświaty. Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Piwowarski R., Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa 2006.

- Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J., Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej, w: J. Rutkowiak, D. Kubikowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.

- Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Krzysztof Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć)

- egzamin testowy sprawdzający wiedzę i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

Oświata publiczna - źródła idei. Systemowy wymiar oświaty we współczesnym państwie - modele strukturalne, kluczowe elementy, uwarunkowania. Polski system oświaty - perspektywa historyczna. Samorząd terytorialny jako organ prowadzący oświaty publicznej. Państwowa administracja oświatowa. Regulacje prawne dotyczące oświaty. Finansowanie oświaty.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Piwowarski R., Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa 2006.

- Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

- Gęsicki J., Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej, w: J. Rutkowiak, D. Kubikowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.

- Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowywanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.