Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MMA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W16

- ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

PE1_W23

- posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PE1 _W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1_U08 posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1 _U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy

z dzieckiem/uczniem

PE1 _U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

PE1 _K07 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (rozwiązywanie zadań, przygotowanie scenariusza zajęć, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji edukacyjnych, itp.).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rozwój umiejętności matematycznych w kontekście ciągłości edukacyjnej. Analiza zapisów podstawy programowej dla przedszkoli oraz dla I i II etapu edukacyjnego.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Mity dotyczące edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń. Działania naprawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy, rozwijających współpracę dzieci.

5. Rozwój umiejętności liczenia i rachowania. Różne strategie liczenia i rachowania. Wspomaganie rozwoju umiejętności rachunkowych dzieci w przedszkolu i w szkole.

6. Mnożenie i dzielenie (od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia).

7. Pomiar długości, masy i pojemności cieczy. Pomiar czasu. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe. Wspomaganie dzieci w wykonywaniu obliczeń kalendarzowych i zegarowych.

8. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych, organizowanie przestrzeni płaskiej. Obliczenia w geometrii. Przekształcenia geometryczne.

9. Zadania tekstowe (z treścią). Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory metody przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

10. Rozwój umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce. Przykłady sytuacji zadaniowych w przedszkolu i w szkole sprzyjających rozwojowi logicznego i krytycznego myślenia.

11. Pomoce dydaktyczne konwencjonalne i niekonwencjonalne. Konieczność stosowania szerokiego zastawu środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki. Wykorzystanie TI w edukacji matematycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych.

12. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się.

13. Ocenianie kształtujące.

14. Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci kończących naukę przedszkolną i rozpoczynających naukę w klasie I. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej.

15. Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów kończących III klasę.

Tematyka ćwiczeń:

1. Konstruktywizm i metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej.

2. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne i krytyczne myślenie oraz rozumowania preferowane w matematyce.

3. Pomoce dydaktyczne konwencjonalne i niekonwencjonalne, konieczność stosowania szerokiego zespołu środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami (umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, dostrzeganie zależności między czterema działaniami: dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, dodawaniem i mnożeniem, odejmowaniem i dzieleniem, liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Układanie i rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski, jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M., Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A.,Kilichowska E., Kowal B, Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2015) Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III. IBE, Warszawa.

2.Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk Kolczyńska E., (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

5. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

6. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Gruszczyk Kolczyńska E., Zielińska E., (2011), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

2. Dąbrowski M. (2015) (Za) trudne bo trzeba myśleć. IBE. Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2007) Pozwólmy dzieciom myśleć. CKE. Warszawa

4. Kalinowska A. (2010) Pozwólmy dzieciom działać. CKE. Warszawa

5. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, prac domowych, referatu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium na wykładzie (w formie pisemnej/ustnej).

Za wszystkie aktywności na ćwiczeniach i na wykładzie student/ studentka otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę z wykładu zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium, rozwiązywanie zadań - 45 h

przygotowanie scenariusza zajęć, zabaw, sytuacji dydaktycznych - 15 h

czytanie literatury - 34 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.