Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Edukacja przyrodnicza w podstawie programowej klas 0 – III. Metody pracy z uczniem zdolnym. Kształcenie włączające w klasie szkolnej

Osiągnięcia ucznia, metody, środki dydaktyczne. Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym.

Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej. Projekt edukacyjny jako strategia kształcenia w podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci. Scenariusz i konspekt zajęć. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu - odgrywanie ról, zachowania proekologiczne

Scenariusz i prowadzenie zajęć terenowych. Obserwacje i ćwiczenia laboratoryjne.

Wykorzystanie obserwacji w kształtowaniu umiejętności i postaw dzieci. Kształtowanie świadomości ekologicznej

Zastosowanie filmów i prezentacji multimedialnych w edukacji przyrodniczej. Kompetencje kluczowe nauczyciela

Ewaluacja zajęć w klasie i w terenie. Pomiar dydaktyczny Opisowa ocena i samoocena ucznia.

Scenariusz i przeprowadzenie zajęć przyrodniczych związanych z porami roku.

Literatura:

- Podstawa programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna T. 1- Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z komentarzem,

T. Fiutowska, Smyk się bawi, smyk się śmieje…, Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka, Oficyna „ADAM”, Warszawa 2003

K. Potyrała i A. Walosik (red), Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Podręcznik akademicki, Wyd. Kubajak, Kraków 2011

D. Bernacka, Od słowa do działania, Przegląd współczesnych metod kształcenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001

M. Kowalik-Olubińska, W. Świętek, Uczymy inaczej, Nauczanie zintegrowane w klasach niższych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004

Adel Faber, A. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Wyd. Media Rodzina

E. Jaszczyszyn [red.]Ekologiczna edukacja przedszkolna, „Agro-Group”, Białystok 2003

Claudia Eberhard-Metzger, Geny, Wrocław 2003

L. Tuszyńska, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Wyd. WSP-TWP, Warszawa 2006

D. Chauvel, V. Michel, Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka, Wyd. Cyklady, Warszawa 1999

K. Potyrała, Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2011

Efekty uczenia się:

PE1_U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1_U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin testowy

Umiejętności

Prezentacja

Projekt

Prezentacja

Kompetencje społeczne

Ocena udziału w projekcie, dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Marta Czerniak-Czyżniak, Magdalena Kołodziejska, Adamina Korwin-Szymanowska, Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie zajęć terenowych, w trakcie których studenci poznają metodykę edukacji przyrodniczej. Przyrodnicze Laboratoria Terenowe skłaniają do poznawania przyrody głównie poprzez obserwację, jak i indywidualne doświadczanie, które stają się punktem wyjścia do konstruktywistycznego rozumienia procesu uczenia się. W ramach prowadzonych zajęć podejmuje się problematykę przyrodniczą, jak i społeczną.

W jej ramach odwołuje się do następujących zagadnień:

- analiza Podstawy Programowej ukierunkowanej na rozwój dziecka.

- operacjonalizacja celów kształcenia w odniesieniu do wartości.

- zasady pracy w zespole

- rozwijanie umiejętności współpracy

- metody i środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej

- przykłady użytecznych narzędzi dydaktycznych w edukacji przyrodniczej

- ocenianie i ewaluacja

- pedagogika „martwej myszy”

- zajęcia w terenie ukierunkowane na podmiotowość i indywidualizm

- aksjologiczne podstawy edukacji przyrodniczej

Pełny opis:

podstawa programowa kształcenia ogólnego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie podstaw aksjologicznych i treści przyrodniczych. Akty prawne o charakterze nadrzędnym stanowiące podstawę prawną w nauczaniu. Zalecenia podstawy programowej w stosunku do metod kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych. Rozbieżności między praktyką a całościowym kształtowaniem człowieka.

- nadrzędne cele kształcenia w odniesieniu do wartości oraz ich operacjonalizacja. Kategoryzacja osiągnięć ucznia: wiedza, umiejętności i postawy. Kompetencje ucznia.

- rola kontraktu grupowego i jasnych zasad współpracy z dziećmi w trakcie zajęć terenowych.

- rozwijanie umiejętności współpracy jako elementu wpływającego na prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Przenoszenie doświadczeń zdobytych w terenie do klasy szkolnej.

- metody i środki dydaktyczne jako uzupełniający komponent zajęć terenowych

- przyroda jako źródło inspiracji do projektowania narzędzi dydaktycznych.

- ocenianie jako element metodyki prowadzenia zajęć przyrodniczych. Funkcje oceny. Czynniki zniekształcające ocenianie. Wymagania programowe. Elementy pomiaru dydaktycznego. Ewaluacja. Dziennik kształtujący. Ocena procesu postępu.

- podążanie za dzieckiem/uczniem jako podstawa procesu wspierającego rozwój ucznia

- zajęcia w terenie jako element kształtujący wartości i umiejętności życiowe

- ukierunkowanie na dziecko jako podmiot procesu edukacyjnego

- dziecko jako źródło zainteresowania przyrodą

- odwołanie się do aksjologii jako elementu ukierunkowującego cały proces edukacyjny

Literatura:

Literatura: obowiązkowa i uzupełniająca

• Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

• Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

• Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

• Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych , „Deni-Press”, Katowice 2009

• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

• Dobrosz-Teperek K., Dasiewicz B., Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia , „Meritum” (2009)2, s. 48-52

• Dymara B. (red.), Dziecko w świecie współdziałania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001

• Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Media rodzina, Poznań 2002

• Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

• Gąsecki K., Zastosowanie metod i technik aktywizujących w nauczaniu przyrody , „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej” (2005)1/2, s. 57-91

• Gutowska H. (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989

• Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010

• Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. AU OMEGA, Suwałki 2000

• Kujawiński J. (red.), Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999

• Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2004

• Vopel Klaus W.: Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce, Wyd. Jedność, 2003

• Żytko M., Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wyd. „Żak”, Warszawa 2002

Warto przeczytać

• Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2006

• Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2013

W sieci:

Szewczuk K., Mali badacze - doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Academia Ignatianum, EEwTiP 27(2013)1,

Internetowe czasopismo ORE „TRENDY”

• Braun M., Mach M., Jak pracować ze zdolnymi., ORE, 2012

• Fechner-Sędzicka I., Ciekawe i skuteczne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Internetowe czasopismo edukacyjne ORE „Trendy”, 3/2011

• Krysa W., Jak wykorzystać naturalną ciekawość małego dziecka w szkole? Internetowe czasopismo edukacyjne ORE „Trendy”, 1/2012

• Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? czy refleksyjny praktyk w działaniu. ORE 2000

• Zawadzka K., Każde dziecko jest zdolne. Internetowe czasopismo edukacyjne ORE „Trendy”1/2011

Warto odwiedzić:

www.scholaris.pl

Uwagi:

30 godziny kontraktowe

20 godzin przygotowanie sie do zaliczenia

10 godzin literarura

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Teoretyczne aspekty edukacji przyrodniczej.

Wartości i cele w edukacji przyrodniczej.

Nowa podstawa programowa w kontekście holistycznego rozwoju dziecka - omówienie zagadnień.

Teorie wspomagające proces uczenia się.

Rola nauczyciela i ucznia w ujęciu konstruktywistycznym.

Proces edukacyjny, jego monitoring i ewaluacja.

Znaczenie środowiska i otoczenia zewnętrznego w holistycznym wspieraniu rozwoju dziecka.

Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej.

Zajęcia terenowe jako przykład interdyscyplinarnego i holistycznego rozwoju dziecka.

Pełny opis:

Teoretyczne aspekty edukacji przyrodniczej. Wartości i cele w edukacji przyrodniczej. Nowa podstawa programowa w kontekście holistycznego rozwoju dziecka - omówienie zagadnień. Teorie wspomagające proces uczenia się. Rola nauczyciela i ucznia w ujęciu konstruktywistycznym. Proces edukacyjny, jego monitoring i ewaluacja. Znaczenie środowiska i otoczenia zewnętrznego w holistycznym wspieraniu rozwoju dziecka.

Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej: zajęcia terenowe, obserwacja, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie, rozmowa, metoda projektu itp. Procedura prowadzenia eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych w praktyce.

W terenie - Park Szczęśliwicki. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody. Rozwój dziecięcego myślenia w kontekście poznawania przyrody. Sposoby dostosowania procesu dydaktycznego do skutecznego budowania dziecięcych doświadczeń związanych z przyrodą. Przyroda pod mikroskopem.

W terenie – Wisła: od Saskiej Kępy do Alei Solidarności. Obserwacja i rozpoznawanie roślin oraz zwierząt występujących na terenach nadwiślańskich. Rozwój umiejętności społecznych.

W terenie – ogrody Pałacu w Wilanowie: Świat filtrującej dafni. Poznawanie mikroorganizmów wilanowskich ogrodów, refleksja nad ich funkcją w przyrodzie przyrodzie. Rola człowieka w kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

Literatura:

Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Budniak, A. (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Karowice: Wyd. Deni-Press.

Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Elbanowska, S. (1983). Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Poznań: Media rodzina.

Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Jelinek J.A. (2014). Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Witkowska-Tomaszewska, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Tuszyńska, L. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Krzyżewska, J. (2000). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki: Wyd. AU OMEGA.

Kujawiński, J. (red.)(1999). Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP.

Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Sławińska, M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Impuls.

Sternberg, R.J. & Spear Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Vopel Klaus, W. (2003). Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw. Kielce: Wyd. Jedność.

Walter, G (2004). Żywioły w przedszkolu. Seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce.

Żytko, M. (2002). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu:

Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Wyjścia terenowe.

Realizacja zadań praktycznych w czasie zajęć oraz wykonanie zadanych prac domowych.

Test pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną studenta oraz jej praktyczne zastosowanie.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i dokumentowanie jej efektów.

Przeprowadzenie doświadczeń przyrodniczych.

Przygotowanie makiety zagospodarowania terenów przedszkolnych/szkolnych jako środowiska uczenia się.

Zaliczenie końcowe dotyczy zaliczenia wszystkich elementów.

Godziny kontaktowe:30 godz.

Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń: 5 godz.

Przygotowanie się do testu wiedzy praktycznej: 5 godz.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych: 10 godz.

Przygotowanie makiety: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.