Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Wartości i cele w edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, programach nauczania, pakietach edukacyjnych, bajkach.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej.

5. Zajęcia terenowe jako przykład aktywnie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

6. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej.

7. Rola nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym.

8. Ewaluacja i monitoring procesu rozwoju.

Pełny opis:

1. Aksjologiczne aspekty edukacji przyrodniczej. Rola wartości w procesie edukacyjnym ukierunkowanym na holistyczny rozwój dziecka. Cele edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, programach nauczania, pakietach edukacyjnych, bajkach. Wzorce aktywności poznawczej.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia. Kontakt z naturą jako forma poznawania świata. Model schodów przyrodniczych strategią zaangażowania w przyrodę i drogą do jej poznania.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej: obserwacja, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie, rozmowa. Procedura prowadzenia eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych. Zakresy edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Realizacja w praktyce.

5. Zajęcia terenowe jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do procesu edukacyjnego, aktywnie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kształtowanie postaw proprzyrodniczych i proekologicznych. Land art jako przykład zdobywania umiejętności współpracy.

5. Metoda projektu i jej znaczenie w edukacji przyrodniczej. Opracowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem i-Labów.

7. Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym. Nauczyciel jako obserwator, inicjator, moderator procesu edukacyjnego. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny. Konstruktywistyczna wizja edukacji.

8. Prowadzenie ewaluacji zajęć oraz monitoringu procesu rozwoju dziecka.

Literatura:

Literatura: obowiązkowa i uzupełniająca

• Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

• Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

• Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

• Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych , „Deni-Press”, Katowice 2009

• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

• Dobrosz-Teperek K., Dasiewicz B., Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia , „Meritum” (2009)2, s. 48-52

• Dymara B. (red.), Dziecko w świecie współdziałania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001

• Fiutowska, T. Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM", Poznań 2003

• Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Media rodzina, Poznań 2002

• Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

• Gąsecki K., Zastosowanie metod i technik aktywizujących w nauczaniu przyrody , „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej” (2005)1/2, s. 57-91

• Gutowska H. (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989

• Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010

• Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. AU OMEGA, Suwałki 2000

• Kujawiński J. (red.), Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999

• Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2004

• Potyrała K., Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Wyd. Nauk. UP. Kraków 2001

• Potyrała K., Walosik A., Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, podręcznik akademicki. Wyd. Kubajak. Kraków 2011

• Stawiński W., Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Wyd. PWN, Kraków 2006

• Vopel Klaus W.: Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce, Wyd. Jedność, 2003

• Żytko M., Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wyd. „Żak”, Warszawa 2002

• Podstawa Programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Warto przeczytać

• Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2006

• Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2013

W sieci:

Szewczuk K., Mali badacze - doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Academia Ignatianum, EEwTiP 27(2013)1

• Fechner-Sędzicka I., Ciekawe i skuteczne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Internetowe czasopismo edukacyjne ORE „Trendy”, 3/2011

• Krysa W., Jak wykorzystać naturalną ciekawość małego dziecka w szkole? Internetowe czasopismo edukacyjne ORE „Trendy”, 1/2012

• Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? czy refleksyjny praktyk w działaniu. ORE 2000

• Zawadzka K., Każde dziecko jest zdolne. Internetowe czasopismo edukacyjne ORE „Trendy”1/2011

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do

realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1 _U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania

sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PE1 _U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

PE1_K08 przywiązuje dużą wagę do znajomości dydaktycznych podstaw własnych działań pedagogicznych, programów

nauczania i pakietów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania na etapie wczesnej edukacji

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie projektu tablicy do ścieżki dydaktycznej: 30 godz.

Przygotowanie się i poprowadzenie fragmentu zajęć terenowych: 10 godz.

Prowadzenie samodzielnych obserwacji przyrodniczych: 5 godz.

Przygotowywanie się do zajęć: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Marta Czerniak-Czyżniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę związaną z nauczaniem przyrody. W trakcie przedmiotu rozważane będą zagadnienia dotyczące analizy Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego, formułowania celów kształcenia, wyboru odpowiednich form i metod pracy z uczniami. Omówione zostaną także różne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji przyrodniczej. Podczas wykładów, dyskusji, konserwatoriów, wycieczek przybliżone zostaną wątki dotyczące planowania, realizacji i oceniania na lekcjach przyrody.

Pełny opis:

Podczas zajęć z przedmiotu analizowane będą treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w aspekcie treści przyrodniczych dla II, także akty prawne o charakterze nadrzędnym stanowiące podstawę prawną w nauczaniu oraz zalecenia podstawy programowej w stosunku do metod kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych. Studenci zostaną zapoznani z celami kształcenia umiejętności oraz kategoryzacją osiągnięć ucznia: wiedza, umiejętności i postawy. Rozwijane będą umiejętności rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego w oparciu o wybrane przykłady.

Podczas ćwiczeń z tego przedmiotu projektowane będą przykładowe doświadczenia i obserwacje obejmujące treści programowe, z uwzględnieniem różnych obszarów tematycznych oraz przykładowe zajęcia tematyczne, scenariusze z uwzględnieniem inteligencji wielorakich. Następnie będą prowadzone przykładowe doświadczenia i obserwacje obejmujących treści programowe, z uwzględnieniem różnych obszarów tematycznych. Ponadto projektowane będą narzędzia dydaktyczne do przydzielonych obszarów tematycznych, w tym również gry dydaktyczne.

Podczas zajęć terenowych prezentowane będą przykłady aktywnie zdobywanej wiedzy i pomysły na twórcze działania. Studenci będą projektować przykładowe zajęcia zintegrowane, uwzględniając i wykorzystując przygotowane narzędzia dydaktyczne, obserwacje czy doświadczenia.

Literatura:

Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2013

Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych , „Deni-Press”, Katowice 2009

Dobrosz-Teperek K., Dasiewicz B., Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia , „Meritum” (2009)2, s. 48-52

Dymara B. (red.), Dziecko w świecie współdziałania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Media rodzina, Poznań 2002

Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

Gąsecki K., Zastosowanie metod i technik aktywizujących w nauczaniu przyrody , „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej” (2005)1/2, s. 57-91

Gutowska H. (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989

Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010

Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. AU OMEGA, Suwałki 2000

Kujawiński J. (red.), Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2004

Vopel Klaus W.: Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce, Wyd. Jedność, 2003

Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2006

Żytko M., Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wyd. „Żak”, Warszawa 2002

Uwagi:

Efekty:

Wiedza:

Student zna i rozumie treść aktów prawnych stanowiących podstawę w nauczaniu przyrody zarówno na II. Rozumie konieczność integracji wiedzy z różnych obszarów nauk przyrodniczego dla naukowego poznania otaczającego nas i dla zastosowania w życiu społeczno-gospodarczym; potrafi też dostrzec wspólnotę metodologii stosowanej w naukach przyrodniczych.

Umiejętności:

Po wysłuchaniu wykładu i odbyciu ćwiczeń student potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce, potrafi przygotować scenariusz zajęć, zaprojektować i wykonać doświadczenia wspomagające nauczanie przyrody. Wie jak poprowadzić zajęcia terenowe z uczniami, pamiętając zarówno o merytoryce jak i bezpieczeństwie uczestników.

Postawy:

Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i kompetencji oraz wykazuje gotowość do uczenia się przez całe życie dostrzega dylematy moralne i etyczne związane ze stosowaniem badań w naukach przyrodniczych.

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie projektu tablicy do ścieżki dydaktycznej: 30 godz.

Przygotowanie się i poprowadzenie fragmentu zajęć terenowych: 10 godz.

Prowadzenie samodzielnych obserwacji przyrodniczych: 5 godz.

Przygotowywanie się do zajęć: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.