Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MPR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PWK

PE1_W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej.

PE1_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i

wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej

PE1_U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej.

------------------------------------------------------------------------------

EDW

PE1_W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej.

PE1_U09 Posiada podstawowe umiejętności o ceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji

zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej

PE1_U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Wartości i cele w edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, programach nauczania, pakietach edukacyjnych, bajkach.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej.

5. Zajęcia terenowe jako przykład aktywnie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

6. Techniki twórczego myślenia w edukacji przyrodniczej.

7. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań wyższego rzędu.

8. Rola nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym.

Pełny opis:

1. Aksjologiczne aspekty edukacji przyrodniczej. Rola wartości w procesie edukacyjnym ukierunkowanym na holistyczny rozwój dziecka. Cele edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, programach nauczania, pakietach edukacyjnych, bajkach. Wzorce aktywności poznawczej.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata. Model schodów przyrodniczych strategią zaangażowania w przyrodę i drogą do jej poznania.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej: obserwacja, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie, rozmowa. Procedura prowadzenia eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych. Zakresy edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Realizacja w praktyce.

5. Zajęcia terenowe jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do procesu edukacyjnego, aktywnie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kształtowanie postaw proprzyrodniczych i proekologicznych. Land art jako przykład zdobywania umiejętności współpracy.

6. Techniki twórczego myślenia w edukacji, poznaniu i wykorzystywaniu w obszarze edukacji przyrodniczej młodego człowieka.

7. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań wyższego rzędu, jako pomost w rozwoju poznawczym dziecka/ucznia.

8. Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym. Nauczyciel jako obserwator, inicjator, moderator procesu edukacyjnego. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny. Konstruktywistyczna wizja edukacji.

Dodatkowo: projektowanie przyrodniczych i zintegrowanych gier terenowych.

wykorzystanie multimediów w doświadczaniu i obserwowaniu świata przyrody.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

- Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

- Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

-Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Media rodzina, Poznań 2002

- Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

Uzupełniająca:

- Dobrosz-Teperek K., Dasiewicz B., Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia , „Meritum” (2009)2, s. 48-52

- Dryden G., Vos J. (2003), Rewolucja w uczeniu. Wyd. Zysk i S-ka

- Dymara B. (red.), Dziecko w świecie współdziałania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001

- Fiutowska, T. Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM", Poznań 2003

- Gutowska H. (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989

- Petty G. (2015), Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Wyd. GWP, Gdańsk

Uwagi:

sumaryczna liczba ECTS -2pkt

30h - godziny kontaktowe

15h- przygotowanie się do zajęć

5h- zapoznanie się z literaturą

10h- przygotowanie się do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Beata Gawrońska-Orłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

1. Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach wraz z realizacją zadań praktycznych.

2. Projektowanie gier dydaktycznych realizujących cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, praca metodą projektu, projektowanie konspektu i scenariusza, projektowanie doświadczeń przyrodniczych - ćwiczenia praktyczne.

Pełny opis:

Zakres tematów

1. Miejsce edukacji przyrodniczej w podstawie programowej

2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy rozwoju zainteresowań przyrodniczych dziecka - możliwości poznawania przyrody

3. Myśl pedagogiczna w edukacji przyrodniczej; twórcy metod i środków dydaktycznych mających zastosowanie we współczesnej edukacji przyrodniczej

4. Metody kształcenia i formy pracy w edukacji przyrodniczej

5. Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej

6. Praca metodą projektu - zastosowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

7. Projektowanie doświadczeń przyrodniczych, ich znaczenie w poznawaniu przez dziecko świata przyrody

8. Konspekt i scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej

9. Poszanowanie przyrody – kształtowanie postaw proekologicznych dziecka, podsumowanie

10. Test

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Budniak, A. (2009). Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Karowice: Wyd. Deni-Press.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Witkowska-Tomaszewska, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Tuszyńska, L. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska. Outdoor i adventure education w Polsce. Warszawa: Wydawca: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody.

Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Elbanowska, S. (1983). Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Poznań: Media rodzina.

Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Jelinek J.A. (2014). Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Krzyżewska, J. (2000). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki: Wyd. AU OMEGA.

Kujawiński, J. (red.)(1999). Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Muchacka, B.(2006). Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków: Wydawnictwo AP.

Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Sławińska, M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Impuls.

Sternberg, R.J. & Spear Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Vopel Klaus, W. (2003). Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw. Kielce: Wyd. Jedność.

Walter, G (2004). Żywioły w przedszkolu. Seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce.

Żytko, M. (2002). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Palamer-Kabacińska, E. (2012). Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych. W: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Edukacja przygodą. Outdoor i AdventureEducation w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Warszawa: Wydawca Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne z zakresu analizy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Metody aktywizujące: Projektowanie gier dydaktycznych realizujących cele

kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Metody podające w edukacji przyrodniczej

Praca metodą projektu

Projektowanie konspektu i scenariusza - ćwiczenie praktyczne

Projektowanie doświadczeń przyrodniczych - ćwiczenia praktyczne

sumaryczna liczba ECTS -2pkt

24h - godziny kontaktowe (ćwiczenia)

15h- przygotowanie się do zajęć

10h- zapoznanie się z literaturą

10h- przygotowanie się do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia w warunkach zdalnych - Ocena końcowa to średnia ocen cząstkowych uzyskana z zadań otrzymanych w trakcie trwania kolejnych zajęć. zadania są co tydzień przesyłane przez wyznaczone osoby. a studenci uzyskują pisemną infomację zwrotną dotyczącą wykonanego zadania. wszystko odbywa się na drodze cyklicznej korespondencji mailowej.

Zadania dotyczą m.in. twórczych projektów i różnych pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji przyrodniczej.

Pełny opis:

1. Aksjologiczne aspekty edukacji przyrodniczej. Rola wartości w procesie edukacyjnym ukierunkowanym na holistyczny rozwój dziecka. Cele edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, programach nauczania, pakietach edukacyjnych, bajkach. Wzorce aktywności poznawczej.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata. Model schodów przyrodniczych strategią zaangażowania w przyrodę i drogą do jej poznania.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej: obserwacja, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie, rozmowa. Procedura prowadzenia eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych. wykorzystanie multimediów w doświadczaniu i obserwowaniu świata przyrody.

5. Kształtowanie postaw proprzyrodniczych i proekologicznych.

6. Techniki twórczego myślenia w edukacji, poznaniu i wykorzystywaniu w obszarze edukacji przyrodniczej młodego człowieka.

8. Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym. Nauczyciel jako obserwator, inicjator, moderator procesu edukacyjnego. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny. Konstruktywistyczna wizja edukacji.

Przygotowane zadania/działania indywidualne i zespołowe dla studentów, zawierają w sobie prezentowane treści

Literatura:

Obowiązkowa:

- Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

- Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

- Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

-Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

- Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

- Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

- Komorowska – Zielony A. red. Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej Wyd. UG, Gdańsk 2008

- Nowak J. Integracja sensoryczna -radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata. W Dziecko: sukcesy i porażki. Red. Piwowarski R. Wyd. IBE, Warszawa 2007

- Parczewska T., Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2005

- Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Wyd. UJ, Kraków 2006

Uwagi:

kontakt ze studentami głównie asynchroniczny - poczta elektroniczna mail grupowy oraz przez pocztę usos. podwójne zabezpieczenie przesyłanych załączników w korespondencji ze studentami. regularne, systematyczne kontakty - wyznaczone terminy nadsyłanych zadań. informacje zwrotne przesyłane każdego tygodnia do poszczególnych osób - konsultacje indywidualne oraz do całej grupy. jedne zajęcia przewidziane w formie synchronicznej przez teams - eksperymenty przyrodnicze. informacje dla grupy wysyłane są pocztą zawsze w godzinach zaplanowanych zajęć. tą drogą trafiają pomoce, lista linków do pracy w postaci załączników do poczty

Informacje o formie zaliczenia, rodzaje zadań do wykonania na zaliczenie przedmiotu studenci otrzymali na maila.

studenci w mailach i załącznikach uzyskują szczegółowe rozpisane informacje na grupy, i indywidualne, co należy wykonać w ramach zadania.

Linki do źródeł są w części szczegółowej - ćwiczenia grupa oraz studenci otrzymują w załącznikach do poczty. Każdy ze studentów uzyskał informacje o datach przesłania zadań na zaliczenie.

2pkt - ECTS

30h - godziny kontaktowe

25h- przygotowanie się do zajęć w tym również przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych, konstruktów, które stanowią ostatecznie efekt zaliczenia przedmiotu

5h- zapoznanie się z literaturą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia: przygotowanie indywidualnie przydzielonych zadań, które są punktem wyjścia do uzyskania zaliczenia z przedmiotu oraz projektu opartego o Ekoquest przez studentów, będącego zaliczeniem na ocenę z przedmiotu.

metody pracy: pokaz multimedialny; karty pracy; gra terenowa

Pełny opis:

1. Aksjologiczne aspekty edukacji przyrodniczej. Rola wartości w procesie edukacyjnym ukierunkowanym na holistyczny rozwój dziecka. Cele edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, programach nauczania, pakietach edukacyjnych, dedykowanych alternatywnych rozwiązaniach dydaktycznych.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej: obserwacja, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie, rozmowa. Zakresy edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos.

5. Zajęcia terenowe jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do procesu edukacyjnego, aktywnie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kształtowanie postaw proprzyrodniczych i proekologicznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

- Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

- Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

-Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

- Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

- Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Komorowska – Zielony A. red. Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej Wyd. UG, Gdańsk 2008

Nowak J. Integracja sensoryczna -radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata. W Dziecko: sukcesy i porażki. Red. Piwowarski R. Wyd. IBE, Warszawa 2007

Parczewska T., Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2005

Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Wyd. UJ, Kraków 2006

Uwagi:

Informacje o formie zaliczenia, rodzaje zadań do wykonania na zaliczenie przedmiotu studenci otrzymali na maila.

studenci w mailach i załącznikach uzyskują szczegółowe rozpisane informacje na grupy, i indywidualne, co należy wykonać w ramach zadania.

Linki do źródeł są w części szczegółowej - ćwiczenia. Każdy ze studentów uzyskał informacje o datach przesłania zadań na zaliczenie.

2pkt - ECTS

30h - godziny kontaktowe

25h- przygotowanie się do zajęć w tym również przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych, konstruktów, które stanowią ostatecznie efekt zaliczenia przedmiotu

5h- zapoznanie się z literaturą

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.