Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania informatyki i ICT II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania informatyki i ICT II
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- rozumie i wskazuje znaczenie informatyki dla rozwoju cywilizacji,

- potrafi scharakteryzować potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie informatyki,

- dostrzega znaczenie matematyki dla rozwoju dyscyplin informatycznych,

- zna zakres możliwości oraz przeznaczenie dydaktyczne różnych języków programowania,

- zna obszar wykorzystania, szczególnie w edukacji, dostępnego oprogramowania biurowego oraz z zakresy grafiki komputerowej,

- wie jak pozyskiwać i przetwarzać informacje w sposób krytyczny,

- rozpoznaje typologie sieci i wskazuje ich praktyczne zastosowanie,

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- rozpoznaje predyspozycje i uzdolnienia uczniów w zakresie dziedzin informatyki,

- planuje i sprawdza skuteczność zaprojektowanych zadań skierowanych na indywidualną pracę uczniów,

- projektuje program nauczania, uwzględniający pracę z uczniem zdolnym,

- stosuje języki programowania oraz oprogramowanie biurowe i graficzne we własnych działaniach pedagogicznych.

- wykorzystuje sieci komputerowe w celu usprawnienia własnej pracy i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego,

- posługuje się narzędziami technologii informacyjnej w projektowaniu i prowadzeniu zajęć informatycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach;

Projekt "zarys autorskiego programu nauczania informatyki w gimnazjum"

Pojekt „tematyczny zbiór zadań indywidualizujących pracę uczniów na lekcjach informatyki w gimnazjum”

Egzamin

Pełny opis:

Opis treści programowych:

- Analiza podstawy programowej pod kątem planowania i realizacji zajęć informatyki w gimnazjum; analiza przykładowych programów nauczania oraz podręczników i poradników metodycznych;

- Wymogi merytoryczne i formalne związane z opracowaniem autorskiego programu nauczania. Projekt autorskiego programu nauczania informatyki w gimnazjum;

- Praca z uczniem zdolnym na lekcjach informatyki;

- Realizacja projektu „tematyczny zbiór zadań indywidualizujących pracę uczniów na lekcjach informatyki w gimnazjum”

- Organizacyjne aspekty projektowania i realizacji zajęć informatycznych: wykorzystanie sieci komputerowych, oprogramowania komercyjnego i niekomercyjnego, języków programowania oraz narzędzi IT;

- Społeczne, psychologiczne i kulturowe konsekwencje rozwoju informatyki;

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Brophy, J. (2002) Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Warszawa: MEN.

Piecuch, A. (red). Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych. Rzeszów: Wyd. Uniw. Rzeszowskiego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania

oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja. Warszawa: ORE.

Podstawa programowa do nauczania informatyki w gimnazjum.

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki, poradniki, zbiory zadań oraz portale internetowe związane z informatyką.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody nauczania: podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, projektu - 10

Inne formy - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach;

Projekt „tematyczny zbiór zadań indywidualizujących pracę uczniów na lekcjach informatyki w gimnazjum”

Projekt "zestaw wskazówek metodycznych dla nauczyciela informatyki"

Egzamin

Pełny opis:

Opis treści programowych:

- Analiza podstawy programowej pod kątem planowania i realizacji zajęć informatyki w gimnazjum; w tym podręczników i poradników metodycznych;

- Praca z uczniem zdolnym na lekcjach informatyki - rozwiązania indywidualizujące;

- Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach informatyki

- Realizacja projektu „tematyczny zbiór zadań indywidualizujących pracę uczniów na lekcjach informatyki w gimnazjum”

- Organizacyjne aspekty projektowania i realizacji zajęć informatycznych: wykorzystanie sieci komputerowych, oprogramowania komercyjnego i niekomercyjnego, języków programowania oraz narzędzi IT z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych młodzieży;

- Społeczne, psychologiczne i kulturowe konsekwencje rozwoju informatyki;

- Stworzenie zestawu wskazówek do pracy z uczniem o SPE na zajęciach informatyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Brophy, J. (2002) Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Podstawa programowa do nauczania informatyki w gimnazjum.

Dostępne na rynku podręczniki, poradniki, zbiory zadań oraz portale internetowe związane z informatyką.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody nauczania: podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, projektu - 10

Inne formy - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach;

Projekt „Tematyczny zbiór ćwiczeń i zadań indywidualizujących pracę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach informatycznych”;

Projekt musi opierać się na zapisach podstawy programowej, jednak jego rozwiązania muszą uwzględniać przynajmniej trzy różne grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kryteria oceny to: oryginalność pomysłów, trafność doboru treści ćwiczeń i zadań, uwzględnienie specyficznych potrzeb uczniów o SPE, załączenie przykładowych rozwiązań; terminowość oddania projektu;

Egzamin

Pełny opis:

Opis treści programowych:

- Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów na zajęciach informatycznych;

- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach informatyki - charakterystyka indywidualnych potrzeb edukacyjnych i indywidualizacja kształcenia w zależności od potrzeb (uczniowie niedowidzący, niedosłyszący, o cechach autystycznych, zagrożeni wykluczeniem społecznym, zdolni, przewlekle chorzy i in.);

- Indywidualny program nauki; indywidualny tok nauki;

- Realizacja projektu „Tematyczny zbiór zadań indywidualizujących pracę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach informatycznych”, zawierający zróżnicowane zadania (z zakresu grafiki komputerowej, programowania, myślenia algorytmicznego, oprogramowania biurowego, sieci, krytycznego i zgodnego z prawem wykorzystywania zasobów Internetu itp.)

- Organizacyjne aspekty projektowania i realizacji zajęć informatycznych: wykorzystanie sieci komputerowych, oprogramowania komercyjnego i niekomercyjnego, języków programowania oraz narzędzi IT z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych młodzieży;

- Wypracowanie zestawu wskazówek do pracy z uczniem o SPE na zajęciach informatyki;

- Budowanie refleksyjności pedagogicznej i dydaktycznej w zakresie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach informatyki;

- Krytycznie wykorzystuje w swoich działaniach zaprojektowane na innych przedmiotach materiały dydaktyczne (w tym autorski zbiór zadań, zadania dla uczniów zdolnych, scenariusze i projekty lekcji);

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 31-35.

Bednarkowa, W. (2010). O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne). Kraków : Fraszka Edukacyjna.

Brophy, J. (2002) Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. (2010) Warszawa: MEN.

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska (2014). Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Naprawa, R.(2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości : psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. red. nauk. Władysławy Pileckiej, Mirosława Rutkowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody podające, aktywizujące, problemowe, zadań praktycznych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5

Przygotowanie do egzaminu - 5

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

- aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach;

- ocena projektów;

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć;

Egzamin

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Pedagogika mass mediów - podział mediów, charakterystyka, rola, znaczenie mediów w życiu człowieka, wpływ na jednostkę - szanse i zagrożenia, kształtowanie świadomego odbioru mediów, zadania pedagogiki mass mediów.

2. Przedstawienie charakterystyki i roli programów dydaktycznych w kształceniu.

3. Gazetka szkolna jako nowe narzędzie wychowawcze.

4. Bezpieczny Internet. Dziecko w sieci. Ochrona danych osobowych.

5. Portale edukacyjne.

6. Narzędzia i programy umożliwiające komunikację z uczniami i rodzicami.

7. Pakiet MS Office jako wspomaganie nauczania w innych przedmiotach (tworzenie materiałów dydaktycznych, quizów, gier, krzyżówek, plansz dydaktycznych, rebusów, zgadywanek, itp.).

8. WebQuest - metoda projektów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. „Pedagogika medialna” red. naukowa B. Siemieniecki, PWN, Warszawa 2007, tom I i II

2. A. Lepa „Pedagogika mass mediów”, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 2000

3. Zasoby internetowe: www.scholaris.pl, http://www.saferinternet.pl, http://fdds.pl/, http://www.dyzurnet.pl/, http://www.sieciaki.pl/, http://www.necio.pl/, http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Janusz Gajda, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta „Edukacja medialna”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody podające, aktywizujące, problemowe, zadań praktycznych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5

Przygotowanie do egzaminu - 5

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.