Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wykorzystywania mediów w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MWE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wykorzystywania mediów w edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- posiada ogólną i szczegółową wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie zastosowania mediów w edukacji,

PE1_W23

- posiada wiedzę dotyczącą projektowania i realizacji zajęć z zastosowaniem mediów w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- przygotowując programy kształcenia, przy realizacji których zostaną w dużym stopniu wykorzystane media, ma na uwadze profilaktykę zagrożeń związanych z tymi mediami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie z wykorzystaniem mediów w edukacji,

PE1_K08

- przygotowuje zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem mediów, dostosowując stopień trudności materiału do wieku i poziomu rozwoju wychowanków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Przemysław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Ogólne założenia metodyki nauczania

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęćdydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

7. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

ĆWICZENIA

1. Szczegółowe założenia metodyki wychowania i kształcenia

2. Cele metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

4. Metody prowadzenia zajęę dydaktycznych

5. Formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

6. Koncepcja kształcenia wielostronnego

7. Koncepcja kształcenia multimedialnego

8.Przebieg procesu dydaktycznego

9. Zasady nauczania

10. Zasady wychowania

11.Metodyka przygotowania zajeć dydaktycznych

12. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

5. Bednarek J., Media w nauczaniu, Warszawa 2002.

6. Bednarek J.. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.

7. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? Poznań 2000.

8. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

9. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

10. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

11. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

12. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

13. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

14. Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, MADO, Toruń 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

2. Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Adam Marszałek, Toruń 2006.

3. Strykowski W., (red.) Media a edukacja. Materiały z kolejnych międzynarodowych konferencji (I, II, III, IV i V) Konferencja, Poznań.

4. Tanaś M., (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005.

5. Tanaś M., (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Warszawa-Kraków 2004.

6. Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Warszawa 1997

7. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 2010.

8. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość, Warszawa 2010.

9. Oswajanie cyberprzestrzeni, „Edukacja i Dialog:, nr 227/228, 05-06 2011

10. Gorajewska D. (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Warszawa 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów: ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Praca pisemna

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Ogólne założenia metodyki nauczania

2. Cele i treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Metody i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

4 Koncepcja kształcenia wielostronnego i multimedialnego

5. Proces dydaktyczny i zasady nauczania

6. Metodyka przygotowania zajęć dydaktycznych

ĆWICZENIA

1. Szczegółowe założenia metodyki wychowania i kształcenia

2. Cele metodyki wykorzystania mediów w edukacji

3. Treści metodyki wykorzystania mediów w edukacji

4. Metody prowadzenia zajęć dydaktycznych

5. Formy prowadzenia zajęć dydaktycznych

6. Koncepcja kształcenia wielostronnego

7. Koncepcja kształcenia multimedialnego

8.Przebieg procesu dydaktycznego

9. Zasady nauczania

10. Zasady wychowania

11. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

5. Bednarek J., Media w nauczaniu, Warszawa 2002.

6. Bednarek J.. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.

7. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? Poznań 2000.

8. Dylak S, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

9. Juszczyk S., Podstawy dydaktyki dla pedagogów, Kraków 1999

10. Kruszewski K., Sztuka nauczania, (t.1) K. Konarzewski K., (t.2) Warszawa 1992.

11. Łaszczyk Komputer w kształceniu specjalnej, Warszawa 1998.

12. Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

13. Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.

14. Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, MADO, Toruń 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniecki B. (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

2. Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Adam Marszałek, Toruń 2006.

3. Strykowski W., (red.) Media a edukacja. Materiały z kolejnych międzynarodowych konferencji (I, II, III, IV i V) Konferencja, Poznań.

4. Tanaś M., (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005.

5. Tanaś M., (red.) Pedagogika @ środki informatyczne i media, Warszawa-Kraków 2004.

6. Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Warszawa 1997

7. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 2010.

8. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość, Warszawa 2010.

9. Oswajanie cyberprzestrzeni, „Edukacja i Dialog", nr 227/228, 05-06 2011

10. Gorajewska D. (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Warszawa 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów: ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.