Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitorowanie rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MRD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitorowanie rozwoju dziecka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, (3-l) stac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

DZ-PE-1

PE1_U03 umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania

sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia.

PE1_U05 ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia prostych badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub korekcyjnej, formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazywania kierunków dalszych działań.

ZZ-PE-1

PE1_U03 umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania

sytuacji pedagogicznych, monitorowania rozwoju dziecka oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia

PE1_U05 ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia prostych badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub korekcyjnej, formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazywania kierunków dalszych działań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Grupowy projekt studencki

Pełny opis:

Sposoby, techniki i narzędzia obserwacji i rozpoznawania indywidualnych cech dziecka charakteryzujących jego rozwój:

1/ społeczno-emocjonalny (wczesna komunikacja emocjonalna – nawiązanie więzi, rozwój ekspresji emocji, źródła reakcji emocjonalnych, rozwój emocji – kolejność pojawiania się przezywania i przejawiania emocji w różnych okresach życia dziecka , lęki dziecięce; początki, rozwój i przejawy socjalizacji w różnych okresach życia dziecka, kontakty z innymi osobami, przystosowanie społeczne, przynależność do grupy społecznej, normy społeczne)

2/ mowy i języka (rozwój reakcji na dźwięki, słuchu fonematycznego, rozwój słuchania mowy, koncentrowania uwagi na mowie, rozumienia mowy, rozwój artykulacji, słownictwa (biernego i czynnego), umiejętności gramatycznych

3/ funkcji wzrokowych - odbiór wrażeń wzrokowych, spostrzeżenia wzrokowe, wyobraźnia wzrokowa, analiza, synteza wzrokowa, uwaga wzrokowa, pamięć wzrokowa (zaczynając od rozwoju narządu wzroku)

4/ funkcji słuchowych - odbiór wrażeń słuchowych (niewerbalnych i werbalnych), spostrzeżenia słuchowe, wyobraźnia słuchowa, analiza, synteza słuchowa, uwaga słuchowa, pamięć słuchowa (zaczynając od rozwoju narządu słuchu)

5/ funkcji ruchowo-czuciowych - odbiór wrażeń czuciowo-ruchowych , spostrzeżenia czuciowo-ruchowe, wyobraźnia czuciowo-ruchowa, analiza, synteza czuciowo-ruchowa, uwaga czuciowo-ruchowa, pamięć czuciowo-ruchowa (zaczynając od rozwoju narządu ruchu i czucia)

Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dobosz K., Kształtowanie w umysłach dzieci świadomości własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni, Wychowanie w Przedszkolu nr 2,3,4/1992

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Krasowicz G., Język, czytanie i dysleksja, Lublin 1997

Olechnowicz H., U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego, Warszawa 1988

Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa 1982

Szemińska A. (red.), Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, Warszawa 1969

Włoch A., Włoch S., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania, Warszawa 2009

Uwagi:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Szymerska
Prowadzący grup: Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa, obserwacja, referaty, zadania praktyczne , testy

Pełny opis:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne, dyskusja, analiza przykładów/ przypadków, ćwiczenia

TREŚCI PROGRAMOWE

Monitorowanie rozwoju dzieci, jego istota i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej. Analiza podstawowych pojęć i ustalenia terminologiczne.

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz jego uwarunkowania.

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci.

Metody i techniki poznawania dziecka a monitorowanie jego rozwoju.

Metody, techniki poznawania środowiska dziecka.

Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji.

Analiza narzędzi diagnostycznych (podsumowanie). Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy (sprawdzian pisemny)

Podsumowanie zdobytej wiedzy z zakresu ujętego w treściach programowych, ustalenie sposobów jej wykorzystania. Ocena stopnia zdobytej wiedzy.

Literatura:

Obowiązkowa

Ames L. B., Baker S. M., Ilg F. L. (2013) Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów, lekarzy. Sopot, GWP /wybrane zagadnienia/

Biała M. (2008), Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, r.II, IV, V

Dolata R., Murawska B., Putkiewicz E., Żytko M. (1997), Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa, s.7-31, 139-147

Karwowska-Struczyk M. (2007), Dziecko i konteksty jego rozwoju. IBE, Warszawa, s.5-19

Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa, r.I-V

Uzupełniająca

Ekiert-Grabowska D. (1984), Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Nartowska H. (1992), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa

Obserwacja w przedszkolu. (2005), Wyd. Raabe, Warszawa

Zwierzyńska E.(2008) Poznawanie klasy szkolnej. CMPP-P, Warszawa

Uwagi:

klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, burza pytań, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do sprawdzianu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: prezentacje wybranych metod diagnozy przedszkolnej, dyskusja dotycząca analizy zachowań, kompetencji wybranego dziecka.

Pełny opis:

Analiza podstawowych pojęć odnośnie monitorowania i jego zakresy. Sposoby monitorowania rozwoju dzieci we wczesnej edukacji. Metody, techniki, narzędzia poznawania środowiska dziecka. Monitorowanie osiągnięć – diagnoza przedszkolna – analiza narzędzi, sposoby wykorzystania - możliwości i ograniczenia w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ekiert-Grabowska D. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa 1982

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Bliżej Przedszkola, 2011

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 1984

Jarosz E. Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2006

Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W., Obserwacja w poznawaniu dziecka. WSiP, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Mielcarek, M., Ratajczyk, A. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesne dzieciństwo. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 1, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1992

Ratajczyk, A., Mielcarek, M., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wiek przedszkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 2, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Rękosiewicz, M., Kram, A., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesny wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 3, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Skala Gotowości Edukacyjnej SGE-5 i 6, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, www.ore.edu.pl

Wigocka-Okoń B, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, 2003

www.ibe.edu.pl

www.men.gov.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia:30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, np., studiowanie literatury:15

liczba godzin przygotowania się do prezentacji, dyskusji:15

sumaryczna liczba punktów ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Karolina Szczerbakowska-Biniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: dyskusja i prezentacje studentówSposób pomiaru efektów kształcenia: prezentacje wybranych metod diagnozy przedszkolnej, dyskusja dotycząca analizy zachowań, kompetencji wybranego dziecka.

Pełny opis:

Analiza podstawowych pojęć odnośnie monitorowania i jego zakresy. Sposoby monitorowania rozwoju dzieci we wczesnej edukacji. Metody, techniki, narzędzia poznawania środowiska dziecka. Monitorowanie osiągnięć – diagnoza przedszkolna – analiza narzędzi, sposoby wykorzystania - możliwości i ograniczenia w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ekiert-Grabowska D. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa 1982

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Bliżej Przedszkola, 2011

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 1984

Jarosz E. Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2006

Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W., Obserwacja w poznawaniu dziecka. WSiP, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Mielcarek, M., Ratajczyk, A. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesne dzieciństwo. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 1, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1992

Ratajczyk, A., Mielcarek, M., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wiek przedszkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 2, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Rękosiewicz, M., Kram, A., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesny wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 3, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Skala Gotowości Edukacyjnej SGE-5 i 6, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, www.ore.edu.pl

Wigocka-Okoń B, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, 2003

www.ibe.edu.pl

www.men.gov.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia:15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, np., studiowanie literatury:15

liczba godzin przygotowania się do prezentacji:15

sumaryczna liczba punktów ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: prezentacje wybranych metod diagnozy przedszkolnej, dyskusja dotycząca analizy zachowań, kompetencji wybranego dziecka.

Pełny opis:

Analiza podstawowych pojęć odnośnie monitorowania i jego zakresy. Sposoby monitorowania rozwoju dzieci we wczesnej edukacji. Metody, techniki, narzędzia poznawania środowiska dziecka. Monitorowanie osiągnięć – diagnoza przedszkolna – analiza narzędzi, sposoby wykorzystania - możliwości i ograniczenia w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ekiert-Grabowska D. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa 1982

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Bliżej Przedszkola, 2011

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 1984

Jarosz E. Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2006

Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W., Obserwacja w poznawaniu dziecka. WSiP, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Mielcarek, M., Ratajczyk, A. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesne dzieciństwo. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 1, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1992

Ratajczyk, A., Mielcarek, M., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wiek przedszkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 2, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Rękosiewicz, M., Kram, A., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesny wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 3, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Skala Gotowości Edukacyjnej SGE-5 i 6, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, www.ore.edu.pl

Wigocka-Okoń B, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, 2003

www.ibe.edu.pl

www.men.gov.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia:30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, np., studiowanie literatury:15

liczba godzin przygotowania się do prezentacji, dyskusji:15

sumaryczna liczba punktów ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: prezentacje wybranych metod diagnozy przedszkolnej, dyskusja dotycząca analizy zachowań, kompetencji wybranego dziecka.

Pełny opis:

Analiza podstawowych pojęć odnośnie monitorowania i jego zakresy. Sposoby monitorowania rozwoju dzieci we wczesnej edukacji. Metody, techniki, narzędzia poznawania środowiska dziecka. Monitorowanie osiągnięć – diagnoza przedszkolna – analiza narzędzi, sposoby wykorzystania - możliwości i ograniczenia w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ekiert-Grabowska D. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa 1982

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Bliżej Przedszkola, 2011

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 1984

Jarosz E. Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2006

Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W., Obserwacja w poznawaniu dziecka. WSiP, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Mielcarek, M., Ratajczyk, A. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesne dzieciństwo. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 1, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1992

Ratajczyk, A., Mielcarek, M., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wiek przedszkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 2, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Rękosiewicz, M., Kram, A., Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. Wczesny wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 3, 2015, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek.

Skala Gotowości Edukacyjnej SGE-5 i 6, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, www.ore.edu.pl

Wigocka-Okoń B, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, 2003

www.ibe.edu.pl

www.men.gov.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia:30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, np., studiowanie literatury:15

liczba godzin przygotowania się do prezentacji:15

sumaryczna liczba punktów ECTS:2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Agnieszka Łomża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.